/SD-Piętnaste_sprawozdanie_roczne_z_czynności_Krajowego_Stowarz_Czerwonego_Krzyża_mężczyzn_i_dam_w_Galicyi_za.djvu

			za rok 1894, 
WE LWOWIE 
NAKŁADEM STOWARZYSZENIA. 
Z drukarni Wł. Łozińskiego. 
1895. 
PIETNASTE 
SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z CZYNNOŚCI 
KRAJOWEGO STOWARZ. CZERWONEGO KRZYŻA 
MĘŻCZYZN I DAM 
W GALICYI 
za rok 1894, 
WE LWOWIE 
NAKŁADEM STOWARZYSZENIA. 
Z drukarni Wł. Łozińskiego. 
1895. 
PIETNASTE 
SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z CZYNNOŚCI 
KRAJOWEGO STOWARZ. CZERWONEGO KRZYŻA 
MĘŻCZYZN I DAM 
W GALICYI 
za rok 1894, 
WE LWOWIE 
NAKŁADEM STOWARZYSZENIA. 
Z drukarni Wł. Łozińskiego. 
1895. 
PIETNASTE 
SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z CZYNNOŚCI 
KRAJOWEGO STOWARZ. CZERWONEGO KRZYŻA 
MĘŻCZYZN I DAM 
W GALICYI 
za rok 1894, 
WE LWOWIE 
NAKŁADEM STOWARZYSZENIA. 
Z drukarni Wł. Łozińskiego. 
1895. 
PIETNASTE 
SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z CZYNNOŚCI 
KRAJOWEGO STOWARZ. CZERWONEGO KRZYŻA 
MĘŻCZYZN I DAM 
W GALICYI 
za rok 1894, 
WE LWOWIE 
NAKŁADEM STOWARZYSZENIA. 
Z drukarni Wł. Łozińskiego. 
1895. 
PIETNASTE 
SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z CZYNNOŚCI 
KRAJOWEGO 
STOWARZ. CZERWONEGO KRZYŻA 
MĘŻCZYZN I DAM 
W 
GALICYI 
za rok 1894, 
WE LWOWIE 
NAKŁADEM STOWARZYSZENIA. 
Z drukarni Wł. Łozińskiego. 
1895. 
PIETNASTE 
SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z CZYNNOŚCI 
KRAJOWEGO 
STOWARZ. CZERWONEGO KRZYŻA 
MĘŻCZYZN I DAM 
W 
GALICYI 
Sprawozdanie 
z czynności krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża 
mężczyzn i dam dla Galicyi za rok 1894. 
Czyniąc zadość wymogom §. 16. statutu ma zaszczyt Wydział 
Stowarzyszenia przedłożyć Świetnemu Walnemu Zgromadzeniu na- 
stępujące sprawozdanie ze swych czynności w roku 1894. 
Przedewszystkiem z radością podnieść należy, że według pisma 
Wydziału Związku austry.jackich Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża 
z 21. Września 1894, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem 
postanowieniem z 10. Lipca 1894 przyjąć do łaskawej wiado- 
mości XV. sprawozdanie generalne z czynności austryjackiego 
Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, które na podstawie obowiązu- 
jących zasad organizacyjnych Stowarzyszenia Najjaśniejszemu Panu 
i Najjaśniejszej Pani za pośrednictwem wysokiego c. k . Ministerstwa 
jhrony krajowej, przedłożonem zostało. 
1 
; 
Także Najdostojniejszy Zastępca Protektora austryjackich Sto- 
warzyszeń Czerwonego Krzyża Jego Cesarsko i Królewska Wysokość 
^rcyksiąże Karol Ludwik, raczył pismem odręcznem z dnia 1. 
Czerwca 1894. najłaskawiej przyjąć do wysokiej Swej wiadomości 
przedłożone mu XV. sprawozdanie generalne, i wyrazić przy tej 
sposobności swe wysokie zadowolenie z rozwoju Stowarzyszenia 
ctóre to pismo w całej osnowie podajemy: 
in das Bundes-Präsidium der österreichischen Gesellschaft vom 
Rothen Kreuze in Wien. 
»Den unterbreiteten XV Generalbericht der österreichischen 
Gesellschaft vom Rothen Kreuze habe ich mit lebhaftem Wohlge- 
fallen zur Kenntniss genommen, und spreche ich dem Bundes- 
Präsidium für die Einsendung desselben den verbindlichsten Dank 
in meinem und im Namen der Erzherzogin aus, welcher ich das 
zweite Exemplar einhändigte. 
1 
4 
»Wie in früheren Jahren ergreife ich auch diesmal diese 
»Gelegenheit, um über die musterhafte Einleitung und Durchführung 
»aller Vorbereitungen für den Kriegsfall, sowie über die segensreiche 
»Wirksamkeit im Frieden, sowohl der Bundesleitung, als auch allen 
»Vereinsmitgliedern der österreichischen Gesellschaft vom Rothen 
„Kreuze meinen wärmsten Dank und meine lobende Anerkennung 
»auszusprechen.« 
Wien, am 1. Juli 1894. 
Ell. Carl Ludwig m. p. 
Jego Cesarsko i Królewska wysokość Arcyksiąże Karol Ludwik 
w czasie pobytu we Lwowie w celu otwarcia Wystawy krajowej 
raczył w dniu 6. Czerwca przyjąć na posłuchaniu cały Wydział 
krajowego Stowarzyszenia mężczyzn i dam i zwiedzić magazyny 
stowarzyszenia. Po tej bytności zaszczycił Najdostojniejszy zastępca 
Protektora Wydział Stowarzyszenia pismem z 7. Lipca 1894' wy- 
rażając swe zadowolenie z rozwoju Stowarzyszenia, zalecając je- 
dnak w przyszłości energiczniejszą działalność w kierunku przy- 
gotowań na przypadek mobilizacyi. 
Wreszcie także Prezydium Wydziału związku austryjackich 
stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, otrzymawszy sprawozdanie 
z czynności naszego Stowarzyszenia za rok 1893, wyraziło pismem 
z 18. Maja 1894 L. 520 swe podziękowanie Wydziałowi za ciągłe 
starania o rozwój Stowarzyszenia i za przyspożenie większego 
współdziałania duchowieństwa dla celów Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża w (!alicyi liczyło w roku 
1894 w sekcyi mężczyzn 82 członków wieczystych, 1341 zwyczaj- 
nych i 32 wspierających. 
W sekcyi dam Stowarzyszenie liczyło 11 członków wieczy- 
stych 258 zwyczajnych i 1 wspierającego. 
W roku 1894 podobnie jak w latach poprzednich posiadało 
krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam dla 
Galicyi tylko jedną filię w Krakowie, która przysłała do kasy Sto- 
warzyszenia kwotę 182 złr/71 ct. jako udział za rok 1893. 
Na XV. zgromadzeniu Delegatów w Wiedniu w Maju 1894 r. 
zastępywał krajowe Stowarzyszenie mężczyzn i dam Dr. Weigel 
Ferdynand, prezydent filii krakowskiej Stowarzyszenia. 
Zamknięcie rachunków za rok 1894 daje się streścić w na 
stępujący sposób : 
5 
A) Sekcya mężczyzn: 
Roczne wkładki członków zwyczajnych przyniosły 5028 złr. 
70 ct. a więc o 101(5 złr. mniej niż w roku 1893; odsetki od pa- 
pierów wartościowych 2738 złr. 17 ct., wkładki od członków wspie- 
rających 24 złr. 90 ct.; datek filii w Krakowie za rok 1893 182 złr. 
71 ct.; czysty dochód z koncertów i balów 5 złr.; dar p. Aleksan- 
dra Michniewicza z Odessy 3 złr. 4 ct.; wkładki członków wie- 
czystych 100 złr. 
Tak więc całoroczny dochód w roku 1894 rozdziela się na 
100 złr. należące do kapitału żelaznego i na 7982 złr. 52 ct. do 
kapitału obrotowego. 
Z tego wydano : 
1. na koszta zarządu Stowarzyszenia 1032 zł. 911/2 ct., a 
mianowicie: 
a) remuneracya urzędników i sług za rok 1894 uczyniły 
kwotę 576 zfr.; 
b) wynagrodzenia jednorazowe dla urzędnika kasowego i dy- 
etaryuszy w ciągu roku 1894 uczyniły kwotę 100 złr.; 
c) koszta druków 304 złr. 12 V2 ct.; 
d) na asekuracye inwentarza Stowarzyszenia od ognia za 
rok 1894 wydano 11 złr. 8 ct; 
e) koszta kancelaryjne 20 złr. 73 ct. i drobne wydatki (por- 
torya, telegramy i t. d.) uczyniły kwotę 20 złr. 98 ct.; razem 41 
zł. 71 ct. 
2. jako 30°/o udział przesłał Zarząd do Wydziału Związkn 
w Wiedniu za rok 1893 przynależną kwotę 1605 złr. 38 ct.; 
3. jako czwartą ratę za pakiety opatrunkowe przesłano do 
Wydziału Związku w Wiedniu kwotę 528 złr. 44 ct.; 
4. wydatki nadzwyczajne w gotówce z powodu epidemii cho- 
lery wyniosły 233 złr. 55 ct. 
Majątek przeto Stowarzyszenia z końcem roku 1894 wzmógł 
się ogółem o 4986 złr. 781 
'2 ct. tak, iż obecnie składa się z wkła- 
dek członków wieczystych w kwocie 7591 złr. 92 ct. i z kapitału 
obrotowego w gotówce 5630 złr. 8f> 
1 
/2 ct. i w papierach warto- 
ściowych 62.91.5 złr. 14 ct., a razem wynosi kwotę 76.136 złr. 
911/2 ct. Sposób ulokowania majątku stowarzyszenia uwidoczniony 
jest poniżej. 
B) Selccya dam : 
Roczne wkładki członków wynosiły 194 złr., odsetki 581 złr. 
88 ct. Ogólna więc suma dochodów przedstawia kwotę 775 złr. 
1* 
6 
88 ct. Na koszta Zarządu wydano 115 złr. 50 et..; a mianowicie: 
za pakiety opatrunkowe jako czwartą ratę za rok 1.894- kwotę 
119 złr. 24 ct. 30% udział do wydziału Związku 9 złr. 
Z końcem roku 1894 powiększył się stan majątkowy sekcyi 
dam o 82(i złr. 15 ct. tak, iż obecnie składa się z wkładek człon- 
ków wieczystych w kwocie 1150 złr. i z majątku obrotowego 
w gotówce 488 złr. 28 ct. i w papierach wartościowych 13.808 zł. 
13 ct. czyli ogółem 15.446 złr. 41 ct. 
Wykaz rocznych wkładek z poszczególnych powiatów uwido- 
czniony jest w spisie członków, sporządzonym przez właściwe 
biura powiatowe. 
Cały więc kapitał Stowarzyszenia mężczyzn i dam Czerwonego 
Krzyża dla (!alicyi składa się z kwoty 91.583 złr. 32x/2 ct. War- 
tość inwentarza ogólna, jako to poniżej wyszczególniono, wynosi 
z końcem roku 1894 15.170 złr. 33 ct. tak, iż majątek Sto- 
warzyszenia z końcem roku 1894 przeds tawiał war- 
tość, 106.753 złr. (15ij2 ct. wzmógł się zaś w ciągu roku 1.894 
w obu sckcyach o 5048 złr. 25 
x 
/2 ct. 
Co się tyczy." przygotowań na wypadek wojny poczynionych 
przez Stowarzyszenie nasze w roku ubiegłym to z przykrością za- 
znaczyć musimy, że i w tym roku wskutek panującej w kraju 
epidemii cholery nie mogły one być skutecznie przeprowadzone. Nasze 
biura powiatowe, będąc tak ściśle zespolone z c. k . Starostwami 
powiatowemi nie mogły rozwinąć swej działalności dla celów Sto- 
warzyszenia, wytężając ją ku stłumieniu cholery. 
Pomimo to jednak poczyniono niektóre przygotowania na 
wypadek wojny, z których niektóre mają doniosłe znaczenie dla 
rozwoju Stowarzyszenia. 
1 lak na prośbę Prezydyum Stowarzyszenia zezwoliło Prezy- 
dyum c. k . Namiestnictwa rozporządzeniem z dnia 2. Marca 1894 
L. 1737/pr. na zbieranie publicznych składek w całym kraju na 
cele ochotniczej opieki sanitarnej w razie ogólnej lub częściowej 
mobilizacyi, o czem równocześnie wszystkie c. k . Starostwa za- 
wiadomione zostały. 
Na posiedzeniu swem odbytem w dniu 11. Grudnia 1894 od- 
mówił Wydział Stowarsyszenia swego współdziałania w zorgani- 
zowaniu szpitali pomocniczych (Aushilfsspitaler) według wniosku 
c. i k . Ministerstwa wojny. Wydział Stowarzyszenia jest zdania że 
szpitale rezerwowe Towarzystw Czerw. Krzyża i liczne deklaracye 
osób prywatnych co do przyjęcia rekonwalescentów i rannych 
w prywatną pielęgnacyę zupełnie wystarczają, i że nie zachodzi 
.7 
potrzeba stworzenia jeszcze trzeciej kategoryi szpitali, które wpro- 
wadzając chorych w bezpośrednią stycznzść z ludnością pod wzglę- 
dem sanitarnym stać się mogą nader niebezpiecznemi. 
Pismem z dnia 1.3. Października 1894 wezwał Wydział pod- 
pisany biura powiatowe do rozpowszechnienia wiadomości o zada- 
niach i celach Stowarzyszenia we wszystkich warstwach społeczeń- 
stwa i do zjednywania jak największej ilości gmin jako członków 
któreby w razie wojny stać się mogły stacyami poborczemi do 
zbierania składek na rzecz naszego Stowarzyszenia. 
Zabiegi te Wydziału niezostały bez skutku, albowiem w roku 
ubiegłym było już 570 gmin członkami Stowarzyszenia. 
Sprawa urządzenia 11. szpitali rezerwowych Stowarzyszenia 
nie mogła w tym roku postąpić naprzód wobec zachodzących tru- 
dności. w odnowieniu wszystkich zobowiązań. Nadto wysokie 
c. i k . Ministerstwo wojny zażądało, ażeby kuchnię przy tych szpi- 
talach objęły w swój zarząd lokalne komitety dam. Żądaniu temu 
wymagającemu pewnych przygotowali Wydział Stowarzyszenia do- 
piero w najbliższej przyszłości będzie mógł zadość uczynić. To 
samo dotyczy organizacyi miejscowych kolumn transportowych 
mających służyć do przewożenia bezpłatnego rannych i chorych 
z dworców kolejowych do szpitali rezerwowych Stowarzyszenia. 
W roku ubiegłym odnowiono zobowiązania dotyczące urzą- 
dzenia w razie wojny 6 stacyi wypoczynku na stacyach kolejo- 
wych w Oświęcimiu, Tarnowie, Rzeszowie, Kołomyji. Stryju i Sta- 
nisławowie. Trzy biura powiatowe, a mianowicie: w Krakowie, 
Przemyślu i we Lwowie niemogły dotychczas przedłożyć tych zo- 
bowiązań, albowiem wskutek całkowitej przebudowy tamtejszych 
dworców kolejowych, muszą być dopiero przeprowadzone odpowie- 
dnie rokowania z c. i k . zarządem wojskowym. Biuro zaś powia- 
towe w Nowym Sączu dotychczas na tutejsze wezwanie w tym 
względzie nieodpowiedziało. 
Ilość schronisk prywatnych powiększyła się w roku ubiegłym 
o 20 łóżek, albowiem August lir. Dzieśduszycki c. k . Starosta w Brzo- 
zowie zobowiązał się urządzić na wypadek wojny w majątku swym 
w Jasionowie szpital na 20 łóżek z zupełnem urządzeniem i służbą 
potrzebną do pielęgnowania chorych i rannych. Pod względem 
formalnym sprawa ta jest jeszcze w toku. 
Stowarzyszenie nasze nieograniczyło się jedynie do przedsię- 
brania dalszych przygotowań dotyczących pogotowia na wypadek 
wojny, lecz wobec groźnej klęski cholery, która i w roku zeszłymi 
kraj nasz nawiedżiła, współdziałało także w tłumieniu epidemii 
8 
cholery. W tym celu rozesłano do powiatów najwięcej przez epi- 
demię dotkniętych bieliznę będącą własnością Stowarzyszenia, a 
przeznaczną dla chorych cholerycznych leczonych w szpitalach 
cholerycznych gminnych, jakoteż zakupione przedmioty niezbędnie 
potrzebne do urządzenia szpitalnego. W ten sposób wysłano z ma- 
gazynu bieliznę w wartości 737 złe. 68 ct., 
o którą to kwotę 
zmniejszyła się wartość inwentarza Stowarzyszenia i zapłacono 
firmie Drexler i syn we Lwowie za wysłane urządzenie szpitalne 
kwotę 233 złr. 55 ct. 
Starania Wydziału, ażeby urządzić we Lwowie szkołę do- 
zorczyń dla chorych i rannych w celu zapewnienia Stowarzyszeniu 
odpowiedniej usługi dla rannych i chorych w czasie wojny, jako 
też chorych epidemicznych w czasie trwania wielkich epidemii 
w kraju, postąpiły o tyle naprzód, źe wnioski opracowane przez 
osobną komisyę, złożoną z delegatów naszego Stowarzyszenia i 
delegata Wydziału krajowego przyjęto na posiedzeniu Wydziału 
w dniu 11. Grnduia 1.894 odbytem, poczem je przesłano Wydzia- 
łowi krajowemu. W skutek uchwały sejmowej z 23. Stycznia 1.895 
urządzoną zostanie taka szkoła przy krajowym szpitalu, powszechnym 
we Lwowie wspólnym kosztem Funduszu krajowego i Stowarzyszenia 
Czerwonego Krzyża, i na ten cel została wstawioną odpowiednia, 
kwota do budżetu krajowego na rok 1.895, 
Wobec tego jest wszelka nadzieja, że po wypracowaniu regu- 
laminu szkoła taka jeszcze w ciągu roku 1895 w życie wprowa- 
dzoną zostanie. 
W skutek uchwały Zgromadzenia Związku powziętej w roku 
ubiegłym zmienionem zostało brzmienie artykułu IX. postanowień 
organizacyjnych Stowarzyszenia austryjackiego Czerwonego Krzyża, 
według którego wolno jest odtąd członkom Wydziału Związku Sto- 
warzyszenia Czerwonego Krzyża, członkom Wydziału stowarzyszeń 
krajowych, delegatom, liinkcyonaryuszom i urzędnikom Stowarzyszeń 
Czerwonego Krzyża nosić przy sposobnośoi niesienia pomocy w nad- 
zwyczajnych wypadkach w czasie pokoju, jako też przy sposobności 
urzędowych uroczystości, ćwiczeń lub przedstawień, biały nara- 
miennik z czerwonym krzyżem jako odznakę Stowarzyszenia, którą 
należy nosić na lewym ramieniu i na wierzchnem ubraniu. 
Konwencya Genewska 
(Według tłumaczenia autentycznego! ogłoszonego w „Przekładach ustaw. 
Rozporządzeń i obwieszczeń z Dziennika praw Państwa dla Galicyi' 
1 
z roku 
1866 Część III. Nr. 82). 
Oświadczenie ministeryalne 
z dnia 21. Lipca 1866 r. 
(Dziennik praw Państwa nr. 97 zeszyt XI. wydany 25. Sierpnia 
1866 r.) względem przystąpienia c. k . austryackiego Rządu do 
konwencyi na dniu 22. Sierpnia 1864 w Genewie, zawartej w celu 
polepszenia losu rannych w wojnie wojskowych, które to przystą- 
pienie ze strony głównej liady Sprzymierzenia Szwajcarskiego 
imieniem interesowanych w tem kontraktujących Państw, na mocy 
wzajemnego oświadczenia ddtto Bern dnia 30. Lipca 1866 r. 
akceptowane zostało. 
Oświadczenie przystąpienia. 
Niżej podpisany c. k . Minister Domu Cesarskiego i Spraw 
zagranicznych, oświadcza niniejszem w skutek otrzymanego naj- 
wyższego upoważnienia Jego c. k . Apostolskiej mości, tudzież odno- 
śnie do artykułu 9 przez Rządy Wielkiego Księstwa Badeńskiego^ 
Belgii, Danii, Francyi, Ilessyi. Holandyi, Portugali, Prus, Hiszpanii 
Szwajcaryi i Wirtembergu (następnie jeszcze przystąpiły: Szwecya, 
Grecya, Anglia, Meklemburg Szweryn, Turcya i Bawarya) w (iene- 
wie pod dniem 22. Sierpnia 1864 r. zawartej konwencyi względem 
traktowania i pielęgnowania rannych w polu wojowników, iż Rząd 
Jego Najj. Cesarskiej Mości do wzmiankowanej konwencyi przy- 
stępuje. 
10 
W dowód czego tenże oświadczenie niniejsze własnoręcznie 
podpisał i pieczęć Ministerstwa Domu Cesarskiego i Spraw Zagra- 
nicznych przyłączyć kazał. 
Wiedeń, dnia 21. Lipca 186(5. 
Jego c. k . Apost. Mości Minister Domu Cesarskiego i Spraw 
Zagranicznych Aleksander hrabia Mensdorf-Pouilly m. p . F . M . P . 
Treść 
umowy. 
Art. I. 
Ambulanse i szpitale wojskowe będą za neutralne uznane, 
a wskutek tego od prowadzących wojnę tak długo chronione i 
szanowane, dopóki się w nich słabi i ranni znajdują. 
Neutralność taby ustała, skoroby owe ambulanse lub szpitale 
wojskiem obsadzone zostały. 
Art. II . 
Personal szpitalny i ambulansowy, obejmujący intendanturę 
służbę lekarską, administracyjną i transportującą rannych, jakoteż 
kapelani wojskowi uczestniczą w dobrodziejstwie neutralności, 
jak długo służbę swą pełnią i póki są jeszcze ranni, których uprzą- 
tnąć i ratować należy. 
Art. III. 
W powyższym artykule wzmiankowane osoby mogą, nawet 
po zajęciu przez nieprzyjaciela, dalej pełnić swe obowiązki w szpi- 
talach lub ambulansach, przy których służą, albo odejść w celu 
przyłączenia się do korpusu, do którego należą. 
W razach, gdy wyżwspomniane osoby zaprzestaną pełnić 
swą służbę, zostaną odprowadzone do fortpocztów nieprzyjacielskich 
za staraniem wojska okupującego. 
Art. IT. 
Materyał szpitali wojskowych podlega prawom wojennym 
przeto osobom do tychże szpitali przydzielonym nie wolno, prócz 
osobistej swej własności, żadnych innych rzeczy ze sobą zabierać. 
11 
Natomiast zatrzyma ambulans w równych położeniach swój 
materyał. 
Art. V. 
Mieszkańcy kraju, rannym w pomoc przychodzący, mają być 
szanowani i pozostać wolnymi. Jenerałowie wojnę prowadzących 
Państw obowiązani są oznajmić mieszkańcom, że się ich wzywa 
do tej przysługi ludzkości, której skutkiem jest neutralność. 
Każdy ranny służyć ma domowi, który go przyjął i pielę- 
gnuje, za salwę gwardyę. Mieszkaniec podejmujący u siebie rannych 
uwolnionym być ma od kwaterunku, i w części uwzględnionym 
przy ewentualnych kontrybucyach wojennych. 
Art. YI. 
Ranni albo słabi wojskowi podjęci będą i pielęgnowani zaró- 
wno, do któregokolwiek by narodu należeli. 
Naczelnym dowódzcom wolno będzie podczas bitwy rannych 
odsyłać bezpośrednio do fortpoczt, nieprzyjacielskich, jeżeli na to 
okoliczności zezwalają i obydwie strony się na to zgadzają. Ci którzy 
po wyleczeniu jako niezdatni do dalszej służby uznani będą, mają 
być odesłani do kraju rodzinnego. Inni mogą być również odesłani 
do kraju rodzinnego, pod warunkiem, by nie brali dalszego udziału 
w tej wojnie. 
Art. VII . 
Wyrazista i wszędzie równa chorągiew przyjęta będzie dla 
szpitalów, ambulansów i ewakuacyj. W każdym razie przyłączony 
być ma do niej sztandar narodowy. 
Równie też dla służby neutralnością pokrytej przyjęta będzie 
opaska ramienna, której rozdawanie Władzom wojskowym się 
pozostawia. 
Chorągiew i opaska ramienna nosić mają czerwony krzyż 
w białem polu. 
Art. VIII. 
Szczegóły w wykonaniu niniejszej konwencyi mają przez Je- 
nerałów naczelnie dowodzących wojskami z sobą wojnę prowa- 
dzącymi być ustanowione, odpowiednio do wypowiedzianych w kon- 
wencyi niniejszej zasad ogólnych. 
12 
Art. IX. 
Wysokie strony kontraktujące zgodziły się na to, ażeby ni- 
niejszą konwencyę udzielić Rządom, które pełnomocników swych 
do międzynarodowej konferencyi w Genewie wysłać nie mogły, 
zapraszając ich do przystąpienia, w którym to celu protokół ten 
jeszcze otwartym się pozostawia. 
Artykuły dodatkowe 
z dnia 20. Października 1868 do Umówi] genewskiej z dnia 
22. Sierpnia 1864. 
Art. I. 
Po obsadzeniu przez nieprzyjaciela, poczet osobowy, w arty- 
kule II. Umowy oznaczony, opiekuje się ciągle, o ile tego potrzeba 
wymaga, chorymi i rannymi lazaretu polowego lub szpitalu, do 
którego należy. 
(Idy ten pocz.et chce sie oddalić, komendant wojsk załogo- 
wych ma termin oddalenia się oznaczyć, jednakże odwlec go może 
tylko na krótki przeciąg czasu, gdyby to ze' stanowiska wojsko- 
wego byłr potrzebne. 
Art. II. 
Ze strony mocarstw wojujących wydane będą postanowienia, 
zapewniające osobom neutralnym, któreby wpadły w ręce nieprzy- 
jacielskiej armii, nieuszczuplone pobieranie ich płacy. 
Art. III. 
W okolicznościach, które w artykułach I. i IV. są wzmian- 
kowane, nazwa »ambulanse« oznacza lazarety polowe i inne za- 
kłady czasowe udające się za wojskiem na pole bitwy w celu 
przyjmowania chorych i rannych. 
Art. IV. 
Zgodnie zdążnością artykułu V. Umowy i zastrzeżeniami 
w protokole z r. 1864 podanemi postanawia się, że przy rozkładzie 
ciężarów, wynikających z kwaterunku wojska i kontrybucyi wojen- 
14 
nycli, stopień dobroczynności i gorliwości okazywanej przez mie- 
szkańców ma być uwzględniany. 
Art. V. 
Z rozszerzeniem artykułu VI. Umowy postanawia się niniej- 
szem, że z wyjątkiem tych oficerów, których obecność w ich armii 
mogłaby wpływać na powodzenie- oręża i w granicach ustę- 
pem drugim tegoż artykułu, ranni, którzy wpadną w ręce nie- 
przyjaciela, chociażby nawet nie byli uznani za zdatnych do 
dalszej służby, mają być jak tylko wyzdrowieją, lub o ile to bę- 
dzie możebne, jeszcze przedtem, odesłani do ojczyzny, jednakże 
pod tym warunkiem, że dokąd trwa wojna, nie wolno im służyć 
znowu pod bronią. 
Regulamin 
dla biur powiatowych krajowego Stowarzyszenia Czerwonego 
Krzyża mężczyzn i dam. 
1. Biura powiatowe krajowego Stowarzyszenia mężczyzn i 
dam mają być tam zakładane gdzie nie ma warunków do istnie- 
nia filji tegoż Stowarzyszenia. 
2. Siedzibą biura powiatowego może być jedynie tylko miasto 
lub miasteczko powiatowe tegoż powiatu politycznego; — od po- 
wiatu zależeć będzie i nazwa biura powiatowego n. p. w powiecie 
bialskim będzie nosiło nazwę: »Biuro powiatowe krajowego Stowa- 
rzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam w Białej, etc.... 
3. Zarząd biura powiatowego składa się z przewodniczącego, 
zastępcy przewodniczącego, lekarza powiatowego i 1—3 delegatów 
wybieranych większością głosów z pośród członków Stowarzyszenia 
tak mężczyzn jak i dam w. każdym powiecie politycznym stale 
przebywających. Przeprowadzeniem pierwszych wyborów ma się za- 
jąć dotychczas istniejące biuro powiatowe, względnie Wny pan c. 
k. Starosta wspólnie z c. k. lekarzem powiatowym. O ukonstytuo- 
waniu się zarządu jak i o każdorazowej zmianie w członkach ta- 
kowegoż winno biuro powiatowe donieść krajowemu biuru najpó- 
źniej w przeciągu dni 14. 
4. Zadaniem biura powiatowego jest: 
a) zyskiwać jak największą liczbę członków dla krajowego 
Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam, 
b) pośredniczyć pomiędzy członkami Stowarzyszenia w każdym 
powiecie politycznym a zarządem krajowego Stowarzyszenia Czer- 
wonego Krzyża mężczyzn i dam, 
c) utrzymać w porządku ewidencyą wkładek, wpływających 
od członków i przesyłać je z końcem kwartału do c. k . głównej 
kasy krajowej, zawiadomiając równocześnie o tem biuro krajowe 
Stowarzyszenia. Binra powiatowe winny w tym celu w pierwszej 
połowie miesiąca grudnia każdego roku przesyłać imienne wykazy 
roczne na drukach dostarczonych im przez biuro krajowe, doty- 
czące ilości członków jak i datków, które takowi uiścili, w 2 
egzemplarzach do biura krajowego Stowarzyszenia. 
16 
d) przysparzać dochodów krajowemu stowarzyszeniu przez 
urządzanie zabaw, koncertów, tomboli etc. — przyjmować dobro- 
wolne datki na cele Stowarzyszenia, 
e) przestrzegać ściśle i wykonywać wszelkie zarządzenia kra- 
jowego Stowarzyszenia, wydane w myśl obowiązujących statutów, 
f) w czasie wojny popierać w swoim powiecie działalność 
Stowarzyszenia według swej możności. 
Protokół 
spisany dnia 30. Marca 1895 z powodu sprawdzenia rachunków 
złożonych z obrotu kasowego funduszów Stowarzyszenia „Czer- 
wonego Krzyża" sekcyi mężczyzn za rok 1894. 
Walne zgromadzenie stowarzyszenia Czerwonego Krzyża 
w Galicyi zamianowało pp. Oskara Kreyzera, Piotra Miączyńskiego 
i Jana Piżla c. k. Nadradcę rachunkowego Namiestnictwa cenzo- 
rami, a Wacława Breitenbergera emerytowanego Dyrektora Depar- 
tamentu rachunkowego c. k . Namiestnictwa i Emila Tarnawskiego, 
Dyrektora Departamentu rachunkowego Wydziału krajowego za- 
stępcami cenzorów. 
Podpisani cenzorowie zbadali rachunek przedłożony przez. 
Zarząd Stowarzyszenia za czas od 1. Stycznia po koniec Grudnia 
1894 i stwierdzili wszechstronny porządek w gospodarce kasowej. 
I'znanie rachunków uzasadnia wniosek na udzielenie abso- 
lutoryum dla Zarządu. 
Lwów 30. Marca 1895. 
Oskar Kreyzer w. r. 
Jan Piżl w. r . Piotr Miączyński w. r . 
18 
19 
Wyszczególnienie 
Szczegółowo 
Razem 
Wyszczególnienie 
Szczegółowo 
Razem 
Wyszczególnienie 
Szczegółowo 
Razem 
Wyszczególnienie 
Szczegółowo 
Razem 
Wyszczególnienie 
w gotówce w efektach w gotówce w efektach 
Wyszczególnienie 
w gotówce w efektach w gotowce w efektach 
Wyszczególnienie 
zł. 
et. 
zł. 
ct. 
zł. 
ct. 
zł. 
ct. 
Wyszczególnienie 
zł. 
ct. zł. 
ct. 
zł. 
ct. 
zł. 
ct 
A. Kapitał stały. 
Przeniesiono do kasy oszczędności . 100 
100 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszłego 1893 
Przychód w roku 1894 
100 
5028 
24 
3 
182 
2738 
5 
70 
90 
04 
71 
17 
7491 92 
100 
7982 52 
7491 92 
A. Kapitał stały. 
Przeniesiono do kasy oszczędności . 100 
100 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszłego 1893 
Przychód w roku 1894 
100 
5028 
24 
3 
182 
2738 
5 
70 
90 
04 
71 
17 
7491 92 
100 
7982 52 
7491 92 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
Remuneracye stałe urzędników 
. 
. 
Remuneracya sługi 
Remuneracye jednorazowe 
.... 
Koszta druków 
Koszta kancelaryjne 
Asekuracya inwentarza 
..... 
Rozmaite wydatki: portorya, teleg. i t .d . 
540 
36 
100 
304 
20 
11 
20 
121/2 
73 
08 
98 
1032 911/2 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to: 
a) za lata ubiegłe 2321 zł. 40 ct. 
b) za rok bieżący 2707 zł. 30 ct. 
100 
5028 
24 
3 
182 
2738 
5 
70 
90 
04 
71 
17 
7491 92 
100 
7982 52 
7491 92 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
Remuneracye stałe urzędników 
. 
. 
Remuneracya sługi 
Remuneracye jednorazowe 
.... 
Koszta druków 
Koszta kancelaryjne 
Asekuracya inwentarza 
..... 
Rozmaite wydatki: portorya, teleg. i t .d . 
540 
36 
100 
304 
20 
11 
20 
121/2 
73 
08 
98 
1032 911/2 
Datki członków wspierających 
. 
. 
Darowizny, legata, fundacye . . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Odsetki od papierów wartościowych . 
Rozmaite dochody, z przedstawienia 
amoterskiego 
100 
5028 
24 
3 
182 
2738 
5 
70 
90 
04 
71 
17 
7491 92 
100 
7982 52 
7491 92 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
Remuneracye stałe urzędników 
. 
. 
Remuneracya sługi 
Remuneracye jednorazowe 
.... 
Koszta druków 
Koszta kancelaryjne 
Asekuracya inwentarza 
..... 
Rozmaite wydatki: portorya, teleg. i t .d . 
540 
36 
100 
304 
20 
11 
20 
121/2 
73 
08 
98 
1032 911/2 
Datki członków wspierających 
. 
. 
Darowizny, legata, fundacye . . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Odsetki od papierów wartościowych . 
Rozmaite dochody, z przedstawienia 
amoterskiego 
100 
5028 
24 
3 
182 
2738 
5 
70 
90 
04 
71 
17 
7491 92 
100 
7982 52 
7491 92 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
30% udział za rok 1893 do centralnego 
zarządu we Wiedniu 
Do wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
Wydatki z powodu epidemii cholery 
1605 
528 
233 
38 
44 
55 
2367 37 
b) Przychody przebieżne. 
Zaliczki zwrócone 
383 38 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
30% udział za rok 1893 do centralnego 
zarządu we Wiedniu 
Do wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
Wydatki z powodu epidemii cholery 
1605 
528 
233 
38 
44 
55 
2367 37 
C. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
złożona gotówkę na książ. wkładowe: 
Nr. 25 .104 na 
Nr. 53.166 na 
Nr. 53.167 na 
Za zrealizowane 41/2% listy zastawne 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Serya V Nr. 18.722 i Nr. 5919 po 100 
otrzymano 
Zakupiono 4% listy zastawne Towa- 
warzystwa kredytowego ziemskiego: 
Nr. 14 .917 na 
Nr. 14.918 na 
Razem . . 
Do tego zapas początk. kapitału obrot. 
Ogółem . . 
200 — 
2000 
2000 
686 
100 
100 
87 
200 
4886 87 
b) Wydatki przebieżne. 
Udzielone zaliczki do wyrachowania 
C. Ruch pieniężny. 
Ulokowano w galic. kasie oszczędności 
na książeczki wkładkowe 
.... 
41/2%listezastawne Towarzystwa kre- 
dytowego ziemskiego S. V Nr. 18.722 
i 5919 po 100 zł. wydano celem zreal. 
Na zakupno 4% listów zastawnych 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Nr. 14.917 i Nr. 14 .918 wydano 
. 
Razem . . 
Do tego stan kasy z końcem r. 1894 
Równa się . 
4586 
197 
87 
83 
200 
- 
80 
4784 70 
200 
C. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
złożona gotówkę na książ. wkładowe: 
Nr. 25 .104 na 
Nr. 53.166 na 
Nr. 53.167 na 
Za zrealizowane 41/2% listy zastawne 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Serya V Nr. 18.722 i Nr. 5919 po 100 
otrzymano 
Zakupiono 4% listy zastawne Towa- 
warzystwa kredytowego ziemskiego: 
Nr. 14 .917 na 
Nr. 14.918 na 
Razem . . 
Do tego zapas początk. kapitału obrot. 
Ogółem . . 
200 — 
2000 
2000 
686 
100 
100 
87 
200 
4886 87 
b) Wydatki przebieżne. 
Udzielone zaliczki do wyrachowania 
C. Ruch pieniężny. 
Ulokowano w galic. kasie oszczędności 
na książeczki wkładkowe 
.... 
41/2%listezastawne Towarzystwa kre- 
dytowego ziemskiego S. V Nr. 18.722 
i 5919 po 100 zł. wydano celem zreal. 
Na zakupno 4% listów zastawnych 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Nr. 14.917 i Nr. 14 .918 wydano 
. 
Razem . . 
Do tego stan kasy z końcem r. 1894 
Równa się . 
8364 
5630 
981/2 
851/2 
200 
70507 06 
C. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
złożona gotówkę na książ. wkładowe: 
Nr. 25 .104 na 
Nr. 53.166 na 
Nr. 53.167 na 
Za zrealizowane 41/2% listy zastawne 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Serya V Nr. 18.722 i Nr. 5919 po 100 
otrzymano 
Zakupiono 4% listy zastawne Towa- 
warzystwa kredytowego ziemskiego: 
Nr. 14 .917 na 
Nr. 14.918 na 
Razem . . 
Do tego zapas początk. kapitału obrot. 
Ogółem . . 
8655 
5329 
90 
94 
12378 
58328 
79 
27 
b) Wydatki przebieżne. 
Udzielone zaliczki do wyrachowania 
C. Ruch pieniężny. 
Ulokowano w galic. kasie oszczędności 
na książeczki wkładkowe 
.... 
41/2%listezastawne Towarzystwa kre- 
dytowego ziemskiego S. V Nr. 18.722 
i 5919 po 100 zł. wydano celem zreal. 
Na zakupno 4% listów zastawnych 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Nr. 14.917 i Nr. 14 .918 wydano 
. 
Razem . . 
Do tego stan kasy z końcem r. 1894 
Równa się . 
8364 
5630 
981/2 
851/2 
200 
70507 06 
C. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
złożona gotówkę na książ. wkładowe: 
Nr. 25 .104 na 
Nr. 53.166 na 
Nr. 53.167 na 
Za zrealizowane 41/2% listy zastawne 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Serya V Nr. 18.722 i Nr. 5919 po 100 
otrzymano 
Zakupiono 4% listy zastawne Towa- 
warzystwa kredytowego ziemskiego: 
Nr. 14 .917 na 
Nr. 14.918 na 
Razem . . 
Do tego zapas początk. kapitału obrot. 
Ogółem . . 
8655 
5329 
90 
94 
12378 
58328 
79 
27 
b) Wydatki przebieżne. 
Udzielone zaliczki do wyrachowania 
C. Ruch pieniężny. 
Ulokowano w galic. kasie oszczędności 
na książeczki wkładkowe 
.... 
41/2%listezastawne Towarzystwa kre- 
dytowego ziemskiego S. V Nr. 18.722 
i 5919 po 100 zł. wydano celem zreal. 
Na zakupno 4% listów zastawnych 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Nr. 14.917 i Nr. 14 .918 wydano 
. 
Razem . . 
Do tego stan kasy z końcem r. 1894 
Równa się . 
13995 84 70707 06 
C. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
złożona gotówkę na książ. wkładowe: 
Nr. 25 .104 na 
Nr. 53.166 na 
Nr. 53.167 na 
Za zrealizowane 41/2% listy zastawne 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego 
Serya V Nr. 18.722 i Nr. 5919 po 100 
otrzymano 
Zakupiono 4% listy zastawne Towa- 
warzystwa kredytowego ziemskiego: 
Nr. 14 .917 na 
Nr. 14.918 na 
Razem . . 
Do tego zapas początk. kapitału obrot. 
Ogółem . . 
13995 84 70707 06 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
5630 851/2 
7591 
62915 
92 
14 5630 851/2 70507 06 
19 
Obliczenie 30% udziału do central- 
nego zarządu we Wiedniu za r. 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Razem . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu 
Zostaje . . 
Od tego 30% na rzecz centralnego Zarząu 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 
5028 
182 
70 
71 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
5630 851/2 
7591 
62915 
92 
14 5630 851/2 70507 06 
19 
Obliczenie 30% udziału do central- 
nego zarządu we Wiedniu za r. 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Razem . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu 
Zostaje . . 
Od tego 30% na rzecz centralnego Zarząu 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 
5211 
1032 
41 
91ty 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
5630 851/2 
7591 
62915 
92 
14 5630 851/2 70507 06 
19 
Obliczenie 30% udziału do central- 
nego zarządu we Wiedniu za r. 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Razem . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu 
Zostaje . . 
Od tego 30% na rzecz centralnego Zarząu 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 
5211 
1032 
41 
91ty 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
5329 94 65820 
06 
19 
Obliczenie 30% udziału do central- 
nego zarządu we Wiedniu za r. 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Razem . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu 
Zostaje . . 
Od tego 30% na rzecz centralnego Zarząu 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 
4178 
1253 
491/2 
55 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
300 911/2 4686 87 
Obliczenie 30% udziału do central- 
nego zarządu we Wiedniu za r. 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Razem . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu 
Zostaje . . 
Od tego 30% na rzecz centralnego Zarząu 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 
4178 
1253 
491/2 
55 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
4987 781/2 
4686 87 
Obliczenie 30% udziału do central- 
nego zarządu we Wiedniu za r. 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Datki stowarzyszeń filialnych . . . 
Razem . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu 
Zostaje . . 
Od tego 30% na rzecz centralnego Zarząu 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 2924 941/2 
Majątek Stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
W kapitale stałym 
W kapitale obrotowym 
W porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894. 
Okazuje się powiększenie o 
... 
Czyli ogółem powiększenie o . . . 
781/2 
2 
Zamknięcie rachunku kasowego za rok 1894. 
Przychód 
Rozchód 
Wykaz papierów wartościowych sekcyi mężczyzn, 
L.p. 
Rodzaj papierów wartościowych 
Numer 
Data 
Wartość 
imienna 
L.p. 
Rodzaj papierów wartościowych 
Numer 
Data 
złr. 
ct. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Obligacya jednolitego długu państwa 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
""""" 
"""" 
4% obl. pożyczki kraj. na 200 koron 
4% list. zast. gal. Tow. kred. ziemsk. 
""""""" 
Obligacya renty węgier. na 100 koron 
"""""" 
"""""" 
"""""" 
„ 
„ 
„ 
na 200 koron 
Książeczka galic, kasy oszczędności 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
Co daje wykazany w zamknięciu stan 
z końcem roku 1894 
Od tego kapitał stały człon, wieczystych 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia 
281.263 
321.561 
394.531 
307.425 
6.407 
39.599 
9.343 
855.583 
2.797 
14.917 
14.918 
46.466 
46.467 
52.095 
52.097 
87.342 
47.971 
47.968 
47.639 
42.366 
42.162 
40.911 
39.608 
39.427 
37.648 
37.167 
37.164 
36.251 
34.866 
34.863 
33.258 
24.737 
24.736 
20.276 
20.270 
16.344 
507 
64.851 
58.403 
80.398 
12.030 
12.032 
12.034 
84.650 
51.648 
51.651 
15.912 
15.920 
75.521 
80.264 
80.265 
21.137 
21.138 
25.104 
58.166 
53.167 
1 
/8 1868 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
1 
/5 1893 
1 
/5 1884 
"" 
"" 
18 
/9 1882 
25 
/8 1883 
1 
/8 1882 
23 
/7 1883 
11 
/5 1885 
23 
/11 1886 
26 
/5 1884 
26 
/5 1886 
3 
/, 1888 
*/, 1889 
Vt 1890 
2 
/„ 1890 
JJ JJ 
JJ JJ 
2 
/4 1891 
16 
/„ 1892 
16 
/i 1893 
10 
/4 1894 
"U 1894 
„ 
1895 
„ 
1895 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
1000 
2000 
2113 
1011 
2225 
225 
2239 
1500 
2238 
2690 
2225 
2033 
2132 
2132 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1500 
1370 
1766 
1672 
1740 
2000 
2000 
2000 
1930 
2000 
1000 
2000 
203 
1800 
2000 
350 
2000 
467 
2000 
2000 
686 
39 
22 
24 
37 
24 
66 
60 
;79 
11 
77 
77 
!68 
70 
87 
49 
81 
13 
28 
07 
87 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Obligacya jednolitego długu państwa 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
""""" 
"""" 
4% obl. pożyczki kraj. na 200 koron 
4% list. zast. gal. Tow. kred. ziemsk. 
""""""" 
Obligacya renty węgier. na 100 koron 
"""""" 
"""""" 
"""""" 
„ 
„ 
„ 
na 200 koron 
Książeczka galic, kasy oszczędności 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
Co daje wykazany w zamknięciu stan 
z końcem roku 1894 
Od tego kapitał stały człon, wieczystych 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia 
281.263 
321.561 
394.531 
307.425 
6.407 
39.599 
9.343 
855.583 
2.797 
14.917 
14.918 
46.466 
46.467 
52.095 
52.097 
87.342 
47.971 
47.968 
47.639 
42.366 
42.162 
40.911 
39.608 
39.427 
37.648 
37.167 
37.164 
36.251 
34.866 
34.863 
33.258 
24.737 
24.736 
20.276 
20.270 
16.344 
507 
64.851 
58.403 
80.398 
12.030 
12.032 
12.034 
84.650 
51.648 
51.651 
15.912 
15.920 
75.521 
80.264 
80.265 
21.137 
21.138 
25.104 
58.166 
53.167 
1 
/8 1868 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
1 
/5 1893 
1 
/5 1884 
"" 
"" 
18 
/9 1882 
25 
/8 1883 
1 
/8 1882 
23 
/7 1883 
11 
/5 1885 
23 
/11 1886 
26 
/5 1884 
26 
/5 1886 
3 
/, 1888 
*/, 1889 
Vt 1890 
2 
/„ 1890 
JJ JJ 
JJ JJ 
2 
/4 1891 
16 
/„ 1892 
16 
/i 1893 
10 
/4 1894 
"U 1894 
„ 
1895 
„ 
1895 
70507 
7591 
06 
92 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Obligacya jednolitego długu państwa 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
""""" 
"""" 
4% obl. pożyczki kraj. na 200 koron 
4% list. zast. gal. Tow. kred. ziemsk. 
""""""" 
Obligacya renty węgier. na 100 koron 
"""""" 
"""""" 
"""""" 
„ 
„ 
„ 
na 200 koron 
Książeczka galic, kasy oszczędności 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
"""" 
Co daje wykazany w zamknięciu stan 
z końcem roku 1894 
Od tego kapitał stały człon, wieczystych 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia 
281.263 
321.561 
394.531 
307.425 
6.407 
39.599 
9.343 
855.583 
2.797 
14.917 
14.918 
46.466 
46.467 
52.095 
52.097 
87.342 
47.971 
47.968 
47.639 
42.366 
42.162 
40.911 
39.608 
39.427 
37.648 
37.167 
37.164 
36.251 
34.866 
34.863 
33.258 
24.737 
24.736 
20.276 
20.270 
16.344 
507 
64.851 
58.403 
80.398 
12.030 
12.032 
12.034 
84.650 
51.648 
51.651 
15.912 
15.920 
75.521 
80.264 
80.265 
21.137 
21.138 
25.104 
58.166 
53.167 
1 
/8 1868 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
1 
/5 1893 
1 
/5 1884 
"" 
"" 
18 
/9 1882 
25 
/8 1883 
1 
/8 1882 
23 
/7 1883 
11 
/5 1885 
23 
/11 1886 
26 
/5 1884 
26 
/5 1886 
3 
/, 1888 
*/, 1889 
Vt 1890 
2 
/„ 1890 
JJ JJ 
JJ JJ 
2 
/4 1891 
16 
/„ 1892 
16 
/i 1893 
10 
/4 1894 
"U 1894 
„ 
1895 
„ 
1895 
62915 14 
Protokół 
spisany dnia 30. marca 1895, z powodu sprawdzenia rachunków 
słozonych z obrotu kasowego funduszów Stowarzyszenia Czer- 
wonego krzyża sekcyi dam za rok 1894. 
Walne zgromadzenie stowarzyszenia Czerwonego Krzyża w Ga- 
licyi zamianowało pp. Oskara Kreyzera, Piotra Miączyńskiego i Jana 
Piźla c. k. Nadradcę rachunkowego Namiestnictwa cenzorami a 
Wacława Breitenbergera emerytowanego Dyrektora Departamentu 
rachunkowego c. k. Namiestnictwa i Emila Tarnawskiego. Dyrektora 
Departamentu rachunkowego Wydziału krajowego zastępcami cen- 
zorów. 
Podpisani cenzorowie zbadali rachunek przedłożony przez 
zarząd stowarzyszenia za czas od 1. stycznia po koniec grudnia 
1894 i stwierdzili wszechstronny porządek w gospodarce kasowej. 
Uznanie rachunków uzasadnia wniosek na udzielenie absolu- 
toryum dla Zarządu. 
Lwów 30. marca 1895. 
Oskar Kreyzer w. r . 
Jan Piel w. r . Piotr Miączyński w. r . 
2* 
22 
23 
Przychód 
Zamknięcie rachunku kasowego za rok 1894. 
Rozchód 
Wyszczególnienie 
Szczegółowo 
Razem 
Wyszczególnienie 
Szczegółowo 
Razem 
Wyszczególnienie 
w gotówce w efektach w gotówce w efekt 
Wyszczególnienie 
w gotówce w efektach w gotówce w efektach 
Wyszczególnienie 
zł. 
ct. 
zł. 
ct. 
zł. | ct. 
zł. | 
Wyszczególnienie 
zł. 
et. 
zł. 
ct. 
zł. 
ct. 
zł. 
ct. 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
1150 — 
775 
314 
88 
01 
1150 
567 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
60 
50 
550 
• 
115 
128 
20 
567 
50 
24 
38 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
194 
581 88 
775 
314 
88 
01 
1150 
567 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
60 
50 
550 
• 
115 
128 
20 
567 
50 
24 
38 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
194 
581 88 
775 
314 
88 
01 
1150 
567 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
9 
119 24 
115 
128 
20 
567 
50 
24 
38 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
775 
314 
88 
01 
1150 
567 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
9 
119 24 
115 
128 
20 
567 
50 
24 
38 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
775 
314 
88 
01 
1150 
567 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
115 
128 
20 
567 
50 
24 
38 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
1089 
219 
9 
89 
99 
52 
1717 
13240 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
115 
128 
20 
567 
50 
24 
38 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
1089 
219 
9 
89 
99 
52 
1717 
13240 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
831 
478 
9 
32 
76 
52 
14958 13 
A. Kapitał stały. 
Zapas początkowy z roku zeszł. 1893 
Przychód w roku 1894 
...... 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Przychody rzeczywiste. 
Wkładki członków zwyczajnych a to : 
a) za lata ubiegłe . . 42 zł. 
b) 
za rok bieżący 
. 
. 
152 
zł. 
Odsetki od papierów wartościowych . 
b) 
Przychody przebieżn 
e. 
Zaliczki zwrócone 
G. Ruch pieniężny. 
Galicyjska kasa oszczędności za tam 
ulokowana gotówkę książeczkę wkład- 
kowa Nr. 53.168 na 
Razem . . 
Do tego zapas początkowy kapitału 
obrotowego 
W złocie . 
Ogółem 
.. .. 
W złocie 
1309 
9 
88 
52 
14958 
A. Kapitał stały. 
B. Kapitał obrotowy. 
a) Wydatki rzeczywiste. 
I. Koszta zarządu. 
emuneracya urzędnika 
Koszta delegacyi do walnych zgrom. 
Koszta kancelaryjne 
II. Wydatki stowarzyszenia. 
udział za rok 1893 do central- 
nego zarządu we Wiedniu .... 
o wydziału związku we Wiedniu 
czwarta rata za paczki opatrunkowe 
b) Wydatki przebieżne. 
dzielone zaliczki do wyrachowania 
G. Ruch pieniężny. 
Dokowano w galicyjskiej kasie oszczę- 
dności na książeczkę wkładkową . 
Razem . . 
)o tego stan kasy z końcem roku . 
6 
W złocie . 
Równa się 
W złocie 
1309 
9 
88 
52 
14958 13 
Obliczenie 30 "/o udziału do central- 
nego zarządu za rok 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu , 
Zostaje . . 
Od tego 30°/o na rzecz centralnego 
zarządu 
Zostaje na rzecz stowarzyszeuia . . 
194 
115 
78 
23 
54 
50 
50 
55 
95 
Majatek stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
i kapitale stałym 
if kapitale obrotowym 
N porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894 
Skazuje się powiększenie o . . . . 
-żyli ogółem powiększenie o . . . 
488 28 
1150 
13808 13 488 
229 
28 
51 
4958 
14390 
13 
75 
Obliczenie 30 "/o udziału do central- 
nego zarządu za rok 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu , 
Zostaje . . 
Od tego 30°/o na rzecz centralnego 
zarządu 
Zostaje na rzecz stowarzyszeuia . . 
194 
115 
78 
23 
54 
50 
50 
55 
95 
Majatek stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
i kapitale stałym 
if kapitale obrotowym 
N porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894 
Skazuje się powiększenie o . . . . 
-żyli ogółem powiększenie o . . . 
488 
229 
28 
51 
4958 
14390 
13 
75 
Obliczenie 30 "/o udziału do central- 
nego zarządu za rok 1894. 
Wkładki członków zwyczajnych . . 
Od tego z rozchodów rzeczywistych 
koszta zarządu , 
Zostaje . . 
Od tego 30°/o na rzecz centralnego 
zarządu 
Zostaje na rzecz stowarzyszeuia . . 
194 
115 
78 
23 
54 
50 
50 
55 
95 
Majatek stowarzyszenia dnia 
31. grudnia 1894. 
i kapitale stałym 
if kapitale obrotowym 
N porównaniu z majątkiem z począt- 
kiem roku 1894 
Skazuje się powiększenie o . . . . 
-żyli ogółem powiększenie o . . . 
258 
826 
77 
15 
567 38 
Wykaz papierów wartościowych sekcyi dam. 
Wartość 
Rodzaj papierów wartościowych 
Numer 
Data 
imienna 
L. 
zł 
ct. 
1 Obligacya 
długu państwa 
.... 
3.370 % 1878 
50_ 
2 
115.153 
1868 
100 — 
3 
115.154 
100 — 
4 4% obligacya pożyczki krajowej . . 
2.798 
1893 
100 — 
5 Książeczka galic, kasy oszczędności 
481 
1886 
284 45 
6 
Książeczka 
14.093 
- 
427 26 
7 
24.755 
n/a 1885 
1000 — 
8 
34.517 
1883 
1000 — 
9 
37.160 
2300 69 
10 
39.663 
1883 
200 — 
11 
42.693 20/9 1882 
2022 22 
12 
49.278 
20/9 
458 07 
13 
28.913 20 
/l2 1886 
15 22 
14 
29.814 3/l 1887 
310 71 
15 
64.852 
1888 
339 20 
16 
58.322 2/x 1889 
337 71 
17 
80.399 
1890 
351 36 
18 
16.413 i 
. 
2000 — 
19 
34.646 2/l 1891 
399 08 
20 
51.652 2 
/s 
1000 — 
21 
15.904 2/t 1892 
486 48 
22 
li 
ii 
ii 
80.263 2/t 1893 
522 57 
23 
ii 
21.140 2/l 1894 
585 73 
24 
i„ 
ii 
li 
ii 
53.168 2/x 1895 
567 38 
Co daje wykazany w zamknięciu stan 
z końcem roku 1894 
14958 13 
Od tego kapitał stały członków wie- 
czystych 
1150 — 
Zostaje na rzecz stowarzyszenia . . 
13808 13 
i 
25 
Inwentarz 
Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam. 
złr. ot. 
10 łóżek żelaznych z drucianymi wkładami z materacami 
i poduszkami (sprawione w r. 1888) wartość 
327 50 
Naczynia stołowe blaszane, mianowicie menażki, kubki łyżki, 
noże na 2200 osób sprawione w r. 1888) wartość 
1724 43 
150 materaców i tyleż poduszek klinowych z włókna drze- 
wnego, oraz 10 materaców i tyleż poduszek 
z włosienia końskiego razem na 160 łóżek spra- 
wione w r. 1888) wartość 
1698 22 
8 koszów do roznoszenia potraw z odpowiedniemi naczy- 
niami dla szpitali (spraw, w r. 1888 wartość 
615 — 
105 materaców i teleż poduszek z włókna drzewnego spra- 
wione w r. 1886') 
995 40 
Druki potrzebne do prowadzenia szpitali 
217 17 
74 noszy polowych 
999 — 
Instrumenta chirurgiczne 
4336 30 
10 skrzyń ratunkowych z lekami 
540 — 
Organtyna i wata 
558 48 
Urządzenie biura krajowego i magazynu 
212 36 
Bielizna: 849 koszul, 882 kalesonów, 386 płaszczy szpital- 
nych 95 par onucek, 136 prześcieradeł, 16 
bandarzy płóciennych 
2414 67 
10 skrzynek drewianych 
650 
Model wozu ratunkowego dar dr. Hlavaca 
150 — 
4 wielkie i jeden mniejszy sztelaż do magazynu 
375 30 
Razem 15170 33 
Skład Wydziału 
wybranego na Walnem zgromadzeniu dnia 25. Kwietnia 1894. 
I. Prezydent: JE. hr. Kazimierz Badeni, c. k. Namiestnik 
Galicyi, rzecz, tajny radca i t. d. 
II. Wiceprezydent: JE. ks. Sanguszko Eustachy Marszałek 
krajowy i t. d. 
III. Wiceprezydentka: JE. Marya hr. Badeniowa, żona 
c. k . Namiestnika Gal. i t. d, 
Członkowie Wydziału: Panowie A l z n e r Karol, 
Breyer Jan, Hawryszkiewicz Sylwester, Jasiński Aleksander, 
Br. Jorkasch-Koch Adolf, Lazarus Maurycy, Dr. Meruno- 
wicz Józef, Mochnacki Edmund, Dr. Pilat Tadeusz, Dr. Stroj- 
nowski Edward, Schuster Juliusz, JE. Ks. metropol. Sembra- 
towicz, Schayer Karol, Werner Arnold, Ks. prałat Zabłocki, 
Zachariewicz Julian, Dr. Ziembicki Grzegorz. 
Członkowie Wydziału: Panie : Biesiadecka Zofia, 
Bołoz Antoniewiczowa, Bylicka Zofia, Hr. Dzieduszycka 
Anna, F r i e d o w a Laura, Jabłonowska Romanowa, Meru- 
nowiczowa Antonina, Hr. Potocka Elżbieta, Hr. Potocka 
Marya, Roińska Ksawera, Hr.Bussocka Izabela, Schaffowa 
Marya, Schayerowa Juljanowa, Szymonowiczowa, Wer- 
nerowa Leontyna, Widmanowa Michalina, Ks. Windisch- 
grätz. 
Obok tego wchodzili w skład Wydziału w ubiegłym roku 
zmarli członkowie: Schellenberg August, Bratkowska 
Michalina. Wystąpiła zaś Pani Schellenbergowa Karolina. 
Cenzorowie: Pp. Kreyser Oskar, Miączyński Piotr, 
Piżl Jan. 
Zastępcy cenzorów: Breitenberger Wacław, Tarna- 
wski Emil. 
27 
Doradca techniczny: Hawryszkiewicz Selwester, c. k. . 
radca budownictwa. 
Sekretarz biura krajowego: Dr. Krzyżanowski Ka- 
likst, c. k. koncepista sanitarny. 
Buchhalter: Kwiatkiewicz Gwido, urzędnik rachunkowy 
c. k. Namiestnictwa. 
spis 
członków wieczystych stowarzyszenia, t. j . takich członków którzy 
raz na zawsze wpłacili kapitał, z którego odsetki jako roczne 
wkładki są uważane. 
Rok 1880. 
Brunicki Seweryn, br. właść. dóbr. (Zaleszczyki) 40 zł. 
Brykczyński Stanisław, właść. dóbr. (Stanisławów) 50 zł. 
Cikowski Władysław, właśc. dóbr (Brzeżany) 100 zł. 
Czajkowski Waleryan, właśc. dóbr (Przemyślany) 100 zł. 
Drohobycz gmina miasta 100 zł. w oblig. 
Hirschler Maciej, ks. biskup (Przemyśl) 50 zł. got. 
Horodenka Rada powiatowa 50 zł. got. 
Jaworski Gabryel, właść. dóbr. 81 zł. w got. i 109 zł. w oblig. 
Kiselka Karol, właśc. dóbr (Lwów) 100 zł. 
Lazarus Maurycy właśc. dóbr. (Brody) 100 zł. w oblig. 
Myślenice Rada powiatowa 40 zł. got. 
Negrusz Jakób aptekarz (Zaleszczyki) 59 zł. w obi. 
JE. Potocki Alfred, hr., b. Namiestnik 50 zł. 
Potoccy Emil, Artur i Oskar. hrab. 100 zł. 
Poniński Iialikst, książę właśc dóbr. (Zaleszczyki) 100 zł. w oblig. 
Przemyśl, kapituła obrz. łaó. 50 zł. 
Romaszkan Jakób, br., właśe. dóbr (Horodenka) 100 zł. 
— 
Helena, br., właśc. dóbr (Horodenka) 100 zł. 
— 
Mikołaj, br., właśc. dóbr (Stanisławów) 50 zł. 
JP. Siemiński-Lewicki Wilhelm, hr.. właśc. dóbr (Lwów) 50 zł. 
Skrzyński Stanisław, właśc. dóbr (Rzeszów) 100 zł. w oblig. 
Sulikowski Daniel, ks. kan. (Rzeszów) 100 zł. w oblig. 
Turka Rada powiat. 100 zł. 
Wadowice, wydział rady powiat. 40 zł. 
Wadowice, kasa oszczędności 40 zł. 
Wikoszewski Awit, właśe. dóbr (Myślenice) 50 zł. w oblig. 
Rok 1881. 
Eckstein Jakób, dzierżawca (Brzesko) 100 zł. 
Götz Jan, właśc. dóbr 300 zł. 
Halpern Abraham, bankier (Stanisławów) 50 zł. w obi.. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Klobasa Karo], właśc. dóbr (Krosno) 50 zł. 
•Łukasiewicz Ignacy, właśc. dóbr (Krosno) 50 zł. 
JE. Potocki Alfred, hr., b. Namiestnik 50 zł. 
Pukalski Alojzy, ks. biskup bar. (Tarnówj 50 zł. 
Romaszkan Jakób, br., właśc. dóbr (Horodenka) 100 zł. 
JE. Siemieński-Lewicki Wilhelm, hr., właśc. dóbr (Lwów) 50 zł. 
Rok 1882. 
Bzowski Bogusław (Myślenice) 100 zł. w oblig. 
Götz Jan, właśc. dóbr (Brzesko) 300 zł. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Klobasa Karol, właśe. dóbr (Krosno) 100 zł. 
Kesturkiewicz Ludwik, właśc. dóbr (Mielec) 50 zł. 
Lwów, galicyjska kasa oszczędności 100 zł. w oblig. 
Krasicka Aniela lir., z Liska 100 zł. 
28 
Rok 1883. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Klobasa Karol, właśc. dóbr (Krosno) 100 zł. 
„Lese und Geselligkeits Verein" w Drohobyczu 50 zł. 
JE. Potocki Alfred, hr., były Namiestnik 50 zł. 
Tarnów, izraelicka gmina wyznaniowa 50 zł. 
Zawadzki Witold, właśc. dóbr (Skałat) 50 zł. 
Krasicka Aniela hr., z Liska 100 zł. 
Rok 1884. 
Gall Jakób, właśc. dóbr (Tarnopol) 100 zł. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Jaroszyński Zygmunt, właśc. dóbr (Stanisławów) 50 zł. 
Klobasa Karol, właśc. dóbr (Krosno) 100 zł. 
Tarnów, izraelicka gmina wyznaniowa 50 zł. 
Tarnów, Rada gminna 150 zł. 
Zawadzki Witold, właśc. dóbr (Skałat) 50 zł. 
Krasicka Aniela hr., z Liska 100 zł. 
Rok 1885. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Ks. kanonik Leśniak Marcin w Tarnowie 50 zł. 
Rada wyznaniowa izraelicka w Tarnowie 50 zł. 
Klobasa Karol, właśe. dóbr 100 zł. 
Rok 1886. 
JE. Potocki Alfred, lir., b. Namiestnik 150 zł. 
Fedorowicz Adam, e. k. starosta (Rzeszów) 150 zł. 
Rada powiatowa Horodenka 50 zł. 
Rada wyznaniowa starozakonna w Tarnowie 50 zł. 
Cliune -Jonas, obywatel m. Stanisławowa 500 zł. 
Rok 1887. 
Skwirczyński Kazimierz 50 zł. 
Rada powiatowa Horodenka 50 zł. 
Rok 1888. 
XX. Misyonarze w Krakowie. 
Halpern Hersch 100 zł. 
Cliune Jonas 200 zł. 
Gmina wyznaniowa izraelicka w Tarnowie 50 zł. 
JE. Zaleski Filip 50 zł. 
Róża Löwenfeld, wł. dóbr 100 złr. 
Rok 1889. 
Tarnów gmina wyznaniowa izraelicka 50 zł. 
XX. Misyonarze w Krakowie 50 ct. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 ct. 
Gorlice, gmina wyznaniowa izraelicka 100 zł. 
Rok 1890. 
JE. Kazimierz hr. Badeni 50 zł. 
Alfredowa hr. Potocka 50 zł. 
Romanowa hr. Potocka 50 zł. 
29 
30 
Rok 1891. 
Horodenka Rada powiatowa 50 zł. 
Tarnów gmina wyznaniowa 50 zł. 
Kazimirowa hr. Badeniowa 50 zł. 
Rok 1892. 
Jerzy hr. Borkowski 50 zł. 
Rok 1893. 
Herseh Halpern właśe. dóbr (Stanisławów) 5 sztuk oblig. renty węg. nom. war- 
300 zł. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Tarnów Rada wyznaniowa izraelicka 50 zł. 
Rok 1894. 
Horodenka, Rada powiatowa 50 zł. 
Sarnów, wyznaniowa gmina izrael. 50 złr. 
i 
31 
Wykaz imienny lekarzy, którzy się zobowiązali dobrowolnie do niesienia pomocy w czasie wojny. 
Uwaga 
Do pospolite- 
go ruszenia 
nie 
1 
1 
Do pospolite- 
go ruszenia 
należy 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
odpoczynku 
Brody 
Łopatyn 
części pow. 
Gorlice 
? 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
szpital 
Kęty 
Biała 
? 
Brody 
"" 
Łopatyn 
Brzeżany 
" 
? 
Kszeszowice 
Lwów, Jarosł. 
w zach. 
półn. 
Chyrów 
Sambor, Stryj 
? 
Gorlice 
? 
szpital ? 
?• 
Charakter obecny 
l. m. w Kętach 
l. p, w Białej 
c. k.l.p. w Bohorodczan. 
s. sz. w Brodach 
"" 
l.p. 
" 
?ł 
l. p. 
l. p . w Łopatynie 
l. p. w Brzeżanach 
s. sz. 
l. m. w Kozłowie 
l. sz. w Kszeszowicach 
l. p. w Cieszanowie 
l. sk. w Mędrzychowie 
l. sk. w Lacku 
l. p . w Dobromilu 
l. m. w Bolechowie 
l. p. w Bieczu 
l. m. w Gorlicach 
l. sz. w Horodence 
l. m. w Obertynie 
Imię i nazwisko 
Dr. Długołęski Ferdynad 
„ 
Kwieciński Maciej 
Dr. Męciński Konstanty 
Dr. Szapira Aleksander 
„ 
Mann Józef 
„ 
Kalach Feliks 
„ 
Strumieński Adam 
Grunfeld 
Izydor, chirurg 
Rager Izydor, chirurg 
Rosenbaum 
Leon, chirurg 
Dr. Teitelbaum Melech 
Schenker Emanuel, chirurg 
Dr. Milerowicz Józef 
Dr. Dura Józef 
Rotter Ascher, chirurg 
Dr. Kluczycki Witold 
Dr. Cwiklicer Ludwik 
Bruner Leon, chirurg 
Dr. Podłuski Mikołaj 
Dr. Kukulski Antoni 
„ 
Przesmycki Jan 
Kurzer Gustaw, ehirurg 
Burnatowicz Leon, ehirurg 
Powiat 
Biała 
Bohorodczan 
Brody 
Brzeżany 
Chrzanów 
Cieszanów 
Dąbrowa 
Dobromil 
Dolina 
Gorlice 
Horodenka 
Powiat 
Biała 
Bohorodczan 
Brody 
Brzeżany 
Chrzanów 
Cieszanów 
Dąbrowa 
Dobromil 
Dolina 
Gorlice 
Horodenka 
Liczbaporz. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
>7 
/i 
316 
m 
% 
'l4 
15 
16i 
17! 
18 
19i 
20| 
21 
22| 
23 
124| 
32 
Uwaga 
Do pospolite- 
go ruszenia 
j nie 
1 
1 
1 
Do pospolite- 
go ruszenia 
należy 
— 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
odpoczynku 
Radziechów 
" 
? 
?? 
71 
Sucha Jord. 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
szpital 
Jarosław 
Kałusz 
Radziechów 
" 
Kołomyja 
71 
V? 
? 
Lwów 
n 
n 
" 
" 
" 
" 
" 
Przemyśl 
Lwów 
Jordanów 
Maków 
Nadworna 
71 
Charakter obecny 
l. p . w Jarosławiu 
l. p. w Kałuszu 
l. p . w Radziechowie 
l. m. 
l. m. w Busku 
l. p. w Kołomyi 
l. p. 
l. p. 
l. o. w Zabiu 
l. p. w Kosowie 
l. p . w Ujanowicach 
l. pr. we Lwowie 
pr.l .we Lwowie 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
"" 
l. p. w Mościskach 
l. p. w Sądowej Wiśni 
l. m. w Jordanowie 
l. s. w Makowie 
l. p. w Nadwornie 
l. m. 
Imię i nazwisko 
Dr. Dietzius Adolf 
Kiezałes Herman, chirurg 
Dr. Ciuk Aleksander 
Brand Julian, chirurg 
Siegelbaum Jakób, chirurg 
Dr. Głaczyński Władysław 
Zaleski Antoni, chirurg 
Reder Emanuel, chirurg 
Dr. Pawlicki Teodor 
Rudich Leon, chirurg 
Dr. Orzeł Józef 
Dr. Strojnowski E. 
„ 
Gostyński Józef 
„ 
Sawicki Edward 
„ 
Gross Karol 
„ 
Sieradzki Antoni 
„ 
Dębicki Klemens 
„ 
Krobieki Tadeusz 
„ 
Rosner Jan 
Gąsiorowski Julian, chirurg 
Łetz Samuel, chirurg 
Korner Wilhelm, chirurg 
Raab Henryk, chirurg 
Dr. Dereniowski Bolesław 
„ 
Uchacz Błażej 
Dr. Bibring Szymon 
Feuerstein Moises, chirurg 
Powiat 
Jarosław 
Kałusz 
Kamionka 
Kołomyja 
Kosów 
Limanowa 
Lwów 
Mościs a 
Myślenice 
Nadwórra 
Liczbaporz. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
33 
Uwaga 
Do pospolite- 
go ruszenia 
nie 
1 
Do pospolite- 
go ruszenia 
należy 
1 
1 
1 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
odpoczynku 
Przemyślany 
" 
11 
? 
Stanisławów 
y 
y 
? 
y 
y 
Tłumacz 
" 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
szpital 
Nowy Sącz 
Rzeszów 
" 
" 
Sambor 
Stanisławów 
" 
? 
Stanisławów 
" 
? 
? 
Stryj 
Tarnopol 
??? 
Tłumacz 
" 
Charakter obecny 
l. p. w nowym Sączu 
"" 
c. k.l .p. w Przemyślan. 
l. p. 
l. p. 
l. p . w Rzeszowie 
prym w Rzeszowie 
l. ko. 
l. p . w Głogowie 
prym. 
szp. w Samborze 
l. p . w Samborze 
l. p . w Stanisławowie 
l. p. 
l. kol. 
l. P. 
l. P. 
l. P. 
l. P. 
„ 
l. kol. w Stryju 
l. p. w Stryju 
c. k .l.p. w Stryju 
l. p . w Tarnopolu 
" 
l. p. 
l. p. 
c. k.l.p . w Tłumaczu 
l. k. 
Imię i nazwisko 
Dr. Kosterkiewiez Franciszek 
„ 
Głuchowski Mieczysław 
Dr. Waligórski Albin 
Kostmann Ignacy, chirurg 
Sternberg Józef 
Dr. Zagórski Adam 
„ 
Jabłoński Stanisław 
„ 
Drobner Edward 
Rotter Herman, chirurg 
Dr. Biegelmajcr Alfred 
Reiss Leon, chirurg 
Dr. Maehnowski Wacław 
Dr. Goldhaber Jakób 
Dr. Czesnak Juljusz 
Dr. Mroczkowski Dyonizy 
Dr. Lachawiec Apolinary 
Grader Maurycy, chirurg 
Rosenbaum Maks, chirurg 
Dr. Papieski Antoni 
Dr. Meisels Julian 
„ 
Serkowski Bolesław 
Dr. Leiblinger Izydor 
Dr. Weissberg Zygmund 
Brauner Izydor, chirurg 
Plener Jakób, chirurg 
Dr. Litwinowicz Orest 
Philip Herman, chirurg 
Powiat 
Nowy Sącz 
Przemyślany 
Rzeszów 
Sambor 
Stanisławów 
Stryj 
Tarnopol 
Tłumacz 
Liczbaporz. 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
34 
Uwaga 
do pospolite- 
go ruszenia 
nie 
— 
do pospolite- 
go ruszenia 
należy 
1 
1 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
odpoczynku 
? 
?? 
Złoczów 
? 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
szpital 
? 
Wieliczka 
77 
? 
? 
Złoczów 
77 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
szpital 
? 
Wieliczka 
77 
? 
? 
Złoczów 
77 
Charakter obecny 
l. p. w Turce 
c.l.p. w Wieliczce 
l. m. 
„ 
l. p. w Zbarażu 
77 
77 
7) 
77 
c. k .l.p. w Złoczowie 
l. p. w Złoczowie 
l. m. w Żółkwi 
Charakter obecny 
l. p. w Turce 
c.l.p. w Wieliczce 
l. m. 
„ 
l. p. w Zbarażu 
77 
77 
7) 
77 
c. k .l.p. w Złoczowie 
l. p. w Złoczowie 
l. m. w Żółkwi 
Imię i nazwisko 
Dr. Kehlhoffer Salamon 
Dr. Kownacki Józef 
Dr. Podobiński Antoni 
Dr. Berger Michał 
Reisner 
Wilhelm, chirurg 
Mantel Maurycy, chirurg 
Dr. Zaleski Eustachy 
Baps Majer chirurg 
Dr. Drzymalik Sylwester 
Imię i nazwisko 
Dr. Kehlhoffer Salamon 
Dr. Kownacki Józef 
Dr. Podobiński Antoni 
Dr. Berger Michał 
Reisner 
Wilhelm, chirurg 
Mantel Maurycy, chirurg 
Dr. Zaleski Eustachy 
Baps Majer chirurg 
Dr. Drzymalik Sylwester 
Powiat 
Turka 
Wieliczka 
Zbaraż 
Zloczów 
Żółkiew 
Liczbaporz. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
353 
Wykaz imienny aptekarzy, którzy się zobowiązali dobrowolnie do niesienia pomocy w czasie wojny. 
Uwaga 
zgłosił 
opust ceny leków 
" 
dostarczy leków. 
Do pospolite- 
go ruszenia 
nie 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Do pospolite- 
go ruszenia 
należy 
1 
1 
1. 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
— 
— 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
szpital 
odpoczynku 
Brody 
Załoźce 
Kozowa 
- 
Horodenka 
Jarosław 
" 
" 
Lwów 
Jordanów 
Rzeszów 
" 
Sniatyn 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
szpital 
odpoczynku 
Brody 
" 
" 
Załoźce 
? 
Kozowa 
Horodenka 
Jarosław 
— 
| Lwów 
Jordanów 
Nadworna 
| Brzostek 
Rzeszów 
" 
— 
Śniatyn 
Stanisł.,Tarn. 
Charakter 
obecny 
magister farmak. 
" 
" 
" 
- 
" 
"" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"" 
" 
" 
Imię i nazwisko 
Kulak Michał 
Landesberg Wilhelm 
Grunspan Herman 
Matkowski Bronisław 
Blum Adolf 
Pistrich Jakób 
Dull Karol 
Neuburg Julian 
Wisło oki Ludwik 
Angermann Jan 
Rohm 
Józef 
Witosławski Kazimierz 
Stenzel Edward 
Fruchtmann Isser Srul 
Köhler Maryan 
Diębowski Władysław i 
Bursa Józef 
Proń Mikołaj 
Karpiński Antoni 
Aleksiewicz Józef 
Herdliczka Juljan 
Niemczewski Tytus 
Nerl Emanuel 
Powiat 
Brody 
Brzeżany 
Dolina 
Horodenka 
Jarosław 
Kołomyja 
Mościska 
Myślenice 
Nadworna 
Pilzno 
Rzeszów 
Sambor 
Śniatyn 
Liczbaporz. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
36 
Uwaga 
dostarczy leków 
" 
Do pospolite- 
go ruszenia 
nie 
1 
1 
1 
1 
1 
Do pospolite- 
go ruszenia 
należy 
— 
' 
- 
1 
- 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
stacya 
odpoczynku 
— 
Tłumacz 
Zaleszszyki 
" 
- 
Zatrudnienie w czasie 
wojny 
szpital 
— 
Tłumacz 
Zaleszeyki 
" 
Złoezów 
Żółkiew 
Charakter 
obecny 
" 
" 
" 
" 
" 
Imię i nazwisko 
Amirowicz Albin 
Zarząd 
apteki Macury 
Błocki Witold 
Kajetanowicz Szymon 
Meiler Psahie 
Zaghradnik Maryan 
Dadlec Adolf 
Powiat 
Stanisławów 
Tłumacz 
Zaleszczyki 
Zloczów 
Żółkiew 
Liczbaporz. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
373* 
Wykaz prywatnych schronisk na wypadek wojny. 
Uwaga 
rannego lub ozdrowień. 
rannych lub 12 rekon- 
walescentów 
tylko mieszkanie i słu- 
żącego bez wiktu 
oficerów lub podofic. 
tylko mieszkanie i ob- 
sługę bez wiktu. 
Przyjmuje 
razem 
żoł. | 
2 
10 
10 
- 
- 
12 
4 
4 
6 
4 
14 
2 
Przyjmuje 
razem 
oflc. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
35 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
2 
6 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
2 
2 
— 
2 
6 
4 
14 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
- 
10 
10 
— 
12 
2 
4 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
1 
1 
35 
- 
— 
1 
2 
Nazwa 
miejscowości 
Biała 
" 
" 
" 
Kozy 
Oświęcim 
Osiek 
Rajsko 
Łysiec 
„ 
stary 
Załoźce 
Koniuszków 
Suchodoły 
Stare Brody 
Kossów 
Podkamień 
" 
Zagórze 
Pieniaki 
Wysocko 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Kunz Karol 
Fuchs Rudolf 
Schwarz Ignacy 
Fijałkowska Amalia 
Frenzel August 
Czecz Herman 
Haberfeld Jakób 
Br. Nowak Gustaw 
Rudziński Oskar 
Zwilling Marya 
Schweiner Tomasz 
Slama Jan 
Zgromadzenie sióstr Miłosierdzia 
Frenkel Ignacy 
Hotterowa Leokadya z Padlewskich 
Schnell Artur 
Horodynski Bogusław 
Klasztor 00. Dominikanów 
Cetner Albert, hr. 
Garapich Antoni 
Dzieduszycki Włodzimierz 
Sala Oktaw 
Powiat 
Biała 
Bohorodcza. 
Brody 
Liczbaporz.• 
1234 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
38 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
— 
20 
4 
8 
2 
10 
1 
4 
1 
10 
4 
2 
2 
2 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
— 
— 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
— 
20 
4 
8 
10 
2 
10 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
— 
2 
1 
2 
3 
— 
Nazwa 
miejscowości 
Kozłów 
" 
" 
Brzeżany 
Mieczyszczów 
Brzozów 
Grabownica 
Jasienów 
Nozdrzec 
Dydnia 
Dynów 
Końskie 
Hłudno 
Temeszów 
Jasienica. 
Dąbrówką starzeń. 
Jaworzno 
" 
Poręba 
Alwernia 
Kszeszowiee 
Cieszanów 
Okopy 
Gorajec 
Lubliniec nowy 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Neuburg Erazm, ks: 
Baczyński Filaret, ks 
Błachowski Julian 
Solecki Leonard, ks. 
Bermann Simon 
Hrowitz 
Hersch 
Wydział Rsdy powiatowej 
Ostaszewski Kazimierz Ostoja 
Dzieduszycka 
Marya, hr. 
Skrzyński Seweryn 
Pohorecki Adam 
Trzecieski Zbigniew 
Ritzenstein Adolf 
Bobczyński Konstanty 
Dwernicki Włodzimierz 
Wysocki Stanisław 
Starzeński Wojciech, hr. 
Zakład górników 
Szpital górników 
Grundig Rudolf 
Szembek Józef, hr. 
Klasztor 00. Bernardynów 
Zarząd dóbr hr. Potockich 
Gnoiński Jan 
Brunicki Władysław, hr. 
Miinter Eclward 
Brunicki Zdzisław, br. 
Powiat 
Brzeżany 
Brzozów 
Chrzanów 
Cieszanów 
Liczbaporz.l 
?3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
39 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
100 
3 
1 
1 
1 
.4 
5 
2 
2 
1 
- 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
8 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
- 
2 
1 
2 
2 
1 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
100 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
— 
— 
4 
5 
2 
2 
1 
4 
3 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
- 
1 
1 
2 
2 
1 
Nazwa 
miejscowości 
Byczkowce 
Uhryń 
Luszowiee 
Nieeiesza 
Odporyszów 
Słupiec 
Szarwark 
Karsy 
Jurazkowa 
Grąziowa dolna 
„ 
średnia 
„ 
górna 
Dobromil 
Lipa dolna 
Wojtkowa 
Krelów 
Nowosielce Koz. 
Bircza 
Żobatyn 
Huwniki 
Truskawiec 
Biesna. Turga 
Kwiatonowice 
Libusza 
Zagórzyn 
Kobylnika 
Rzepiennik bis. 
„ 
such. 
Biecz 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Cielecka Zofia 
Potocki Ignacy 
Jakubowska Henryka 
Strzelecki Henryk Oksza 
Gołębiowski Roman 
Gawrońska Natalia 
Wegsberg Ignacy 
Kisielewski Franciszek 
Korwin Jan 
Nowosielecki Bronisław 
Nowosielecki - Kazimierz 
Dydyńska Syb. 
Klasztor 00. Bazyljanów 
Kozłowski Floryan 
Nowosielecki Józef 
Nowacki Władysław 
Nowosielicki Zdzisław 
Kowalski Stanisław 
Podolski Feliks 
Tyszkowski Paweł 
Zakład kąpielowy 
Koziorowski Gustaw 
Szczanieeki Kazimierz 
Skrzyński Adam 
Szołajski Adam 
Olszewski Józef 
Konwent 00. Reformatów 
Powiat 
Czortków 
Dąbrowa 
Dobromil 
Drohobycz 1 
Gorlice 
1 
Łiezbaporz.| 
50 
51! 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
•59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
170" 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
40 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
4 
50 
20 
6 
8 
4 
5 
- 
3 
4 
2 
4 
12 
Przyjmuje 
razem 
|ofic. 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
4 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
UL 
3 
4 
5 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
— 
10 
10 
6 
8 
4 
5 
— 
3 
2 
— 
' 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
2 
2 
1 
1 
12 
5 
2 
1 
5 
2 
2 
— 
- 
3 
4 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
4 
40 
10 
— 
— 
4 
4 
12 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
2 
1 
10 
2 
2 
1 
1 
— 
2 
Nazwa 
miejscowości 
Cieniawa 
Niecew 
Siedliska 
Zborowice 
" 
Bruśnik 
Polna 
Czernelica 
" 
Jarosław 
Zarzycze 
Pawłosiów 
Czelatyn 
Jarosław 
Turczenipy 
Zabłoty 
Dębowiec 
Trzcinica 
Krakowiec 
Busk 
Radziechów 
Spas 
Kozłów 
Kołomyja 
" 
" 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Brunicki Karol. br. 
Wejda Antoni 
Mączyński Maciej 
Bzowski Bolesław 
Osiecka H. 
Fihauser St. 
Wysocki Alfred 
Mosberg Samuel 
Falik 
Rohm Józef 
Eks. 
Dzieduszycki 
Włodzimierz, hr. 
Frommel Julian 
Ustrzyeki Władysław 
Wisłoeki Ludwik' 
Wieewski 
Bogdański Władysław 
Kopestyński Jan, ks. 
Klominek Jan 
I Zarząd dworski 
Bks. Badeni Kazimierz, hr. 
Badeni Stanisław, hr. 
Bartinański Feliks 
Kielanowska Aniela 
Brettler Jakób 
Brettler Jonas 
Walter Walenty 
Asłan Jakób 
Powiat 
Grybów 
Horodenka 
Jarosław 
Jasio 
Jaworów 
Kamionka 
Kołomyja 
Liczbaporz. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
41 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
10 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
4 
6 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
2. 
5 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
— 
2 
6 
10 
5 
4 
2 
2 
1 
4 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
— 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
4 
2 
4 
4 
2 
3 
6 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
— 
5 
5 
Nazwa 
miejscowości 
Sopów 
Gwoździec 
Ceniawa 
Madejowice 
Soroki 
Chomiakówka 
Peczeniżyn 
" 
Zahajpol 
Kornicz 
Dołhopol 
Kossów 
Mykietyńce 
Kuty 
Utoropy 
Riczka 
Utoropy 
Krzysztoforzyce 
Pleszów 
Grembałów 
Wadów 
Zastów 
Brzezie 
Balice 
Bielany 
Bolechowice 
Czernichów 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Kunz Antoni 
Puzyna Kniaź Koman 
Siewicki Konstanty 
Asłan Mikołaj 
Garliński Marceli 
Agopsowicz K. 
Nowicki Juljan 
Rosenkranz Mos. 
Hessel Majer 
Jasiński Franciszek 
Krzysztofowicz Sz. 
Popiel Iwan, ks. 
Zwierzchność gminna 
" 
Mahr Franciszek 
Zwierzchność gminna 
" 
Zarząd dworski 
Łępicka Anna 
Atienslander St. 
Szczepański Aleksander 
Morawski Kazimierz 
Mrozowska M. 
Brzeski W. 
Radziwił Dominik, ks. 
OO. 
Kameduli 
Ożegalski Stanisław 
Szkoła rolnicza 
Powiat 
Kołomyja 
Kossów 
Kraków pow. 
Liczbaporz. 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
42 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
2 
5 
1 
5 
20 
3 
2 
1 
1 
2 
20 
4 
4 
16 
2 
10 
2 
3 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
2 
5 
1 
5 
2 
1 
6 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
20 
4 
4 
2 
— 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
6 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
1 
5 
20 
3 
16 
10 
2 
3 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
1 
5 
1 
1 
6 
- 
5 
2 
1 
Nazwa 
miejscowości 
Lubocza 
Mogiła 
Morawica 
Węgrzynowce 
Ujazd 
Piekary 
Kościelniki 
Aleksandrowice 
Rybna 
Przegorzały 
Dziekanowice 
Więckowice 
Wrożenice 
Tonie 
Kamień 
Pękowice 
Śmirdząca 
Garlica mur. 
Kamionka 
Prądnik 
Łańcut 
Przeworsk 
Kańczuga 
Krzeczowice 
Leżajsk 
" 
Łańcut 
" 
Siennów 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Grzymek Adam 
OO. 
Cystersi 
Szybalski Feliks 
Zapałski Cz. 
Jabłczykowski Z. 
Miliewski Aleksander 
Wodzicki Roman, hr. 
Lubomirski Eugeniusz, ks. 
Roztworowski Joachim, ks. 
Probostwo Stego Piotra 
Szumlakowski Stanisław 
Bień Jan 
Bocheński Jan 
Günther 
Slotwiński 
Marfiewicz Michał 
Skirliński Jan 
Anlauf Amalja 
Mierosłowski Stanisław, hr. 
Sieber 
Potocki Roman, hr. 
Klasztor 00. Bernardynów 
Dymnicki 
Antoni, ks. 
Fedorowicz Adam 
Piekosiński Roman, ks. 
Klasztor 00. Bernardynów 
Zauderer Emil, ks. 
Gmina 
Wolski Zdzisław 
Powiat 
Kraków pow. 
Łańcut 
Liczbaporz. 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
43 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
— 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
32 
1 
10 
2 
3 
6 
16 
16 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
— 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
10 
2 
3 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
2 
1 
4 
1 
- 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
— 
1 
1 
1 
— 
— 
6 
16 
16 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
- 
— 
— 
2 
6 
Nazwa 
miejscowości 
Uszejowice 
Dobra 
Tymbark 
Szczyrzyce 
Ujanowice 
Laskowa 
Lisko 
Bermichowa. gór. 
Olszanica 
Ostrzyki dolne 
Serednica 
Borki dominik. 
Kliszów 
Podleszany 
Mielec 
Koszelów 
Radomyśl 
Przestaw 
Czermin 
Mościska 
Sadowa Wisznia 
Chrobacze 
Jordanów 
Krzywaczka 
Krzyszkowice 
Maków 
Rabka 
Radziszów 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Turnau Herman 
Zwierzyna Jan 
Myszkowski Jan 
KlasztorOO.Cystersów 
Rampelt Henryk, ks 
Żochowski Edward 
Krasicki Edmund, hr- 
Czerkawski Stanisław 
Jordan Józef 
Nanowski Józef 
Nadciak Marceli 
Klasztor 00. Dominikanów 
Artwiński Mieczysław 
Breza Henryk, hr. 
Gmina 
Pers Aleksander, ks. 
Gmina 
Rey Mieczysław, hr. 
Szurmiak Franciszek, ks. 
Klasztor 00. Redemptorystów 
00. Reformatów 
Munk Józef 
Gmina 
Schmidt Władysław 
Docrzańska Cecylja 
Zarząd dworski 
Zubrzycki Juljan 
Mieroszewski Jerzy 
Powiat 
Łańcut 
LimanoWa 
Lisko 
Lwów pow. 
Mielec 
Mościska 
Myślenice 
Liczbaporz. 
163 
164 
165 
166 
167 
168! 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
44 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
10 
4 
2 
5 
— 
8 
3 
2 
2 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
10 
1 
2 
4 
1 
1 
30 
2 
2 
4 
8 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
4 
2 
5 
— 
8 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
3 
2 
1 
10 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2. 
- 
— 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
10 
— 
1 
10 
8 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
4 
2 
3 
30 
1 
4 
8 
Nazwa 
miejscowości 
Spytkowice 
Droginia 
Brzącowica 
Dolna wieś 
Majdan średni 
Kamienna 
Nadworna 
Pysznica 
Kapki 
Ulanów 
Zarzecze 
Nisko 
Bieliny 
Ulanów 
Krynica 
Nowy Sącz 
Przetakówka 
Łososina d. 
Klęczany 
Nawojowa 
Nowy Targ 
" 
" 
" 
Zakopane 
Rokociny 
Nowy Targ 
Borowa 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Lasocki Czesław, hr. 
Bzowski Bog. 
Morawski W. 
Lubomirska, ks. 
Dubs Alfred 
Głuchowski Grzegorz 
Zarząd państwa 
Birnbaum Wolf 
Hompesch Ferdynand, hr. 
Jarema Kazimierz 
Kostheim KL, dr. 
Rosseignieur Oliwier, hr. 
Sękowski Stanisław 
Wroński Jan 
Zarząd zdrojowy 
Klasztor OO. Jezuitów 
Miczyński Kaźm. 
Dunikowski Adam 
Brunicki Ferdynand, hr. 
Stadnicka Helena, hr 
Gmina 
Goldfinger Izydor 
Herz Józef 
Goldfinger Jakób 
Finger Gustaw 
Glosser Kałuski Jędrzej 
Schein Herman, dr. 
Romer Ludwik, hr. 
Powiat 
Myślenice 
Nadworna 
Nisko 
Nowy Sącz 
Nowy Targ 
Liczbaporz. 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
45 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
3 
2 
4 
6 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
6 
3 
1 
2 
6 
4 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
1 
10 
2 
2 
2 
2 
1 
2. 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
3 
2 
4 
6 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
6 
3 
1 
2 
4 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
— 
— 
6. 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
10 
2 
2 
2 
— 
2 
Nazwa 
miejscowości 
Bzostek 
Dęborzyn 
Dębową 
Dobrków 
Głowaczowa 
Lubcza 
Lipiny 
Pilzno 
Przeczyca 
Skurowa 
Smarzowa 
Zdziary 
Przemyśl 
Przałkowce 
Kosienice 
Kniażyce 
Sierakowce 
Hurko 
Stubieńko 
Przemyśl 
Dunajów 
Zadwórze 
Gliniany 
Janczyn 
Pohorylce 
Laszki król. 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Urząd parafialny 
Spett Emanuel 
Majlech Laub 
Rajnold 
Heissig 
Rey Mikołaj, hr. 
Broniewska Eleonora 
Urząd parafialny 
Obszar dworski 
Klasztor 00. Karmelitów 
Urząd parafialny 
Kaczorowski Henryk 
Finder Michał 
Bogusz Zofia 
Obszar dworski 
Klasztor 00. Reformatów 
Drużbacka 
Dembowski Zygmunt 
Nowosielecki Zen. 
Przedrzymirska Stanisława 
Borowski Mac 
Giżowski Franciszek 
Haszczyc Aniela 
Zarząd dóbr 
Bohdan Hipolit 
Potulicki Franciszek, hr. 
Sander Edmund 
Tchórznicki Władysław 
Treter Hilary 
Powiat 
Pilzno 
Przemyśl 
Pzemyślany 
Liczbaporz. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
46 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
42 
2 
- 
6 
2 
6 
10 
3J 
10 
2 
5 
4 
10 
3 
15 
2 
3 
6 
10 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
6 
220 
2 
1 
5 
1 
15 
10 
4 
6 
3 
1 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
4 
3 
2 
— 
2 
5 
3 
15 
2 
6 
10 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
2 
1 
2 
— 
2 
5 
15 
4 
6 
1 
2 
Przyjmuje 
rannych' 
żoł. 
— 
6 
2 
6 
10 
30 
10 
4 
10 
3 
- 
Przyjmuje 
rannych' 
ofic. 
— 
2 
1 
4 
2 
4 
6 
2 
20 
1 
1 
10 
3 
Nazwa 
miejscowości 
Połtew 
Uszkowice 
Uniów 
Przemyślany 
Szczepiatyn 
Radłuż 
Żurawce 
Szalenik 
Lubycza 
Szczerzec 
Hujczc 
Zamek 
Bursztyn 
Putiatyńce 
Bursztyn 
Podmichałowa 
Rzeszów 
Hyżne 
Żarnowa 
Biała 
Słocina 
Połomya 
Brody 
Przybyszówka 
Zwięczyca 
Borek st. 
Bieńkowa Wisznia 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Torosiewicz M. 
Wybranowski R. 
Zarząd dworski 
Waligórski Albin, dr. 
Dąbrowski Zygmunt 
Jaworski Jan 
Jędrzejowicz Fr. 
Kämpfe Albert 
Kämfe Herman 
Krusenstein Aleks. 
Obertyński Zdzisław 
Eks. Siemiński-Lewicki 
Szpital Sióstr Miłosierdzia 
Torosiewicz Mikołaj 
Zbór izraelicki 
Tustanowski Michał 
Klasztor OO. Bernadynów 
Jędrzejowicz Władysław 
Wojnarski Franciszek 
Jędrzejowicz Edward 
Waltis Zofia. hr. 
Narbut Kazimierz 
Holzer Karol 
Christiani Henryk 
Rosengarten Fil. 
Klasztor 00. Dominikanów 
Fredro Andrzej, hr. 
Powiat 
Przemyślany 
Rawa 
Rohatyn 
Rzeszów 
Rudki 
Liczbaporz. 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
|273j 
47 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
3 
2 
10 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
4 
5 
3 
2 
10 
8 
4 
10 
10 
6 
10 
6 
4 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
6 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
4 
5 
3 
4 
10 
10 
6 
10 
- 
- 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
— 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
4 
2 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
1 
2 
— 
2 
10 
8 
64 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
1 
— 
— 
2 
6 
Nazwa 
miejscowości 
Sambor 
" 
Śniatyn 
" 
Rudniki 
Śniatyn 
Załucze 
Rusów 
Śniatyn 
" 
Rusów 
Błudniki 
Pitrycze 
Kończaki 
nowe 
Delejów 
Uhrynów 
Wołezyńce 
Majdan 
Maryampol 
Dzików 
Radomyśl 
Grębów 
Tarnobrzeg 
Skowierzyn 
Chmielów 
Słupki 
Czernelów 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Aleksiewicz Józef 
Herdliczka Jul. 
Gmina 
Stankowski Tomasz, ks. 
Moysa Stefan 
Gmina izraelicka 
Krzysztofowicz 
Mik., 
dr. 
Mysuła Michał, ks. 
Romaszkan Michał, ks. 
Niemczewski Tytus 
Beck Henryk 
Teodorowicz Józef 
Jaroszyński Zygmunt 
Czuczawa Zygmunt 
Morawski Tymon 
Cywińska Rozalja 
Borkowska, hr. 
Halpern Hersch 
Sussmann Szulim 
Klasztor Sióstr Miłosierdzia 
Eks. Tarnowski Jan, hr. 
Gmina 
Dolański Henryk 
Gmina 
Kanarek Rachmil 
Griswald Jan 
Trzciński Oktaw 
Podlewski Edward 
Powiat 
Sambor 
Śniatyn 
Stanisławów 
Tarnobrzeg 
Tarnopol 
Liczbaporz. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300: 
301 
48 
Uwaga 
Przyjmuje 
j 
razem 
żoł. 
3 
4 
6 
4 
2 
7 
2 
14 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
Przyjmuje 
j 
razem 
ofic. 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Przyjmuje 
j 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
3 
6 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
Przyjmuje 
j 
ozdro- 
wieńców 
|ofie. 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
Przyjmuje 
j 
rannych 
żoł. 
4 
4 
2 
14 
2 
4 
Przyjmuje 
j 
rannych 
ofic. 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Nazwa 
miejscowości 
Zagrobol 
Hrubeczek w. 
Biała 
Ostrów 
Cebrów 
Kutkowce 
Denysów 
Niżniów 
Pałahl ze 
Markowce 
Czarnołoźca 
Podgórze 
Dębniki 
Kunice 
Korabniki 
Bierzanów 
Stojowice 
Śledziejowice 
Gajik 
Wróblowice 
Jugowice 
Bilezyce 
Jawczyce 
Lusina 
Zakliczyn 
Stadniki 
Niezdów 
Żerosławice 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Radziwiłł ks. Ludwik 
Merej Mikołaj 
Willner Jakób 
Baworowski Wł, hr. 
Garapich Mich. 
Gall Jakób 
Ujejski Aleksander 
Urbiński Jan 
Doschat Oktaw 
Ładomirski Konstanty 
Puzyna Kniaź Juljan 
Baruch G. 
Lasocki, hr. 
Morawiecki 
Brudzewski 
Czecz 
Lewinger 
Niedzielski 
Turnau 
Leszniak 
Serkowski 
Przychocki 
Scuta 
Słapowa 
Kopfowa 
Tomaszewska 
Elterlein 
Bzowski 
Powiat 
Tarnopol 
Tłumacz 
Wieliczka 
Liczbaporz. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
49 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
2 
1 
3 
2— 
- 
1 
1 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. I żoł. 
1 
1 
1 
1 
1 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. I żoł. 
- 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
132 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
2 
2 
Nazwa 
miejcowości 
Bojanczyce 
Zagórzany-Zręczyce 
Raciborsko 
Sułków 
Wieliczka 
Kosocice 
Łagiewniki 
Zagórzany 
Dobczyce 
"""" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"" 
Imię 
i nazwisko. 
osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Walencinowicz 
Feil 
Dydyński 
Baim 
Mrowiec Stanisław 
Lasko Marceli 
Strzelecki 
Gabryelski 
Ciepły 
Koch 
Sławska 
Wolfeld 
Feil 
Walas Walenty 
Konarski Franciszek 
Silberstein 
Bergiel Jan 
Scibor Jan 
Mochański Jan 
Horoba Marceli 
Korbas Andrzej 
Stock Tomasz 
Scibor Kryspin 
Bergiel Tomasz 
Leszniak Jan 
Żuławiriski Ignacy 
Stoch Wojciech 
Walas Józef 
Walas Piotr 
Powiat 
Wieliczka 
|Liczbaporaj 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
60 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
11111111111111111111111111111 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
— 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
— 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
— 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
11111111111111111111111111111 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
— 
Nazwa 
miejscowości 
Dobczyce 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Paluch Józef 
Kulma. Jan 
Błonka Piotr 
Kozielski Fr. 
Jeż Wojciech 
Żuławiński P. 
Lichon Wojciech 
Lesler Izrael 
Orzechowski Kasper 
Walas Stanisłsw 
Kutma W. 
Lichon Konstanty 
Walas Antoni 
Kleiner Wolf 
Drozdowicz Józef . 
Gibas Franciczek 
Figlewiez Jan 
Michalski Stefan 
Zborowski 
Górecki Błażej 
Wontorek Jan 
Sternlick Izak 
Figlewiez Waw. 
Lichon Tomasz 
Faber Jan 
Bednarski Antoni 
Bergiel Wojciech 
Lasiński 
Karol 
Muranów P. 
Powiat 
Wieliczka 
Liczbaporz. 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
51 
Uwaga 
jeden pokój 
| 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
| 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
| 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
2 
1 
2 
2 
- 
| 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
1 
1 
— 
| 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
6 
2 
1 
1 
12 
| 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Nazwa 
miejscowości 
Dobczyce 
""" 
" 
" 
Ił 
" 
" 
" 
Hucisko 
Siercza 
Lazany 
Komorniki 
Rzeszotary 
Podgórze 
Sawa 
Podgórze 
Szypowce 
Tłuste 
Capowce 
Burakówka 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Stoch Piotr 
Bednarski Andrzej 
Orzechowski Stanisław 
Stoch Andrzej 
Filipowski Antoni 
„ 
Jan 
Kulma Stanisław 
Lichoń Mat. 
Podradecki W. 
Federgrun 
Azer Mozes 
Lichon Sebestyan 
Lipowski, hr. 
Bieliński 
Brzeziński 
Fink Adam 
Zawadzki 
Szyller Leopold 
Chmura P. 
Dobija Marceli 
Grzybczyk Kat. 
„ 
Franciszek 
Komnarowki Szcz. 
Gorczyńska N. 
Dominik Seweryn 
Antoniewicz Zofia 
Arbesbauer Henryk 
Baczyński Jar., ks. 
Berner Mojżesz 
Powiat 
Wieliczka 
414 
415 Zaleszczyki 
416 
Liczbaporz. 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
335 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 Zaleszczyki 
416 
52 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
8 
2 
12 
4 
1 
16 
4 
3 
4 
1 
3 
2 
15 
4 
8 
1 
2 
10 
6 
55 
12 
8 
25 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
4 
1 
4 
2 
1 
4 
8 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
5 
6 
10 
4 
4 
2 
2 
2 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
4 
2 
6 
8 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
30 
12 
4 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
4 
6 
4 
1 
8 
2 
2 
2 
1 
3 
15 
2 
5 
1 
2 
5 
25 
4 
25 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
Nazwa 
miejscowości 
Tłuste 
Zazulińce 
Drohiczówka 
Chmielowa 
Zaleszczyki 
Sinków 
Beremiany 
Szutromińce 
Zaleszczyki 
Kołodróbka 
Myszków 
Zaleszczyki 
" 
Latacz 
Zaleszczyki 
Tłuste 
Uhryńkowce 
Zaleszczyki 
Winiatyńce 
Zezawa 
Winiatyńce 
Nowosiółka 
Czerwonogród 
Koszyłowce 
Nowosiółka 
Szczytowec 
Iwanie 
Zezawa 
Imię i nazwisko osobv, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Chodzińska Sen. 
Doliński Michał, ks. 
Cieński Tadeusz 
Głażewski Ignacy 
Haber Benjamin 
Hankiewicz, ks. 
Heydel Franciszek, br. 
Hohendorf Józef, br. 
Horowitz Abraham 
Kajetanowicz Sz. 
Kapuściński, ks. 
Kęplicz Maryan 
Knihynicki 
Al, ks. 
Kohn Michał 
Krasnopolski Wł. 
Lam Pinkus 
Langholz Chaim 
Leistina Joachim 
Leinpert Sucher 
Łojwanius D.. ks. 
Łukasiewicz Jakób 
Mandyczewski 
Margulies Jakób 
Siostry Miłosierdzia 
Piniński Mieczysław, hr. 
Rosinkiewicz 
Stefan 
„ 
Tadeusz 
Roztkowicz 
E., ks. 
W, ks. 
Powiat 
Zaleszczyki 
Liczbaporz. 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
534* 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
11 
10 
25 
4 
1 
4 
10 
4 
6 
2 
4 
6 
2 
4 
4 
40 
150 
2 
1 
1 
1 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
8 
2 
6 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
6 
5 
25 
2 
1 
4 
10 
4 
6 
4 
2 
4 
3 
40 
150 
2 
— 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
5 
— 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
5 
5 
2 
- 
2 
6 
1 
1 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
- 
4 
2 
6 
1 
Nazwa 
miejscowości 
Zaleszczyki 
Kołodróbka 
Gródek 
Jakóbowska 
Worwolińce 
Sadki 
Tłuste 
Szczytowce 
Zazulińce 
Dźwiniacz 
Tłuste 
Zbaraż 
Gołogóry 
Firlejówka 
Mesterowce 
Olesko 
" 
Olszanka m. 
Pietrzyce 
Pleśnika-Podhorce 
Pomorzane 
Pobocz-Sasów 
Sasów 
Zarudzie 
Dalnia 
" 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Rozenzweig Ziem. 
Della Scala, hr. 
Sehurpfeil Edmund 
Siemiginowska M. 
Skalski Mieczysław 
Skulski Fr., ks. 
Swiderski Józef 
Uhronowski A.. ks. 
Wartanowicz Józef 
„ 
Tomasz 
Weinberger Jakób 
Gmina izraelicka 
Konwent OO. Dominikanów 
Schneil Oskar 
Mazaraki Andrzej 
OO. Kapucyni 
Lityńska Zofia 
Pohten Karol, ar. 
Wojna Mary a 
OO. Bazyljanie 
Potocki Alfred, hr. 
Weizer Zygmunt 
Torosiewiezowa 
Kurman Juljan 
Hodowański Aleks. 
Bida Mikołaj 
Bida Jurko 
Myszkowski Józef 
Powiat 
Zaleszczyki 
Zbaraż 
Zloczów 
Żółkiew 
Liczbaporz.| 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
54 
Uwaga 
Przyjmuje 
razem 
żoł. 
30 
14 
6 
10 
Przyjmuje 
razem 
ofic. 
3 
2 
1 
2 
1 
6 
4 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
żoł. 
— 
10 
Przyjmuje 
ozdro- 
wieńców 
ofic. 
— 
4 
Przyjmuje 
rannych 
żoł. 
30 
4 
6 
10 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
Przyjmuje 
rannych 
ofic. 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
Nazwa 
miejscowości 
Krechów 
Mokrotyn 
Rekliniec 
Strzmień 
Turynka 
" 
Wołeniów 
Turadów 
Rozdół 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Obszar dworski 
"" 
"" 
Gmina 
Obszar dworski 
Hilwicz Igacy 
Widajewicz Bolesław 
Winnicki Kazimierz 
Siestry Miłosierdzia 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Obszar dworski 
"" 
"" 
Gmina 
Obszar dworski 
Hilwicz Igacy 
Widajewicz Bolesław 
Winnicki Kazimierz 
Siestry Miłosierdzia 
Imię i nazwisko osoby, klasztoru 
lub zakładu kąpielowego 
Obszar dworski 
"" 
"" 
Gmina 
Obszar dworski 
Hilwicz Igacy 
Widajewicz Bolesław 
Winnicki Kazimierz 
Siestry Miłosierdzia 
Powiat 
Żółkiew 
Żydaczów 
Liczbaporz. 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
481 
482 
55 
Sumaryusz 
L.porząd. 
Powiat 
Przyjmuje 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
Przyjmuje 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
rannych 
ozdrowienc. 
razem 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
rannych 
ozdrowienc. 
razem 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
ofic. żołn. ofic. żołn. ofic. żołn. 
Uwaga 
1Biała... 
37 20 
6 
44324 
2Bobrka... 
— 
— 
— 
— 
— 
3 Bochnia. . . 
4 Bohorodczany 
— 
— 
2— 
2— 
5 Borszczów . . 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
6Brody...31816 
281946 
7 Brzesko . . 
— 
— 
— 
— 
— 
8 Brzeżany . . 
— 
— 
— 
6— 
6 
32 
9 Brzozów . . 
53222— 
27 
6 
32 
10 Buczacz . . 
— 
— 
— 
- 
— 
11 Chrzanów . . 
322 
7 
61028 
Cieszanów . . 
— 
— 
510 
510 
13 Czortków . . 
— 
— 
1 100 
1 100 
14 Dąbrowa . . 
1— 
11 
312 
3 
15 Dobromil . . 
1 
9 
9 
81017 
16 
17 
Dolina... 
Drohobycz . . 
— 
— 
- 
— 
zakład kąpiel. 
18Gorlice... 
5 
12 
3 
9 
821 
19Gródek... 
— 
— 
— 
- 
— 
— 
20Grybów. . . 
3 
4 
9 
12 
4 
21 Horodeka . . 
12 50 
7201970 
22 Husiatyn . . 
— 
— 
— 
— 
— 
23 
23 Jarosław . . 
2— 
10231223 
24Jasło ... 
2— 
— 
— 
2— 
25 Jaworów . . 
4— 
— 
— 
4— 
26Kałusz... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
27 Kamionka . . 
— 
8 
7 
5 
7 
13 
28 Kolbuszowa . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29 Kołomyja . . 22 
17 
— 
22 17 
30Kossów... 
— 
2 
827 
829 
31 Kraków , 
. 
. 
2454195243106 
32Krosno... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
33Łańcut... 
81516— 
24 15 
34 Limanowa . . 
4 
2 
1 
5 
5 
7 
35 Lisko 
— 
1 
5 
5 
8 
36Lwów... 
— 
— 
— 
— 
— 
37Mielec... 
— 
—. 
814 
814 
38 Mościska . . 
— 
— 
412 
412 
39 Myślenice . . 
12 48 
7 
141962 
40 Nadwórna . . 
5— 
2— 
7 
— 
41Nisko ... 
- 
— 
20112011 
42 Nowy Sącz 
35 11 
3 
3 
10 
38 14 
43 Nowy Targ . 
— 
— 
— 
3 
10— 
10 
44Pilzno... 
24 
8 
6203028 
45 Podhajce . . 
— 
— 
— 
— 
— 
46 Przemyśl . . 
— 
— 
522 
5 
47 Przemyślany . 2 
614151621 
48Rawa... 
464— 
— 
41 64 
49 Rohatyn . . 
114 
2 
7 
321 
50 Ropczyse . . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56 
L.porząd. 
Powiat 
Przyjmuje 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
Przyjmuje 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
rannych 
ozdrowienc. 
razem 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
rannych 
ozdrowienc. 
razem 
Uwaga 
L.porząd. 
Powiat 
ofic. żołn. ofic. żołn. ofic. żołn. 
Uwaga 
51Rudki... 
210 
210 
52 Rzeszów . . 
141331264539 
53Sambor... 
1 
3— 
2 
1 
5 
54Sanok . . . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
55Skałat... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56Śniatyn. . . 
- 
— 
828 
828 
57Sokal... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
58 Stanisławów . 
— 
12 
12 
81220 
59 Stare Miasto . 
60Stryj.... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
61 Tarnobrzeg 
2 
8 
40 
848 
62 Tarnopol . . 
Tarnów... 
10 14 
9 
91923 
63 
Tarnopol . . 
Tarnów... 
— 
— 
— 
— 
— 
. 
— 
64 Tłumacz . . 
1 
4 
7 
9 
813 
65 Trembowla 
66Turka ... 
67 Wadowice . . 
- 
— 
— 
— 
— 
— 
68 Wieliczka . . 
25 105 26 
16 51 121 
69 Zaleszczyki . 62 132 
49 144 111 276 
70Zbaraż... 
— 
— 
2 
4 
2 
4 
71 Złoczów . . 
12 
82021132219 
72 Żółkiew. . . 
1033— 
— 
10 33 
73 Żydaczów . . 
620 
4 
101030 
74Żywiec... 
Razem . . 399 769 411 958 810 1727 
57 
Skład biur powiatowych 
i spis członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
(podług powiatów). 
1. Lwów: Przew.: Mochnacki Edmund, prezydent miasta. Zast. 
przew.: Marchwicki Zdzisław dr. Doradca: dr. Pawlikowski 
Antoni, fizyk miejski. Delegaci: Baczewski Józef, Friedrich 
Edward, Bratkowski Leon, Radni miejscy. 
zł. 
Tchorznicki Aleksan. 10 
Tchorznicka Marya 
10 
Mielnieki Józef, ks. 
2 
Sięgalewicz Michał, ks. 2 
Pietrusiewicz Ant., ks. 2 
Bielecki Andrzej, ks. 
2 
Karaczewski Michał, ks. 2 
Kobylański Józef, ks. 
2 
Komarnicki Józef, ks. 2 
Pakisz Marcin, ks. 
2 
Biliński Emil, ks. 
2 
Jaworski Józef 
2 
Ditmar Rudolf 
3 
Jorkasch Koch Adolf 2 
Czajkowski Marceli 
5 
Żółkiewski Zygmunt 
2 
Bernaezek Juliusz 
2 
Hoszard Franciszek, dr. 5 
Krzaczkowski Władys. 4 
Niedźwiedzki Julian 
2 
Holzer Wilhelm, dr. 
2 
Zdański Franciszek 
3 
Alzner Karol 
5 
Berski Sylwester 
2 
Pawlikowski Antoni, dr. 2 
Samolewicz Zyg\, dr. 
2 
Turasiewicz Romuald 2 
Janda Franciszek, dr. 
3 
Budweiser Marya 
3 
Alder Marya 
2 
Klein Jerzy 
5 
Klein Robert 
3 
Silberman Adolf 
3 
Bogdanowicz Malwina 3 
Oebhardt Edward 
2 
zł. 
Misiński Karol 
2 
Odelgiewiez Zygmunt, ks. 2 
Maschler Dawid 
2 
Weber Wilhelm 
2 
Schneider Gustaw 
2 
Wixel Ozyasz 
2 
Rawski Wincenty 
2 
Wieczyńska K. 
2 
Friedrich Edward 
2 
Lax Mendel 
2 
Szkowron Albert 
2 
Völker Teodor 
2 
Pawłowski Mikołaj, ks. 2 
Epstein Marek 
2 
Bielecki Franciszek 
2 
Dische Jakób 
2 
Bursztyn Salomon 
2 
Bach Ńaftali 
2 
Tennenbaum Wilhelm 3 
Friedrich Emilia 
2 
Götz Hersch 
2 
H'orovitz Feige 
Spreeher Jakób 
2 
Herter Eliasz 
2 
Immerdauer l.eizor 
3 
Rothberg Abraham 
2 
Immeles Febus 
2 
Horowitz Samuel 
10 
Birnbaum Saul 
3 
Goldberg Hersch 
2 
Hausman Beriseh 
3 
Dubsky Antoni 
3 
Mehrer Hersch 
2 
Arkiel Jakób 
2 
Witoszyński Rudolf 
3 
zł. 
Schönfeld Hersch 
2 
Rappaport Eisig 
2 
Rosenzweig i Liss 
2 
Klarfeld Jakób 
5 
Brotsehiner Teresa 
2 
Wohlfeld Marya 
3 
Zinels Regina 
2 
Wieser Salomon 
2 
Durst Ignacy 
2 
Menkes Ernestyna 
2 
Agid Józef 
' 
2 
Brechera Benj. Synowie 2 
Halber Jakób' 
2 
Kopecki Rudolf 
3 
Nisson Karol 
2 
Schulz Jan 
2-50 
Schulz Karol 
2'50 
Voss Konrad 
2 
Lilienfeld i Spółka 
5 
Widrioh Majer 
2 
Michalik Wojciech 
2 
Majer Emanuel 
2 
Kauczyński Antoni 
2 
Reiss Mojżesz 
3 
Sicher Sische 
2 
Bratkowski Leon 
2 
Koeppel Krzysztof 
2 
Heilberg Hersch 
2 
Stadtmüller Ludwik 
2 
Teiclier Michał 
2 
Baczewski Józef 
2 
Mochnacki Edmund 
2 
Rappaport Arnold 
2 
58 
2. Biała: Przew.: Piwocki .Jerzy. c . k . starosta. Zast. przew.; 
Czecz Herman, marszałek powiatowy i poseł do Rady Pań- 
stwa. Zastępczyni przew.: Strzygowska Amelia. Do- 
radca: dr. Wincenty Nycz, c. k. lekarz powiatowy. Delegat: 
Strzygowski Franciszek, poseł na Sejm krajowy. 
zł.| 
Aronsohn Mauryey, dr. 2 
Bukowski Józef, ks. 
5 
Chrzanowski Ksaw., dr. 2 
Cieszyński Jan, dr. 
2 
Czeez Herman 
4 
Długołęcki Ferdynand 2 
Dworzańskr Józef 
2 
Dworzański Karol, dr. 2 
Frass de Friedenfeld 5 
Frankel Adolf i Synowie 5 
Fritsche Herman 
2 
Fuchs Rudolf 
2 
Giełdanowski Aleksan. 2 
Glaser, dr. 
2 
Groser Maurycy 
2 
Gross Jakób 
3 
Grun 
2 
Haas Arnold 
2 
Haberfeld Jakób 
Hałatek Antoni 
Hamerlak Józef, ks. 
4 
Hess Ernest, dr. 
2 
Hess Gustaw 
2 
Ichheiser Bernard 
2 
Itzkovitz Tobias 
2 
Kęty gmina 
2 
Knycz Andrzej, ks. 
Korn Juliusz 
2 
Kowalski Tytus 
Kwieciński Maciej, dr. 2 
Lepiczek Wacław 
2 
Link Albert 
2 
Lukas Rudolf 
5 
Łucki Julian, dr. 
Nowak Gustaw, dr. 
Nycz Wincenty, dr. 
2 
zł. 
Oświęcim gmina 
Pelzman Szymon 
2 
Piwocki Jerzy 
2 
Polaszek Antoni 
Pongratz Hugo 
5 
Poledniak Józef 
2 
Pruchniewicz Bogdan 
Reich Maurycy 
2 
Reich Samuel, dr. 
2 
Rosner Jan, dr. 
2 
Schnadel 
1 
Schirn Emil 
1 
Schlank Mauryey, dr. 
Schlesinger Wilhelm 
2 
Schmeja 
2 
Schmetterling Józef, dr. 2 
Schreiner Hugo 
2 
Slosarczyk Antoni dr. 
Śmieszek Józef 
Śmieszek Karol 
Sokalski Eustachy 
2 
Stiasny Edward, dr. 
2 
Strzygowski Franciszek 4 
Strzygowski Rudolf 
2 
Trager Samuel 
2 
Warmuz Maciej, ks. 
2 
Waus Franciszek 
2 
Wereulis Franciszek 
2 
Wolf Antoni 
2 
Knyez Andrzej, ks. 
2 
Łucki Julian, dr. 
2 
Nowak Gustaw, dr. 
2 
Polaczek Antoni 
2 
Polaczek Jadwiga 
2 
Pruchniewicz Bogdan 
2 
!Śmieszek Józef 
2 
zł. 
Sichlewicz Mauryey, dr. 2 
1 
Herbefeld Jakób 
'2 
Tempie Jan, ks. 
2' 
Oświęcim gmina 
5 
Panie. 
Fiałkowska Amalia 
2 
Friinkel Julia 
2 
Frankel Pauliaa 
2 
Fritsehe Gertruda 
2 
Fuohs Marya 
2 
Gross Jeanetta 
5 
Gross Leontyna 
5 
Gross Leontyna 
2' 
Giileher Hermina 
3 
Giileher Wilhelmina 
2 
Gürtler Hermina 
3 
Ichheiser Józefa 
2' 
Jankowska Anna 
1 
Keler Marya 
2 
Korbel Amalia 
2 
Kraus Charlotte 
2 
Krebok Zazanna 
2 
Krieger Jeanetta 
2 
Nahowska Ludmiła 
2 
Polaszek Jadwiga 
2 
Pongratz Józefa 
2 
Raffay Angela 
2 
Rosner Anna 
3 
Samesch Marya 
2 
Strzygowska Anna 
2 
Strzygowska Antonina 3 
Strzygowska Józefa 
2 
Vogt Antonina 
2 
Vogt Marya 
3 
8. Bólbrka. Prze w. Kuryłowicz Karol c. k . starosta. Zastę- 
pczyni przew.- Kuryłowicz Wita. Doradca: dr, Głowiń- 
ski Wincenty, c k. lekarz pow. Delegat: Niezabitowski Wi- 
tołd. 
zł. 
Andrzejewski Ant., ks. 2 
Bastgen Karol 
2 
Beer Wilhelm 
2 
Czajkowski Jan 
2 
Czajkowski Henryk 
3 
Drzewicki Antoni, ks. 
Faciewicz Cyryl, ks. 
2 
Faeiewicz Michał, ks. 2 
Frankowski Stanisław 2 
zł. 
Gottlieb Mojżesz 
4 
Głowiński Wincenty 
Jarymowiez Jan, ks. 
Jasilkowski Maryan, dr. 2 
Juzyczyński Jan, ks. 
2 
Kahane Maurycy, dr. 
2 
Korzenny Wiktor 
2 
Kudełka' Władysław 
2 
Kulczycki Antoni, ks. 4 
zł. 
Kruczkowski Sylwester 
Kuryłowicz Karol 
2 
Kutowski Szymon 
4 
Link Tadeusz 
4 
Motykiewicz Joacli., ks. 2 
Nestel Szmelke 
2 
Niezabitowski Witold 3 
Niweliński Antoni 
4 
Niwicki Władysław 
5 
59 
zł. 
zł. 
zł. 
Ulsz Jędrzej, ks. 
4 Gmina Ernsdorf 
Gmina Podsosnów 
Prager Samuel 
2 „ Hlebowice 
2 
„ 
Rehfeld 
Rojek Rawicz Zenon 
2 „ Hołdowice 
2 
„ 
Repechów 
2 
Roth Wilhelm 
„ 
Horodyszcze ce- 
„ 
Romanow 
2 
Schwarz Hugo, dr. 
2 
tnarskie 
2 
„ 
Sarniki 
2 
Swiejkowski Leszek 
2 „ Horodyszcze 
„ 
Siedliska 
4 
Szeptycki Kaz. hr., dr. 
król. 
2 
„ 
Sokołowka 
2 
Szwedzicki Mikołaj 
„ 
Hranki 
2 
„ 
Stańkowce 
Tyll Józef, ks. 
2 „ Hrusiatycze 
„ 
Stoki 
2 
Tanschinsky Stefan 
Ś „ Hryniów 
2 
„ 
Stare sioło 
2 
Wanke Hilary 
2 „ Jatwięgi 
2 
„ 
Strzałki 
2: 
Wierzchowski Franc. 
2 „ Juszkowce 
„ 
Strzeliska nowe 2 
Winnicki Bazyli, ks. 
„ 
Kocurów 
2 
„ 
Strzeliska stare 
Gmina Bakowce 
„ 
Kołohury 
„ 
Szołomyja 
2 
„ 
Berteszów 
„ 
Łanki 
„ 
Suchodół 
2 
„ 
Bobrka 
2 
Lany 
2 
„ 
Suchrów 
4 
„ 
Bortniki 
2 „ Laszki górne 
„ 
Trybuchowce 
„ 
Turzanowce 
„ 
Borusow 
2 „ Laszki dolne 
„ 
Trybuchowce 
„ 
Turzanowce 
2 
„ 
Borynicze 
2 „ Leszczyn 
2 
„ 
Wierzbica 
2' 
„ 
Budków 
2 „ Łopuszna 
2 
„ 
Wodniki 
„ 
Bukowina 
2 „ Lubeszka 
„ 
Wołczatycze 
2 
„ 
Bryńce cerkiew. 2 
„ 
Mikołajów 
4 
„ 
Wołoszczyzna 
2 
„ 
„ 
zagórne 2 
„ 
Mołodyńcze 
2 
„ 
Wołowe 
2 
„ 
Brzozdowce 
2 „ Nowosielce 
„ 
Wybranówka 
2 
„ 
Chodorów 
„ 
Olchowiec 
2 
„ 
Żabokruki 
2 
„ 
Choderkowce 
2 „ Oryszkowce 
„ 
Zagoreczki 
2. 
„ 
Ozartorya 
„ 
Ostrów 
4 
„ 
Zaleśce 
2. 
„ 
Czeremchów 
2 „ Ottyniowice 
„ 
Pietniczany 
2 
„ 
Żyrawa 
Czyżyce 
2 
„ 
Ottyniowice 
„ 
Pietniczany 
2 
„ 
Żyrawa 
„ 
Demidów 
2 „ Podhorce 
2 
Panie: 
„ 
Dobrowlany 
2 „ Podhorodyszcze 2 
„ 
Drohowycze 
4 „ Podjarków 
Kahane Ernestyna 
2 
» 
Duliby 
„ 
Podliski 
2 Kuryłowicz Wita 
2 
„ 
Dziewiętniki 
•i 
„ 
Podmanaster 
2 Tauschinska Ema 
2 
„ 
Dźwinogród 
„ 
Podniestrzany 
Toth Aniela 
2 
4. Bochnia: Przew.: Kerekjarto Michał, c. k . starosta. Zastę- 
pca przew.: Włodek Zdzisław, marszałek Rady powiatowej. 
Doradca: dr. Dembowski Mieczysław, c. k . lekarz pow. 
zł. 
Bochnia gmina 
2 
Bochnia zbór izrael. 
2 
Brandt Antoni 
4 
Bulsiewioz 
2 
Ciszek Stanisław 
2 
Dembowski Mieczysław 2 
Gelb Adolf 
' 
2 
Górski Czesław 
2 
Hofstatter Berisch 
2 
zł. 
Hofstatter N. 
2 
Jodłówka gmina 
2 
Kamionna 
,. 
2 
Kerekjarto Michał 
2 
Lipiński Franciszek 
2 
Lipnica murowana 
4 
Mucha Jan 
2 
Gmina Niedary 
2 
„ 
Niepołomice 
2 
zł. 
Oświęcimski Szczęsny 2 
Sehanzer 
* 
2 
Seraflński Konrad 
2 
Sękowski Jędrzej 
2 
Trybulec, dr. 
2 
Wąsikiewicz Wincenty 2 
Gmina Wiśnicz nowy 2 
Wróbel Jan, ks. 
2 
Włodek Zdzisław 
2 
5. Boliorodczany: Prze w.: Michel Karol, c. k. starosta. Zast. 
przew.: Szelinski Józef. Doradca: dr. Męciński Konstantyn, 
c. k. lek. pow. 
60 
6. Brody: Przew.: Hr. Russocki Władysław, c. k . starosta. 
Zast. przew.: Sala Oktaw, marszałek powiatowy. Zastę- 
pczyni przew. hr. Russocka Teodora. Doradca: dr. So- 
bolewski Fr., c. k . lek. pow. Delegaci: hr. Cetner Albert, 
Kownacki Antoni, właściele dóbr. 
7. Brzesko: Przew.: Romer Edward, c. k. starosta. Zastępca 
przew.: Jastrzębski Edmund. Doradca: dr. Pietrzycki Antoni, 
c. k . lekarz pow. Delegaci: dr. Bernadzikowski Szymon, dr. 
Rosner Józef. 
8. Brzeżany: Przew.: Orobkiewicz Jan c. k . starosta. Zast. 
przew.: ks. Korduba Teodor. Doradca: dr. Skibicki Adam 
c. k . lek. pow. Delegaci: Wolfarth Franciszek, właściciel 
dóbr, ks. Soniewicki Michał. 
zł. 
zł. 
zł. 
Andruchowicz Antoni 2 Horocholina Bractwo cer. 2 Gmina Niewoczyn 
2 
Komarzyński Stefan 
2 Gmina Głębokie 
2 
„ 
Starunia 
Kropilnicki Klemens 
2 „ Kosmacz 
2 Lautman Józef 
2 
Rudeński Klemens 
2 „ Lachowce 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Adlof Franciszek 
Lachowicz Eugeniusz, 
ks. 
10 
Sigal Leon 
Artymowi.cz Leon 
2 
Lachowicz Eugeniusz, 
ks. 
10 Simon Emanuel 
Babij Józef, ks. 
2 Magistrat m. Brody 
Sobolewska Józefa 
2 
Borkowska Dunin Olga.hr. Marmorowicz Mikołaj, ks. 2 Sobolewski Franc., dr. 2 
Borzemski Antoni, dr. 
Miączyński Józef 
5 Sznell Artur 
2 
Bractwo cerkiewne Ho- 
łoskowice 
2 
Mojseowicz Marcin 
2 Sznell Wilhelmina 
2 
Bractwo cerkiewne Ho- 
łoskowice 
2 Moncibowicz Kornel, ks 2 Teatr ruski Brody 
10 
Cegielski Leon, ks. 
Harasimowicz Jan, ks. 
2 Promotorski Michał 
Jurkiewicz Julian, ks. 3 
Cegielski Leon, ks. 
Harasimowicz Jan, ks. 2 Przeskurnicki Jan, ks. 
Tyszkiewiezowa Marya, 
lir. 
Herzel Leopold 
Pytlik Łukasz, ks. 
2 
Tyszkiewiezowa Marya, 
lir. 
Jaskółka Andrzej, ks. 2 Russocki Władysław, lir 
Russocka Teodora, lir. 
2 Gmina Mariampol 
Konwent 00. Dominika 
nów w Podkamieniu 
Russocki Władysław, lir 
Russocka Teodora, lir. 2' 
„ 
Pieniaki 
Konwent 00. Dominika 
nów w Podkamieniu 
Sehapija Izrael 
2 
„ 
Toporów 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Goldberg Juda 
2 Mika Michał, ks. 
2 
Hofstâtter Izrael 
2 Pietrzycki Antoni 
2 
Cell ni k T. Mojżesz 
2 Jastrzębski Edmund 
2 Romer Edmund 
2 
Denker Kazimierz 
2 Jaworski Jerzy 
2 Rosner Józef 
2 
Dolański Henryk 
2 Kisiel Daniel 
2 Sadowska Julia 
2 
Dylski Stanislaw, ks. 
2 Kitrys Jan, ks. 
2 Sadowski Konstanty 
2 
Eisen Józef 
2 Klapholz Henoeh 
2 Sperbr Markus 
2 
Finder Kiwa 
2 Lacroix Franciszek, ks. 2 Siisskind Szyja 
2 
Gmina Wojniez 
2 Lieber Abraham 
2 Trzaskowski Ludomił 
2 
„ 
Zakliczyn 
2 Mazurkiewicz Józef, ks. 2 
zł. 
zł. 
zł. 
Gmina Augustynówka 2 Czechowicz Władysław, 
br. 
2 
Korduba Teodor, ks. 
2 
Baczyński Filaret, ks. 
Baczyński Dyodnizy 
2 
Czechowicz Władysław, 
br. 
2 Gmina Koniuchy 
2 
Baczyński Filaret, ks. 
Baczyński Dyodnizy 
2 DudrOwicz Emil, ks. 
2 
„ 
Kozłów 
2 
Bajcwski Ignacy 
2 Dyczkowski Grzegorz, 
ks. 
2 
„ 
Leśniki 
2 
Baranowski Jan, ks. 
2 
Dyczkowski Grzegorz, 
ks. 
2 Łotoeki Anastary, ks. 2 
•Gmina Brzeźany 
„ 
Chorobrów 
2 Horowitz Herseh 
2 Maszczak Jan, ks. 
2 
•Gmina Brzeźany 
„ 
Chorobrów 
3 Komorowski Miecz., hr. 2 Gmina Narajów 
2 
61 
9. Brzozów: Przew.: hr. Dzieduszycki August, c. k. starosta. 
Doradca: dr. Lic Henryk, c. k. lek. pow. Delegaci: Pro- 
haska Franciszek, Wysocki Stanisław, ks. Borczyk Józef. 
10. Buczacz: Przew.: Szutt Emil. c . k . starosta. Zast. przew.: 
br. Maryan Błażowski, właściciel dóbr. Doradca: dr. Hirsch- 
ler Mieczysław. 
11. Chrzanów: Przew.: Brochwicz Rogoyski Zygmunt, c. k . sta- 
rosta. Zast. przew.: hr. Wodzicki Antoni właściciel dóbr. 
Doradca: dr. Berggrun Alfred, c. k . lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Orobkiewicz Jan 
2 Soniewicki Michał, ks. 2 Wolfarth Franciszek 
2 
Skibicki Adam, dr. 
2 Swistun Paweł, ks. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Bańkowski Antoni, ks. 2 Krajewski Ludwik 
2 Szkocki Kazimierz, ks. 2 
Bendaszewski Konst., ks. 2 Korczyński Józef 
Solecki Łukasz, ks. 
10 
Bieleń Jan, ks. 
2 Kurek Józef 
2 Skrzyński Seweryn 
2 
Biesiadzki Feliks, ks. 
2 Lic Henryk, dr. 
Slavik Edmund 
Borezyk Józef, ks. 
Lic Salomea 
2 Trzeciecki Zbigniew 
Bobczyński Aleksander 
Mądziel Jan 
2 Trzecieski Stefan 
Bochenek Karol 
Ortyński Julian 
Trzciński Kazimierz 
2 
Gmina Brzozów 
Ostaszewski Adam, dr. 2 Weiss Stanisław 
Charzewski Konst 
Pohorecki Tadeusz 
2 Willner Józef 
Dzieduszycki August, hr. 4 Prohaska Franciszek 
2 Winnicki Edward, ks. 2 
Festenburg Eugeniusz 2 Reitzenstein Alfons 
4 Wysocki Stanisław 
3 
Januszkiewicz Józef, ks. Reitzenstein Rudolf 
4 Żelechowski Aleks., ks. 2 
Jungst Teodor 
Starzeński Albert, hr. 
Cybulski Tadeusz 
4 
Kellerman Laisor 
Sanocki Jan, ks. 
2 
Cybulski Tadeusz 
zł. 
zł. 
zł. 
Ausschnitt Izydor, dr. 2 Kolankowski Franciszek 2 Preminger Mojżesz 
2 
Błażowski Maryan, br. 2 Korzyński Bazyli, ks. 2 Rosenbaum Mendel 
2 
Bilinkiewicz Józef, ks. 4 •Lotocki Włodzimierz,ks . 2 Safrin Izrael 
2 
Borysikiewiez Franciszek 2 Klasztor Niep. pooz. 
Schutt Emil 
2 
Burzyński Mieczysław 2 
N.M.P. 
3 Stern Bernard 
2 
Celewicz Bazyli 
2 Leontowicz Włodzimierz 
Stojowski Władysław 
2 
Czajkowski Władysław 5 
ks. 
• 
2 Sieradzki Antoni, ks. 
2 
Charaajdes Leon, dr. 
2 Maykowski Bazyli 
2 Szlemkiewicz Jan, ks. 2 
Filipowicz Eugeniusz, ks. 2 Malina Emil 
2 Sonicwicki Marcel, ks. 2 
Gniewosz Włodzimierz 2 Meerengel Naftali 
2 Słonecki Albin, ks. 
s 
Gromnicki Stanisław, ks. 2 Nacht Eisig 
2 Telakowski Teodor, ks. 2 
Gawaeki Stefan, ks. 
4 Neu mann Leib 
2 Turkuł Kalikst, ks. 
2 
Hubrioh Teodozy, dr. 
2 Neu mann Joel 
2 Wachowicz Ignacy 
2 
Hirschler Mieczysław, dr. 2 Necheles Chane 
2 Zarzycki Józef 
2 
Horn Boruch 
2 Oleśnicki Jan, ks. 
2 
Krzyżanowski Edward, dr. 2 Potworowski Kazimierz 2 
Baranowski Józef 
7.1 
Kern Maurycy 
ł. 
4 Stoln Ernest 
zł. 
3 
Berggriin Alfred 
2 Jeleń Antoni 
Steinkeller Henryk, dr. 
Bóbr Michał 
2 Piek, dr. 
5 Walkowskl Jan 
2 
Cofalka Juliusz 
2 Rogoyski Brochwicz Z. 2 Wodzicki Antoni, lir. 
2 
Paikin Karol 
Rudzki Józef 
2 
Panie: 
Florkiewioz Ozdoba Jul. Rybacki Edward 
2 
Panie: 
Grundig Rudolf 
5 Siegler Eberswald Jul. 5 Róża Loewenfeld 
5 
Konw. 00 . Karmelitów 7 Smoczyński Winc.,dr. ks. 
Kamils Sporysz 
2 
62 
12. Cieszanów: Przew.: Karchezy Tytus, c. k . starosta. Dorad.: 
dr. Peters Józef. Delegat: ks. Swadowski Ludwik. 
13. Czortków: Przew.: Antoni Poraj Wybranowski, kierownik 
c. k . starostwa. Zast. przew.: Rudrof Stanisław, właściciel 
dóbr. Zastępczyni przew.: Cielecka Zofia. Doradca: dr. 
Węgrowski Karol, c. k. lek. pow Delegaci: Platner Piotr 
właściciel dóbr, Feliks de Abgaro Zacharyasiewicz, dzierżawca 
dóbr. 
14. Dąbrowa: Przew.: Ostrowski Józef, c. k . starosta. Zastępca 
przew.: Kisielewski Seweryn. Zastępczyni przew.: Hu- 
sarzewska Helena hr. Doradca: dr. Kramarzyński Mieczy- 
sław, c. k . lek. pow. Delegat: Jordan-Stojowski Mieczysław. 
15. Dobromil: Przew.: Zsitkowski Alojzy, c. k . starosta. Zast. 
przew.: Tyszkowski Antoni, właść. dóbr. Doradca: dr. 
Bieńczewski Aleksander, c. k . lek. pow. Delegaci: Guzko- 
wski Kajetan, właśc. dóbr, Lubowicz Michał, c. k . naczelnik 
sądu. 
16. Dolina: Przew.: Nawrocki Edmund, c. k . starosta. Zast. 
przew.: Witosławski Wincenty, marszałek powiatowy. Do- 
radca: dr. Rosenbusch Leon c. k . lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Adamowicz Jan, ks. 
2 Ossoliński Władysław 
2 Zbozil Ignacy 
2 
Bielikowicz Stefan 
1 Peters Józef, dr. 
2 Zoozil Franciszek 
4 
Karchezy Tytus 
2 Puzyna Julian, ks. 
6 Enzinger, ks. 
2 
Karchezy Karolina 
2 Sapieha Władysław, ks. 6 
Kiwerowicz Wiktor 
2 Swadowski Ludwik, ks. 2 
zł. 
zł 
zł. 
Platner Piotr 
Wągrowski Karol, dr. 
Wybranowski Antoni 
i 
zł. 
zł, 
zł. 
Gmina Dąbrowa 
2 Kotniewiez Franciszek 
Ostowski Józef 
2 
Goidfinger Kalmań 
2 Kozik Ludwik 
Pab.jan Józef 
2 
Greger Franciszek 
2 Kramajzyński Miecz, dr 2 Piłek Józef 
Heinz Olga 
2 Lewandowski Ludwik 
Gmina Słupiec 
2 
Jakubowska Henryka 2 Maziarski Józef 
4 Strzelecki Oksza Konr. 3 
Kapellner Jakób 
Mędrzechów 
Szczerbiński Bolesław 2 
Kasprzak Józef, dr. 
Michniewski Konstanty Gmina Szczucin 
Kisielewski Seweryn 
2 Nestorowicz Władysław 2 Tretter Piotr 
2 
Kluozycki Witold 
2 Obmińska Laura 
Zaręba Antoni 
2 
zł'. | 
zł. 
zł. 
Bieńczewski Aleksan., dr 2 Lnbowicz Michał 
2 Tyszkowski Paweł 
2 
Gmina Dobromil 
2|Straetz Herman 
5 Zsitkowski Alojzy 
2 
Guzkowski Kajetan 
2|Tyszkowski Antoni 
2 
łz. 
zł. 
zł. 
Bandyra Józef, ks. 
•2 Dii ll Karol 
Eauptmann Eliasz 
4 
Bohaszezewski Teod., ks 2 Filipowicz Julian, ks. 2 Horowitz Lewy 
2 
Bractwo cerk. Strutyń 
niżny 
4 
Górski Antoni, ks. 
2 Kolesa Michał, ks. 
Kurbas Mikołaj, ks. 
2 
Bractwo cerk. Strutyń 
niżny 
4 Grabewieński Józef, ks. 2 
Kolesa Michał, ks. 
Kurbas Mikołaj, ks. 
2 
63 
17. Drohobycz: Przew.: Świtalski Paweł, c. k. starosta. Zast. 
przew.: hr. Tarnowski Stanisław. Zastępczyni przew.: 
Świtalska Marya. Doradca: dr. Janowski Ignacy c. k. lek. 
pow. Delegat: Błażowski Wiktor, c. k . notaryusz. 
18. Gorlice : Przew.: Czeżowski Jan, c. k. starosta. Zast. przew.: 
Miłkowski Edward, marszałek powiatowy. Doradca: dr. 
Wroński Bartłomiej, c. k. lek. pow. Delegaci: Kozierowski 
Gustaw, właść. dóbr, Rogaski Walery, aptekarz. 
19. Gródek: Przew.: Tchorznicki Roman c. k. starosta. Zast. 
przew.: Weisman-Zawidowski Edward, właśc. dóbr. Za- 
stępczyni przew.: Brunicka Marya br. Doradca: dr. Da- 
nielski Jan, c. k . lek. pow. Delegaci: ks. Zieliński Jędrzej, 
Henze Edward. 
20. Grybów: Przew.; Polikowski Mieczysław, c. k. starosta. 
Zast. przew.: br. Brunicki Karol, właść. dóbr. Doradca: 
dr. Jendl-Sausenhofen Ignacy c. k. lek. pow. Delegat: dr. 
Jakubowski Adam. 
zł. 
zł. 
zł. 
Błażowski Wiktor 
2 Hescheles Hersch 
2 Rudörfer Leizor 
2 
Becher Laizor 
2 Jabłońska Matylda 
2 Sender Wilf 
2 
Błażowska Leopold. 
2 Janowska Zenona 
2 Świtalski Paweł 
2 
Berkowicz Anna 
3 Janowski Ignacy, dr. 
2 Switalska Marya 
2 
Diamantstein Mojżesz 
3 Kreisberg Jossel 
2 Schreiber Ignacy 
3 
L' Etanche Apollo 
3 Kornhaber M. H . 
3 Samueli Mendel 
3 
Erheim H. M . 
2 Lauterbacli Seelig 
2 Samueli Katti 
4 
Fruelitmann Jakób, dr. 2 Lindenbaum Jakób 
2 Sternbach Ozyasz 
2 
Fruolitmann Bolesław 
2 Lindenbaum Maurycy 3 Trauber Wolf 
2 
Gąsiorowski Kazimierz 2 Lindenbaum Saara 
4 Waagman Izrael 
2 
Gartenberg Mojżesz 
2 Lindenbaum Joanna 
4 Platz Gustaw 
3 
Gartenberg Leizor 
2 Moelmacka Paulina 
2 Platz Zofia 
2 
Gmina izrael. Droliobyez 2 Mendelsohn Herseh 
2 
Goldliammer Herscli 
2 Bosenwiesen H. J . 
2 
z'ł. 
zł. 
zł. 
Ozeźowski Jan 
2 Kozierowski Gustaw 
2 Szołajski Adam 
Gmina Turza 
2 
Dobrzański Dyonizy, ks. 2 Lachowski Antoni, ks. 2 
Szołajski Adam 
Gmina Turza 
2 
Kałużniacki Włodz., ks. 2 Lityński Jan, ks. 
2 Werbecki Michał 
2 
Kostial Franciszek 
2 Miłkowski Edward 
Werthheimer Bfroim 
2 
Konstantynowicz Justyn Kogawski Walery 
2 Wroński Bartłomej 
2 
ks. 
2 Gmina Sękowa 
2, 
zł. 
zł. 
zł. 
Brunicka Marya br. 
Kulmatyoki Michał, ks. 2 Zawidowski Weissmann 
Czerepaszyński Jan, ks Lippus Karolina 
2 
Edward 
6 
Danielski Jan, dr. 
2 Lippus Jędrzej 
2 Zieliński Jędrzej, 
2 
Henze Albertyna 
2 Zawidowska Weissmann 
Kolischer Henryk, dr. 2 
Karolina 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Malicki Modest, ks. 
2 Podłuski Mikołaj, dr. 
4 Warywoda Autoni, ks. 2 
Nawrocki Edmund 
2 Rosenbusoh Leon, dr. 
2 Witosławski Wincenty 2 
64 
21. Horodenka: Przew.: Strasser Kornel, c. k. starosta. Zast. 
przew.: Cieński Ludomir. Zastępczyni przew.: Strasser 
Ewelina. Doradca: dr. Schmidt Filip, c. k . lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Bezner Nuchim 
2 Gmina Korniów 
2 Semenówka 
2 
Białkowski Bolesław 
2 Kozłowski Hipolit, ks. 2 Serafińce 
2 
Gmina Chocimierz 
2 Lewicki Michał, ks. 
2 Strasser Kornel 
2 
Cieński Ludomir 
2 Lewicki Piotr 
' 2 Gmina Strylce 
2 
Gmina Czernelica 
2 Lewicki Seweryn, ks. 
2 Szuchiewicz Zenon, ks. 2 
„ 
Czerniatyn 
2 Gmina Luka 
2 Gmina Targowica 
2 
„ 
Czortowiec 
2 Markus Henryk, dr. 
2 Teodorowicz Adtoni 
2 
Czuczawa Adolf 
2 Gmina Michalcze 
2 Teodorowicz Ignacy 
2 
Daniłowicz Teofil, ks. 
2 Neuburg Julian 
2 Gmina Toporowce 
„ 
Tyszkowce 
2 
Drągiewicz Jan, ks. 
2 Gmina Niezwiska 
2 
Gmina Toporowce 
„ 
Tyszkowce 
2 
Dworzanin Jan, ks. 
2 „ Obertyn 
3 Weinreb Benedykt, dr. 2 
Dworzanin Julian, ks. 2 
„ 
Okno 
2 Wielowiejski Władys. 
2 
Gmina Głuszków 
z 
„ 
Olchowiec 
2 Zulauf Tytus 
2 
Hammer Jan 
2 „ Olejowa Korolówka 2 Gmina Wierzbowce 
2 
Gmina Harasymów 
2 Osadca Bogdan 
2 
„ 
Żuków 
2 
„ 
Horodenka 
5 Passakas Kajetan 
2 
„ 
Żywaczów 
2 
„ 
Horodnica 
2 Piskorski Michał, ks. 
2 
„ 
Jasieniow 
2 Gmina Podwerbce 
2 
Panie: 
Karatnicki Józef, ks 
2 „ izrael. Horodenka 3 
Kisielewski Orest, ks. 
1 Horodenka Rada pow. 50 Lewicka Stefania 
2 
Kobrzyński Aital, ks. 2 Gmina Rakowiec 
2 Strasser Ewelina 
2 
Gmina Kopaczyńce 
2 Schmidt Filip, dr. 
2 Zacharyasiewicz Rypsyna 2 
22. Husiatyn : Przew.; Kokurewicz Julian, kierownik c. k. staro- 
stwa. Zast. przew.: Sowiński Michał, c. k. kom. pow. Do- 
radca: dr. Pohorecki Władysław, c. k . lek. pow. Delegaci: 
Korytko Seweryn, Strawiński Gustaw, właściciele dóbr. 
23. Jarosław: Przew.: Szczurowski August, c. k. starosta. Zast. 
przew.: ks, Czartoryski Jerzy. Zastępczyni przew.: 
Szczurowska Zofia. Doradca: dr Marynowski Miecz. c. k. 
lek. pow. Delegat: dr. Dietzius Adolf. 
zł. 
zł. 
zł. 
Brunicki Karol br. 
2 Jendl Ignacy, dr. 
2 
Panie: 
Domagalski Władysław 2 Kopyściański G. , ks. 
2 
Faderhaus Wacław 
2 Kroczek Gr.. ks. 
2 Domagalska Antonina 2 
Gmina Ciężkowice 
2 Polikowski Miecz. 
2 Brunicka Ema br. 
5 
„ 
Gródek 
2 Wojnarowicz Ignacy 
2 Kazmir Marya 
2 
„ 
Grybów 
2 
Wojnarowicz Ignacy 
Polikowska Wanda 
2 
„ 
Kąclowa 
2 
Stadnicka Olimpia lir. 2 
„ 
Ptaszkowa 
2 
Stadnicka Olimpia lir. 
zł. 
zł. 
zl. 
Adlerstein Leon 
2 Kimelman Mojżesz 
Gmina Saraołuskowce 
2 
Barwiński Jan 
4 Kokurewicz Julian 
2 Sowiński Michał 
4 
Boh o nos Bazyli 
Korytko Seweryn 
•2 Strawiński Gustaw 
4 
Brzuszkiewiez Antoni 
4 Kozorowski Włodzimierz 2 Szankowski Antoni 
2 
Cieński Adolf 
2 Mickowski Piotr 
4 Szankowski Piotr 
2 
Czerski Witołd 
4 Oleśnicki Grzegorz 
Wachowicz Konrad 
Srydman Zenon 
Poliorecki Władysław 
2 Walewski Antoni 
Hladyj Szymon 
2 Pohorylec Szymon 
2 Weiselberger Adolf 
Horodyski Bronisław 
Gmina Liszkowce 
2 
65 
24. Jasło: Przew.: Gabryszewski Roman, c. k . starosta. Zast. 
przew.: Kotarski Stanisław, marszałek powiatowy. Doradca: 
dr. Biesiadecki Jan, c. k. lek. pow. Delegat Bielicki Izydor. 
24. Jaworów: Przew.: dr. Niewiadomski Czesław, c. k . starosta. 
Doradca: dr. Hordyński Andrzej. 
26. Kałusz: Przew.: Majewski Juliusz, c. k . starosta. Zast. 
przew.: Komarnicki Stanisław, właść. dóbr. Doradca: dr. 
Wurst Adolf, c. k. lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Anlauf Józef 
4 Lipschutz Berisch 
2 Strisowerowa Henrykowa 2 
Damask Edward 
2 Marynowski Miecz., dr. 2 Strissower Juliusz 
2 
Damaskowa Edwardowa 2 Miszkiewicz Franc. 
2 Strissowerowa Juliusz. 2 
Dietzius Adolf, dr. 
2 Munz Dawid, dr. 
2 Świechowski Marceli 
2 
Dietziusowa Eugenia 
2 Plechowa Marya 
2 Szczurowski August 
2 
Goldfinger Leopold 
2 Pineles Zygmunt 
2 Szczurowska Zofia 
2 
Hirt Jakób 
2 Rohm Józef 
2 Wahrhaftig Leib 
2 
Jakl Władysław 
2 Rosicki Michał, ks. 
2 Wisłocki Ludwik 
2 
Kaufmann Chaim 
Spat Emanuel 
33 
Zamojski Stefan, hr. 
Hilary Tana, ks. 
2 
Kurzmann Natan 
Strisower Henryk 
3 
Zamojski Stefan, hr. 
Hilary Tana, ks. 
1 
zł. 
zł. 
zł. 
Bielecki Izydor 
4 Klominek Jan 
2 Myszkowski Jan, ks. 
2 
Biesiadecki Jan, dr. 
2 Kopestynski Jan, ks. 
2 Przyłęcki Stanisław 
Doening Emanuel 
2 Kotarska Celestyna 
Rogawska Eugenia 
Dyszyński Jan. ks. 
2 Kotarski Stanisław 
10 Romer Marya, hr. 
2 
Gabryszewski Roman 
2 Krupiński Józef 
2 Romer Stanisław, hr. 
2 
Gorajski Kazimierz 
2 Kurkowski Ignacy 
2 Rubel J. J. 
2 
Kalinka Adam 
5 Lisowiecki Antoni 
Sroczyński Leon, ks. 
2 
Klierowa Weronika 
Merena Józef 
2 Steinhaus Bogusław 
Klobassa Stanisław 
25) Mycielski Franc., 
hr. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Adamowicz Jan 
2 HagenStanisław, br. 
Lubieński Kezimierz, hr 2 
Adlof Julian 
2 Hołub Mikołaj 
4 Mlady Karol 
2 
Assmann Ferd. 
Hordyński Andrzej 
2 Niewiadomski Czesł. dr 2 
Bernstein Józef 
2 Gmina Hruszów 
2 Niżowy Julian, ks. 
2 
Borowski Skarbek • ran 2 Jakubowiezowa Anna 
2 Oranż Maurycy 
2 
Brzezina Stanisław 
2 Jakubowicz Onufry 
2 Szeptycki Jan, lir. 
•4 
Czosnowski Franc. 
2 Gmina Jaworów 
2 Schreiber Hersch 
Dębicka Marcelina, hr. 4 Keiper Fryderyk 
Telep Andrzej, ks. 
4 
Deller Ludwik 
Konopka .Jan 
2 Uzarski Marcin 
Derdelewicz Marysi 
2 Gminu Krakowiec 
2 Gmina Wierzbiany 
Dobrzański Stefan, ks. 
Kruszyński Józef, ks. 
Latoszyński Michał, ks. 
2 Wołoszyński Bazyli 
2 
Garandzia Jan 
Kruszyński Józef, ks. 
Latoszyński Michał, ks. 2 Zulewiez Piotr, ks. 
2 
lx lady szewski Józef 
2 Lewel Kazimierz 
zł. 1 
zł. 
zł. 
Czarkowski Konstanty 2lMajewski Juliusz 
2 Szeligie*.iez Józef, ks. 2 
Komarnioki Stanisław 
'?!Sobota Karol 
2 Wurst Adolf, dr. 
2: 
Miimler Edmund 
2 Swoboda Eugeniusz 
2 
Piekusiewicz Włodz. ks. 2;Siiindel Leib 
2 
66 
27. Kamionka: Przew.: Bernacki Ludwik. Zast. przew.: Bart- 
mański Feliks, właść. dóbr. Doradca: dr. Janiszewski Antoni, 
c. k. lek. pow. Delegat: JE. hr. Badeni Stanisław. 
28. Kolbuszowa: Przew.: Tustanowski Wiktor c. k . starosta. 
Zast. przew.: ks. prałat Ruczka Ludwik. Doradca: dr. 
Filewicz Jan, c. k. lek. pow. 
29. Kołomyja: Przew.: Bańkowski Seweryn, c. k. starosta. Zast. 
przew.: Jasiński Franciszek, właść. dóbr. Doradca: dr. 
Rosner Maksymilian, c. k. lek. pow. Delegaci: Kwiatkowski 
Stanisław, Asłan Jakób. 
zł. 
zł. 
zł. 
Aulich Artur 
2 Gmina Niestaniee 
2 Lewicki Zygmunt 
2 
Bardecki Maciej 
2 „ Opłucko 
2 Łodyński Stanisław 
2 
Bernacki Ludwik 
2 „ Pawłów 
2 Mielechowicz Ignacy.ks, 3 
Brand Juliusz 
2 
Płowe 
2 Mokrzycki Wacław, ks. 3 
Czerkawski Julian 
4 „ Romanówka 
2 Parnes Rafał 
3 
Dawidowicz Izydor 
2 „ Sienków 
2 Paygert Jan 
5 
Ecker Leib 
2 „ Stanin 
2 Rylski Piotr, ks. 
2 
Gmina Berbeki 
2 „ Stojanów 
2 Siegelbaum Jakób 
2 
„ 
Busk 
5 „ Suszno 
3 Słowicki Grzegorz, ks. 2 
„ 
Czanyz 
2 „ Wulka surz. 
2 Szemkowski Józef, ks. 2 
„ 
Derewlany 
2 Jaenicke Maksymilian 3 Szumlański Michał 
2 
„ 
Dmytrów 
2 Janiszewski Antoni, dr 2 Szumpeter Jan 
2 
„ 
Dobrotwór 
2 Jodłowski Stanisław 
2 Thullie Adam 
2 
„ 
Grabowa 
2 Józefowicz Feliks 
2 Ziemiański Błażej 
2 
„ 
Józefów 
2 Kielanowska Aniela 
2 
Ziemiański Błażej 
„ 
Kamionka 
2 Korytyński Tytus 
2 
„ 
Kupcze 
2 Kuhnen Robert 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Berisch Pinkas 
2 Ebstein Sara 
2 Rampelt Karol 
2 
Chodziński Bolesław 
2 Kaufmann Hersch 
2 Ruczka Ludwik, ks. 
5 
Darocha Ignacy 
2 Krammer Berl 
2 Schindelcheim Majlech 2 
Darocha Mikołaj 
2 Niewiarowski Henryk 2 Stompoz Hilary 
2 
Dańczak Marya 
2 Podstawski Piotr 
2 Wolf Mojżesz 
2 
Dańczak Jędrzej 
2 Rada gminna 
10 Woś Jan 
2 
Ebstein Jakób 
2 Rada 
„ 
5 
zł. 
zł, 
zł. 
Asłan Jakób 
Kapri Dominik, br. 
Stenzel Edward 
2 
Adler Jakób 
2 Koblański Jan, ks. 
2 Siwicki Konstanty 
2 
Allerhand Leon 
5 Kieski Jan 
Schlutker Jossel 
2 
Bańkowski Seweryn 
2 Knopper Saui 
Słomski Tomasz 
Bereźnieki Stefon 
Kiihnel Józef 
Sysak Gabryel, dr. 
Brettler Jakób 
5 Kriss Hersch 
2 Starzeński Edmund, lir. 
Dębicki Teofil 
2 Kryciński Waleryan 
2 Schiller Markus 
2 
Dąbrowski Władysław 2 Łopatyński Leopold 
2 Schneider Meier 
2 
Filous Emil 
2 Marmorosz Kajetan, dr. 
Martyn i Mikołaj, ks. 
2 Traflhtenberg Maks., dr. 2 
Funkenstein Herseh 
Marmorosz Kajetan, dr. 
Martyn i Mikołaj, ks. 
2 Witosławski Bronisław 
Funkenstein Józef 
2 Perfecki Romuald 
2 Balicki Włodzimierz, ks. 
Gartenberg Aleksan. 
2 Piaskiewicz Władysław 
Karyczak Jan 
Goldsehlag 
2 Piotrowski Izydor 
Hajowy Oleksa 
llaezewski Stanisł. dr. 2 Rosner Maksymilian, dr 2 Smerykowski Jan, ks. 
Jasiński Franciszek 
Rittigstein, dr. 
Rainier Herseh 
Jasiński Mieczysław 
1 
Rittigstein, dr. 
Rainier Herseh 
67 
30. Kossów: Przew.: Sabat Hipolit, c. k . starosta. Zast. przew.: 
Przybyłowski Stanisław. Doradca: dr. Tarnawski Apolinary, 
c. k. lek. pow. 
31. Kraków: Przew.: dr. Laskowski Kazimierz, c. k . radca dwo- 
ru. Zast. przew.: Milewski Alfred, marszałek pow. Doradca: 
dr. Bielański Gustaw, c. k. lek. pow. 
zł. I 
zł. | 
zł. 
Bielański Gustaw 
2 Gmina Półwsie zwierz. 2 Miliewski Alfred 
5 
Gmina Krowodrza 
3 „ Zwierzyniec 
2 IWiącek Adam 
10 
Nowa wieś nar. 2 Laskowski Kazimierz 
32. Krosno: Przew.: Pawlikowski Ferdynand, c. k. starosta. Zast. 
przew.: Starowiejski Stanisław, wł. dóbr. Doradca: dr. 
Coghen Antoni, c. k . lek. pow. Delegaci: hr. Bobrowski 
Władysław, Stojowski August Jordan właściciele dóbr. 
5 
zł. 
zł. 
zł. 
Panie: 
Koblańska Joanna 
2 Stecker Franciszka 
2 
Kraft Lieokadya 
2 Freytag Karolina 
2 
Freudenberg 
Krzeczunowicz Barbara 
Riszka Irina 
2 
Goldhammer Hania 
2 Milewska Julia 
2 
Kwiatkowska Anna 
2 Rosner Aurelia 
2 
zł. 
zł 
zł. 
Abrysowski Józef 
2Jagennann Majer 
2 Pasinowiez Władysław 2 
Gmina Babin 
2 Jasieniów góny 
2 Gmina Jasieniów górny 
20 
Preminger Dawid 
2 
Baltarowicz Michał 
2 Jasieniów góny 
2 Gmina Jasieniów górny 2 Przybyłowski Staniław 2 
Gmina Berwinkowa 
2, Jaworów 
2 Riczka 
2 
„ 
Bialoberezka 
2 Kamil Mordko 
2 Gmina Rostoki 
2 
Bilinkiewicz Longin 
2'Gmina Kobaki 
2 
„ 
Rożen mały 
Brassa Karol 
2 „ Kosmacz 
2 
„ 
Rożen wielki 
2 
Bura Stanisław 
2,. 
Kosów 
2 Sabat Aleksander 
2 
Gmina Chomczyn 
2 Kosów Rada po w. 
2 Sabat Hipolit 
2 
„ 
Chorocowa 
2 Kozakiewicz Julian 
2 Skriblak Antos 
2 
Donigiewicz Bogdan 
2 Gmina Krasnoila 
2 Skriblak Iwan 
2 
Dumański Jan 
2 Krzeczkowski Makary 2 Schüssel Abraham 
2 
Ottis Dawid 
2 Kropilnicki Antoni 
2 Schüssel Mendel 
2 
Farnik Rudolf 
2 Gmina Krzyworownia 2 Smagowicz Jan 
2 
Fereskula 
2„Kuty 
2 Gmina Szeszory 
2 
Feuer Jan 
2 „ izrael. Kuty 
2 Soroczyński Józef 
2 
Feuer Franciszek 
2 Lisiewicz Teodor 
2 Tarnawski Apolinary 2 
Giirtner Mordko 
2|Luszpiński Włodzimierz 2 Gmina Tudiów 
2 
Gondurak Wasyl 
2 Markes Franciszek 
2 
„ 
Uścieryki 
2 
Gmina Hołowy 
2]Maubach Otton 
5 Zawadzki Andrzej 
2 
„ 
Horod 
üMorowyk Michał 
2 
„ 
Hryniawa 
2 Moszoro Jakób 
2 
•zł. 
zł. 
zł. 
Mecliel Brust 
2 Gmina Dukla 
2 Merson Edward 
2 
Antoni Coghen, dr. 
2 „ Korczyna 
2 Ochmann Hieronim 
5 
Tadeusz Domain 
2 H. M. Herzig 
2 Pawlikowski Ferdyn. 
"2 
Tadeusz Drzvmuchowski 2 Piotr Kordys 
2 Podgórski Antoni, ks. 2 
Juliusz Fiebert 
2 Wilhelm Kropaezek, dr. 2 Sedlarz Rudolf 
2 
Mae Garvey 
5 Miasto Krosno 
5 Seidenstein Jonas 
2 
Grabowski Stejan, lir. 
2 Mazurkiewicz Dyon., dr. 3 Staro wiejski St 
zł. 1 
zł. 1 
zł. 
Bielański Gustaw 
2|Ginina Półwsie zwierz. 2 Mi liewski Alfred 
5 
Gmina Krowodrza 
3 „ Zwierzyniec 
2]Wiiąeek Adam 
10 
„ 
Nowa wieś nar. 2 Laskowski Kazimierz 
6| 
68 
33. Łańcut: Przew.: Marynowski Władysław, c. k . starosta. 
Zast. przew.: Kellermann Józef. Doradca: dr. Witkowski 
Edward, c. k . lek. pow. Delegaci: Prek Stefan wł. dóbr, ks. 
Jędrzejowski Jan. 
34. Limanowa: Przew.: Lachowski Eugeniusz, c. k . starosta.. 
Zast. przew.: Romer Tadeusz, marszałek pow. Doradca: 
dr. Ściborowski Kazimierz, c. k. lek. pow. Delegaci: ks. Ko- 
lor Wincenty, przeor. Mars Józef, wł. dóbr. 
35. Lisko: Przew.: Franz Karol, c. k. starosta. Zast. przew. r 
Jordan Józef. Doradca: dr. Jabłoński Jacek, c. k. lek. pow. 
Delegat: dr. Zduń Józef, wł. dóbr. 
36. Lwów: Przew.: Kolarzowski Karol, c. k. starosta. Zast. 
przew.: Abrahamowicz Dawid, marszałek pow. Doradca: 
dr. Obtułowicz Ferdynand c. k. lek. pow. Delegaci: ks. Za- 
błocki Feliks infułat, Starzyński Stanisław, wł. dóbr. 
zł. 
zł. 
zł: 
Stojowski August 
2 Suszycki Zenon 
6 Wodziński Ludwik, ks. 5 
Stojowska Jadwiga 
2 Wietschner B. J . 
2 Żurawski Aleksander 
2: 
zł. 
zł. 
zł; 
Adler Jakób 
2 Gmina Łańcut 
2 Pogorowski Józef 
2 
Bzowski Władysław 
2 
„ 
Przeworsk 
2 Prek Stefan 
2 
Cetnarski Jan 
2 Gonet Józef, ks. 
2 Sednik Leonard 
2 
Denker Emil 
2 Jędrzejowski Jan. ks. 
2 Stańkowski Teofil 
2 
Dołżycki Władysław 
2 Karpisz Marcin, ks. 
Kellermann Józef 
2 Studziński Władysł, ks. 2 
Dubiel Michał 
2 
Karpisz Marcin, ks. 
Kellermann Józef 
2 Świtalski Władysł. 
2 
Feldstein Abraham 
2 Lukszandel Marya 
2 Szpunar Walenty, dr. 
2- 
Feldstein Laja 
2 Łastawiecki Zygmunt 
2 Tannenbaum Dawid 
2 
Fleszar Jan, dr. 
2 Mach Sebastyan, dr. 
Nowiński Bronisław 
2 Turnau Herman 
2 
Führer Jan 
2 
Mach Sebastyan, dr. 
Nowiński Bronisław 
2 Witkowski Edward, dr. 2" 
Gmina Kańczuga 
2 Perlmutter Joel 
2 Wodecki Jan 
2 
„ 
Leżajsk 
2 Piekosiński Roman, ks 2 Zanderer Emil, ks. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Atlas Herman 
1 Rampelt Henryk, ks. 
Panie: 
Kolor Wincenty 
Romer Konstanty 
2 
Kopeczny Jan 
2 Portier Tadeusz 
2. Dydyńska Marya 
& 
Kwiatkowski Maryan 
Ściborowski Kazim. , dr. 2 Gross Róża 
Lachowski Eugeniusz 
2 Skarszewski Żuk Konst 
Romer Marya 
Z 
Mars Józef 
2 Zubrzycki Walery 
Rozwadowska Aniela 
Myszkowski Jan 
2 Zoehowski Henryk 
Sciborowska Olga 
2 
Potocki Wincenty 
2 
a. 
zł. 
zł. 
Barańska Henryka 
2 Jabłońska Helena 
2 Praszatowiez Marya 
2' 
Franz Karol 
2 Jordan Józef 
2 Straetz Gotfryd 
5 
Franzowa Felioya 
2 Krasicka Aniela, lir. 
10 Zduń Józef, dr. 
2: 
Freysinger Józef 
2 Laskowski Leon 
5 Ziętarski Adam 
2 
Golachowska Wiktorya 2 Moszezeńska Marya 
2 
Jabłoński Jaeek 
2 Praszatowiez Ludwik, ks. 2 
69 
39. Myślenice: Przew.: Fetter Karol, c. k. starosta. Doradca: 
dr. Knihyniecki Klemens, c. k . lek. pow. 
37. Mielec: Przew.: Pokiński Julian, c. k . starosta. Doradca: 
dr. Warzycki Bronisław c. k . lek. pow. Delegat: Artwiński 
Mieczysław, wł. dóbr. 
38. Mościska: Przew.: Dembowski Ignacy c. k . starosta. Zast. 
przew.: hr. Stadnicki Stanisław, marszałek pow. Doradca: 
dr. Lebedowicz Emil, c. k . lek. pow. Delegaci: Schalboth 
Jerzy, aptekarz, ks. Białogłowski Alfred. 
zł. 
zł. 
zł. 
Abrahamowicz Dawid 
Roloff Aleksander 
2 Gmina Nikonkowice 
2 
Baczyński Michał 
2 Sylwester Józef 
5 „ Podliski wielkie 2 
Konwent PP. Benedy- 
Obtułowicz Ferdyn., dr. 2 
„ 
Szczerzec 
2 
ktynek 
10 Gmina Biłohorsczcze 
2 
„ 
Wołków 
2 
Fiałkowski Marceli 
2 „ Chrusno nowe 
2 
„ 
Winniki 
2 
Iwanicki Franciszek 
2 „ Hołosko wielkie 2 
„ 
Zamarstynów 
2 
Kapituła metrop. łac. 20 „ Jaryczów nowy 2 
„ 
Żurawniki 
2 
Lekczyński Czesław 
5 „ Kukizów 
2 
Piskorki Jan 
2 „ Lesienice 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Arswiński Mieczysław 2 Gmina Mielec 
2 Gmina Radomyśl 
2 
Michalik Józef, ks. 
2 
Pokiński Julian 
2 Warzycki Bronisław, dr 2 
zł. 
zł. 
zł. 
Apisdorf Juda 
2 Gmina Lipniki 
2 Ostrzecbowski Jan 
2 
Białogłowski Alfred, ks. 2 
„ 
Makuniów 
2 Papp Leon, ks. 
2 
Biega Jan 
2 „ Małnów 
2 Pasieczyński Cyryl 
2 
Brandler Aron 
2 „ Mościska 
2 Raab Henryk 
2 
Bodnar Michał, ks 
2 „ Nikłowice 
2 Rada powiatowa 
5 
Chołoniewski Edw., hr. 10 „ Orehowice 
2 Reformatów klasztor 
2 
Chomicki Piotr, ks. 
2 „ Pnikut 
2 Skibniewski Bronisław 2 
Czerkawski Ignacy 
2 „ Sądowa Wisznia 2 Śmiałowski Bolesław 2 
Dembowski Ignacy 
2 „ Sokole 
2 Stadnicki Stanisł., hr. 
•2 
Drohojowski Rom. hr. 
2 „ Starzawa 
2 Stroncząk Włodzimierz 2 
Drohojowski Zygm., hr 2 
„ 
Strzelczyska 
2 Szalboth Jerzy 
2 
Dunajewski Adam 
2 „ Wołostków 
2 Truchym Stefan 
2 
Ewy Michał 
2 Grochowski Karol 
2 Truszkowski Marceli 
2 
Fruchtmann Izydor 
Głuszkiewiez Teofil 
2 Irsay Stefan 
2 Younga Władysław 
2 
Fruchtmann Izydor 
Głuszkiewiez Teofil 
2 Janota Marceli 
2 Zimmermann Alfred 
2 
Gmina Czerniawa 
2 Koniecki Juliusz 
2 
„ 
Dmytrowiee 
2 Kotowicz Justyn 
2 
Panie: 
„ 
Dołhomościska 2 Korner Wilhelm 
2 
„ 
Hodynie 
2 Lebedowiez Emil 
2 Chorośnicka Steiania 2 
„ 
Kalników 
2 Leiner Benzion 
2 Gans Paulina 
2 
„ 
Lacka wola 
2 Lewicki Leon, ks. 
2 
„ 
Laszki gościn. 2 Neymanowski Tadeusz 2 
zł. 
zł. 
zł. 
.Alpiński Jan, ks. 
1 Knihynicki Klem., dr. 3 Wagner Edward 
2 
Bzowski Bogusław 
!Schmidt Wincenty 
4 Zastawniak "Stanisł., ks 2 
Fetter Karol 
2jSolak Wawrzyniec, ks. 2 
Zastawniak "Stanisł., ks 2 
Karsche Karol, ks. 
2!Twardowski Stan., ks. 2 
70 
40. Nadwórna. Przew.: Halecki Władysław, c. k. starosta. Zast. 
przew.: ks. Mandyczewski Kornel. Doradca: dr. Bednarski 
Jan, c. k . lek. pow. Delegaci: Głuchowski Grzegorz, dr. 
Dubs Alfred, właściciele dóbr. 
40. Nisko: Przew.: Hendrich Leopold, c. k. starosta. Zast. 
przew. : Hompesch Ferdynand, hr., wł. dóbr. Doradca: dr. 
Loevy Alojzy. Delegaci: Rességnier Olivier, wł. dóbr. Har- 
mata Wojciech, ks. kanonik. 
42. Nowy Sącz: Przew.: Friedrich Juliusz, c. k. starosta. Zast. 
przew. : dr. Romer Gustaw, marszałek pow. Doradca: dr. 
Przybylski Wacław, c. k. lek. pow. 
zł 
zł. 
Świdrygiełło-Świderski 
zł. 
Bednarski Jan, dr. 
Bibring Szymon, dr. 
2 Hałajczuk Tadeusz, ks. 2 Świdrygiełło-Świderski 
Bednarski Jan, dr. 
Bibring Szymon, dr. 
2 Hirsch Jakób 
2 
książę 
2 
Bodnar Stanisław 
2 Kinda Antoni 
2 Szankowski Włodz. 
2 
Bogdański Bronisł. , dr. 2 Krakowski Max 
2 Verloop G. J. 
10 
Dobródzki Józef 
2 Krasicki Julian, ks. 
2 Wojewódka Dyon., ks. 2 
Dubs Alfred, dr. 
2 Kucharski Bogusław 
2 Wołoszyn Mikołaj, Ks. 2 
Drohomirecki Mik., ks. 2 Kuczyński Józef, ks. 
2 
Wołoszyn Mikołaj, Ks. 
Głuchowski Grzegorz 
2 Majkowski Jarosław, ks 2 
Gmina Delatyn 
2 Mandyczewski Korn. , ks 2 
Panie: 
„ 
Nadworna 
2 Miejski Benedykt 
2 
„ 
Łanczyn 
2 Prusak Jan 
2 Dubs Paula 
2 
„ 
Mikuliczyn 
2 Rosebayger Wojciech 2 Głuchowska Jadwiga 2 
„ 
izrael. Nadworna 2 Rosenberg Alfred 
2 
Griffel Leizer 
2 Rosenthal Ignacy 
Sehlenka J, G. C . 
2 
10 
Halecki Władysław 
2 
Rosenthal Ignacy 
Sehlenka J, G. C . 
2 
10 
zł. 
zł. 
zł. 
Birnbaum Szmaja 
Ingber Abraham 
Nisko gmina 
Birnbaum Wolf 
Jurschek Józef 
Nowosielec gmina 
Gmina. Bojanow 
Gmina Kamień 
Opolski Józef 
Brandstetter Jonasz 
Karpf Józef 
Gmina Ptawo 
Bresiewicz Stanisław 
Kasper Bronisław 
„ 
Pysznica 
Dąbrowski Jędrzej 
Kasprzycki Józef 
2 
„ 
Racławice 
Dundaczek Wacław, dr. 
Kielmannsegg Adolf, hr 5 Ressegnier Olivier 
Gec Nikodem 
Knettner Leon 
2 Gmina Rudnik 
Grodecki Tomasz, ks. 
Knopf Mescher 
2 Schiffmann Jakób 
Hacker Franciszek 
Kocół Józef 
2 Gmina Stany 
Harmata Wojciech, ks. 
Komorowski Jan 
„ 
Steinau 
2 
Hendrich Leopold 
2 Koppens Juliusz 
Stubenvoll Edward 
2 
HernichFranciszek, dr Kossheim Klemens, dr. 
Tobiasek Antoni 
2 
Hirschfeld Kopel 
Koszatka Michał 
Weichselbaum Hersch 2 
Hofman Ferdynand 
Kulawski Wincenty 
2 Gmina Wolina 
Hompesch Ferdyn. , 
hr. 6 Lechowski Władysł. , ks Wroński Jan 
Jagoda Franciszek, ks. 
Loevy Alojzy, dr. 
2 Gmina Zarzecze 
Jarema Kazimierz 
Łapiński Roman 
Janikiewicz Stefan 
2 
Jeżowe gmina 
Miinzer Izak 
zł. 
zł. 
zł. 
Ader Michał 
2 Gmina Krynica 
5 Rozwadowski, ks. 
2 
Brunicki br. 
2 Lipiński Lucyan 
2 Skarszewski Żuk 
2 
Cieśliński Karol 
2 Miczyński Kazimierz 
2 Tałasiewicz Julian 
2 
Gahryelski, ks. 
2 Nalepa 
2 Gmina Stary Sącz 
5 
Gruszka, ks. 
2 Romer Gustaw, dr. 
2 
Kohman Wilhelm 
2 Romerowa Bolesława 
2 
71 
43. Nowy Targ: Przew.: Geppert Zdzisław, c. k . starosta. Do- 
radca: dr. Blumenfeld Henryk, c. k . lek. pow. 
44. Pilzno: Przew.: Zaremba Erazm, c. k . starosta. Zastępca 
przew.: Gorayski Stanisław, wł. dóbr. Doradca: dr. Ja- 
nuszkiewicz Ignacy, c. k . lek. pow. 
45 Podhajce: Przew.: Sokołowski Jakób, kierownik c. k . sta- 
rostwa. Zast,. 
przew.: Lityński Edmund, marszałek pow. 
Doradca: dr. Dzikowski Zygmunt, c. k . lek. pow. Dele- 
gaci: Gołaszewski Napoleon, Gołębski Juliusz, Borowski 
Michał. 
zł. 
zł. 
zł. 
Blumenfeld Henryk dr. 2 Gmina Starebystro 
2 Neużil Franciszek 
2 
Chmielowski Leopold, ks. 2 
„ 
Ochotnica 
2 Trybulec Jan 
2 
Geppert Zdzisław 
2 „ Krościenko 
2 Zbór izraelicki 
2 
Glosser Kałuski Jędrzej 2 „ Szczawnica wyż. 2 
Goldfinger Jakób 
2 Hammersehlag Leib 
2 
Goldfinger Samuel 
2 Kalisiewicz Jakób, ks. 2 
Panie: 
Gmina Nowy Targ 
2 Kwieciński Michał 
2 
„ 
Witów 
2 Lubliner Leon 
2 Goldfinger Kunegunda 2 
„ 
Czarnydunajec 2 Mandel Aron 
2 
Goldfinger Kunegunda 
„ 
Poronin 
2 Herz Józef 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Ader Jakób 
2 Finder Michał 
Kornhauser Emanuel 
2 
Baltaziński Michał 
2 Gorayski Stanisław 
2 Lenartowicz Józef, ks. 2 
Biały Michał, ks. 
2 Groniecki Leopold 
2 Mydlarski Wład., dr. 
4 
Broniewska Eleonora 
2 Januszkiewicz Ignay, dr 2 Rosmarin Izydor 
Długoszowska Julia 
2 Katyński Ignacy 
Zieniewicz Porfir 
2 
Fąferko Karol, ks. 
2 Kiedzuch Klemens, ks. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Gmina Bellersdorf 
2 Gmina Siemikowce 
2 Dumnicki Bronisław 
2 
„ 
Białokiernica 2 
„ 
Sławentyn 
2 Dzikowski Zygmunt, dr. 2 
„ 
Bożyków 
2 „ Sokolniki 
2 Gołaszewski Napoleon 5 
„ 
Burkanów 
2 „ Sokołów 
2 Gołębski Julusz 
5 
„ 
Byszów 
2 „ Sosnów 
2 Jankowski Kazimierz 
5 
„ 
Chatki 
2 „ Szczepanow 
2 Kinal Wincenty 
2 
„ 
Dryszczów 
2 „ Szumlany 
2 Koczerzuk Jan 
2 
„ 
Gniłowody 
2 „ Szwejków 
2 Korotkiewicz Ksawery 2 
„ 
Hajworonka 
2 „ Toustobaby 
2 Krauss Adolf 
2 
„ 
Halicz 
2 „ Uwsie 
2 Lilienfeld Marek 
2 
„ 
Hnileze 
2 „ Wierzbów 
2 Lilienfeld Markus 
2 
„ 
Hołhocze 
2 „ Wiśniowczyk 
2 Lilienfeld Schülern 
2 
„ 
Horożanka 
2 „ Woliea 
2 Lityński Edmund 
5 
„ 
Iszezków 
2 „ Wołoszczyna 
2 Onyszkiewicz Sofron,ks 2 
„ 
Korzowa 
2 „ Zarwaniea 
2 Pawlikowski Kaz., dr. 2 
„ 
Kotuzow 
2 „ Zastawce ad Hoł Pelz Hilary 
2 
„ 
Litwinow 
2 
lioeze 
2 Pilipowski Isaja 
3 
„ 
Ma^dzelówka 
2 „ Zawadówka 
2 Rosmarin Schmer] 
2 
„ 
Nowosiółka 
2,. 
Złotniki 
Bieder Samuel 
2 Rottenberg Leib 
2 
„ 
Panowice 
2 
,. 
Złotniki 
Bieder Samuel 
2 Sabat Jan, ks. 
2 
„ 
Podhajce 
5 Bier Friedl 
3 Sokołowski Jakób 
2 
„ 
Bakowiec 
2 Bocheński Franciszek 
5 Stetkiewicz Hilary, ks. 2 
„ 
Bosoehowaciec 2 Borowski Michał 
2 Stobiecki Franciszek 
2 
„ 
Sapowa 
2 Buda Dominik 
3 Sygiericz Emanuel 
2 
72 
46. Przemyśl: Przew.: Górecki Edward c. k . starosta. Zast. 
przew.: Czajkowski Władysław, adwokat. Doradca: dr. 
Szlączka Antoni, c. k. lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Tyszkowski Antoni 
2 Dzikowska Zygmuntowa 2 Zarembina Ewelina 
2 
Gołaszewska Ludwika 2 
Panie: 
Lilienfeld Magdalena 
2 
Panie: 
Lityńska Marya 
2 
Borowska Franciszka 
2 Roth Joanna 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Abeles Abraham 
Gmina Hnatkowce 
Przemyśl 
Aschkenazy et Munz 
„ 
Hucisko nienado- Prachtl Józef 
Gmina Aksmanice 
2 
wskie 
Gmina Paćkowiec 
2 
Baumfeld Joachim 
„ 
Iskań 
„ 
Pikulice 
3 
Biber Maurycy 
2 „ Jaksmanice 
„ 
Podmojsce 
Gmina Babice 
2 „ Hurko 
„ 
Polchowa 
2 
„ 
Bachurzec 
2 Krug Maurycy 
2 
„ 
Popowice 
„ 
Poździacz 
2 
„ 
Bachów 
Keller Dawid, dr. 
2 
„ 
Popowice 
„ 
Poździacz 
„ 
Bolestraszyce 
Karakulski, ks. 
2 
„ 
Pratkowce 
„ 
Boratycze 
Gmina Kniażyce 
„ 
Przedmieście 
„ 
Barszczowice 
„ 
Kormanice 
dubieckie 
„ 
Brylińce 
" 
Kosienice 
Beininger Juliusz 
2 
„ 
Buców 
3 „ Kosztowa 
Reisner Jakób 
,, 
Buszkowice 
Krasiczyn 
2 Rappaport Berisch 
„ 
Buszkowiczki 
,. 
Krówniki 
3 Rosenbach Wilhelm 
2 
„ 
Byków 
2 „ Kruhel mały 
2 Ruczka Stanisław, dr. 
Cassina Ferdynand, dr 
„ 
Krzywcza 
Gmina Reczpol 
2 
Czajkowski Władys., dr. 2 
„ 
Kuńkowce 
„ 
Rozubowice 
Gmina Chodnowice 
„ 
Kupna 
2 
„ 
Ruska wieś 
2 
„ 
Chraplice 
Lisowski Włodzimierz 
4 
„ 
Ruszelczyce 
2 
„ 
Chyżyna 
2 Lepiankiewicz Jan 
2 Schwarz Maurycy 
4 
„ 
Cisowa 
Lityński Lucyan, dr. 
2 Smolarski Zygmunt, dr. 2 
„ 
Cyków 
Madeyski Józef, dr. 
Szediwy, ks. dr. 
4 
Ciastoń Józef 
2 Mendrochowicz, dr. 
2 Szyszkowski Michał, dr 2 
Dawid Naftali 
Matkowski Jan 
2 Skala Jędrzej 
Dworski Aleksan., dr. 
2 Maszewskiego spadkob. 2 Steinbach Mojzesz 
Dylewski Jan, dr. 
2 Młyn parowy 
2 Schmelkes Izaak 
Gmina Dubieek.i 
2 Monne Karol 
2. Schwarz Leon 
„ 
Droiiobyezka 
Fałat, ks 
1 
2 Matzner Efroim 
Schwarztahl Leon 
„ 
Droiiobyezka 
Fałat, ks 
1 
4 Mester Maurycy 
Süsswein Leopold 
Fass Leizor 
Mises Ozyasz 
Schütz Izaak 
Freydenheim Kaiman 
Gmina Matkowice 
Sołtysik Antoni 
4 
Gamski Franciszek 
2 „ Medyka 
8 Sommer Józef 
Gans Leizor 
„ 
Mizyniec 
Szymański Adolf 
2 
Gans Meier 
„ 
Młodo wiee 
„ 
Sanoezany 
Gans Mcilech 
Nestorowicz Julian 
4 
„ 
Sielnica. 
4 
Gans Izrael 
Nennel Wiktor 
„ 
Sierakośee 
4 
Gelernter Major 
Gmina Naklo 
2 
„ 
Skopów 
Grossfeld Leon 
„ 
Nienadowa 
3 
„ 
Sliwnica ad Du- 
Glaser Jakób, ks. dr. 
2 „ Niżankowice 12 
, biecko 
2 
Górecki Edward 
2 „ Nowosiółki 
2 
„ 
Średnia 
2 
Gmina Gdeszyce 
Ostrowski Władysław 
„ 
Stroniowiee 
„ 
Grochowce 
Gmina Olszany 
„ 
Ostrów 
2 
„ 
Stubienko 
2 
Herbert Adolf 
2 
Gmina Olszany 
„ 
Ostrów 
„ 
Stubno 
Ilenner Boruch 
2 Petryn Edward 
„ 
Szeehynie 
3 
Herzig Sau! 
Pierzchała Antoni, dr. 
Taubenschlag Baruch 
Hirt Eliasz 
Piątkiewicz Stanisław 
4 Teodorowi cz Adam 
Gmina Hermanowiee 
Popiel Czesław 
4 Trybulec Franciszek, dr. 2 
73 
47. Przemyślany: Przew.: Jahner Jan, c. k . starosta. Zast. 
przew.: hr. Potulicki Franciszek, wł. dóbr. Doradca: dr. 
Waligórski Albin c. k. lek. pow. 
48. Rawa: Przew.: dr. Szumlański Julian, c. k . starosta. Zast. 
przew.: ks. Hawryszkiewicz Jan. Doradca: dr. Lisiński 
Ludwik, c. k. lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Trauczyński Stanisław 2 Gmina Witoszyńce 
2 Librewski Czesław 
2 
Gmina Tarnawce 
2 
Wola Krzywiecka 2 Bandrowski Franc., dr. 2 
„ 
Torki 
2 
Wyszatyce 
8 Kotowicz Stanisław 
2 
„ 
Tyczkowice 
2 Ziemiański Leon, dr. 
2 Budzynowski Stanisław 2 
Weisenwoll Jadwiga, hr. 15 Gmina Zrotowice 
2 Janiszewski Michał 
2 
Witke 
„ 
Żurawica 
2 Eustachiewicz August 2 
Wolf Chaim 
Baumfeld Jakób, dr. 
2 Kokoszyński Stanisław 2 
Gmina Wapowce 
Gmina Łętownia 
Paszyński. ks. dr. 
2 
„ 
Wilcze 
2 Bier Antoni 
2 
Paszyński. ks. dr. 
zł. 
zł. 
zł. 
Bochdan Hipolit 
2 Gmina Dobszanica 
2 Gmina Połonice 
2 
Duchowieństwo gr. kat. 3 
„ 
Dunajów 
2 
„ 
Połtew 
4 
Duszek Franciszek 
2 „ Dusanów 
2 
„ 
Przegnojów 
Hełm Adolf 
2 „ Gliniany 
2 
„ 
Przemyślany 
2 
Jahner Jan 
2 „ Hanaczów 
4 
„ 
Rozworzany 
2 
Kalita Roman 
2 „ Hanaczówka 
2 
„ 
Słowita 
4 
Kiełbiński Kasper, ks. 2 
„ 
Jaktorów 
4 
„ 
Sołowa 
4 
Klesiewicz Adol 
6 „ Janczyn 
2 
„ 
Stanimirz 
2 
Kornhauser Ludwik 
3 „ Kimirz 
2 
„ 
Swirz 
2 
Kuttin Lazar 
2 „ Kopań 
2 
„ 
Tuczne 
2 
Lowenstein Lean 
3 „ Krosienko 
2 
,. 
Turkrein 
2 
Potulicki Franc., hr. 
5 „ Krzywiec 
2 
„ 
Uniów 
2 
Sander Edmund 
2 „ Kurowice 
4 
„ 
Uszkowice 
2 
Torosiewicz Michał 
„ 
Laszki królew. 2 
„ 
Wiśniowczyk 
2 
Waligórski Albin, dr. 
2 „ Lipowec 
„ 
Wojciechowice 2 
Wybranowski Roman 
3 „ Ładańce 
2 
„ 
Wołków 
2 
Wybranowski Stanisław 
„ 
Łahodów 
2 
„ 
Wyżniany 
2 
Zaleski Aleksander 
2 „ Meryszczów 
2 
„ 
Zadwórze 
2 
Gmina Alfredówka 
2 „ Niedzieliska 
„ 
Zamoście 
2 
„ 
Baczów 
2 „ Nowosiółka 
4 
„ 
Białe 
2 „ Ostałowice 
2 
„ 
Biłka 
2 „ Peczenia 
2 
Panie: 
„ 
Błotnia 
2 „ Płeników 
2 
„ 
Borszów 
2 „ Podhajczyki 
Bobdanowa Amalia 
2 
Brykoń 
2 „ Podusilna 
2 Klesiewiezowa Henryka 3 
Brzuchowice 
2 „ Podusów 
2 Sanderowa Amalia 
2 
Chlebów. świrskie2 
„ 
Pohorylce 
Wybranowska Janina 
„ 
Ciemieszyńce 
2 „ Poluchów Mały 2 Wybranowska Marya 3 
„ 
Czopernosów 
2 „ Poluchów wiel. 2 
zł. 
zł. 
zł. 
Białoskórski Stanisław 2 Kołpaczkiewicz Antoni 2 Nestorowiez Maciej, ks. 2 
Dwornicki Antoni 
2 Krucenstern Aleksander 2 Gmina Bawa 
2 
•Giebułtowski Antoni 
2 Kruzenstern Marya 
2 Skolimowski Józef 
2 
Hawryszkiewicz Jan 
2 Lewandowski Stanisł. 2 Szumlański Julian 
2 
Horowitz Rokach 
2 Lewandowska Helena 
2 Gmina Ulinów 
10 
Jedrzejowicz Franciszek 2 Lisiński Ludwik 
2 Tarczyński Feliks 
4 
Jedrzejowicz Walerya 2 Gmina Magierów 
2 Werehrała ob. dw. 
2 
Klinger Boruch 
2 Miehnacki Wojciech 
2 Żelechowski Tadeusz 
2 
74 
49. Rohatyn: Przew.: Wąjdowicz Bronisław, c. k . starosta. 
Zast. przew.: Torosiewicz Mikołaj, wł. dóbr. Doradca: 
dr. Wasylewski Tytus c. k . lek. pow. Delegat: ks. Mako- 
hoński Józef. 
50. Ropczyce: Przew.: Jarosz Władysław, kierownik c. k . sta- 
rostwa. Doradca: dr. Szczepański Włodzimierz, c. k. lek. 
powiatowy. 
51. Rudki: Przew.: Świtalski Albin, c. k . starosta. Doradca: 
dr. Żelazowski Wiktor, c. k. lek. pow. 
52. Rzeszów: Przew.: Fedorowicz Adam, c. k . starosta. Zastę- 
pczyni przew.- hr. Wallisowa Zofia, wł. dóbr. Doradca: 
dr. Teodorowicz Tadeusz, c. k . lek. pow. Delegaci: Kalino- 
wski Wojciech, ks. Karakulski Andrzej. 
zł. 
zł. 
zł. 
Abgarowicz Kazimierz 2 Mańkowski Wiktoryn 2 Weidmann Alter 
2 
Gmina Bołszowce 
2 Makohoński Józef 
2 Weissberg Abraham 
2 
Bronarski Juliusz 
20 Mossor Kazimierz 
2 Burzyński Franciszek 2 
Gmina Bukaczowce 
2 Gmina Podgrodzie 
2 Bursztyn zb. izrael. 
2 
„ 
Bursztyn 
2 „ Puków 
2 Gmina Dehowa 
2 
Goldsohlag Chaskel 
2 „ Rohatyn 
10 „ Doliniany 
2 
Hirsch Franciszek 
2 Sweryda Teodor 
2 Hamer Eisig 
2 
Kmicikiewicz Iron 
2 Sternhell Efroim 
2 Hamer Leib 
2 
Kozioł Paweł 
2 Schaff Zygfryd 
2 Lehman Albin, dr. 
2 
Kreisler Markus 
2 Terlecki Antoni 
2 Molik Adam 
Manasterski Władysław 2 Waydowicz Bronisław 
2 Gmina Nastaszczyn 
2 
Manasterski Seweryn 2 Wasylewski Tytus 
2 Fisch Józef 
2 
zł. 
zł, 
zł. 
Nathan Low 
2 Mahler Juda 
2 Michałowski Julian 
2 
Sapecki Paweł, ks. 
2 Gmina Wielopole 
2 Doliński Ludwik 
2 
Eitterman Abraham 
2 Christiani Hen.iyk, br. 2 Jarosz Władysław 
, 
2 
Seiden Aron 
2 Łoziński Czesław 
2 Kozik Andrzej 
2 
Lów Boruch 
2 Bętkowski Zygmunt, dr. 2 Gmina Ropczyce 
2 
Schmindling Boruch 
2 Radniewiez Józef, ks. 
2 „ Dębica 
10 
Skrzeczyński Saturnin 2 Acht Edward 
2 Holzenberg Karol 
2 
De.senberg Ignacy 
2 Lind Salamon 
2 Nowakowski Józef 
2 
Segal Ryfka 
2 Braw Herman 
2 Bielański Julian 
2 
Wisłocki Aleksander 
2 Miętus Maciej, ks. 
2 Kugeł Ignacy 
2 
Jaśkiewicz Józef 
2 Wolski Eugeniusz, ks. 2 Gmina Sędziszów 
2 
Sapecki Ignacy 
2 Michałowski Józef 
2 Jasiński Karol 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Baczyński Antoni, ks. 2 Niedźwiecka Sylwia 
Żelazowski Wiktor, dr. 2 
Jarzymowska Julia 
2 Budki miasteczko 
2 
Żelazowski Wiktor, dr. 2 
Komarno miasto 
10 Switalski Albin 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Als Roderyk, dr. 
2 Drzewicki Jakób, ks. 
2 Goldmann Chaim 
Barzyoki Józel', dr. 
Kbersonowa Henryka 2 Goldstein Beile 
et. 50 
Barzycka Emilia 
Fechtdegen Ida 
2 Głogów miast. 
Brachfold Majer 
Fechtdegen Józef, dr. 
2 Holzer Izaak 
2 
Buch Mojżesz 
2 Fiałkowska Apolonia 
Jędrzej owicz Władysław a 
Briinieka Marya 
Goldmann Abraham 
2 Jędrzej owiez Adam 
75 
53 Sambor: Przew.: Kieszkowski Bogusław, c. k . starosta. Zast. 
przew.: Dolański Ludwik, wł. dóbr. Doradca: dr. Skalski 
Władysław, c. k. lek. pow. Delegat: Napadiewicz Aleksan- 
der, wł. dóbr. 
54. Sanok: Przew.: Studziński Antoni, c. k. starosta. Zast: 
przew. ks. Czaszyński Franciszek. Doradca: dr. Czyże- 
wicz Władysław c. k. lek. pow. 
55. Skałat: Przew.: Hołodyński Antoni, c. k . starosta. Zast. 
przew.: hr. Koziebrodzki Szczęsny, wł. dóbr. Doradca: dr. 
Lachowicz Eugeniusz, c. k. lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Jędrzejowicz, Gabryela 
Opolski Antoni 
2 Silber Nuchim Leizor 
2 
Jeżower Berta 
Petryn Józef, dr. 
Speizer Eliasz 
Jawornik miasteczko 
Rosengarten Filip 
2 Schmidt Amalia 
2 
Karakulski Andrzej, ks Rebhun Mojżesz 
Strzyżów miasteczko 
Kalinowski Wojciech 2 Reich Salomea 
2 Teodorowicz Tadeusz 
2 
Karpiński Antoni 
2 Gmina Ruska wieś 
Wallisowa Zofia 
Kranzler Naftali 
2 Schaittrowa Gabryela 2 Zimmerman Henne 
2 
Kurzmann Jakób 
1 Scbneeweiss Mechel 
2 
Zaradzki Władysław, ks .2 
Kotecki Edward, ks. 
2 Selager Jakób 
2 Zagórski Adam 
2 
Karp Dawid 
4 Skzyńska Julia 
Zucker Berl 
Lichtmann Sussel 
2 Szymanowska Jadwiga 
Münz Szymon Tobiasz 2 
zł. 
zł. 
zł. 
Aleksiewicz .Józef 
2 Napadiewicz Aleksander 2 
Panie : 
Polański Ludwik 
2 Negrusz Karol 
2 
Drzymalik Jan, ks. 
Paszkiewicz Józef 
2 Drakowa Augusta 
2 
Hurkiewicz Mikołaj 
Skalski Władysław 
2 Irzyczek Leonia 
2 
Iwanowski Spirydion 
2 Sowiński Kasper 
Kasparkowa Augusta 
2 
Kasparek Wilhelm 
2 Serwatowski Maciej 
2 Kolasińska Zofia 
2 
Kieszkowski Bogusław 2 Steuennan Józef, dr 
2 Ranunkel Ernestyna 
2 
Kolasjński Tomasz 
2 Watulewicz Aleksy, ks. 2 Dębicka Helona 
2 
Kulisch Herman 
2 Wais Józef, ks. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Affenda Aron 
2 Jorkasch Koch Mich. , dr 2 Staruszkiewicz Jan 
2 
Czaszyński Franciszek 2 Iskrzyeki Aleksander 
2 Stupnicki Antoni 
2 
Czeraarnik Bazyli, ks. 2 Kryszkowski Erazm, dr Stefko Michał, dr. 
2 
Czerwiński Adolf 
2 Kuleński Antoni, ks. 
2 Studziński Leon 
2 
Czyzewiez Władysł., dr. 2 Ładyżyński Cyryl 
2 Tokarski Tomasz 
2 
Chi 11 Loe 
2 Łabedzki Aleksander 
2 Towarnicki Jan 
2 
Friedmann Józef 
3 Moczydłowski Józef 
2 Wojtynkiewicz Wincen. 2 
Galant Józef, dr. 
2 Olbrycht Piotr 
2 Wróbel Walenty 
Goldhamer Artur 
2 Budkiewicz Grzegorz 
2 Zaleski Karol, dr. 
2 
Heldenburg Józef 
?!Sławiński Marceli 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Badian Wolf 
Gottfried Maurycy 
2 Lachowicz Eugen. , dr. 2 
Ceglecki Antoni 
2 Hołodyński Antoni 
2 Łucyk Juvenal 
2 
Ceglecka Wilhelmina 
2 Jawetz Michał 
5 Lużnicki Mikołaj 
2 
Chorzemski Filip 
2 •Janicki Mieczysław 
2 iMargulies Gerschon 
2 
Dakner Maksymilian 
Katzner Natan 
2 !Miączyński Henryk 
2 
Ehrlich Arnold, dr. 
2 Klahr Samson 
2 Milgram Józef 
2 
Fried Zachariasz 
2 Koziebrodzki Szczęs., hr 2 !Morawetz 0. 
2 
76 
56. Śniatyn: Przew.: Arvay Józef, c. k . starosta. Zast. przew.: 
Moysa Stefan, wł. dóbr. Doradca: dr. Werner Karol, c. k . 
lek. pow. Delegaci: dr. Krzysztofowicz Mikołaj. Zagórski 
Włodzimierz, właściciele dóbr. 
57. Sokal: Przew.: Korostyński Władysław, c. k . starosta. Do- 
radca: dr. Broniowski Antoni, c. k . lek. pow. Delegat: 
hr.Lanckoroński Zbigniew. 
58. Stanisławów: Przew.: Chądzyński Władysław, c. k. staro 
sta. Zast. przew.: Brykczyński Stanisław, marszałek pow. 
Doradca: dr. Wolański Kajetan c. k . lek. pow. Delegat: 
dr. Szydłowski Walery. 
zł. I 
zł. 
zł. 
Obszar dworski Skałat 2 Schrag Benjamin 
Zimmermann Benjamin 2 
Radziszewski Adam 
1 Schwager Benjamin 
2 
Rozwadowski Edward 2| Tennenbaum Izrael 
zł. 
zł. 
zł. 
Arvay Józef 
2 Gmina Stecowa 
2 Małecki Aleksander, ks. 2 
Goldes Hersz 
2' „ Popielniki 
„ 
Tuczapy 
„ 
Zabłotów 
2 Niemczewski Tytus 
2 
Gmina Trościaniec 
2 
„ 
Popielniki 
„ 
Tuczapy 
„ 
Zabłotów 
2 Ogonowski Filemon, ks. 2 
Trójca 
2 
„ 
Popielniki 
„ 
Tuczapy 
„ 
Zabłotów 
2 Romaszkan Michał, ks. 2 
„ 
Nowosielica 
2 „ Krasnostawce 
2 Starostwo 
5 
„ 
Rożniów 
5 „ Rusow 
2 Teodorowicz Leon 
2 
„ 
Demycze 
2 Hofman Antoni 
2 Weisselberger Hersz 
2 
„ 
Sniatyn 
10 Krzysztofowiczowa Ewel 2 Werner Karol, dr. 
2 
„ 
Podwysoko 
2 Krzysztofowicz Mik., dr. 2 Zagórski Włodzimierz 2 
„ 
Ilińce 
2 Krzysztofowicz Eugen. 2 Zarewicz Michał, ks. 
2 
„ 
Kniaże 
2 Moysa Stefan 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Abgott- Salomon 
2 Gmina Spassów 
2 Lanckoroński Zbig., br. 5 
Broniowski Antoni 
2 „ Sanczyn 
2 Leiblinger Alojzy 
2 
Borysiewicz Wiktor, dr 2 
„ 
Wolica komorow .,2 Lewitowicz Prane. 
2 
Gmina Bełz 
a Hüttner Herseli 
2 Lubomęski ks. 
5 
„ 
Cięlaż 
2 Jae Jan 
2 Miłkowski Aleksander 2 
„ 
Cborobrów 
2 Konstantin Mojzesz. 
2 Monter Alfred 
2 
„ 
Sakal _ 
5 Krzyżanowski Jan 
4 Otrębski Nikodem 
4 
„ 
Horbków 
2 Kraiński Wincenty 
2 Sołowij Jan 
2 
„ 
Bobiatyn 
2 Kozłowski Władysław 2 Wohl Władysław 
2 
„ 
Perwiatycze 
2 Kownacka Julia 
2 
„ 
Badwańce 
2 Korostyński Wład. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Amirowicz Albin 
2 Halpern Hersch 
3 Kończaki nowe i Kry- 
Angermann Herseh 
2 Halpern Zofia 
5 
midów 
4 
Bibring Maks 
2 Halpern Lipa 
3 Gmina Kończaki stare 2 
Blumenfeld Ozyas 
Budziński Józef 
2 Halpern Michał 
2 
„ 
Kozina 
2 
Blumenfeld Ozyas 
Budziński Józef 
2 Horowitz Lipa 
5 
„ 
Krylów 
2 
Byk Adolf 
2 Jaegermann Józef 
2 Landau Józef 
2 
Chądzyńska Julia 
2 Rakowski Stefan 
2 Łękawski Jan 
2 
Chądzyński Władysław 2 Kiessler Kasiel 
2 Majewski Ferdynand 2 
Dobrucki Wiktor 
2 Gmina Knihinin wieś 2 Maryampol Bractwo cer 2 
Filipow Grzegorz 
2 „ Kołodziejów 
a Maryampol Bractwo cer 2 
Halicz mag. 
2 „ Komarów 
2 Melier Jonas 
2 
77 
59. Staremiasto: Przew.: Punicki Antoni, c. k. starosta. Zast. 
przew.: ks. ,Wołoszyński Michał. Doradca: dr. Balicki 
Stanisław. Delegaci: ks. Dzierzyński Sylwester, Władyczyń- 
ski Maryan. 
60. Stryj: Przew: Manasterski Marceli, c. k. starosta. Zast. 
przew. : Brunicki Julian, br. Doradca: dr. Berkowski Bo- 
lesław, c. k. lek. pow. Delegaci: ks. Leon Szankowski, 
Stojałowski Aleksander, Janicka Józefa. 
61. Tarnobrzeg: Przew.: dr. Sozański Teofil, c. k . starosta. 
Zast. przew. : Horodyński Zdzisław, wł. dóbr. Doradca: 
dr. Momidłowski Walery c. k. lek. pow. Delegat: Torski Mi- 
chał c. k . kom. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Motiuk Bazyli 
2 Romaszkan Franc., br. 5 Gmina Tyśmieniczany 2 
Morawski Szymon, dr. 2 Rubinstein Selig 
5 Weingarten Leon 
4 
Mydłowski Michał 
2 Gmina Sobotów 
2 Weishaus Hersch 
3 
Gmina Ostrów 
2 Söwy Emanuel 
2 Gmina Wiktorów 
2 
„ 
Ostrów ob. dw. 2 Gmina Stanitławów 
10 Wisłocki Adolf 
2 
„ 
Pacyków 
2 Stanisławów mag. 
10 Wolański Kajetan, dr. 2 
„ 
Perłowce 
1 Stanisławów Rada pow.10 Gmina Zagwoźdź 
4 
Pineles Moses 
2 Stein Estera 
2 
„ 
Załukiew 
2 
Gmina Pitrycz 
2 Süssmann Schulim 
4 
zł. 
zł. 
zł. 
Aberdam Aron 
2 Lisowski Jan 
Topolnicki Fran. 
4 
Aberdam Fichsel 
5 Low Jakób 
Truczko Edward 
Stanisław Balicki, dr. 
2 Mach Wojciech, ks. 
Türk Leon 
2 
Dzierzyński Sylwest. ks. Mężyk Jan, dr. 
2 Wahrsager Samuel 
Gmina izraelicka 
Penner Chaim 
Wasylkiewicz Grzeg., ks. 2 
„ 
Starasól 
Piotrowski Emil 
2 Wołoszyński Piotr, ks. 2 
„ 
Stare miasto 
Piotrowski Wilhelm 
Włodek Franciszek 
Halpern Motio 
Punicki Antoni 
2 Władyczyński Maryan 2 
Halpern Ozyasz 
Przykopa Rudolf 
2 Witoszyński Michał, ks 2 
Kalman Józef 
2 Rudziński Jan 
Wydział Rady pow. 
5 
Katyński Stanisław 
2 Schoffer Jakób 
Zenner Izrael 
2 
Konwent 00. Bazylianów Serwacki Michał, ks. 
2 Zubrzycki Michał, ks. 
Lewicki F., ks. 
2 Sonne Mojżesz 
Zubrzycki Michał, ks. 
Lewicki Karol 
2 Steec Maciej 
2 
zł. 
zł; 
zł. 
Aichmuller, dr. 
2 Fink, dr. 
2 Manasterska Jadwiga 2 
Aichmuller Józef 
2 Fruchtmann, dr. 
2 Oleśnicki Eugeniusz 
2. 
Altmann, dr. 
2 Halpern Lipa 
2 Petelenz Karol, dr. 
2 
Barańska Kloty] da 
20 Jalir Karol 
2 Schayer Wilhelm 
2 
Gmina Brygidyn 
2 Janicka Józefa 
2 Schayer Anna 
2 
Brunieki Julian 
2 Kosterkiewicz Józef 
2 Seheeher Ferdynand 2 
Bylina, dr. 
2 Lecliieki Konstanty 
2 Serkowski Bolesław, dr 2 
Gmina Felicienthal 
2 Manasterski Marceli 
2 Gmina Stryj 
4 
zł. 
zł. 
zł. 
Arenstein Mojżesz 
2 Gmina Antoniów 
Gmina Purmany 
2 
Chmura Walenty 
„ 
Alfredówka 
„ 
Grębów 
2 
Dolański Henryk 
5 „ Baranów 
2 
„ 
Koemirzów 
2 
Ekstein Leiba 
„ 
Chwałowiee 
„ 
Majdan zbyd. 2 
78 
62. Tarnopol : Przew.: Zawadzki Dyonizy, c. k . starosta. Zast. 
przew.: Mochnacki Zygmunt, wł. dóbr. Doradca: dr. 
Gładyszowski Emil. c . k . lek. pow. Delegaci: hr. Korytowski 
Juliusz wł. dóbr. dr. Koźmiński Leon, adw. kraj. 
63. Tarnów: Przew.: Płaziński Leopold, c. k. starosta. Doradca : 
dr. Stanko Wojciech, c. k . lek. pow. Delegat: Rogoyski 
Witold. 
zł. 
zł. 
zł. 
Gmina Pniów 
Gmina Zbydniów 
Pernetz Neftali 
2 
„ 
Radomyśl 
2 Gutowski Feliks 
Schindler Władysław 10 
„ 
Rozwadów 
5 Grieswald Jan 
Sobolewski Stanisław 
2 
„ 
Skowierzyn 
2 Hauser Mojżesz 
2 Sozański Teofil 
2 
„ 
Tarnobrzeg 
2 Hellman Tobiasz 
2 Tannenbaum Mojżesz 
2 
„ 
Trześń 
2 Kanarek Rachmiel 
6 Tarnowski Zdzisław, hr 5 
„ 
Wielowieś 
2 Mączka Jan 
2 Torski Michał 
2 
„ 
Witkowice 
Małecki Stanisław 
2 Zermann Sylwery 
2 
„ 
Wrzawy 
2 Momidłowski Walery 2 
Zermann Sylwery 
„ 
Zaleszany 
2 Pantera Józef 
zł. 
zł. 
zł. 
Amarant Samuel 
2 Mańczewski Maurycy 
2 
Willner Leon 
5 
Baltarowicz Jan 
2 Morgenroth Foebus 
2 Weisstein Józef 
2 
Biliński Piotr 
2 Mochnacki Zygmunt 
2 Wachs Ozyasz 
2 
Biliński Jan 
2 Mironowicz Aleksander 2 Woroszyński Władysł. 2 
Fleischmann Leon 
2 Michałowski Emil 
2 Wieczerzyk Konstanty 2 
Czajkowski Emil 
2 Mykitka Włodzimierz 
2 Zollner Karol 
2 
Chodorowski Erast 
2 Nawrocki Seweryn 
2 Zawadzki Dyonizy 
2 
Pranooz Herman 
2 Gmina Nastasów 
2 Kubów Teodor 
2 
Dunajowicz Teofil 
2 Pohorecki Feliks 
2 Malawski Maryan ks. 
2 
Gall Jakób 
Sn Promiński Adolf 
2 Gmina Zabojki 
2 
Garapieh Michał 
Gliński Izydor 
2 Pineles Izrael 
2 
Gmina Zabojki 
Garapieh Michał 
Gliński Izydor 
2 Parnas Mojżesz 
2 
Panie : 
Gładyszowski Emil 
2 Pożniak Edward 
2 
Gromnioki Włodzimierz 2 Rosen Meehel 
2 Fleisohmann Julia 
2 
Horowitz Jakób 
2 Reinwart Antoni 
2 Francoz Bozalia 
2 
llochleitner Emil 
2 Rudnik Dawid 
2 Goldberg Amalia 
2 
Janer Cyryl 
2 Rieman Fryderyk 
2 Koźmińska Stanisława 2 
Katz Chaim 
2 Sośnieki Karol 
2 Landau Dawidowa 
2 
Koźmiński Leon 
2 Szalit Artur 
2 Leiblinger Mina 
2 
Krzyżanowski Maryan 2 Szabenbek Józef 
2 Luczakowska Amalia 2 
Krwawicz Emil 
2 Sommerstein Teofil 
5 Parnass Teresa 
2 
Kunicki Jerzy 
2 Sehiitz Bernard 
5 Puntschert Karolina 
2 
Lubowicz Jan 
2 Swistun Atanazy 
2 Sommerstein Nina 
5 
Mantel Jakób 
2 Tychowski Bazili 
2 Willner Helena 
5 
Merey Mikołaj 
2 Ujejski Aleksander 
B Zawadzka Wiktoryna 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Aberdam Mendel 
2 Glaser Leopold, dr. 
2 Rada wyznan. izrael. 50 
Adler Maurycy 
2 Jaszcznrowski Miecz. 
2 Rudolf Karol, dr. 
2 
Boczkowski Szczęsny 2 Królikowski Bogusław 2 Rozwadowska Ludwika 2 
Braw Cliaim 
2 Lenaliter Maurycy 
2 Sokalski Józef 
2 
Chrząstowski Boman 
2 Lobos Ignacy, ks. 
2 Stańko Wojciech, dr. 
2 
Czernecki Józef, ks 
3 Łazarski Franciszek 
2 Silbiger Paulina 
2 
Doliński Stanisław 
2 Merz Herman 
2 Westreieh Abraham 
6 
Księża Filipini 
2 Merz Naneta 
2 Zajączkowski Tytus 
2 
Frauenglas Leon 
2 Nessel rotli Izaak 
2 Żaba Stanisław 
a 
Fuohsa Marya 
2 Płaziński Leopold 
2 
79 
64. Tłumacz : Przew.: Salamon Józef, c. k . starosta. Z a s t. 
przew.: ks. Sawa Franciszek, marszałek pow. Doradca: 
dr. Litwinowicz Orest, c. k. lek. pow. Delegaci: Bartosze- 
wski Michał, c. k. kom. pow. Jahn Emil, wł. dóbr. 
65. Trembowla: Przew.: Wasilewski Seweryn, c. k . starosta. 
Doradca: dr. Kuhn Adolf. c . k. lek. pow. 
67. Wadowice: Przew.: dr. Dunajewski Stanisław, c. k . staro- 
sta. Zast. przew.: Haller Władysław, marszałek pow. Do- 
radca: dr. Zawadziński Stanisław, c. k. lek. pow. Dele- 
gaci: dr. Iwański Jan, dr. Władysław Gedl. 
66. Turka: Przew.: Harasymowicz .Józef, c. k. starosta. D o- 
radca: dr. Ciepielowski Kazimierz, c. k. lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Gmina Antonówka 
2 Gmina Nadorożna 
2 Gmina Jurkówka 
2 
„ 
Babianka 
2 „ Niżniów 
2 Kisielewski Włodz., ks. 2 
Bartoszewski Michał 
2 „ Nowosiółka 
2 Kociuba Jan, ks. 
2 
Gmina Bratyszów 
2 „ Okniany 
2 Kotlarczuk Mikołaj, ks. 2 
„ 
Budzyn 
2 „ Olesza 
2 Gmina Kutyska 
2 
„ 
Bukowna 
2 „ Oleszów 
2 
., 
Krzywotuły nowe 2 
„ 
Ozarnołoźce 
2 „ Ostrynia 
2 
„ 
Kłubowce 
2 
„ 
Delawa 
„ 
Pałahicze 
2 
„ 
Korolówka 
2 
„ 
Dolina 
2 Partycki Jan, ks. 
2 Łaś Karol, ks. 
2 
„ 
Dołhe 
2 Gmina Petryłów 
2 Gmina Miłowanie 
2 
Gawański Władysł., dr. 2 
„ 
Pużniki 
2 Neuhaus Rudolf 
2 
Holinaty Mikołaj, ks. 
2 „ Roszniów 
2 Klasztor Niepokalanek 2 
Gmina Hrymówce 
2 Sawa Franciszek, ks. 
2 Gmina Ottynia 
2 
„ 
Horyhlady 
2 Salamon Józef 
2 Proskurnicki Mikoł., ks. 2 
„ 
Hostów 
2 Salamon Seweryna 
2 Philipp Filip 
2 
Jahn Emil 
2 Gmina Stryhańce 
2 Gmina Przybyłów 
2 
Kisielewski Sabin 
2 Tomżyński Feliks 
2 Puzyna Julian, ks. 
2 
Kowalski Teodor 
2 Gmina Targowica 
2 Roszkiewicz Jan, ks. 
2 
Gmina Kolińce 
8 
Tłumacz 
2 Stupnicki Porfiry, ks. 2 
„ 
Konstantynówka 
2 
„ 
Winograd 
Altheim Józef 
2 Simonowicz Stefan 
2 
„ 
Krasiełówka 
4 
„ 
Winograd 
Altheim Józef 
2 Szankowski Wincenty Z 
„ 
Krzywotuły now 2 
! 
Brunicka Paulina, br. 
2 Gmina Słobódka 
2 
„ 
„ 
star. 2 Brunicki Józef, br. 
2 
„ 
Tamowica polna 2 
„ 
Ladzkie szlaoh. 2 Gmina Bortniki 
2 
Tyśmienica 
2 
Litwinowioz Orest, dr. 2 
„ 
Gruszka 
2!Topolnioki Maryan, ks. 2 
Ladomirski Konstanty 2 Gątkiewioz Anna 
2 Urbański Józef 
2 
Latorowski, ks. 
2 Jakubowicz Jan 
2 Gmina Uhorniki 
2 
Gmina Markowce 
2 Gmina Jezierzany 
2 
„ 
Zakrzewco 
2 
7.1 
zł. I 
zł. 
Biliński Jan, ks. 
2 Kuhn Adolf, dr. 
2 Wasilewski Seweryn 2 
Omina Budzanow 
2 Olpiński Julian, dr. 
Gmina Trembowla 
2 Załueki Jan, ks. 
2 
„ 
Janów 
2 
Olpiński Julian, dr. 
Gmina Trembowla 
2 
zł. 1 
zł. 1 
Ciepielowski Kazim., dr. 
• 
2 Harasymowicz Józef 
2 
7,1 
zł. 
zł. 
AndrusikiewiczLud.,ks. 15 Gorczyński Bronisław 2 Groer Magnus 
2 
Baumowa Walerya 
2 Gostkowski Aleksander 2 Giintherowa Marya 
2 
80 
68. Wieliczka: Przew.: Kurykowski Leon, c. k . starosta. Do- 
radca: dr. Kownacki Józef, c. k . lek. pow. 
69. Zaleszczyki: Przew.: Prokopczyc Juliusz, c. k . starosta. 
Zast. przew.: Głażewski Ignacy, wł. dóbr. Doradca: 
dr. Friedberg Józef, c. k . lek. pow. Delegat: br. Brunicki 
Seweryn, wł. dóbr. 
70. Zbaraż: Przew.: Kaucki Karol, c. k . starosta. Zast. przew.: 
Fedorowicz Tadeusz, marszałek pow. Doradca: dr. Wę- 
grzynowski Władysław, c. k . lek. pow. Delegat: ks. Ko- 
czorowski Karol. 
zł. 
zł. 
zł. 
Haller Władysław 
4 Iwańska Zofia 
Pawełka Józef 
2 
Hallerowa Lucyna 
2 Koswitzka Marya 
5 Seeling Ludwik 
2 
Harbut Michał, ks. 
Krobicki Henryk, dr 
2 Ungerowa Rozalia 
6 
Jakubowicz Mieczysław 6 Krobicka Łucya 
2 Wolff Franciszek, ks. 
4 
Jurgowski Ludwik, ks. 5 Kumorek Józef, ks. 
2 Znamięcka Teofila 
6 
Iwański Jan. dr. 
2 Kurzyniec Francisz. , ks. 2 
zł. 
zł. 
zł. 
Bielińska Kazimira 
10 Koszko Mikołaj 
Przychowski Kazimierz 
Brzezińska Ewelina 
2 Kownacki Józef 
2 Przychowska Melania 
Czarnowski Kazimierz 
Malinowska Felicya 
2 Przychowska Anna 
4 
Czecz Karol 
Miczyńska Katarzyna 
4 Przychowski Franciszek 2. 
Czecz Amelia 
Morawska Anastazya 
4 Rogalska Antonina 
2. 
Dydyński Maryan 
2 Perlberger Szymon 
5 
Rogalska Antonina 
2. 
zł. 
zł. 
zł. 
Aleksiewicz Leon 
Heydel Franciszek 
Rosinkiewiczowa Elza 
Aleksiewicz Eugeniusz 
Kajetanowicz Szymon 
Rosinkiewiczowa Marc. 
Bielański Antoni 
Kęplicz Maryan 
Rosinkiewiez Tadeusz 
Bilski Wiktor 
2 Kiesilewski Aleksander 2 Schurpheit Edmund 
Berner Mojżesz 
Cieński Tadeusz 
Prokopczyc Juliusz 
2 Schurpheit Kamila 
Berner Mojżesz 
Cieński Tadeusz 
Friedberg Józef 
2 Siemiginowska Marya 
2 
Dzieduszycka Domin.. lir Mandyczewski Kajetan 
Siemiginowski Włodz. 
Dzieduszyeki Tom., lir. 
Oberweger Jakób 
Wartanowiez Józef 
Friedbergowa Zofia 
2 Oberweger Schneyer 
Wartanowicz Tomasz 
Głażewski [gnaey 
Polek Jadwiga 
Czerny Leontyna 
Głębocki Jan 
Rada powiatowa 
Wolański Witold 
zł. 
zł. 
zł. 
Bieler Dawid 
2 Gmina Ochrymowce 
4 Krup Jakób 
2 
Buber Maksymilian 
2 „ Palczyńce 
Niezabitowski Feliks 2 
Czaru !akowski Prane. 
4 „ Terpiłówka 
Perl Izrael 
2 
Czarniakowski Michał 
„ 
Toki 
2 Sokoł Noe 
Fedorowicz Tadeusz 
4 „ Zarubińce 
2 Speiser Abraham 
Garapich Włodzimierz 2 
„ 
Zbaraż 
Siissermann Izaak 
2 
Gmina Czernichowce 
2 Grabski Antoni 
Weinsaft Jakób 
„ 
Dobrawody 
4 Grussut Mikoł. Tołstoj 5 Węgrzynowski Wład. , di-.2 
„ 
Klebanówka 
2 Kaczorowski Józef 
Zuckermann Abraham 25 
„ 
Klimkówce 
2 Kaueki Karol 
2 
„ 
Koziary 
Koczorowski Karol, ks. 
Parnie: 
„ 
Łubianki niż. 2 Konopacki Mieczysław 4 
t. 
ii 
wyż. 2 Konwent 00. Bernard. 2 Dudzińska Izabela 
2 
n 
Medyn 
2 Kopczyński Bronisław 
Kahane Szajndla 
2 
Nowesioło - 
Kosser Józef, dr. 
2 Petrowa Leopoldyna 
2 
81 
71. Złoczów: Przew.: dr. Roder Franciszek, c. k. starosta. Do- 
radca: dr. Zaleski Eustachy, c. k . lek. pow. Delegaci: 
Gnoiński Wincenty, Mazaraki Andrzej. 
72. Żółkiew: Przew : Lanikiewicz Józef, c. k. starosta. Z a s t. 
przew.: Starzyński Tadeusz, marszałek pow. Doradca: 
dr. Opieński Jan, c. k. lek. pow. 
73. Zydaczów : Przew.: Gałecki Junosza Władysław, c. k. sta- 
rosta. Zastępca przew. : Pawlikowski Stanisław, wł. dóbr. 
Doradca: dr. Goldhaber Adolf, c. k. lek. pow. Delegaci: 
ks. Szamota Michał, ks. Senyk Kornel, Winnicki Kazimierz. 
74. Żywiec: Przew.: Flechner Emil, e. k. starosta. Zast. 
przew.: Dieffenbach Fryderyk, dyrektor dóbr Arcyksiążęcych. 
Doradca: dr. Szajna Józef, c. k . lek. pow. 
zł. 
zł. 
zł. 
Gold Temis 
4 Ney Leon 
2 Wierzchlejuki Bolesław 2 
Mazaraki Andrzej 
2 Roder Franciszek, dr. 
2 
zł. 
zł. 
zł. 
Bauch Karol, ks. 
2 Mniszek Mieczysław 
Kon..OO. Bazylianów 
Borowski Alfons 
Mojsiewicz Włodz. ks. 
Żółkiew 
2 
Dadlez Adolf 
9 Obertyński Jan 
2 Przełożeństwo ob. dw. 
Dziedzicki Emil, ks. 
2 Pasiut Jan. ks. 
Magistrat żółkiew. 
2 
Głogowski Artur 
Podgórski Karol 
2 Gmina Hrebence 
Gruszkiewicz Konst., ks. Starzyński Tadeusz 
2 
„ 
Sulimów 
2 
Kauczyński Antoni 
Kon. 00 . Bazylianów 
„ 
Turynka 
2 
Krzysztofowicz Antoni 2 
Krechów 
2 
„ 
Żełdec 
a 
Lanikiewicz Józef 
zł 
Gmina Balicze podróżne 
ł. 
Lubiniecki Jan. ks. 
zł. 
2 Starzeńska Zofia, hr. 
zł. 
„ 
Balicze zarzecz. 
Gmina Mikołajów 
2 Strocki. ks. 
2 
Bene Józef 
2 Myszkowski Stefan 
Szamota Michał, ks. 
2 
Berezowski Tomasz, ks. 
Gmina Obłożni ca 
2 Trzopiński Jan, ks. 
2 
Bogusz Adam 
2Paw1ikowsi;i Stanisław Thom Leon 
Chojecki Stanisław 
Pile Kazimierz 
2 Winnicki Kazimierz * 2 
Pieałowiez Leon, ks. 
2 Pociej Emilian, ks. 
2 Widajewiez Bolesław 
4 
Folwarków Mikołaj, ks. 2 Rosenmann Jakób 
1 Gmina Włodzimirce 
2 
Gałecki Junosza Wlad. 2 Sawezyński Hilary 
2 Zbudowski Michat 
2 
Goldhaber Adolf, dr. 
2 Seelieb Albrecht 
2 (.inuna Żurawno 
2 
J u ryk Aleksander, ks 
Senyk Ko'nel ks. 
2 Andykowicz Le»n. ks. 4 
Kjileezeński Antoni, ks. 2 Sehónbach Samuel 
2 
Andykowicz Le»n. ks. 
Kowszewiez Mikołaj, ks. 2 Skrzyński Antoni 
2 
zł, 
zł. 
zł.. 
Böhm Julia 
Kaufmann Georginia 2 Robinsohn Mojżesz 
4 
Diefenbach Fryderyk fi Klobus Adolf 
15 Schwarz Maurycy 
2 
Drapella Edward 
•2 Kohn Katarzyna 
6 Seidler Antoni, dr. 
2 
Flechner Emil 
2 Kohn Szymon 
• 6 Stawski Józef 
Gawlik Jan, dr. 
2 Kohn Jakób 
4 Szajna Józef, dr. 
2 
Gebauer Augusta 
2 Kunzek Klementyna 
2 Wagner Juliusz 
4 
Hirt Angusta 
2iGmina Lipowa 
2 Wagner Helena 
6 
Gmina lsep 
Pilzer. Joachim 
Gmina Zabłocie 
5 
Jamiński Franciszek, ks. 2iProcjier Józef. ks. 
4 
Kaufmann Ferdynand 2jRadoeki Adolf 
8 
82 
Skład filii w Krakowie. 
Prezydent filii : dr. Weigel Ferdynand, radca cesarski, poseł 
RadydoPaństwa i na Sejm krajowy, były prezydent Krakowa 
adwokat krajowy. 
I. Wiceprezydent: Baranowski Teodor, prezes Izby handlowo- 
przemysłowej. 
II. Wiceprezydent: Mendelsburg Albert, wiceprezes Izby han 
dlowo-przemysłowej. 
Członkowie wydziału: dr. Buszek Jan, fizyk miejski ; 
Cyfrowicz Leon. sekretarz Uniwersytetu ; Wincenty Eminowi 
naczelnik straży pożarnej; Kozłowski Józef, nauczyciel; Schole 
Ludwik, 
skarbnik; Stockmar Ernest; Zygmunt Schanzer, 
dy 
rektor banku; Wiktor Wojciechowski, urzędnik szpitala; Ignacy 
Żółtowski, obywatel. 
Sekretarz: Wojciechowski Wiktor. 
Członkowie zwyczajni 
zł. 
zł. 
Baranowski Teodor 
2|Jabłoński Izydor 
2 Pieniążek Przem. , dr. 
Banaszkiewicz Jan 
2 Jawornicki Marceli 
2 Preisendanz Franc. 
Buszek Jan, dr. 
2 Jawornicki Józef 
2 Przeworski Juliusz 
Bober Jakób 
Ichheiser Michał, dr. 
2 Pelczar Józef, dr. 
Birnbaum Juda 
Jasiński Józef 
3 Pelikan Zygmunt 
Cynk Floryan 
2 
Jordan Henryk, dr. 
Rehmann Stanisław 
Cyfrowicz Leon, dr. 
2 Kieszkowski Henryk 
2 Straszewski Maurycy, dr 
Czynciel Józef 
2 Kieszkowski Czesław 
2 
Slęk Franciszek 
Doening Gerard 
2 Kasparek Francisz. , dr. 
4 Koziański Antoni 
2 Starzewski Rudolf, dr. 
Dawidowski Aleksan. 
2 Kasparek Francisz. , dr. 
4 Koziański Antoni 
2 Szlachtowski Feliks, dr 
Epstein Ferdynand 
2 Korczyński Edward, dr 2 Szancer Zygmunt 
Epstein Juliusz 
2 Kadlewicz Karol 
2 Styczeń Wawrzyniec, dr 
Emirowicz, Wincenty 2 Kański Mikołaj, dr. 
2 Sokołowski Maryan, dr. 
Englisz Karol 
5 Konopka Ksawery 
2 Spis Stanisław 
Eisenberg J. L. 
2 Knaus Karol 
2 Stockmar Ernest 
Epstein Leopold 
iKarliński Franciszek 
? Sieczkowski Wilibald 
Feintuch Stanisł. Szarski 2 Lisowski Władysław, di . 2 Scholz Ludwik 
Fierich Edward, dr. 
2 Lasocki Bronisław, lir. 
Szymonowicz Władysła\ 
Filia banku hipotecz. 
5 LoefHer Leopold 
2 Truskolaski Kazimierz 
Fox Maciej 
2 Luszczyński Teodor 
2} Tchórzuicki Konstanty 
Gettlieh Antoni 
2 Landau Hirscb 
2 Usarski Franciszek 
Geissler Jan 
2 Lewartowski Br. , dr. 
'? Wentzl Konrad 
Gwiazdomorski Jan 
2 Mendelsburg Albert 
2 Weigel Ferdynand, dr. 
Gwiazdomorski Jan, di 2 Mrazek Józef 
2 Wojciechowski Wiktor 
Grosse Juliusz 
3 Markiewicz Władysł. 
2 Zoll Fryderyk, dr. 
Horowitz Leon, dr. 
2 Merz Wilhelm 
2 Żółtowski Ignacy 
Hubaczek Adolf 
9ÜNiedziałkowski Janusz 2 Zarewicz Aleksan., dr. 
Harajewicz Jan, dr. 
2lOettinger Józef, dr. 
2 Zborowski Ignacy 
Hayling Degenfeld Leop. 2 Obaliński Alfred, dr. 
2 Żeleński Franciszek 
Jakubowski Maciej, dr 2 Opienski Jozef 
2 
Jabłoński Wincenty 
2|'Piksa Wincenty 
2 
zł. 
zł. 
Bukowski Julian, ks. 
1 Chęciński Tomasz 
1 
Buczek Teodor 
1 Ccntt Wawrzyniec 
1 
83 
Członkowie wieczyści: 
JE śp. Schindler br. de Schindelheim procenta od zł. 50 
— 
2zł.26ct. 
Hr. Tarnowski Staniław, prof. Uniw. 
„ 
„ 
100 — 4"54" 
zł. 
Bałaban Aniela 
2 
Birnbaum Golda 
2 
Blankstein 
Rebeka 
2 
Baruch Matylda 
2 
Bellisomi Domicela, mgr. 2 
Czynciel Marya 
2 
Creisenach 
Aletta 
2 
Doskowska Honorata 
2 
Dawidowska 
Henryka 2 
Epstein Flora 
2 
Epstein Eugenia 
2 
Eriedberg Ernestyna 
2 
Gwiazdomorska Eufemia 2 
Gralewska Michalina 
2 
Gralewska Józefa 
2 
Hagenberger 
Walerya 2 
Hochstim Salomea 
2 
Halban Berta 
2 
Judkiewicz Rozalia 
2 
Panie: 
zł. 
Janikowska Olimpia 
2 
Josefezykowa Katarz. 
2 
Kaufmann Nany 
2 
Liebeskind Karolina 
2 
Mendelsburg Rosalia 
2 
Małachowska Leonida 2 
Mer/, Eleonora 
2 
Mieroszewska Anna 
2 
Oettinger Amalia 
2 
Fałkowska Antonina 
2 
Rimler Ida 
2 
Rosner Amalia 
2 
Rothwein Regina 
2 
Reich Eliza 
2 
Rosenblatt Klara 
2 
Streit Bronisława 
2 
Salb Albina 
2 
Szancer Wiktorya 
2 
Sare Celina 
2 
ŚliwińskaMichalina2 
SzancerLudwika2 
SchenkerSara2 
SkalskaMarya2 
SzafrańskaMarcelina2 
StachórskaZofia2 
ScholzJózefa2 
ScholzWilhelmina2 
TchorznickaEmila2 
TheobaldKarolina2 
TrauczyńskaHelena2 
WitaszewskaEmilia2 
WarszauerRozalia2 
ZajączkowskiMarcelina2 
ZollowaHelena2 
ŻuławskaWładysława2 
ZborowskaWiktorya2 
Członkowie wspierający. 
Pogonowska Joanna — 1 zł. 
83 
Członkowie wieczyści: 
JE śp. Schindler br. de Schindelheim procenta od zł. 50 
— 
2zł.26ct. 
Hr. Tarnowski Staniław, prof. Uniw. 
„ 
„ 
100 — 4"54" 
zł. 
Bałaban Aniela 
2 
Birnbaum Golda 
2 
Blankstein 
Rebeka 
2 
Baruch Matylda 
2 
Bellisomi Domicela, mgr. 2 
Czynciel Marya 
2 
Creisenach 
Aletta 
2 
Doskowska Honorata 
2 
Dawidowska 
Henryka 2 
Epstein Flora 
2 
Epstein Eugenia 
2 
Eriedberg Ernestyna 
2 
Gwiazdomorska Eufemia 2 
Gralewska Michalina 
2 
Gralewska Józefa 
2 
Hagenberger 
Walerya 2 
Hochstim Salomea 
2 
Halban Berta 
2 
Judkiewicz Rozalia 
2 
Panie: 
zł. 
Janikowska Olimpia 
2 
Josefezykowa Katarz. 
2 
Kaufmann Nany 
2 
Liebeskind Karolina 
2 
Mendelsburg Rosalia 
2 
Małachowska Leonida 2 
Mer/, Eleonora 
2 
Mieroszewska Anna 
2 
Oettinger Amalia 
2 
Fałkowska Antonina 
2 
Rimler Ida 
2 
Rosner Amalia 
2 
Rothwein Regina 
2 
Reich Eliza 
2 
Rosenblatt Klara 
2 
Streit Bronisława 
2 
Salb Albina 
2 
Szancer Wiktorya 
2 
Sare Celina 
2 
ŚliwińskaMichalina2 
SzancerLudwika2 
SchenkerSara2 
SkalskaMarya2 
SzafrańskaMarcelina2 
StachórskaZofia2 
ScholzJózefa2 
ScholzWilhelmina2 
TchorznickaEmila2 
TheobaldKarolina2 
TrauczyńskaHelena2 
WitaszewskaEmilia2 
WarszauerRozalia2 
ZajączkowskiMarcelina2 
ZollowaHelena2 
ŻuławskaWładysława2 
ZborowskaWiktorya2 
Członkowie wspierający. 
Pogonowska Joanna — 1 zł. 
83 
Członkowie wieczyści: 
JE śp. Schindler br. de Schindelheim procenta od zł. 50 
— 
2zł.26ct. 
Hr. Tarnowski Staniław, prof. Uniw. 
„ 
„ 
100 — 4"54" 
zł. 
Bałaban Aniela 
2 
Birnbaum Golda 
2 
Blankstein 
Rebeka 
2 
Baruch Matylda 
2 
Bellisomi Domicela, mgr. 2 
Czynciel Marya 
2 
Creisenach 
Aletta 
2 
Doskowska Honorata 
2 
Dawidowska 
Henryka 2 
Epstein Flora 
2 
Epstein Eugenia 
2 
Eriedberg Ernestyna 
2 
Gwiazdomorska Eufemia 2 
Gralewska Michalina 
2 
Gralewska Józefa 
2 
Hagenberger 
Walerya 2 
Hochstim Salomea 
2 
Halban Berta 
2 
Judkiewicz Rozalia 
2 
Panie: 
zł. 
Janikowska Olimpia 
2 
Josefezykowa Katarz. 
2 
Kaufmann Nany 
2 
Liebeskind Karolina 
2 
Mendelsburg Rosalia 
2 
Małachowska Leonida 2 
Mer/, Eleonora 
2 
Mieroszewska Anna 
2 
Oettinger Amalia 
2 
Fałkowska Antonina 
2 
Rimler Ida 
2 
Rosner Amalia 
2 
Rothwein Regina 
2 
Reich Eliza 
2 
Rosenblatt Klara 
2 
Streit Bronisława 
2 
Salb Albina 
2 
Szancer Wiktorya 
2 
Sare Celina 
2 
ŚliwińskaMichalina2 
SzancerLudwika2 
SchenkerSara2 
SkalskaMarya2 
SzafrańskaMarcelina2 
StachórskaZofia2 
ScholzJózefa2 
ScholzWilhelmina2 
TchorznickaEmila2 
TheobaldKarolina2 
TrauczyńskaHelena2 
WitaszewskaEmilia2 
WarszauerRozalia2 
ZajączkowskiMarcelina2 
ZollowaHelena2 
ŻuławskaWładysława2 
ZborowskaWiktorya2 
Członkowie wspierający. 
Pogonowska Joanna — 1 zł. 
83 
Członkowie wieczyści: 
JE śp. Schindler br. de Schindelheim procenta od zł. 50 
— 
2zł.26ct. 
Hr. Tarnowski Staniław, prof. Uniw. 
„ 
„ 
100 — 4"54" 
zł. 
Bałaban Aniela 
2 
Birnbaum Golda 
2 
Blankstein 
Rebeka 
2 
Baruch Matylda 
2 
Bellisomi Domicela, mgr. 2 
Czynciel Marya 
2 
Creisenach 
Aletta 
2 
Doskowska Honorata 
2 
Dawidowska 
Henryka 2 
Epstein Flora 
2 
Epstein Eugenia 
2 
Eriedberg Ernestyna 
2 
Gwiazdomorska Eufemia 2 
Gralewska Michalina 
2 
Gralewska Józefa 
2 
Hagenberger 
Walerya 2 
Hochstim Salomea 
2 
Halban Berta 
2 
Judkiewicz Rozalia 
2 
Panie: 
zł. 
Janikowska Olimpia 
2 
Josefezykowa Katarz. 
2 
Kaufmann Nany 
2 
Liebeskind Karolina 
2 
Mendelsburg Rosalia 
2 
Małachowska Leonida 2 
Mer/, Eleonora 
2 
Mieroszewska Anna 
2 
Oettinger Amalia 
2 
Fałkowska Antonina 
2 
Rimler Ida 
2 
Rosner Amalia 
2 
Rothwein Regina 
2 
Reich Eliza 
2 
Rosenblatt Klara 
2 
Streit Bronisława 
2 
Salb Albina 
2 
Szancer Wiktorya 
2 
Sare Celina 
2 
ŚliwińskaMichalina2 
SzancerLudwika2 
SchenkerSara2 
SkalskaMarya2 
SzafrańskaMarcelina2 
StachórskaZofia2 
ScholzJózefa2 
ScholzWilhelmina2 
TchorznickaEmila2 
TheobaldKarolina2 
TrauczyńskaHelena2 
WitaszewskaEmilia2 
WarszauerRozalia2 
ZajączkowskiMarcelina2 
ZollowaHelena2 
ŻuławskaWładysława2 
ZborowskaWiktorya2 
Członkowie wspierający. 
Pogonowska Joanna — 1 zł. 
83 
Członkowie wieczyści: 
JE śp. Schindler br. de Schindelheim procenta od zł. 50 
— 
2zł.26ct. 
Hr. Tarnowski Staniław, prof. Uniw. 
„ 
„ 
100 — 4"54" 
zł. 
Bałaban Aniela 
2 
Birnbaum Golda 
2 
Blankstein 
Rebeka 
2 
Baruch Matylda 
2 
Bellisomi Domicela, mgr. 2 
Czynciel Marya 
2 
Creisenach 
Aletta 
2 
Doskowska Honorata 
2 
Dawidowska 
Henryka 2 
Epstein Flora 
2 
Epstein Eugenia 
2 
Eriedberg Ernestyna 
2 
Gwiazdomorska Eufemia 2 
Gralewska Michalina 
2 
Gralewska Józefa 
2 
Hagenberger 
Walerya 2 
Hochstim Salomea 
2 
Halban Berta 
2 
Judkiewicz Rozalia 
2 
Panie: 
zł. 
Janikowska Olimpia 
2 
Josefezykowa Katarz. 
2 
Kaufmann Nany 
2 
Liebeskind Karolina 
2 
Mendelsburg Rosalia 
2 
Małachowska Leonida 2 
Mer/, Eleonora 
2 
Mieroszewska Anna 
2 
Oettinger Amalia 
2 
Fałkowska Antonina 
2 
Rimler Ida 
2 
Rosner Amalia 
2 
Rothwein Regina 
2 
Reich Eliza 
2 
Rosenblatt Klara 
2 
Streit Bronisława 
2 
Salb Albina 
2 
Szancer Wiktorya 
2 
Sare Celina 
2 
ŚliwińskaMichalina2 
SzancerLudwika2 
SchenkerSara2 
SkalskaMarya2 
SzafrańskaMarcelina2 
StachórskaZofia2 
ScholzJózefa2 
ScholzWilhelmina2 
TchorznickaEmila2 
TheobaldKarolina2 
TrauczyńskaHelena2 
WitaszewskaEmilia2 
WarszauerRozalia2 
ZajączkowskiMarcelina2 
ZollowaHelena2 
ŻuławskaWładysława2 
ZborowskaWiktorya2 
Członkowie wspierający. 
Pogonowska Joanna — 1 zł. 
83 
Członkowie wieczyści: 
JE śp. Schindler br. de Schindelheim procenta od zł. 50 
— 
2zł.26ct. 
Hr. Tarnowski Staniław, prof. Uniw. 
„ 
„ 
100 — 4"54" 
zł. 
Bałaban Aniela 
2 
Birnbaum Golda 
2 
Blankstein 
Rebeka 
2 
Baruch Matylda 
2 
Bellisomi Domicela, mgr. 2 
Czynciel Marya 
2 
Creisenach 
Aletta 
2 
Doskowska Honorata 
2 
Dawidowska 
Henryka 2 
Epstein Flora 
2 
Epstein Eugenia 
2 
Eriedberg Ernestyna 
2 
Gwiazdomorska Eufemia 2 
Gralewska Michalina 
2 
Gralewska Józefa 
2 
Hagenberger 
Walerya 2 
Hochstim Salomea 
2 
Halban Berta 
2 
Judkiewicz Rozalia 
2 
Panie: 
zł. 
Janikowska Olimpia 
2 
Josefezykowa Katarz. 
2 
Kaufmann Nany 
2 
Liebeskind Karolina 
2 
Mendelsburg Rosalia 
2 
Małachowska Leonida 2 
Mer/, Eleonora 
2 
Mieroszewska Anna 
2 
Oettinger Amalia 
2 
Fałkowska Antonina 
2 
Rimler Ida 
2 
Rosner Amalia 
2 
Rothwein Regina 
2 
Reich Eliza 
2 
Rosenblatt Klara 
2 
Streit Bronisława 
2 
Salb Albina 
2 
Szancer Wiktorya 
2 
Sare Celina 
2 
ŚliwińskaMichalina2 
SzancerLudwika2 
SchenkerSara2 
SkalskaMarya2 
SzafrańskaMarcelina2 
StachórskaZofia2 
ScholzJózefa2 
ScholzWilhelmina2 
TchorznickaEmila2 
TheobaldKarolina2 
TrauczyńskaHelena2 
WitaszewskaEmilia2 
WarszauerRozalia2 
ZajączkowskiMarcelina2 
ZollowaHelena2 
ŻuławskaWładysława2 
ZborowskaWiktorya2 
Członkowie wspierający. 
Pogonowska Joanna — 1 zł.