/IW_92-Bibliografia_województwa_tarnowskiego_za_rok_1979.djvu

			WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. J. Słowackiego w Tarnowie 
BIBLIOGRAFIA 
WOJEWÓDZTWA TARNOWSKIEGO 
Tarnów 1988 
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. J. Słowackiego w Tarnowie 
BIBLIOGRAFIA 
WOJEWÓDZTWA TARNOWSKIEGO 
Tarnów 1988 
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. J . Słowackiego w Tarnowie 
BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA TARNOWSKIEGO 
ZA ROK 1979 
— 
Tarnów 1988 — 
Opisyzebrały. Elżbieta ROGOZIŃSKA-BIEN 
Maria SĄSIADOWICZ 
Opracowała: Maria SĄSIADOWICZ 
Druk: WOPR-Zgłobice zam. nr 323/88 nakład 400 egz. 
- 
1- 
SPIS 
RZECZY 
Przedmowa 
. 
6 
Wykaz tytułów czasopism i innych wydawnictw 
ciągłych oraz ich skrótów 
8 
Wykaz skrótów i symboli zastosowanych 
w bibliografii 
13 
Spis bibliograficzny: 
I. Dział ogólny 
1. Czasopisma 
17 
2. Opracowania dotyczące całości regionu .... 18 
3. Poszczególne 
miejscowości 
19 
4. Bibliografie. Pamiętniki. Wspomnienia .... 22 
II. środowisko geograficzne 
1. Mapy. Plany 
26 
2. Geologia. Gleboznawstwo. Geodezja 
26 
3. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia ... 28 
4. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody 
i środowiska 
28 
5. Geografie. Krajoznawstwo. Turystyka 
31 
III.Ludność 
34 
IV. Historia 
1. Archeologia 
33 
2. Zagadnienia ogólne, źródła. Opracowania... 35 
3. Historia do roku 1772 
36 
4. Historia 1772 - 1918 
38 
5. Historia 1918 - 1939 
39 
6. Historia 1939 - 1945 
39 
- 
2- 
V, Etnografia 
1. Literatura ludowa 
43 
2. Zwyczaje i obrzędy 
43 
3. Sztuka ludowa 
41 
VI. Zagadnienia gospodarcze 
1. Zagadnienia ogólne. Planowanie. 
Inwestycje 
2. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 
46 
3. Budownictwo 
47 
4. Przemysł. Rzemiosło. Technika 
a) Zagadnienia ogólne 
48 
b) Historia przemysłu,rzemiosła i techniki 4? 
c) Górnictwo 
50 
d) Hutnictwo 
50 
e) Energetyka 
. 
51 
f) Przemysł elektromaszynowy 
51 
g) Przsmysł chemiczny 
54 
h) Przemysł szklarski i ceramiczny 
59 
i) Przemysł spożywczy 
60 
j) Inne gałęzie przemysłu 
62 
k) Rzemiosło. Usługi 
63 
5. Gospodarstwo wiejskie 
a) Rolnictwo ... 
64 
b) Hodowle 
68 
c) Ogrodnictwo. 
sadownictwo 
.. 
69 
d) Leśnictwo 
70 
e) Łowiectwo .......... . . 
71 
f) Gospodarka rybna 
... 
. 
71 
6. handel. Gastronomia. 
72 
- 
3- 
7. Finanse 
73 
8. Komunikacja. Transport. Łączność 
73 
9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika 
75 
10. Gospodarka komunalna. Gospodarka 
mieszkaniowa 
76 
11. Pożarnictwo 
77 
VII. Zagadnienia społeczne i polityczne 
1. Zagadnienia ogólne 
79 
2. Partie polityczne 
a) Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza 
79 
b) Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe 
82 
c) Stronnictwo Demokratyczne 
82 
3. Organizacje społeczne 
83 
A. Organizacje młodzieżowe 
84 
5. Praca. Zabezpieczenie społeczne. 
Zagadnienia 
socjalne.... 
85 
6. Związki zawodowe 
87 
7. Czyny społeczne. Współzawodnictwo 
80 
8. Pomoc społeczna 
88 
9. Patologia społeczna 
89 
10. Uroczystości. Obchody 
90 
VIII. Zagadnienia prawno-administracyjne 
1. Zagadnienia ogólne 
2. Rady narodowe 
3. Prokuratura. Sądownictwo 
4. Bezpieczeństwo publiczne 
IX. Wojsko 
92 
92 
93 
93 
95 
- 
4- 
X. Służba zdrowia. Lecznictwo. Higiena. 
Weterynaria 
96 
XI. Nauka. Oświata. Kultura 
1. Nauka. Towarzystwa naukowe 
100 
2. Towarzystwa regionalne 
101 
3. Oświata i wychowanie 
a) Zagadnienia ogólne 
102 
b) Historia oświaty i wychowania 
103 
c) Szkolnictwo podstawowe i średnie 
ogólnokształcące 
104 
d) Szkolnictwo zawodowe i artystyczne .. 106 
e) Szkolnictwo półwyższe i wyższe 
107 
i) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą .... 107 
g) Oświata dorosłych 
108 
4. Kultura 
a) Zagadnienia gólne 
109 
b) Praca kulturalno-oświatowa 
110 
c) Kuzca. Kolekcjonerstwo. Wystawy 
112 
d) Radio i telewizja 
. 
116 
e) Kultura fizyczna. Sport 
116 
XII. Językoznawstwo 
122 
XIII. Literatura piękna 
1, Historia literatury i krytyka literacka. 
Zycie literacKie. Teksty 
123 
XIV. Sztuka 
1. Malarstwo. Rzefba. Grafika. Sztuka 
użytkowa 
125 
2. Architektura.Ochrona zabytków.Pomniki. 126 
3. Teatr 
129 
a) Recenzje teatralna 
130 
4. Opera. Operetka. Balet 
131 
5. Muzyka 
131 
6. Film. Kino 
; 
132 
7. Fotografika 
133 
XV. Zagadnienia wyznaniowe 
134 
XVI. Archiwa. Biblioteki. Czasopiśmiennictwo 
1. Zagadnienia ogólne 
135 
2. Drukarstwo. Ruch wydawniczy. 
Księgarstwo 
135 
3. Biblioteki. Czytelnictwo 
135 
4. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo .... 137 
5. Archiwa 
138 
Indeks autorski 
139 
Indeks przedmiotowy 
157 
- 
6- 
Przedmowa 
"Bibliografia województwa tarnowskiego", której 
pierwszy tom za rok 1979 obecnie Wydajemy, nie jest 
pierwszym opracowaniem, bibliograficznym związanym, 
z Tarnowem i regionem tarnowskim. W latach 70-tych 
Leszek Madejczyk prowadził w "Zeszytach Tarnowskich'' 
stały dział pt, Bibliografia Tarnowa. 
1 
Zgodnie z ży- 
czeniem autora dział ten miał. stanowić "zaczątek 
przyszłego, usystematyzowanego już wszechstronnie 
2 
opracowania bibliografii Tarnowa". 
Jednak dopiero 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnowie wzięła, 
na siebie obowiązek publikowania roczników.,. 
"Biblio- 
grafii województwa tarnowskiego", O podjęciu pracy 
nad bibliografią zadecydowały zalecenia Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, chęć dostarczenia możliwie pełnej 
informacji o istniejącym piśmiennictwie dotyczącym 
województwa tarnowskiego oraz 'zapotrzebowanie- .spo- 
łeczne. Odczuwa się bowiem ogromny brak tego rodzaju 
publikacji. Duża prężność Tarnowskiego we wszystkich 
dziedzinach życia nie pozostaje bez wpływu na rozwój 
produkcji piśmienniczej z nim związanej. Trzeba 
jednak stwierdzić, że rejestracja kompletu piśmien- 
nictwa sprawia sporo trudności z powodu braku egzem* 
plarza obowiązkowego wydawnictw regionalnych, które 
winna otrzymywać Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 
1 
Zeszyty Tarnowskie. Tarnów i Ziemia tarnowska. Tarnów 1972. 
Zeszyty tarnowskie. Tarnów i Ziemia tarnowska. Tarnów 1974. 
2 
Bibliogtafia Tarnowa..Zeszyty Tarnowskie, Tarnów 1972 s.146 
- 
7- 
Niniejszy 
spis Jest bibliografią regionalną 
przedmiotową, obejmującą całokształt piśmiennictwa 
dotyczącego województwa tarnowskiego. Zasięgiem te- 
rytorialnym bibliografia obejmuje obszar całego kra- 
ju czyli wszystkie druki o regionie drukowane w kra- 
ju oraz w miarę możliwości będzie się starała 
uwzględnić polonika zagraniczne. Jest bibliografią 
bieżącą tzn. spisem rejestrującym w odcinkach rocz- 
nych publikacje ukazujące się w danym roku. Biblio- 
grafia odnotowuje wydawnictwa zwarte i ciągłe samo- 
istne i niesamoistne oraz dokumenty życia społeczne- 
go. Opisy bibliograficzne oporządzono z autopsji, 
tylko 
niektóre 
dysertacje doktorskie przyjęto 
z innych źródeł bez sprawdzenia. 
"Bibliografia wo- 
jewództwa tarnowskiego" za rok 1979 zawiera 9B5 po- 
zycji ponumerowanych, które 
opracowano 
zgodnie 
z obowiązującymi normami bibliograficznymi. Całość 
materiału ułożono według schematu klasyfikacyjnego 
przyjętego dla bibliografii regionalnej przedmioto- 
wej." 
5 
Aparat pomocniczy "Bibliografii województwa 
tarnowskiego" stanowią indeksy autorski i przedmio- 
towy . 
Publikowany obecnie tom bibliografii jest pierw- 
szym tego typu wydawnictwem opracowanym w Wojewódz- 
kiej oibliotece Publicznej w Tarnowie. Występujące 
w toKu pracy trudności, 
nie pozwoliły zapewne 
uniknąć błędów i pomyłek, za która przepraszamy 
użytkowników bibliografii. 
^ B. Eychler: Bibliografia regionalna i lokalna. W: Metody o 
bioliograficzna. Wya. 2 zm. K-wa 1963 s. 307 - 31 . 
- 
8- 
Wykaz tytułów czasopism i innych Wydawnictw ciągłych 
oraz ich skrótów1 
Acta Univ.Wratisl.Pr.Ped. 
Acta Universitatis 
Wratislayiensis. Prace Pedagogiczne, Warszawa 
Arch.Hist.Med.- Archiwum Historii Medycyny, Warszawa 
Bibliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa 
Biul.Inf.- Instr. MBP Krak.- Biuletyn-Informacyjno- 
Instrukcyjny Miejskiej 8iblioteki Publicznej 
w Krakowie, Kraków 
Biul.Inf.PTTK Oddz.Ziemi Tarn.-Biuletyn Informacyjny 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Ziemi Tarnowskiej, Tarnów 
Biul.Inf,Stow.Twórców lud. - Biuletyn Informacyjny 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Zarząd Główny, 
Lublin 
Biul.Inst.Kszt.środ. - Biuletyn Instytutu Kształto- 
wania środowiska, Warszawa 
Chemik - Chemik, Warszawa 
Chłodnictwo - Chłodnictwo, Warszrwa 
Chrzęść.w Świecie - Chrześcijanin w Świecie.Warszawa 
Czas.Geogr. 
- 
Czasopismo Geograficzne. 
Wrocław 
Drogownictwo - Drogownictwo, Warszawa 
Dz,Lud. - Dziennik Ludowy A, Warszawa 
Dz.Pol. - Dziennik Polski AZ, Kraków 
Dz.Urz.WRN Tarn. - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Tarnowie, Tarnów 
1 
Wykaz uwzględnia wyłącznie czasopisma, w których znajdują 
sięartykułytematycznie zwiazane z 'woj. .tarnowski«» 
- W teku. Gromadzenia materiału do bibliografii, przejrzano 
inociiie 
liczbę tytułów od podanych w tym spisie. 
- 
9- 
Echo Krak. - Echo Krakowa, Kraków 
Echo Załogi - Echo Załogi, Dębica 
Expr.Wiecz, 
- 
Express Wieczorny D, Warszawa 
Gaz.Handl. - Gazeta Handlowa, Warszawa 
Gaz.Połud. - Gazeta Południowa AB, Kraków 
Głos Pr. - Głos Pracy A, Warszawa 
Gosp.Mięs. - Gospodarka Mięsna, Warszawa 
Gosp.Wod. - Gospodarka Wodna, Warszawa 
Gościniec - Gościniec, Warszawa 
Grom.Rol.Pol. - Gromada Rolnik polski, Warszawa 
Inf .Kult. Woj. Tarn. - Informator Kulturalny Wojewódz- 
twa Tarnowskiego, Tarnów 
Inf.Woj.Ośr.Kult. - Informator Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury, Tarnów 
Jantar - jantar, Szczecin 
Jęz.Obce w Szk. - Języki Obce w Szkole, Warszawa 
Kierunki - Kierunki, Warszawa 
Kob. i Zycie - Kobieta i Zycie, Warszawa 
Kult. i Zycie - Kultura i Zycie, Warszawa 
Kur.Pol. - Kurier Polski A, Warszawa 
Metalowiec Tarn. - Metalowiec Tarnowski, Tarnów 
Nafta - Nafta, Katowice 
Nautologia - Nautologia, Wrocław 
Nowa Wieś - Nowa Wieś, Warszawa 
Nowa Książ. - Nowe Książki, Warszawa 
Nowiny - Nowiny A, Rzeszów 
Odrodź.Refor, 
- 
Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 
Wrocław 
Plon - Plon, Warszawa 
Płomienie - Płomienie, Warszawa 
Poglądy - Poglądy, Katowice 
Pol.Szt.Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wrocław 
Por.Jęz. - Poradnik Językowy, Warszawa 
- 
10- 
Por,Służ,Rol, 
- 
Poradnik Służby Rolnej, Kraków 
Poznaj Swój Kraj - Poznaj Swój Kraj, Warszawa 
Probl.Alkoh. 
- 
Problemy Alkoholizmu, 
Warszawa 
Probl.Praworz. - Problemy Praworządności, Warszawa 
Profile - Profile, Rzeszów 
Prz.Geod. - Przegląd Geodezyjny, Warszawa 
Prz.Geogr. - Przegląd Geograficzny, Warszawa 
Prz.Ośw.-Wychów. - Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, 
Kraków 
Prz.Poż. - Przegląd Pożarniczy, Warszawa 
Prz.Tech.— Przegląd Techniczny. Innowacje, Warszawa 
Przekrój - Przekrój, Kraków 
Przcm.Chem. - Przemysł Chemiczny, Warszawa 
Przemiany - Przemiany, Kielce 
Rada Nar.Gosp. - Rada Narodowa - Gospodarka - Admi- 
nistracja, Warszawa 
Radio i Telew. - Radio i Telewizja, Warszawa 
Razom - Razem, Warszawa 
Robotnik Rolny - Robotnik Rolny, Warszawa 
Rocz.KomisvNauk Pedag. - Rocznik Komisji Nauk Peda- 
gogicznych, Wrocław 
Rocz.Polit. i Gosp. - Rocznik Polityczny i Gospodar- 
czy, Warszawa 
Scena - Scena, Warszawa 
Sł.Powsz. - Słowo Powszechne A,B, Warszawa 
Sport - Sport, Katowice 
Spółdz.Pr. - Spółdzielczość Pracy, Warszawa 
Spr.Chemików - Sprawy Chemików, Katowice 
Spraw.z Pos.Komis.Nauk.PAN Krak. - Sprawozdania 
z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia 
Nauk. Oddział w Krakowie, Wrocław 
Stud.Hist. - Studia Historyczne., 
Kraków 
- 
11- 
Stud 
Mater 
Dziej. 
Żup. 
- Studia i Materiały do Dzie- 
jów 
Żup 
Solnych 
w Polsce, 
Wieliczka 
Szk. Spec. - Szkoła Specjna, Warszawa 
Szk.Zawód. - Szkoła Zawodowa, Warszawa 
Szpit. Pol. - Szpitalnictwo 
Polskie, 
Warszawa 
Sztand.Ludu- Sztandar Ludu,. Lublin 
Sztand.Młod.- Sztandar Młodych A, Warszawa 
Światowid 
światowid, Ilustrowany Magazyn Turys- 
tyczny, Warszawa 
Tarn. Azoty - Tarnowskie Azoty, Tarnów 
Tarn.Mag.II . 
- 
Tarnowski Magazyn Ilustsowany TeMI, 
Tarnów 
Tarn.Mag.Inf. - Tarnowski Magazyn Informacyjny TeMI, 
Tarnów 
Tarn.Stud.Teol. - Tarnowskie Studia Teologiczne, 
Tarnów 
Teatr - Teatr, Warszawa 
Teka Komis. Urb, - 
Teka Komisji Urbanistyki i Archi- 
tektury, Kraków 
Temat-Wynalazczość i Racjonalizacja - Temat-Wynalaz- 
czość i Racjonalizacja, Warszawa 
Tempo - Tempo, Kraków 
Tryb.Ludu - Trybuna Ludu AA, Warszawa 
Tyg.Oamokr. 
- 
Tygodnik Oemokratyczny, Warszawa 
Tyg.Powsz. - Tygodnik Powszechny, Kraków 
Walka Młod. - Walka Młodych, Warszawa 
Wiad.Ubszp. - Wiadomości Ubezpieczeniowe, Warszawa 
Wiad.Warszt. 
- 
Wiadomości Warsztatowe, Warszawa 
Wieś Współcz. - Wieś Współczesna, Warszawa 
Wieści - Wieści, Kraków 
WTK - WTK Tygodnik Katolików, Warszawa 
Za i Przeciw - Za i Przeciw, Warszawa 
Za Wol.Lud. - Za Wolność 1 Lud, Warszawa 
- 
12- 
Zag.Ekon.Rol. 
- 
Zagadnienia Ekonomiki 
Rolnej, 
Warszawa 
Zag.Wykrocz. 
- 
Zagadnienia Wykroczeń, Warszawa 
Zesz.Nauk AR Krak.Melior. - Zeszyty Naukowe, Akademii 
Rolniczej im. H . Kołłątaja w Krakowie. Meliora- 
cja, Kraków 
Zesz.Nauk.UG.Cybern. - Zeszyty Naukowe Wydziału Eko- 
nomiki Produkcji. Uniwersytet Gdański. Cyberne- 
tyka ekonomiczna i Informatyka, Gdańsk 
Zesz.Nauk Uj Pr.Geogr. - Zeszyty Naukowe Uniwersyte- 
tu jagiellońskiego. Prace Geograficzne,Warszawa 
Ziel.Sztand. - Zielony Szt;.r,dar A, Warszawa 
Żoł.Wol. - Żołnierz Wolności A, Al, Warszawa 
Życie Lit. - Życie Literackie, Kraków 
Życie Warsz. - Życie Warszawy W, Warszawa 
- 
13- 
Wykaz skrótów i symboli zastosowanych w bibliografii 
ark, 
- 
arkusz 
aut. 
- 
autor 
- 
Biuro Wystaw Artystycznych 
b.w. 
- 
bez wydawcy 
bioliogr. 
- 
bibliografia 
dod. 
- 
dodatek 
dr. 
- 
druk 
Dwutyg. 
- 
dwutygodnik 
FOS 
- 
Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych 
GOK 
- 
Gminny Ośrodek Kultury 
GS 
- 
Gminna Spółdzielnia 
il. 
- 
ilustracja 
im. 
- 
imienia 
in. 
- 
inni 
Inst. 
- 
Instytut 
KC 
- 
Komitet Centralny 
KG 
- 
Komitet Gminny 
KM 
- 
Komitet Miejski 
KMG 
- 
Komitet Miejsko-Gminny 
KW 
- 
Komitet Wojewódzki 
;;Z 
- 
Komitet Zakładowy 
k. 
- 
karta .* 
kclor. 
- 
kolorowy(a) 
LOK 
- 
Liga Obrony Kraju 
Kd? 
- 
Miejska Biblioteka Publiczna 
HG3P 
- 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
MRN 
- 
Miejska Rada Narodowa 
Mies. 
- 
miesięcznik 
'OT 
- 
Naczelna Organizacja Techniczna 
na oawr. 
- 
na odwrocie 
nekr. 
- 
nekrolog 
- 
14- 
filer. 
- 
nieregularnie 
nr 
- 
numer 
obwol. 
- 
obwoluta 
Odp. 
- 
odpowiedź 
okł. 
- 
okładka 
oprac. 
- 
opracował(a) 
ORMO 
- 
Ochotnicza Rezerwa Milicji 
Obywatelskiej 
OSP 
- 
Ochotnicza Straż Pożarna 
PCK 
- 
Polski Czerwony Krzyż 
PKP 
- 
- 
Polskie Koleje Państwowe 
POM 
- 
Państwowy Ośrodek Maszynowy 
POP 
- 
Podstawowa Organizacja Partyjna 
PPR 
- 
Polska Partia Robotnicza 
PPS 
- 
Polska Partia Socjalistyczna 
PRL 
- 
Polska Rzeczpospolita Ludowa 
PTTK 
- 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze 
PZPR 
- 
Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza 
PZU 
- 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
Polem. 
- 
polemika 
portr. 
- 
portret 
przopr. 
- 
przeprowadził 
R. 
- 
rocznik 
r. 
- 
rok 
Rec. 
- 
recenzja 
Red. 
- 
redaktor 
Ref. 
- 
referat 
Res. 
- 
Resume 
Roz. 
- 
Rezjume 
Rozm. 
- 
rozmawiał(a) 
rys. 
- 
rysunki 
- 
15- 
SD 
- 
Stronnictwo Demokratyczne 
S. 
- 
stronica 
Sum. 
- 
Summary 
TKKF 
- 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej 
TPPR 
- 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko- 
Radzieckiej 
T. 
- 
tom 
tab. 
- 
tabele 
tabl. 
- 
tablice 
Tyg. 
- 
Tygodnik 
tyt. 
- 
tytuł 
UW 
- 
Urząd Wojewódzki 
uaktual. 
- 
uaktualniony 
WK 
- 
Wojewódzki Komitet 
WRN 
- 
Wojewódzka Rada Narodowa 
WRZZ 
- 
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych 
WS 
S 
- 
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców 
w. 
- 
wiersz 
woj. 
- 
województwo 
W-wa 
- 
Warszawa 
Wyd. 
- 
wydanie 
wykr. 
- 
wykresy 
ZBoWiD 
- 
Związek Bojowników o Wolność 
i Demokrację 
ZHP 
- 
Związek Harcerstwa Polskiego 
ZK 
- 
Zakładowe Koło 
ZSL 
- 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
ZSMP 
- 
Związek Socjalistyczny Młodzieży 
Polskiej 
ZUS 
.- 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ZW 
- 
Zarząd Wojewódzki 
- 
16- 
z. 
- 
zeszyt 
złoż. 
- 
złożony 
zob, 
- 
zobacz 
Zsfr. 
- 
Zusammenfassung 
* 
- 
oznacza opis przejęty z innego 
źródła bez autopsji 
- 
17- 
I. 
DZIAŁ 
OGÓLNY 
1. Czasopisma 
1. Biuletyn Informacyjny. Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza 
Komitet Wojewódzki 
w 
Tarnowie, 
[Niereg.] Tarnów 1979 nr 1 - 9 . 
2. Biuletyn Informacyjny. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnow- 
skiej. [Niereg.] Tarnów 1979 nr 1 - 3 
Do użytku wewnętrznego. 
3. Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej. 
[Mies.] Red. Jan Rzepa. Tarnów 1979 nr 1 - 12. 
4. Dziennik Polski. Red. Halina Gugałowa.Kraków 1979 
R.35nr1-292. 
5. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Tarnowie. Urzęd Wojewódzki, Biuro Organizacyjno 
Prawne i Kadr. [Niereg.] Tarnów 1979 nr 1 - 10. 
6. Echo Załogi, Organ Samorządu Robotniczego Dębic- 
kich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil",Wytwór- 
ni 
Urządzeń Chłodniczych 
"Dębica" 
i Zakładów 
Tworzyw i Farb w Pustkowie. [Dwutyg.] Red. Jan 
Wanatowicz. Dębica 1979 nr 1 - 24 . 
7. Gazeta Południowa. Dziennik Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Red. Zbigniew Regucki. Kraków 
1979.R. 31 nr 1 - 292. 
6. Informator Kulturalny Województwa Tarnowskiego. 
[Mies.] Red. Eugeniusz Kapralski. Tarnów 1979 
[nr1-2j:styczeń-luty. 
9. Informator Wojewódzkiego Oś- rodka Kultury. [Mies.] 
Tarnów 1979 nr 1-3 . 
nr 1 : październik, 
nr 
: listopad, nr 3 s gru- 
dzień. 
Dc użytku wewnętrznego . 
10. Metalowiec. Tarnowski. Organ Samorządu. Robotnicze- 
go FOS "Ponar 
- 
Tarnów". 
[Dwutyg.] Red. Adam 
Jurczak. Tarnów 197? nr i - 24. 
- 
18- 
11. Tarnowski Magazyn Ilustrowany TeMI. Jedno- 
dniówka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnow- 
skiej. Red. Stefan Ciepły. Tarnów 1979 [nr 1 - 
- 
9] : styczeń - wrzesień. 
12. Tarnowski Magazyn Informacyjny TeMI. Tygodnik 
PZPR. Red. Stefan Ciepły. Tarnów 1979 nr 
1-8/9. 
Kontynuacja Tarnowskiego Magazynu Ilustrowa- 
nego TeMI. 
13. Tarnowskie Azoty. Organ Samorządu Robotniczego 
Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w Tarnowie [Tyg.3 Rod. Eugeniusz Głomb. Tarnów 
1979 nr 1 - 50/51. 
14. Tarnowskie Studia Teologiczne. Tarnów 1979 T.7. 
2. Opracowania dotyczące całości 
regionu. 
15. Głomb Eugeniusz: Tarnowskie i statystyka. Tarn. 
Mag. II . 1979 [nr 4] : kwiecień s. 7, il. 
16. Hudeczek Zygmunt: Tarnowskie z bliska. Rozmowa 
z ... sekretarzem KW PZPR. Rozm. Zygmunt Marko- 
wicz. Plon 1979 nr 47 s. 3 
- 
4, il. 
17. Piękna jest Ziemia Tarnowska. Plon 1979 nr 47 
s. 11,- il. 
18. Podorski Roman: Rachunek prawdy. Rozmowa z ... 
dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Statstycznego 
w Tarnowie. Rozm. Elżbieta Ringer. Tarn. Mag. 
Inf.1979nr3s.5. 
19. Poznaj swoje województwo / [aut. Władysław Kur- 
kiewicz [i in.]. 
- 
W-wa: Ludowa Spółdzielnia Wy- 
dawnicza, 1979 .- 
361, [3] s. : 11.; 21 cm. 
Z treści: Województwo tarnowskie. 
20. Rejduch Julian 
Polska Południowo-Wschodnia 
: 
społeczeństwo- 
przestrzeń-gospodarka / Julian Rejduch. - 
W-wa, 
1978. 
Rec. Berezowski Stanisław, Nowe Księż. 1979 
nr9s.87 
- 
88. 
Między innymi charakterystyka woj. tarnowskie- 
go. 
- 
19- 
21. Sokołowski Jani Województwo tarnowskie. Rocz. 
Polit . i Gosp. 1978 [dr. 1979] s. 689 
- 
692. 
22. Spotkanie gości radzieckich z gospodarzami wo- 
jewództwa. Z pobytu delegacji Żytomierza w Tar- 
nowie 
[Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 257 
(14.XI.) s.l . 
23. Umowa o współpracy między Żytomierzem a Tarno- 
wem. Pożegnanie radzieckich przyjaciół [Przez] 
(sad). Gaz. Połud. 1979 nr 259 (16 - 18.XI.) 
s.1 
- 
2, il.; Także: Dz.Pol. 1979 nr 259 (16 - 
18.XI .) s.l; Zakończenie wizyty delegacji ra- 
dzieckiej. Wszystko dla szczęścia człowieka. 
(Fragment wystąpienia W.M. Kawuna z okazji pod- 
pisania umowy między Tarnowem a Żytomierzem). 
Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 4 s.3, il. 
24. Weremiej Feliks Zygmunt 
Polskie dziś i jutro / Feliks Zygmunt Weremiej.- 
W-wa : Nasza Księgarnia, 1979.- 338, [2] s.: 
il.;22cm.-ISBH83-10-07484-0 
Między innymi Tarnowskie. 
25. Wiodk z Góry Marcina. Tarnowskie [Przez] (S). 
Gaz.Połud. 1979 nr 139 (23 - 24.VI) s.5, 11. 
3. Poszczególne miejscowości 
Dochn1a 
26. Wojciechowski Teofil 
Przewodnik po Oochni / Teofil Wojciechowski.- 
Bochnia : [b.wj, 1979.- 63 3 .,Il] k. mapa; 
2.1 cm. 
Brzesko 
27. Satała Zbigniew: Jak się żyje w Brzesku. Tele- 
foniczna 3onda "Gazety". 
Gaz.Połud. 1979 nr 90 
(24.IV) s. 3 
Ciężkowice 
28. Borsk Elżbieta: Ciężkowice legenda i rzeczywis- 
tość. Gaz.Połud. 1979 nr 157 (14 - 15 .VII) 
s. 4, il, 
- 
20- 
29. Ciężkowice. Inf.Kult.Woj.Tarn. 
1979 [nr 2]: 
luty s. 27 
- 
28. 
Czchów 
30. Czchów - wieś letniskowa. [Przez] (tl). Oz,Pol. 
1975 nr 289 (27.XII) s.8 . 
Dąbrowa 
Tarnowska 
31. Lisiecka Aleksandra.: 
Pytanie nie 
straciło 
na aktualności. Dąbrowa Tarnowska miasto zapom- 
niane czy z. perspektywą? Gaz. Połud. 1979. nr 251 
(7.XI) dod. Od Środy do Środy nr 43 s.4; Taż: 
Zielone zaplecze regionu. Dąbrowa Tarnowska. 
Tamże nr 252 (8;XI) s.4 . 
32. Sądecki Jerzy: Dąbrowa Tarnowska łapie oddech. 
Gaz,. Połud. 1979 nr 93 (27.IV.) s.4 . 
Dębica 
33. Harla Leopold: Dębickie 35-lecie. Echo Załogi 
1979 nr 14 s.1,5, il., 
nr 15 s. 1,5,il . 
34. Pełka Zbigniew: Inny pejzaż. Dz. Pol. 1979 nr 162 
(20 - 22. VII) s.7. 
35. Sądecki Jerzy: Miasto z charakterem, Dębica.Gaz 
Połud. 1979 nr 257 (14.XI .) s.8 . 
Jodłowa 
36. Lesiak Ludwika: W Jodłowej można się wiele nau- 
czyć. Plon 1979 nr 47 s..5 , il . 
Lipnica 
Murowana 
37. Otałęga Jan: W drewnianej Lipnicy. Dz.Pol. 1979 
nr 145 (30.VI 
- 
1.VII) s. 7 . 
Maszkienice 
30. Duma Aleksander: W Maczkienicach przsd i po. 43 
latach. Pion 1979 nr 47 s.12 , il . 
Szczurowa 
39. Miśkiem płynąca [gmina Szczurowa". 
[Przez- (Isz) 
Plon1979nrMs,14 
- 
15, 11. 
~ 
- 
21- 
Tarnów 
40. Głomb Eugeniusz: Na partyjnym forum o probie- 
mach ponad 100-tysięcznego; miasta. 
Miejska 
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Tar- 
nowie. Gaz.Połud. 1979 nr 265 (26.XI) s, 1 - 2, 
il. 
41. Głomb Eugeniusz: Tarnów miasto kontrastów. Plon 
1979nr47s.10-11,il. 
42. Malinowski Jerzy: Liczymy na wszystkich miesz- 
kańców. Rozmowa z przewodniczącym MRN w Tarno- 
wie, I sokretarzem KN PZPR... Rozm. Jerzy Sa- 
decki. Tarn.Mag.il . 1979 [nr 3]:marzec s.6, 
portr. 
43. O tarnowskim rynku inaczej [Przez] (SPOT).Tarn. 
Mag.II . 1979 [nr 7/0]: lipiec - sierpień s.18, 
il. 
Historia i dzień dzisiejszy centrum miasta. 
Tuchów 
44. Dudek Czesław: Recepta na mistrza. Rozmowy 
"Dziennika". 
Rozm. Zygmunt Szych. Dz.Pol. 1979 
nr 196 (31.VIII) s.4 . 
Wojnicz 
45. Leśniak Tadeusz: Wojnicz w zwierciadle czasu. 
W przekroju gminnym. 
Dz.Pol. 1979 nr 1GB 
(22.VIII) s.3 . 
46. W Wojniczu - 0 rozwoju gminy. [Przez](zyg). 
Dz.Pol. 1979 nr 47 (1.III) s.6 . 
Zakliczyn 
47. Bartosz Adam: Wieś, która była miastem. Tarn. 
Azoty 1979 nr 40 s.6, il. 
Żabno. 
46. Głos Stanisław: 
tytuł 
zobowiązuje. Rozmowa 
z I sekretarzem s j 'l?L w Żabnie... Rozm.Jerzy 
.S ądecki Gaz.Połud. 19*75 nr. 242 (26.X.) s.4, 
portr. 
- 
22- 
49. Szych Zygmunt: Miasteczko starsze od Tarnowa... 
Dz.Pol. 1979 nr 173 (3 - 5 VIII) 3.9 . 
50. Żabno - mistrz gospodarności nie tylko z nazwy. 
[Przez] (en). Gaz.Połud, 1979 nr 47 (1.III) s.3 . 
4. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia. 
51. Bętkowska Teresa: Zimna krew człowieka czasem 
ratuje. Tarn.Mag.Il . 1979 [nr 1] : styczeń s.15, 
portr. 
Jan Broniek - prezes GS-Ciężkowice. 
52. Borek Elżbieta: Zakochana w Tarnowie. Gaz.Połud. 
1979 nr .1 .42 (27.VI) dod. Gd Środy do Środy nr 
23 s.5. 
Paulina Chrzanowska - emerytowana dyrektorka 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
53. Czapliński Władysław: W kraju lat młodocianych. 
Tyg.Powsz. 1979 nr 11 s.6 . 
Związki autora z Tarnowem. 
54. Czubałowa Wiesława: Ta wieś, nie ta wieś? Dz. 
Pol. 1979 nr 117 (26 - 27.V) s.4 . 
Franciszek Mleczko - działacz społeczny z Ły- 
sej Góry. 
55. Gruszka Bożena: Rówieśnicy Polski Ludowej. Me- 
talowiec Tarn. 1979 nr 14 s.3j Taż: Zycie Fa- 
bryki - moje życie. Tamże. 
Wspomnienia pracowników FSO "Ponar-Tarnów". 
56. Huska-Kwaśniewicz Krystyna: józefa Kantor. Po- 
glądy 1979 nr 12 s.2 okł., 
portr. 
Tarnowianka, założycielka drużyny harcerskiej 
"Mury" w obozie koncentracyjnym w Ravensbrtlck. 
57. Historyk i przyjaciel Tarnowa. Współtwórcy his- 
torii 35-lecia PRL. [Przez](sad). Gaz.Połud. 
1979 nr 160 (IB.VII) s. 1 
- 
2, 11. 
Dr Stanisław Wróbel 
Idler B.: Helena Lang - szkic biograficzny = 
poz. 709 
- 
23- 
58. Kamiński Aleksander 
Andrzej Małkowski / Andrzej Kamiński.-W -wa : 
Pex,, 1979. - 132, [3] s., 
4k. tabl. il. ;20 cm .- 
ISBN 
83-211-0076- 
7 
Między innymi związki założyciela harcerstwa 
polskiego z Tarnowem. 
59. Koniarz Grzegorz: Polski Edison. Tarn.Mag.Inf, 
1979 nr 7 s.12. 
Jan Szczepanik - prekursor fotografii kolo- 
rowej i filmu, i jego związki z Tarnowem. 
60. Konieczny Przemysław: Recepta na życie, Tarn. 
Mag. Inf.1979 r 5 s.10, portr. 
Biografia profesora Stanisława Fischera, etno- 
grafa zwązanego z Bochnią. 
61. Konopka Feliks: O sztuce przekładu. Rozm. Iza- 
bella Bodnar. Tar.Mag.II. 1979 [nr 5] : maj s.11 
portr. 
Między innymi wspomnienia tłumacza o Tarnowie 
62. Koper Zygmunt: Zawsze służyłem ludziom.Portrety 
60-lecia PCK. Tarn.Azoty 1979 nr 45 s.5, il. 
Stanisław Janusz - działacz społeczny z Tar- 
nowa . 
63. Lenartowicz Andrzej: Urwany pamiętnik. Tarn.Mag 
II. 1979 [nr 5]: maj s. 10 -11, il. 
Fragmenty pamiętnika tarnowskiego artysty ma- 
larza. 
64. Link Otto: Piotr Satoła. Gaz.Połud. 1979 nr 118 
(28.V .) s.3, portr. 
Działacz ruchu ludowego z Tarnawy k. Bochni. 
65. Link Otto: Wawrzyniec Mitek. Gaz.Połud. 1979 
nr 244 (29.X .) s.5, portr. 
Zasłużony pracownik Kombinatu Przemysłowo-Rol 
nogo "Igloopol" w Dębicy. 
66. Mieć takiego Dyrektora. [Przez] (jbk).Za Hol.Lud 
1979 nr 29 s.10, pertr. 
Związki Cidzefa Makary z Ziemią Tarnowską. 
67. Nowak Adam: Prynaa Krzysztof Antoni Szerabsk ze 
Szczepanowa na tle swojego rodu. Tarn.Stuc.Tcol 
1979 T.7 s.285-296, il. Zsfg, 
- 
24- 
68. Sądecki Jerzy: W cieniu, Gaz.Połud. 1979 nr 234 
(17.X) dod. Od środy do środy nr 39 s. 4, il. 
Jan Mortek sekretarz Stanisława Opałki dyrek- 
tora Zakładów Azotowych. 
69. Stybel Elżbieta: Nawojka. Tam.Mag.II. 1979 
[nr 6]: czerwiec s.1,4 
- 
11, il. 
Pamiętnik wychowanki Domu Dziecka w Tarnowie, 
wyróżniony nagrodę na III Konkursie Ogólnopol- 
skim im. Adama Polewki. 
70. Swój zapał potrafił przakazać innym...Współtwór- 
cy historii 35-lecia PRL . [Przez] (cn).Gaz.Połud. 
1979 nr 158 (16.VII) s. 1 
- 
2, portr. 
Nauczyciel, działacz kulturalny i społeczny 
Tarnowa, Mieczysław Stach. 
71. Szych Zygmunt: Całkiem zwyczajny życiorys.Tarn. 
Mag.II. 1979 [nr 5]: maj s.7, il. 
Stanisław Turakiewicz z Bochni, uczestnik walk 
na frontach Europy Zachodniej. 
72. Terakowska Dorota: Zawód: dyrektor? Przekrój 
1979 nr 1798 s.4, portr. 
Biografia Stanisława Opałki dyrektora Zakładów 
Azotowych. 
73. Tosza Elżbieta: Pewien życiorys. Gaz.Połud. 1979 
nr 217 (26.IX) dod. Od Środy do Środy nr 36 s.4 . 
Franciszek Gofron, działacz społeczny 
ze 
Szczurowej. 
74. Wawszczak Zbigniew: Z gałązką winorośli w her- 
bie. Nowiny 1979 nr 220 (30.IX) s.6, il. 
Biografia Norberta Lippoczyego z Tarnowa. 
75. Wiśniewski Henryk: Saga rodu Czosnyków [z Łęgu 
Tarnowskiego]. Z tradycji ruchu ludowego. Dz. 
Lud. 1979 nr" 213 (21 - 23 IX) s.2 
76. Witek Władysław: Tarnowskie Genealogie Włady- 
sława Szafera. Tarn.Azoty 1979 nr 26 s. 26 s.7, 
il. 
77. Wolak Antoni: W zaciszu dębów i lip...Tarn.Mag. 
Int. 1979 nr 3 s.12, 11. 
Wspomnienia Jadwigi TumidnjskinJ ostatniej 
dziedziczki dworku w Oołoozc. 
i 
- 
25- 
73. Zakochany w przeszłości swego miasta. Współtwórcy 
historii 35-lecia PRL. [Przez] (AL).Gaz.Połud. 1979 
nr 153 (10 VII) s.1 
- 
2, portr. 
Leopold Harla z Dębicy. 
79. Zauroczona przez książki. Wspótwórcy historii 
35-lecia PRL. [Przez] (sad).Gaz.Połud. 1979 nr 167 
(27 VII) s. 1 
- 
2, il. 
Maria Bielawska dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bochni. 
Sylwetki zob. też. poz. 160, 163, 175, 181, 193, 207, 
212, 217, 296, 298, 348, 385, 523, 627, 635, 640, 64,, 
706, 710, R03 - 004, 009, 013 - 014 , 037, 057, 070-, 
914, 967, 969 
Wsporanionia zob. też poz. 105, 191, 196 - 197, 330, 
954 . 
- 
26- 
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 
1. Mapy. Plany. 
80. Tarnów.(Plan miasta).-Wyd.2. 
- 
W-wa; Państwowe 
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 
1979ark.cm70x66,złoż.cm22x12. 
81. Województwa miejskie krakowskie, nowosądeckie, 
tarnowskie: mapa krajoznawcza - sarnochodowa 
/rod. Danuta Piekarz, Barbara Krysiak.-Wyd.4. - 
1 : 500 000.- W-wa: Państwowo Przedsiębiorstwo 
Wydawnictw Kartograficznych, 1979.- 1 mapa: 
kolor.;38x41cm,złoż.23x11cm 
82. Zbróg Leszek 
Szkic mapy turystycznej województwa tarnowskiego 
/Leszek. Zbróg.- 1 : 50 000.- Tarnów: Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Turystyczne "Pogórze": Woje- 
wódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1979] 
ark. cm 35 x 22.- Opracowano na podstawie mapy 
- 
województwo tarnowskie: skala 1 : 100 000. 
Na odwr.tyt. Województwo tarnowskie. 
2. Geologia. Gleboznawstwo. Geodezja. 
83. Bahranowski Krzysztof, Ratajczyk Tadeusz 
Charakterystyka mineralogiczna iłów mioceńskich 
okolicy Tarnowa // W: Z badań mineralogicznych 
skał Polski/ red. Andrzej Bolewskl.- Wrocław 
[i in.], 1979.- /Prace Mineralogiczne/ Komisja 
Nauk Mineralogicznych. Polska Akademia Nauk. 
Oddział w Krakowie; 54.- S .7 
- 
21: il.Bibliogr. 
84. Garlicki Aleksander 
Sedymentacja soli mioceńskich w Polsce / Alek- 
sander Garlicki.- Wrocław [i in.]: Zakł.Nar.im. 
Ossolińskich, _1979 .- 66, [1] s.,[2] k.tabl.: 
il.; 25 cm.- /Prace Geologiczne/ Polska Akademia 
Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geolo- 
gicznych; 119.- Bibliogr..Rez..Sum. 
Między innymi dotyczy osadów solnych okolic 
Bochni. 
85, Głomb Krzysztof: Gdzie diabeł Spi...Tam.Mag.II . 
1979 [nr 9]: wrzesień s.12 
- 
13, il. 
jaskinie we wsi Bukowiec. 
- 
27- 
86. Historie o Skamieniałym Mieście. [Przez] (zyg). 
Dz.Pol. 1979 nr 149 (5.VII) s.8 
87. Karpaty fliszowe między Olzą a Dunajcom: prze- 
wodnik geologiczny . praca zbiorowa / pod red. 
Rafała Unruga; (aut. Kazimierz Bogacz i in.j .] 
W-wa: Wydaw-a teologiczne, 1979.- 273, [3]s., 
[1] k. tabl. : il. tab.; 19 cm + Mapy .20) k. 
w obwol. Bibliogr. s. 253 - 256.- ISBN 83 - 220 
- 
0043-X 
Między innymi dotyczy południowej części woj. 
tarnowskiego. 
88. Koniarz Grzegorz: Co będzie z czarnymi dębami? 
Tarn.Mag.il. 1979 [nr 7/8] : lipiec - sierpień 
s.4, il. 
Wykopaliska w Latoszynie. 
89. Korelewski Krzysztof, Magiera-Braś Grażyna: 
Przyrodnicze warunki produkcji rolniczej w Ma- 
kroregionie Południowo-Wschodnim. 
Czas.Geogr. 
1979 t. 50 z.1/2 s. 19 - 28, il. tab. Bibliogr. 
Sum. 
Między innymi dotyczy woj. tarnowskiego. 
90. Lenk Tadeusz, Petrykowski Krzysztof: Komplekso- 
wo opracowanie ropo-gazonośności utworów mioce- 
nu w rejonie Dębica - Rzeszów. Nafta 1979 nr 1 
s.1 
- 
6, rys. Rez. Sum. 
91. Pulit Franciszek: Kras solny między Tarnowem 
a Ropczycami. Prz.Geogr. 1979 z.4 s.661 - 670, 
il. Bibliogr. Sum. 
92. Sobol Mieczysław: Mapa zasadnicza w wojewódz- 
twie tarnowskim. Prz.Geol. 1979 nr 5 s. 6 
- 
7, 
il. 
Mapa ewicUiacji gruntów w woj. tarnowskim. 
93. SokołowsU' Tadeusz: Charakterystyka petrogra- 
ficzna Żwirów okolic Tarnowa. Spraw, z Pos. 
Komis.Nauk.PAN Krak. 1979 T.21/1 styczeń - czer- 
wiec 1977 s. 166 - 168, il. Bibliogr. 
•94. ZaJ^c R. : Rozwój utworów dewonu i dolnego kar- 
bonu podłoża zapadliska przedkarpackiego między 
Krakowem a Rzeszowem w aspekcie poszukiwań naf- 
towych. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
S.Staszica 1979, 116 s. Promotor: prof. r hab. 
inż. Roman Ney. Praca doktorska. 
- 
28- 
95. Zubrzycki A.: Sedymentacyjny rozwój osadów mio- 
ceni autochtonicznego zapadliska przedkarpac- 
kiago w obszarze między Rzeszowem a Pilznem 
w świetle profilowań 
geofizyki wiertniczej 
i wynikające z tego możliwości poszukiwawcze. 
Kraków: Akademia Górniczo-hutnicza im.. S.Sta- 
szica 1979, 132 
Promotor: prof. dr Stanisław 
Wdowiarz. Praca doktorska. 
Geodezja zob. też poz. 
862. 
3 . Hydrologia. 
Meteorologia. 
Klimatologia. 
96. 
Pulit Franciszek: Wyspa ciepła. 
Tarn.Mag.il. 
1979 
[nr 2]: luty s.14, il. 
Klimat Tarnowa. 
97. Punzet Jerzy: Przebieg kulminacji wezbrań 
w 
górnym biegu Wisły i jej dopływach 
karpackich. 
Gosp.Wod. 1979 nr 2.s .37 
- 
42 , tab.wykr. Rez. 
Sum. Res. 
Między innymi dotyczy 
woj. 
tarnowskiego. 
Zawora T.: Częstotliwość sprzyjających i nie 
sprzyjających 
warunków 
pluwiotermicznych 
wegetacji i sprzętu roślin uprawnych w Polsce 
południowo-wschodniej = poz. 416. 
Hydrologia zob. też poz. 643. 
4. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody 
i środowiska. 
98. Anusz Sławomir: Obszary intensywnej produkcji 
żywności w województwach na tle stref 
zlewni 
chronionych i obszarów chronionego krajobrazu. 
Biul.Inst.Kszt. Środ. 1979 z.l s.15 - 22, tab. 
Między innymi dotyczy 
woj. 
tarnowskiego. 
99. Bogacz Janusz: Czym oddychamy? W sprawie czys- 
tego powietrza... Tarn.Azoty 1979 nr 10 s.3, il. 
Zanieczyszczenie środowiska w Tarnowie przez 
Zakłady Azotowe. 
-29 - 
100. Bronisławski Wojciech: Zanieczyszczenie Wisło- 
ki. Prz.Poż. 1979 nr 7 s. 9 
- 
10, il. Hańderek 
Janusz: Przypadki i prawdziwe niebezpieczeństwo. 
Gaz.Połud. 1979 nr 8O (11 IV) s.4, il.;Stachie- 
wicz Jacek: Truciciele. Profile 1979 nr 4 s.14- 
- 
15, il.; Stec Tadeusz: Alert na Wisłoce trwa. 
Tarn.Mag.Il . 1979 [nr 3]: marzec s. 1, 4, il.; 
Szych Zygmunt: Jak ratować Wisłokę? Dz.Pol.1979 
nr 55 (12 III) s.3, 6; Śledztwo ujawnia winnych. 
Gaz.Połud. 1979 nr 24 (14 II) s.3 . 
Zatrucie rzeki przez Dębickie Zakłady Opon 
Samochodowych "Stomil". 
101. Brykowicz-Waksmundzka Katarzyna, Studnicka 
Urszula: Parki krajobrazowe południa. Gościniec 
1979nr1-3s.18-20,il. 
Między innymi rezerwat Skamieniała Miasto na 
Pogórzu Ciężkowickim. 
102. Cywilizacja i rezerwaty orzyrody...Tarnowskie 
[Przez] (R.S .) Gaz.Połud. 1979 nr 225 (5 - 7 X) 
s.4, il. 
103. Czy tarnowskie wydmy ulegnę zniszczeniu? [Przez] 
(azot:. Ekspr.Wiecz. 1979 nr 173 (6 VIII) s.3 . 
104. Głomb Eugeniusz: Do czego prowadzi brak rzetel- 
ności i wyobraźni. Skutki moqą być nieobliczal- 
ne. Gaz.Połud. 1979 nr 239 (23 X) s.3 . 
Zanieczyszczenie rzeki Białej wskutek awarii 
w Zakładach Azotowych. 
105. Huetter Marek: Ochrona środowiska [w Zakładach 
Azotowych], Tarn.Azoty 1979 nr 6 s.3; Kordziń- 
ski Władysław: Więcej troski o nasza płuca. 
Tamże nr 24 s.3 . 
106. Kowalski T. s Grzyby powodujące zamieranie drzew 
Acer platanoid:« 
'-Globosum" w zadrzewieniach 
ulicznych w Tarnowie. Kraków: Akademia Rolnicza 
im. H.Kołłątaja 1979, s .7 . 
107, Kwitnący bluszcz w sukowcu. [Przez] (zyg).Dz.Pol. 
1979 nr 151 (7 JI::.: s.9 . 
10G. Lis Ryszard: Os.)«' Poia ze dwora! Tarn,Mag.Ii . 
15 79 [nr 7/óJ: i, 
- 
sierpień s.5, 
-ii. 
Proolcn 
zanieczyszczania Jeziora Rożnowskiego 
przez turystów t.?,rno .a. - .ich. 
- 
30- 
109. Michalik Stefan: Dla ochrony środowiska przy- 
rodniczego. Poznaj Swój Kraj 1979 nr 1 s. 2 
- 
6, 
il. 
Między innymi rezerwat "Skamieniałe Miasto" 
w Ciężkowicach. 
110. Motyle z okolic Ciężkowic. [Przez] (zyg). Dz. 
Pol. 1979 nr 67 (26 III) s.5 . 
111. Parki w Latoszynie i Niwkach skazane na zagła- 
dę? [Przez] (en). Gaz.Połud. 1979 nr 153 (10 VII) 
s.6; Szych Zygmunt: Tak stary, że trzeba go 
zniszczyć. Dz.Pol. 1979 nr 168 (28 - 29 VII) 
s.5: Przykro patrzeć na taką dewastację. [Przez] 
(zyg). Tamże nr 173 (2 VIII) s.8; Tenże: 
Co trzeba parkowi w Latoszynie. Tamże nr 201 
(6 IX) s.6. 
, 
112. Piekarz Edmund: Dobra woda - zdrowia doda.Tarn. 
Mag.II . 1979 [nr 1]: styczeń s.6, il. 
Zanieczyszczenie 
wód w woj. tarnowskim. 
113. Pojawiły się łabędzie. [Przez] (zyg). Dz.Pol. 
1979 nr 18 (25 I) s.8. 
Nieme łabędzie na 
rzekach Tarnowskiego. 
Przemysł a ochrona środowiska = poz. 
259 
114. Pulit Franciszek: Alert dla rzeki Czarnej.Tarn, 
Mag.Il . 1979 [nr 9]: wrzesień s.10, il. 
Problem budowy oczyszczalni ścieków dla tu- 
czarni w. Ładnej. 
115. Pulit Franciszek: Przyrodzie na pomoc. Tarn.Mag. 
II. 1979 [nr 6] : czerwiec s. 8 
- 
9, il. 
Rezerwaty przyrody w woj, tarnowskim. 
116. Szych Zygmunt: Wokół "Diablej Dziury". 
Dz.Pol. 
. 
1979nr43(24-25II)s.7. 
Dotyczy rezerwatu przyrody w Bukowcu. 
117. Zakłady pracy Tarnowa na rzecz ochrony środo- 
wiska. [Przez] (zyg) • Dz.Pol. 1979 nr 34 (14 II). 
- 
31- 
Fauna zob. też poz. 43B 
Flora zob. też poz. 440 
Ochrona przyrody i środowiska zob. też poz. 320, 323, 
333, 380. 
5. Geonrafia. Krajoznawstwo. Turystyka. 
Biuletyn Informacyjny. Polskie Towarzystwo Tu- 
rystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnow- 
skiej = poz. 2 
113. Do Czchowa warto pojechać. Echo Krak. 1979 nr 
113 (23 V) s.2. 
119. German Krystyna: Struktura fizycznogeograficzna 
mikroregionów Pogórza Ciężkowickiego. Zesz.Nauk. 
UJ Pr.Geogr. 1979 z. 47 s. 17 - 
mapy. 
Bibliogr. Sum. 
120. Jurczak Adam: Zanim wyruszą wycieczki. Tarn.Mag. 
II. 1979 [nr 2]: luty s.22, il. 
Zakładowe koła PTTK w Tarnowie. 
121. Koper Zygmunt: Zimowa oferta "Pogórza".Tarn. 
Azoty 1979 nr 5, il.; Kolorowy kalendarz "Po- 
górza". 
[Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 1 (2 I) 
s.6 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Po- 
górze" w Tarnowie. 
122. Krupiński Andrzej: Tarnowska Obwodnica Turys- 
tyczna. Tarn.Mag.il . 1979 [nr 6]: czerwiec s. 
8-9 . 
123. Lato w regionie tarnowskim. [Przez] (jot).Dz.Pol. 
1979 nr 158 (16 VII) s.4 
124. Łapanów stawia na turystykę. [Przez] (kis).Oz. 
Pol. 1979 nr 281 (14 XII) s.9 . 
Nowak S.: Sport i turystyka na Ziemi Tarnows- 
kiej = poz. S16 
125. Nowohoński Bogusław: Rajd pieszy pracowników 
PZU "Ziemia Tarnowska'79". 
Wiad.Ubezp. 1979 nr 
33.23-25,il. 
- 
32- 
126. Oddział Zakładowy PTTK dla załogi dębicki, 
WUCH [Wytwórni Urządzeń Chłodniczych] . [Przez]; 
(m). Echo Załogi 1979 nr 4 s.5, il. 
127. Półwiecze 
działalności bocheńskiego PTTK. 
[Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 5 (8 I) s.5 . 
123. Sasiadowicz Wiesław: Bogata oferta turystyczna 
go Tarnowa. Sport 1979 nr 193 s.1, 4. 
129. Sąsiadowicz Wiesław: Turystyczne święto w Tar- 
nowie Sport 1979 nr 191 s.1, 3 
I Tarnowskie Dni Turystyki. 
130. Sąsiadowicz Wiesław: W różnojęzycznym gwarze. 
Sport 1979 nr 140 s. 1 
- 
2. 
Oferty 
tarnowskich 
biur 
turystycznych. 
131. Sprintom przez region. Sport 1979 nr 106 s.4 
Trasy turystyczna w woj, tarnowskim. 
132. Stettner-Stefańska Barbara: Przy węgierskim 
trakcie na tarnowskiej obwodnicy, Światowid 
1979 nr 843 s.10 - 12, il. 
Czchów, 
Lipnica Murowana, 
Nowy Wiśnicz. 
133. [Sto czterdzieści siedem] 147 kół PTTK w Tarnow- 
skiem. [Przez] (jot ). Dz.Pol. 1979 nr 61 (19 III) 
s.5. 
134. Tarnowianie w górach Atlas. [Przez] (1).Tarn.Mag. 
Inf.1979 nr 2 s.3 
Alpiniści z Tarnowskiego Klubu Wysokogórskie- 
go PTTK. 
135. Tarnowska wyprawa alpinistyczna "Maroko 79". 
[Przez] (ge). Gaz.Połud. 1979 nr 209 (17 IX) s.2 . 
Tarnowski Klub Wysokogórski. 
136. Warto zawitać do Rzepienników. [PrzeL] < zyg) . Dz. 
Pol. 1979 nr 144 (29 VI) s.6 . 
Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Marciszewski, 
Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy - wsie 
letniskowe w woj. tarnowskim. 
- 
33 
137. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Pogó- 
rze" (Tarnów) 
Katalog Informacji Użytkowej województwo tarnow- 
skie / Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne 
"Pogórze" w Tarnowie.-Tarnów: Wojewódzki Ośro- 
dek Informacji Turystycznej, 1979.- 54 s.; 29cm 
Dane o charakterze turystycznym miejscowości: 
Bochnia, Brzesko, Brzostek, Ciężkowice, Czchów, 
Dąbrowa Tarnowsko, 
Dębica, 
Dębno, 
Iwkowa, 
Jodłówka Tuchowska, Lipnica Murowana, Nowy Wiś- 
nicz, Pilzno, Pleśna, Rajbrot, Szczucin, Tarnów, 
Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Zalipie, Żegocina. 
138. Z myślą o turyście. Tarnowska inicjatywa [Woje- 
wódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji] . [Przez] 
(bog). Sł.Powsz. 1979 nr 174 (2 VIII) s.7 . 
Punkt napraw sprzętu turystycznego. 
139. Z tarnowskim "Orbisem" w różne strony świata. 
[Przez] (z). Tarn. Azoty 1979 nr 24 s.1 . 
140. Żegocina wykorzystuje swą turystyczną szansę. 
[Przez](sad). Gaz.Połud, 1979 nr 178 (10 VIII) 
s. 4. 
Turystyka zob.też poz. 30, 108, 815. 
- 
34- 
III. LUDNOŚĆ 
141. Bielecki Józef: Próba budowy modelu migracji 
ludności za wsi do miasta. Przagląd regionalny. 
Zesz. Nauk. UG Cybern. 1979 nr 4 s.7 
- 
29, rys. 
tab. mapa. Sum Rez. 
Dotyczy też woj. tarnowskiego. 
142. Dla 600-tysięcznego obywatela Tarnowskiego. 
[Przez] (kis). Dz.Pol. 1979 nr 250 (6 XI) s.6 . 
Kiryk F.: Księga przyjęć do prawa miejskiego 
w Bochni 1531 - 1656 jako źródło do badań nad 
strukturą społeczną miast górniczych = poz. 153. 
Okoński J.: 
"Tarnowianie" sprzed 10 tysięcy lat 
= poz. 145. 
143. [sześćset] 600 - tysięczny obywatel woj. tar- 
nowskiego. [Przez] (en). Gaz. Połud. 1979 nr 
214 (22 - 23 IX) s.2 . Także: Tarn. Mag. Inf. 
1979 nr 1 s.l, il; Dz.Pol. 1979 nr 216 (25 IX) 
s. 6. 
Szlachta w Bochni: ze studiów nad społeczeń- 
stwem miast górniczych w Małopolsce w XVI 
i w pierw: ej połowie XVII stulecia = poz.161. 
- 
35- 
IV. HISTORIA 
1. Archeologia 
144. Najstarsze znalezisko w Bocheńskiem. [Przez] 
(Jarz). Dz.Pol. 1979 nr 111 (19 V) s.9 . 
Grot krzemienny sprzed 11 tys. lat. 
145. Okoński Jerzy: "Tarnowianie" sprzed 10 tysięcy 
lat. Tarn. Mag. II. 1979 [nr 3]: marzec s. 16, 
iI. 
146. Studenccy archeolodzy na Górze Marcina [w Tar- 
nowie] . [Przez] (sad). Gaz. Połud. 1979 nr 195 
(30 VIII) s. 4, il. 
Szope M.: Kolekcja numizmatyczna « poz. 789 , 
147. Szopę Maciej: Skarby z Góry Marcina. Tarn.Azoty 
1979nr26s.6 
Odkrycie skrytki w ruinach zamku Tarnowskich. 
•146. Szopę Maciej: Tajemnica Panieńskiej Góry. Tarn. 
Azoty 1979 nr 2B s. 6 
Badania archeologiczne szczątków zamku w Wiel- 
kiej Wsi. 
149. Szopę, Maciej: Zapomniane skarby. Tarn.Azoty, 
1979 nr 31 s.8. 
Odkrycie archeologiczne we wsi Jaworze Dolne. 
2. Zagadnienia ogólne. Źródła. Opracowania, 
*150. Berdecka - Szonert A.T.: Lokacje miast królew- 
skich w Małopolsce w latach 1333-1370: uposa- 
żenie, składniki rozplanowania przestrzennego 
i zabudowa. Warsza/a: Uniwersytet Warszawski 
1979, 250 s. 
Promotor: proi. dr Aleksander Gieysztor. Praca 
doktorska. 
151. Bobińska Celina 
Wieś niespokojna: studia małopolskie z XVIII - 
XIX wieku / Celina Bobińska.- W-wa: "Książka 
i Wiedza", 1979.- 245, t3] s.t 21 cm. 
Rec. Russockl Stanisław, Nowe Książ. 1979 nr 
- 
36- 
18 
s.68-69, il. 
M.in. Tarnowskie. 
152. Cholewa Wiesław: Akta notarialna jako źródło. 
(Na przykładzie 
zespołu 
akt 
notarialnych 
Kazimierza Goyskiego c.k . 
notariusza w Tu- 
chowie w latach 1886-1904). 1979. 
Maszynopis pracy znajduje się w Archiwum Pań- 
stwowym w Tarnowie. 
153. Kiryk Feliks: Księga przyjęć do prawa miejskie- 
go w Bochni 1531 - 1656 jako źródło do badań 
nad strukturę społeczna miast górniczych. Spraw, 
z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 1979 T.21/1 sty- 
czeń - czerwiec 1977 s. 59 - 61. 
154. Księga przyjęć do prawo miejskiego w Bochni 
1531 - 1656 / wydał Feliks Kiryk; Polska Akade- 
mia Nauk, Oddział w Krakowie.- Wrocław; Kra- 
ków: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 1979.- 
167, [l] s. 5 24 cm.- /Materiały Komisji Nauk 
Historycznych/ PAN ; nr 27/.- ISBN 03-04-00260- 
4. 
155. Mazur Grzegorz: Zawartość zbiorów Archiwum Okrę- 
gowej Komisji Historycznej Zarządu Okręgu 
ZBoWiO w Krakowie. Stud. łllst. 1979 z. 3 s. 499 
- 
505 . 
M.in. wykazy dokumentów sporządzone przez Za- 
rzad Okręgu ZBoWiD w Tarnowie. 
156. 0 pochodzeniu leliwy [herbu Tarnowa]. [Przez"] 
(zyg). Oz. Pol. 1979 nr 150 (6 VII) s. 6 
157. Wróbel Stanisław: Akt lokacyjny miasta Tarnowa. 
Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 3 s. 11 . 
Również treść tego dokumentu. 
3. Historia do roku 1772 
158. 0 Tarnowi3 mówią wieki. 650 lat grodu Leliwitćw. 
Metalowiec Tarn. 1979 nr 21 o. 5. 
159. Pudłowski Stanisław: Od przywilejów do upadku. 
Metalowiec Tarn. 1979 nr 21 s. 5 . 
M.in. znaczenie handlowe Tarnowa w XVI 1 XVIII 
wieku. 
- 
37- 
160. Spieralski Zdzisław 
Jan Tarnowski 1488 - 1561 / Zdzisław Spieral- 
ski. - W-wa, 1977. 
Rec. Sucheni-Grabowska Anna, Odrodz. Refor. 
1979 T.24 s. 182 - 184. 
161. Szlachta w Bochni: ze Studiów nad społeczeństwem 
miast górniczych w Małopolsce w XVI i w pierw- 
szej połowie XVIII stulecia /Feliks Kiryk 
//W: Społeczeństwo staropolskie: studia i szkice/ 
pod red. Andrzeja Wyczańskiego; Polska Akademia 
Nauk, Instytut Historii. T .2. - W -wa: Państ. 
Wydaw. Nauk., 
1979 S. 71-124 .- ISBN 83-01- 
01729-5. 
162. Szych Zygmunt: O początkach "państwa tarnowskie- 
go". 
Dz. Pol. 1979 nr 142 (27 VI) s. 8. 
163. Szych Zygmunt: Skąd przybył comes Spicymir? Dz. 
Pol. 1979 nr 148 (4 VII) s. 6. 
Spytek z Melsztyna. 
164. Śliwiński Stanisław: Z historii szpitala górni- 
czego w Bochni (XIV - XVII w.) Szpit. Pol. 1979 
z.2s.67-71,il,Rez.Sum. 
165. Tarnów w historii [XIV wiekuj. [Przez] (pud). 
Metalowiec Tarn. 1979 nr 19 s. 5 . 
166. Wróbel Stanisław: Jak to między sąsiadami bywa- 
ło [w Tarnowie w XVI - XVIII w.] Tarn. Mag. II . 
1979 [nr4]: kwiecień s. 17. 
167. Wróbel Stanisław: Nim majster wziął w termin ... 
Tarn. Mag. Inf, 1979 nr 4 s. 10. 
Życie mieszczan tarnowskich w XVIII 
w. 
168. Wróbel Stanisław.: Ud narodzin do śmierci. Tarn. 
Mag. II. 1979 [nr i]: luty s. 15, tab. 
Życis codzicnne. w Tarnowio w XVIII wieku. 
169. Wróbel Stanisł-w •. Pali się. Tarn. Mag. II. 1979 
[nr lj: styc-eń s. 19, il. 
Dzieją ochrony przeciwpożarowej w Tarnowie 
(XV - XVIII w.) 
170. Wróbel Stanisław. Pieprzno a szafranno jedć daj 
mościa panno. Tarn, Mag. Inf. 1979 nr E - 9 s, 
16. 
38 
Pożywienie mieszczan tarnowskich w XVII 
i XVIII wieku. 
171. Wróbel Stanisław: Pitaval XVIII-wiecznego Tar- 
nowa (fragmenty). Tarn. Mag II. [nr 6] czer- 
wiec s. 17, tab. 
172. Wróbel Stanisław: W rodzinie dawnych mieszczan 
tarnowskich (w XVIII w.) Tarn. Mag. II. 1979 
[nr 7/8] : lipiec - sierpień s, 17. 
4. Historia 1772 - 1918. 
173. Bartosz Adam: Dziady tarnowskie. Tarn. Mag. II . 
1979 [nr 4]: kwiecień s. 17. 
Żebracy w XIX wieku. 
174. Bednarski Tadeusz Z.: Wybranek Bellony, Tarn. 
Mag. II. 1979 [nr 3]: marzec s, 17, portr.; 
Polem. Majcher - Węgrzynek Alicja: Genealogia 
Generała Bema. Fakty i mity. Tamże 1979 [nr 5]: 
maj s. 13 Odp. Bednarski Tadeusz Z.: Tamże. 
Międzyinnymi związki Józefa Bema z Tarnowem. 
175. Generał [Józef Bem] rodem z grodu Leliwitów, 
[przez] (bg). Metalowiec Tarn. 1979 nr 19 s. 5, 
il. 
176. Jakubiec Danuta: Bema - rapsod pochwalny. Dz. 
Pol.1979nr225(5-7X)s.6. 
177. Mencel Tadeusz 
Galicja Zachodnia 1795 - 1809 / Tadeusz Mencel,- 
Lublin, 1976. 
Rec. Tyrowicz Marian, Stud. Hist. 1979 z.3 
s. 511 
- 
515. 
178. Potępa Stanisław: 0 Tarnowie w epoce fin de 
sieclu ... Rozmowy "Dziennika" [z autorem książ- 
ki "Fiakrem po Tarnowie"]. Rozm. Zygmunt Szych. 
OZ. Pol. 1979 nr 242 (26 X) s. 4. 
179. Szych Zygmunt: Czasy austriackiego 
zaboru 
[w Tarnowie], Oz. Pol. 1979 nr 261 (20 XI) r 
Historia 1772 - 1910 zob. też poz. 576, 964. 
-39 - 
5. Historia 1918 - 1939 
Duma A.: W Maszkienicach przez i po 43 latach 
« poz. 38, 
180. Jabłoński Eugeniusz: Historyczne sztandary pod 
dobrą opieką. Dz.Lud. 1979 nr 229 (13 - 14 X) 
s. 2. 
Między innymi dzieje ufundowania sztandaru 
ludowego w Wielkiej Wsi w r. 1934. 
181. Ziaja Joanna: W 35 rocznicę śmierci Stanisława 
Zieji. Gez.Połud. 1979 nr 113 (22 V) s. 3, il. 
Między innymi związki Stanisława Ziaji z Tar- 
nowem , 
6. Historia 1939 - 1945 
182. Bratko Józef: Prawdziwe oblicze "Klossa". 
Dz. 
Pol. 1979 nr 276 (8 - 9 XXI) s. 7, portr. 
Historia placówki polskiego ruchu oporu w hi- 
tlerowskim więzieniu w Tarnowie kierowanej 
. 
przez Leona Wapiennika pseudonim "Agrest". 
183. Bratko Józefi Ulica Urszulańska. Dz.Pol. 1979 
nr254(10-11XI)s.7. 
Działalność tarnowskiego gestapo. 
184. Bratko Józefi W pejzażu Heidelagru. Dz.Pol. 
1979nr126(9-10VI)s.7. 
Dbfiz hitlerowski w Pustkowie. 
185. Cwen Antonii Konno, ale w ostrogach. Echo Za- 
łogi 1979 nr 20 s. 5, 11., 
21s.6,11. 
Wspomnienie żołnierza z walk na Ziemi Tar- 
nowskiej. 
1B6. Oąbrowa-Kostka Stanisław! Herr Doktor Funk 
soli an die Arbeit gehen... Zycie Lit. 1979 
nr35s.1,12-13,il. 
Dotyczy zamachu bombowego ne dworcu w Tarno- 
wie w dniu 29 sierpnia 1939 r. dokonanego 
przez dywersantów niemieckich. 
187. [Dwadzieścia] 20 dni Armii "Kraków". 
[PrzezJ 
(ZG). Gez.Połud. 1979 nr 197 (1-2 IX) s. 3 
- 
- 
4, 11. 
M.in. dotyczy Tarnowskiego. 
- 
40- 
183. Ferenc Jan: W nocy z 17 na 19 stycznia [1945 r.] 
Kartka z kalendarza. Tarn. Azoty 1979 nr 2 s.3 . 
Wyzwolenie Tarnowa. 
189. Głomb Eugeniusz: 34 lata temu. Pierwsze dni wol- 
ności [w Tarnowie], Tarn. Azoty 1979 nr 2 s. 1 . 
190. Głomb Krzysztof: Jamna - wzgórze 530. Tern, Mag. 
Inf. 1979 nr 6 s. 10, il. 
Walki partyzanckie na południa woj. tarnow- 
skiego. 
191. Koper Zygmunt: Życiorysy pisane walką. Tarn. 
Azoty 1979 nr 35 s. 3, il. 
Wspomnienia żołnierzy Września związanych 
z Ziemią Tarnowską, 
192. Kozaczka Józef: "Oddali swe życie byśmy mogli 
żyć w wolnej Ojczyźnie". 
(Geneza powstania pom- 
nika we wsi Brnik). 1979. 
Maszynopis znajduje się w Archiwum Państwowym 
w Tarnowie, 
193. Kwiatkowski Dionizy: Sylwety żołnierzy konspira- 
cji tarnowskiej w latach: 1939 - 1945. (Na pra- 
wach rękopisu). [1979]. 
Maszynopis pracy znajduje się w Archiwum Pań- 
stwowym w Tarnowie. 
194. Lubaś Anna: Tarnowski prolog Września. 28 sier- 
pnia 1939 roku. Tarn. Azoty 1979 nr 34 s.4, il. 
195. Maniak Henryk J.: 
Tarnowska służba zdrowia 
u progu wolności. Tarn. Azoty 1979 nr 2 s.5 . 
196. Mysin Włodzimierz Nikanorowicz: Dni wyzwolenia 
[Dębicy]. Echo Załogi 1979 nr 15 s. 1, 7, il. 
Wspomnienia 
dowódcy batalionu 
saperów. 
197. Mysin Włodzimierz Nikanorowicz: Dni wyzwolenia 
[Żyrakowa]. Echo Załogi 1979 nr 16 s. 1, 12. il . 
198. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939 - 
1945: informator encyklopedyczny / [zespół aut.- 
red. Czesław Pilichowski i in.]; Główna Komisja 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce; Rada 
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa,- 
W-wai 
Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.- 673, [2] s. [36] 
- 
41- 
k. tabl.: 
il. portr.; 25 cm + Mapy ( [4] k. 
w obwol.) .- ISDN 83-01-00065-1 
Rec. Zieliński Stanisław, Nowe Książ. 1979 
nr20s.41 
- 
43. 
M.in.z woj. tarnowskiego Pustków. 
199. Obóz zagłady [w Pustkowie], Echo Załogi 1979 
nr7s.8,11. 
200. Olszyński Józef 
Walka w Beskidzie i na Pogórzu Sądeckim / Józef 
Olszyński.- W-wa, 1978. 
Rec. Pietruczuk Władysława, Wieś Współcz. 1979 
nr5s.152 
- 
154. 
M.in. dotyczy woj. tarnowskiego. 
201. Piątkiewicz Andrzej: Album. Tarn. Mag. II . 1979 
[nr 9]: wrzesień s. 3, il. 
Zbrodnia hitlerowców w Uzborni. 
202. Sadecki Jerzy: "Umierali, śpiewając Rotę", Gaz. 
Połud. 1979 nr 199 (4 IX) s. 3. 
Walki w okolicach Biskupic Radłowskich we 
wrześniu 1939 r. 
203. Start,Antoni: Kapelani powiatu dębickiego 
w walce narodowo-wyzwoleńczej podczas okupacji 
hitlerowskiej. Chrześć. w świecie 1979 nr 3 s. 
117 - 120. 
204. Szych Zygmunt: Piękne karty z działalności ru- 
chu oporu [na Ziemi Dębickiej]. Oz. Pol. 1979 
nr237(20-21X)s.9 
205. Szych Zygmunt: U stóp Góry Śmierci. Dz. Pol. 
1979 nr 206 (13 IX) s. 4. 
Obóz pracy przymusowej w PustKowie. 
206. Tragiczna rocznice [14 VI 1940 r. - pierwszy 
transport 
z Tr.r.: 
.!a do Oświęcimia] . [Przez] 
(mar). Za Kol. Lud. 1979 nr 29 (21 VII) s. 17. 
207. Witek Wł[adysław] : jr Henryk Sucharski. Tarn. 
Azoty 1979 nr 15 s. 6. 
20B. Wojciechowski Marian: Oeutscnes 
Zuchthhaus 
w Wiśniczu Nowym, WTK 1979 nr 16 s. 7, il. 
- 
42- 
209. Wojenny epizod w Czarnej [Tarnowskiej]. (Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 267 (28 XI) s. 6 . 
210. Wojna Obronna Polski 1939 / oprac. Mieczysław 
Cieplewicz [i in.] ; red. nauk. Eugeniusz Kozłow- 
ski; [ zespół red. M. Cieplewicz, Tadeusz Jurga, 
E. Kozłowski]; Wojskowy Instytut Historyczny im. 
Wandy Wasilewskiej.- W -wa: Wybaw. Min. Obrony 
Narodowej, 1979.- 949, [3] s., 
[45] k. tabl.: 
mapy; 25 cm.- (Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie 
Światowej).- ISBN 03-11-06314-1 . 
M.in. dotyczy Tarnowa i województwa tarnow- 
skiego. 
211. Z dziejów partii robotniczych w Krakowskiem 
w latach 1939 - 1945: /materiały dla nauczycieli 
historii i wychowania obywatelskiego/ Praca 
zbiorowa pod reo. Edwarda Serwy.- Kraków: Inty- 
tut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych: 
Wojewódzki. Archiwum Państwowe, 1979.- 235, [4] 
s.; 21 cm, 
Z treści: Ćwik Kazimierz: Wybrane problemy 
rozwoju i działalności PPS w Krakowskiem w la- 
tach 1945 - 1948. Raczkowski Wacław : Ukształ- 
towanie się krakowskiej wojewódzkiej organi- 
zacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Między innymi Ot tyczy obecnego woj. tarnow- 
skiego . 
212. 2ychowska Maria: śp. Wincenty Mucha żołnierz 
Szarych Szeregów. [Nekr.] WTK 1979 nr 4 s.7, il. 
Działacz harcerski w Mościcach [dzielnica 
Tarnowa] . 
Historia 1939 - 1945 zob. też poz. 71. 
- 
43- 
V. ETNOGRAFIA 
1. Literatura ludowa. 
213. Wojnickie legendy / zebrał i oprac. Jan Króli- 
kiewicz; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo- 
znawcze, Oddział im. Seweryna Goszczyńskiego 
"Seweryniacy" w Wojniczu.- Wojnicz: PTTK, 1979.- 
15, [1] s. :mapa ; 17 cm. 
2. Zwyczaje i obrzędy. 
214. Polek Edward: Lipnicki konkurs palmowy. Tarn. 
Mag.II . 1979 [nr 3]: marzec s.23. 
Lipnica Murowana. 
215. Pulit Franciszek: Na szczęście, na zdrowie, 
na ten Nawy Rok. Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 8 - 9 
s. 19, 11. 
Obrzędy kolędowania w Tarnowskiem. 
3. Sztuka ludowa. 
216. Bartosz A[dam]: Kolorowe wozy w tarnowskim mu- 
zeum. Tarn.Azoty 1979 nr 23 s.7; Lis Ryszard: 
Cygan znaczy Rom. Sztand.Ludu 1979 nr 128 
(9 - 10 VI) s.5, il; Ogólnopolska wystawa po- 
święcona życiu Cyganów.[Przez](zyg).Oz.Pol.1979 
nr 102 (8 V) s.6; Tenże: Tamże nr 105 (12 - 13 
V) s.9. 
Dotyczy wystawy pt. Cyganie w kulturze pol- 
skiej i jej autora Adama 8artosza - etnografa 
i cyganologa w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
217. Bartosz Adam: Palamenter - barometr ludowy. 
Pol.Szt.Lud. 1979 R.33 nr 2 s. 111 
- 
112, il. 
Sum.Rez. 
Artysta ludowy Jacek Wilczyński z Ciężkowic 
i jego ludowy sposób przepowiadania pogooy. 
218. Bartosz Adam: Pierwsze zabytki do skansenu 
[w Jastrzębiej]. Tarn.Azoty 1979 nr 30 s.5, 11. 
Bartosz A.: Haft ludowy regionu tarnowskiego = 
poz. 789. 
- 
44 .- 
219. Cyganie w kulturze polskiej: komentarz do wys- 
tawy / Muzeum Okręgowe w Tarnowie; [aut.] Jachen 
Devlesa. Maj - sierpień 1979.- Tarnów: MO, 
1979 .- [20] s.: il.; 21 cm. 
220. Kron Antoni 
Współczesna rzeźba ludowa .Karpat Polskich / An- 
toni Kroh.- Wrocław [i in.]: Zakł.Nar. im,Osso- 
lińskich, 1979.- 136 s. [24] k, tabl. : il.; 
24 cm.- ISBN 83 - 0400153 - 5. 
M. in. dotyczy południowej części woj. tarnow- 
skiego. 
221. Krupiński Andrzej B.: Sztuka ludowa czyli maso- 
wa produkcja folkloru, Tarn.Mag.il . 1979 [nr 
7/8] : lipiec - sierpień s.19. 
M, in. malarstwo we wsi Zalipie, 
222. Reinfuss Roman: Wpływ rzemieślniczej produkcji 
dewocyjnej na ludowa, rzeźbę w kamieniu. Pol.Szt 
Lud. 1979 R.33 nr 2 s. 67 
- 
76 ,!1 ,Sum. Rez. 
Również rzeibiarze bocheńscy z XIX i XX w. - 
Wojciech Samek, Franciszek Adamek. 
223. Tosza E[lżbietaJ: Stroje ludowe regionu tarnow- 
skiego. Wystawa, która warto zwiedzió [w Biurze 
Wystaw Artystycznych w Oębicy].Gaz.Połud. 1979 
nr 2B4 (19 XII) s.6 . 
- 
45- 
VI.ZAGADNIENIAGOSPODARCZE 
1. Zagadnienia ogólne. Planowanie. Inwestycje. 
224. Lisiecka Aleksandra: Q.szvbszą i lepszą jakoś- 
ciowo realizacją inwestycji. Gaz.Połud. 1979 
nr150(6VII)s.1 
- 
2; Nakłady na inwestycje 
muszą być lepiej wykorzystywane. 
[Przez](d). 
Dz.Pol. 1979 nr 150 (6 VII) s. 1 
- 
2, Także: 
Echo Krak. 1979 nr 149 (6 VII) s. 2. 
Plenum KW PZPR w Tarnowie z udziałem Stefana 
Olszowskiego. 
225. Na jubileuszu 650-lecia [Tarnowa] . [Przez] (ge). 
Gaz.Połud. 1979 nr 262 (21 XI) s. 8 . 
Rejestr zamierzeń. 
226. Ogorzałek Adam: Tarnowskie przyspieszenie. Gaz. 
Połud. 1979 nr 131 (13 - 14 VI) dod. Od Środy 
do Środy nr 321 s.3, 11. 
Relacja ze spotkania, z I sekretarzem KW PZPR 
Stanisławem Gębalą o dokonaniach w 1. 1975 - 
- 
1979. 
Podorski R. : Rachunek prawdy = poz. 18. 
227. Podstawowe zadania społeczno-gospodarczego roz- 
woju województwa tarnowskiego za rok 1980 / Wo- 
jewoda Tarnowski.- Tarnów : Urząd Wojewódzki 
w Tarnowie, 1979.- II, 16 k.; 30 cm.- Na okł.r. 
wyd.: 1980. 
228. Problemy rozwoju miast i gmin w Tarnowskiem. 
Posiedzenie Egzekutywy KW PZPR. [Przez] (jot). 
Dz.Pol.1979 nr 63 (21 III) s.ó . 
229. Realizacja inwestycji planu terenowego w Tarno- 
wie . [Przez] (zyg).Dz.Pol. 1979 nr 131 (13 VI) 
s. 8. 
Budownictwo mieszkaniowe, pawilony handlowo - 
- 
usługowe. 
230. Sądecki Jerzy: Gospodarska zapobiegliwość. Gaz. 
Połud. 1979 nr 163 (23 VII) s.3, il. 
Dotyczy Dębicy. 
- 
46- 
231. Sesja Miejskiej Rady Narodowej 
uchwaliła 
społeczno-gospodarczy miasta [Tarnowa]. 
[Przez] (of). Tarn. Azoty 1979 nr 5 s.5 . 
232. Sokołowski Jan: Po trzech kwartałach realizacji 
planu rozwoju społeczno-gospooarczego w woj. 
tarnowskim. Rada Nar.Cosp. 1979 nr 23 s. 23-27. 
233. Sokołowski Jan: Polepszania gospodarki ziemią 
w województwie tarnowskim. Rada Nar.Gosp, 1979 
nr17s.18-19. 
234. Sokołowski Jan: Produkcja na rynek i rozwój 
usług - ważnym elementem planu woj. tarnowskie- 
go. Rada Nar.Gosp. 1979 nr 5 s. 27 - 29. 
235. Sprawozdanie z wykonania zadań planu społeczno- 
-gospodarczego rozwoju województwa tarnowskiego 
w 1978 roku / Wojewoda Tarnowski.- Tarnów: 
[b.w.] , 1979.- 35 s. ; 29 cm. 
236. Stawka na inicjatywę i gospodarność.[Przez](eg). 
Gaz.Połud. 1979 nr 63 (21 III) s.C . 
Rządowa decyzja przyspieszenia rozwoju miast 
i gmin m.in. w woj. tarnowskim. 
237. Tarnów w najbliższym dziesięcioleciu. Z obrad 
sesji WRN. [Przez] (eta). Gaz.Połud. 1979 nr 266 
(27 XI) s.l 
- 
2." 
233. Wojewódzki wicellder. Gmina Żegocina. [Przez] 
(AL). Gaz.Połud. 1979 nr 131 (14 VIII) s.3 . 
Wyniki gospodarcze. 
239. Wzrost produkcji i świadczeń na rzecz miasta 
w tarnowskich zakładach pracy. [Przez](en). Gaz. 
Połud. 1979 nr 127 (8 VI) s.3 . 
Gospodarka zob. też poz. 227, 231 - 232, 235. 
2^ Planowanie przestrzenne. 
Urbanistyka. 
•2 40. Biskot Marek, Oleszczuk Anna: Krajobraz i pro- 
blemy kulturowe w przestrzennym 
zagospodarowa- 
niu gminy. 1979. 
M.in. dotyczy gminy Żegocina. Maszynopis znaj- 
duje się w bibliotece Instytutu Kształtowania 
środowiska w Warszawie. 
- 
47- 
241. Lis Rvszard: Tarnów przyszłości. Tarn.Mag.Inf. 
1979nr8-9 s.6,il. 
242. Obradowała sesja WRN w Tarnowie. Plan zagospo- 
darowania przestrzennego, 
odnowa 
zabytków. 
[Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 266 (27 XI) s.6. 
243. Rozwój ośrodków wojewódzkich w makroregionie 
południowo-wschodnim. .Konferencja Towarzystwa 
Urbanistów Polskich w Tarnowie;. [Przez] (zyg). 
Dz.Pol. 1979 nr 256 (13 XI) s.2. 
244. Sieroszewska-Sobocka Małgorzata: System obsługi 
ludności gminy.1979. 
M.In. 
dotyczy gminy Żegocina. 
Maszynopis 
znajduje się w bibliotece Instytutu Kształtowa- 
nia Środowiska w Warszawie. 
245. Tosza Elżbieta: Jaki będziesz Tarnowie? Gaz. 
Połud. 1979 nr 236 (19 X) s. 1 
- 
2, il. 
Dotyczy rozbudowy miasta. 
246. W stronę; 2,000 roku. [Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 
nr 272 (4 XII) s.6. 
Perspektywiczny plan przestrzennego rozwoju 
Tarnawa. 
247. Uchwała Nr XIX/66/79 Wojewódzkiej rady Narodo- 
wej w Tarnowie z dnia 26 listopada 1979 r. 
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogól- 
nego zagospodarowania przestrzennego 
miasta 
Tarnowa. Dz.Urz. WRM Tarn. 1979 nr 10 poz.79. 
Planowanie przestrzenne zob. też poz. 888 
- 
889. 
3. Budownictwo. 
Baran E. ; Tarnowianie. w Krakowie = poz. 875. 
248. Ocaalewski Towt«jc; Sywstany czy skutki? Ma tar- 
nowskich bus 
. 
J>ł. Pot. 1979 nr 150 (16 VII) 
s.3. 
- 
48- 
249. Głomb Eugeniusz: Problemy tarnowskiego budow- 
nictwa. Gaz.Połud. 1979 nr 149 (5 VII) s.3 . 
250. Program poprawy działalności Kombinatu Budowla- 
nego. [Przez] (zyg). Dz.Pol, 1979 nr 89 (23 IV) 
s.5. 
Po kontroli 
na budowach w Tarnowskiem. 
251. Strzelewicz Konrad: Jak zbudować drugi Tarnów? 
Gaz.Połud. 1979 nr 32 (12 II) s.5 . 
Kłopoty Kombinatu Budowlanego w Tarnowie. 
252. Tarnowska "Inżynieria" finalizuje pierwsze za- 
dania. [Przez] (eta). Gaz.Połud. 1979 nr 242 
(26 X) s.4. 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miej- 
skiej "Inżynieria". 
252a. Tosza Elżbieta: Nim w Ładnej ruszy fabryka do- 
mów. Gaz.Połud. 1979 nr 196 (30 VIII) s. 1 
- 
2. 
Także: Tamże nr 144 (29 VI) s.4 . 
Budownictwo zob, też poz. 114, 229, 268, 349, 
378, 380, 427, 476, 491, 551, 591, 646, 665, 
713, 826. 
4. Przemysł. Rzemiosło. Technika. 
a).Zagadnienia ogólne 
253. Brodzka Teresa: Śruba z uchem. Uwaga! Rezerwy! 
Życie Warsz. 1979 nr 228 (28 IX) s.3, il; 
Sądecki J[erzy]: Dzięki akcji NCT zaoszczędzono 
95 mln złotych dewizowych. Gaz.Połud. 1979 nr 
290 (28 XII) s.4; Antyimportowe inicjatywy tar- 
nowskiego NOT-u . [Przez] (en), Tamże nr 41 
(22 II) s.3; Udział w rozwoju gospodarki, nauki 
i techniki województwa. [Przez] (zyg). Dz,Pol, 
1979 nr 22 (30 I) s.6. 
Tarnowski Oddział NOT. 
254. Dlaczego wyroby tarnowskich zakładów tracą znaki 
jakości? [przez] (ge). Gaz.Połud. 1979 nr 200 
(5 IX) s.8. 
- 
49- 
255. Fierla Irena 
Geografia przemysłu Polski / Irena Fierla.- 
Wyd. 3 uaktual.- 
W-wa: Państ. Wydaw.Ekonomiczne, 
1979.- 
282, [2] s.: mapy, tab. wykr.; 25 cm. 
Bibliogr. 
M.in. woj. tarnowskie. 
256. Klub Eksporterów.[Przez] (M.W.) Metalowiec Tarn. 
1979 nr 17 s.l. 
Działalność eksportowa zakładów przemysłowych 
w województwie tarnowskim. 
257. Lisiecka Aleksandra: Załogi bocheńskich fabryk 
dobrze sobie radzą. Gaz.Połud. 1979 nr 258 
(15 XI) s.3. 
258. Pomyślny rozwój wynalazczości. W Tarnowskiem. 
[Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 91 (25 IV) s.6 . 
259. Przemysł a ochrona środowiska [w woj.tarnowskim] . 
[Przez] (kis). Dz.Pol. 1979 nr 213 (21 IX) s.6. 
260. Przemysł odrabia zaległości. Narada tarnowskiej 
15-tki. [Przez] (sad). Gaz.Połud. 1979 nr 115 
(25V)s.1 
- 
2. 
261. Wykorzystanie odpadków produkcyjnych. Spotka- 
nie z naukowcami w Tarnowie. [Przez] (kis). Dz. 
Pol. 1979 nr 151 (7 VIII) s.9. 
262. Załogi przemysłowe zwiększają eksport. Tarnow- 
skie dobrym przykładem realizacji najpilniej- 
szych zadań. Echo Krak. 1979 nr 228 (11 X) s.l . 
Przemysł zob.też poz. 117, 472, 575, 669, 672. 
b) Historia przenysłu, rzeaiosła i techniki 
263. Brodacki Krystian: Sto mii? prz .Tech. 1979 nr 49 
s. 0-9. 
Historia polskiego przemysłu oponiarskiego, 
w tym fabryki w Dębicy. 
Chrzanowska P.: najstarsza huta szkła w Tarno- 
wie « poz. 789. 
- 
50- 
Ciochoń S., 
Korbiel J., 
Podgórska I.: Pięćdzie- 
siąt lat Zakładów Mięsnych w Tarnowie poz. 358. 
264. Drozdowski Marian Marek i Eugeniusz Kwiatkow- 
ski. Nautologia 1979 R. 14 nr 3 s. 4 
- 
10. Sum. 
M.in. działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Moś- 
cicach w latach 1930 - 1939. 
Koniarz G.: Polski Edison » poz. 59 
Machnica T.: Czas walki, czas pracy « poz. 302. 
Od fabryki do kombinatu poz. 303. 
265. Pawlikowski Stefan: Wspomnienia z uruchamiania 
i pracy w Państwowej Fabryce Zwązków Azoto- 
wych w Mościcach pod Tarnowem. Chemik 1979 nr 
10s.318-321. 
c) Górnictwo 
266. Gaściewicz Albert: Ciekawsza niż w Wieliczce. 
Tarn. Mag.Inf. 1979 nr 6 s. 6 
- 
9, 11. 
Kopalnie soli w Bochni. 
267. Sadecki Jerzy: Huta i sól. Gaz.Połud. 1979 nr 
132 (15 VIII) dod. Od środy do środy nr 30 
s. 4, il. 
Dotyczy Kopalni Soli w Bochni. 
268. Stec Tadeusz: Szyby na solnej żyle. Gaz.Połud. 
1979nr233(16X)s.4 
Kopalnie soli w Łętkowicach oraz budowa ko- 
palni 30II w rejonie Siedlec - Moszczenica. 
Kopalnia Soli w Bochni zob. też poz. 633, 660. 
d) Hutnictwa 
Zakład Przetwórstwa 
Hutniczego 
w Bochni 
269. Lercher Romant Procentuje doświadczenie. Żoł. 
WCii. 1979 nr 212 A (10 IX) s. 4. 
- 
51 
270. Pawlik Andrzej: Pytania o powody. Dz.Pol. 1979 
nr281(14-16XII)s. 3. 
271. Sadecki Jerzy: Bocheńscy hutnicy zarabiają de- 
wizy. Gaz.Połud. 1979 nr 207 (14 IX) s.3 . 
e) Energetyka 
272. Fudała Eugeniusz: Bogactwo możliwości w oszczę- 
dzaniu energii. Temat - Wynalazczość i Racjona- 
lizacja 1979 nr 11. s.5 
Dotyczy narady głównych energetyków z przed- 
siębiorstw woj. tarnowskiego. 
273. Helikopter stawia linie wysokich napięć. W Tar- 
nowskiem. [Przez] (en). Gaz.Połud. 1979 nr 193 
(23 VIII) s. 1 
- 
2; Lis Ryszard: Powietrzni 
montażyści. Głos Pr. 1979 nr 260 (1 XI) s.3,il. 
Także: Tarn.Mag.il . 1979 [hr 5]: wrzesieil s.4, 
il. 
Budowa linii energetycznej Połaniec - Tarnów. 
274. Prace na rzecz miasta. [Tarnowscy] energetycy 
w przeddzień swojego święta. [Przez](en). Gaz. 
Połud. 1979 nr 198 (3 IX) s. 2. 
f) Przenysł elektromaszynowy 
275. Oomalewski Tomasz: Tarnów ze znakiem Spencera. 
Dz.Pol. 1979 nr 113 (22 V) s. 3 . 
Fabryka Maszyn Pralniczych "Pralfa". 
276. Oomalewski Tomasz: W Bochni potrafią... Dz.Pol. 
1979 nr 57 (14 III) s.35 Nowości z bocheńskich 
"Lodówek". 
[Przez](AL). Gaz.Połud. 1979 nr 176 
(8 VIII) s.8 . 
Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych 
w Bochni. 
277. Maciuszek Stanisław: Urządzenia Chłodnicze Za- 
kładu Produkcji i Urządzeń Chłodniczycb w Boch- 
ni. Chłodnictwo 1979 z. 6 s. 5 
- 
7. 11. Roz. 
Sum. Res. 
- 
52 
Fabryka Silników. 
Elektrycznych 
"Tamel" 
w Tarnowie 
270. [Dziesięć] 10 mIn silników dla krajowych i za- 
granicznych odbiorców. .[Przez] (eg). Gaz.Połud. 
1979 nr 172 (2 VIII) s. 1 
- 
2; Fudała E [uge- 
niusz] : 10 mln silników elektrycznych. Temat - 
- 
Wynalazczość i Racjonalizacja 1979 nr 3 s. 2, 
il. 
279. Kulpa Zofia: "Tamel" ma 30 lat! Tarn.Azoty 1979 
nr 3 s. 5; [Trzydzieste] 30-lecie tarnowskiego 
"Tamelu". 
[przez](zyg) Dz.Pol. 1979 nr 172 
(2 VIII) s. 1. 
280. Para Tadeusz: Dość niewygodny układ. Rozmowa 
z ... dyrektorem naczelnym Fabryki Silników 
Elektrycznych "Tamel" w Tarnowie. Rozm. Elżbie- 
ta Dziwisz. Gaz.Pcłud. 1979 nr 217 (26 IX) dod. 
Cd Środy do środy nr 36 s. 3; Tenże: Polak lubi 
swoje pracę. Rozm, Grzegorz Koniarz. Tarn.Mag. 
II. 1979 [nr 9]: wrzesień s. 5, 23, il. 
231. Sądecki Jerzy: Cena wysokiej marki. W "Tamelu". 
Gaz.Połud. 1979 nr 139 (23 - 24 VI) s. 4, il. 
282. Szych Zygmunt Jak rodziła się nowoczesność. 
Dz.Pol. 1979 nr 190 (24 VIII) s. 3 . 
283. Tarnowski "Tamel" rozwija współpracę z placów- 
kami naukowymi. [Przez] (kis). Dz.Pol. 1979 nr 
283(24-26XII)s. 9. 
284. Zaręba janusz: Wychowujemy marnotrawców. 
Echo 
Krak. 1979 nr 269 (1-2 XII) s. 3 . 
Problemy z produkcję nowego silnika "F". 
Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel' 
1 
zcb. też 
poz. 742, 777. 
Wytwórnia Urzęcizert Chłodniczych 
w Dębicy 
285. Domalewski Tomasz: Zamrażanie chęci. Dz.Pol. 
1979nr52(6III)s.4. 
- 
53 
Echo Załogi. Organ Samorządu Robotniczego 
Dębickich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil", 
Wytwórni Urządzeń Chłodniczych "Dębica" i Za- 
kładów Tworzyw i "Farb w Pustkowie = poz. 6 
286. Jackowski 
R[yszard]: Tunele zamrażalnicze 
i agregaty zblokowane. Perspektywa produkcji 
Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. Chłod- 
nictwo 1979 z. 6 s. 1 
- 
3, il. tab. Rez.Sum. 
Res. 
287. Niemiec Wojciech: Z Dębicy w szeroki świat. 
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych. Wiad.Warszt. 
1979 nr 18, s. 11, il. 
288. Ryba Zygmunt: Społecznicy spod znaku SliMP [Sto- 
warzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich). 
W wytwórni Urządzeń Chłodniczych,Wiad.Warszt. 
1979nr19s.7, il, 
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy zob. 
też poz. 126, 769, 796. 
Zakłady 
Mechaniczne 
"Tarnów" 
w Tarnowie 
(poprzednio Fabryka Obrabiarek Spoecjallzowanych 
"Ponar - Tarnów"). 
Metalowiec Tarnowski. Organ Samorządu FOS "Po- 
nar - Tarnów" = poz. 10. 
289. Nasze 35-lecle. Metalowiec Tarn. 1979 nr 14 s. 
2-3 . 
290. Nowa, rewelacyjna obrabiarka automatyczna. 
W FOS [Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych! 
"Ponar" w Tarnowie. [Przez] (en). Gaz.Połud.1979 
nr137(21VI)s.1. 
291. Order Sztandaru Pracy II Klasy dla tarnowskiego 
"Ponaru". 
[Przez] (sad). Gaz.Połud. 1979 nr 284 
(19 XII) s. 1 
- 
2, il. 
291. Pudłowski S[tanlsław]i Pomagaliśmy W3i w jej 
trudnych latach powojennych. Z kart historii 
fabryki. Metalowiec Tarn. 1979 nr 16 s. 3 . 
- 
54- 
293. Skrok Adam: Dyrektora rozliczają władze i pod- 
władni. Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym FOS "Po- 
nar" mgr inż. ... Rozm. Grzegorz Koniarz. Tarn 
Mag.Il. 1979 [nr 7/8] ; lipiec - sierpień s.4, 
portr. 
294. świdziński Jacek: Obrabiarki, miliony i drewno. 
Sztand. Młod. 1979 nr 223 (13 IX) s.3, il. 
295. Wojciechowska Nina-. Obrabiarki na patelni. Głos 
Pr. 1979 nr 152 (27 VI) s. 3, il. 
Zakłady Mechaniczne "Tarnów" zoo. też poz. 55, 
514, 645, 723, 725. 
g) Przemysł chemiczny 
Dębickie Zakłady Opon 
Samocho- 
dowych 
"Stomil" 
w Dębicy. 
Brodacki K.: Stomil? = poz. 263. 
296. Ciurkot Zbigniew: Konstruktor Z3 deskę. Echo 
Załogi 1979 nr 2 s. 7, portr. 
297. Domalewski Tomasz: W Dębicy - bez poślizgu. Dz. 
Pol. 1979 nr 153 (10 VII) s. 3. 
Echo Załogi. Organ Samorządu Robotniczego Dę- 
bickich Zakładów Opon Samochodowych 
"Stomil", 
Wytwórni Urządzeń Chłodniczych "Dębica" i Za- 
kładów Tworzyw i Farb w Pustkowie = pcz. 6. 
298. Gawlik Mieczysław: Satysfakcje energetyka. Echo 
Załogi 1979 nr 1 s. 8 . portr. 
299. Klimek Andrzej: Dębickie rekordy. Prz.Tech,1979 
nr49s.9 
- 
10, il. 
Produkcja "Stomilu". 
300. Lis Ryszard: Dębica pachnie gumą. Sztand.Ludu 
1979 nr 257 (14 XI) s. i, il. 
Także: Tarn.Mag,II. 1979 [nr 6]: czerwiec s. 6 
- 
7, il. 
301.. Lis Ryszard: Kierunek - jakość. Tarn.Mag,Inf. 
1979 nr 4, s.7, 
- 
55- 
302. Machnica Teofil: Czas walki, czas pracy. 40 lat 
"Stomilu" Dębica. Echo Załogi 1979 nr 3 s. 7, 
10, portr. 
303. Od fabryki do kombinatu. Czterdziestolecia dę- 
bickiego "Stomilu". 
Echo Załogi 1979 nr .11 s.1, 
6,il,nr12,s.6 
- 
7, il. 
304. Stańczyk Andrzej: "Stomil" Dębica - nowoczesność 
i efektywność. Żoł.Wol. 1979 nr 257 A (2 XI) 
s. 4, il. 
304a. 
"Stomil" wyróżniony Orderem Sztandaru Pracy 
II Klasy. odznaczenia działaczy związkowych. 
[Przez] (sad) Gaz.Połud. 1979 nr 270 (2 XII) 
s.1-2,il. 
Także: Dz.Pol. 1979 nr 270 (2 XII) s. 1 -2 . 
305. Sztandar dla miliarderów z Dębicy. [Przez] (ge). 
Gaz.Połud. 1979 nr 128 (9 - 10 VI). s. 1 
- 
2. 
306. Szych Zygmunt: W "Stomilu" wyścig trwa. Dz.Pol. 
1979nr270(1-2XII)s.5. 
Dębickie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" 
w Dębicy zob. też poz. 100, 674, 764, 766, 304, 
807, 810 - 811, 961. 
Fabryka Farb i Lakierów 
"Polifarb" 
w Dębicy 
307. Czyn racjonalizatorów Zakładu Farb w Dębicy. 
Spr. Chemików 1979 nr 7 s. 2, 11. 
308. Lis Ryszard: Rewelacyjne polskie tworzywo [ży- 
wica poliestrowa ANE], Tarn.Mag.II . 1979 [nr 3]: 
marzec s. 7, il. 
Zakład Tworzyw i Farb 
w Pustkowie 
Echo Załogi Organ Samorządu Robotniczego Dębic- 
kich Zakładów Opon Samochodowych "Ctc.-ńl", Wyt- 
wórni Urządzeń Chłodniczych "Dębica" i Zakładów 
Tworzyw i Farb w Pustkowia = poz. C. 
309. Lisiecka Aleksandra: Jak wyjść z impasu? Zakła- 
dy tworzyw i Farb pod planem. Gaz.Połud. 1979 
mv 195 (30 VIII) s. 5. 
310. Przodujące służby OC [Obrony Cywilnej] . [Przez] 
(za). Zoł. Wol. 1979 Al nr 265 (13 XI) s. 2 . 
Zakładowy Oddział Samoobrony. 
311. Żurek Eugeniusz: 40 lat ZTiF [Zakładu Tworzyw 
iFarb,EchoZałogi1979nr1s.4,nr2s.4, 
nr3s.4,nr4s.3,nr5s.10,nr22s.2, 
11. 
312. Żurek Eugeniusz: Lata rozbudowy. Echo załogi 
1979nr22s.4. 
313. Żurek E[ugeniusz]: O miano najlepszego.Echo 
Załogi 1979 nr 24 s. 2. 
Udział zakładu we współzawodnictwie z okazji 
obchodów 25-lecia PRL. 
314. Żurek E [ugeniusz] i Odbudowa. Echo Załogi 1979 
nr11s.4,il. 
315. Żurek E[ugeniusz] 
: Pierwsza pięciolatka. Echo 
Załogi 
1979 
nr 
18 s. 
10. 
Lata 
1956 
- 
1960. 
316. Żurek E[ugeniusz]: Powołanie Rady Robotniczej. 
Echo Załogi 1979 nr 19 s, 10. 
317. Żurek E [ugeniusz] i Start ku nowemu. Echo Załogi 
1579nr14s.2. 
Zakład Tworzyw i Farb w Pustkowie zob. też poz. 
529, 573, 577, 582. 
Zskłady 
Azotowe. 
im. 
F. Dzierżyńskiego 
w 
Tarnowie 
316. Adach T. jeszcze kiIka uwag o ubiegłorocznym 
planie, komentarz ekonomisty.Tarn. Azoty 1979 
nr6s.3. 
319, Adech T.: Zamierzenia kadrowe W NOWYM planie. 
Komentarz ekonomisty, J<\m • /Uo^ 19nr 2 s. 3 . 
- 
56- 
- 
57- 
320. Awaria. [Przez](rl). Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 1 s.5; 
Głomb Eugeniusz: Dunajec w zapachu cykloheksano- 
nu. Tarn.Azoty 1979 nr 42 s. 1, 4. 
Zanieczyszczenie wód Białej i Dunajca przez 
związki chemiczne z Zakładów Azotowych. 
321. 
"Azoty" przekroczyły plan 1978 roku o 27 mln zł. 
[Przez] (boj). Tarn. Azoty 1979 nr 2 3. 2 . 
322. Bogacz Janusz: "Automatyczne projektowanie i inne 
pomysły. Tarn. Azoty 1979 nr 31 s. 3, il. 
323. Bogacz Janusz: Pieniądz w rynsztoku. Tarn. Mag. 
II. 1979 [nr 9]: wrzesień s. 6, il. 
Metody oczyszczania ścieków. 
324. Bogacz Janusz: Skazani na rozwój. Tarn.Mag.II . 
1979 [nr 4]: kwiecień s. 6, il. 
325. Bogacz Janusz: Wytwórnia kaprolaktamu wciąż uno- 
wocześniana. Tarn. Azoty. 1979 nr 14 s. 3, il. 
326. Faber Marian: Odzyskanie surowca z gazu. Najcie- 
kawsze 
pomysły racjonalizatorskie. Tarn. Azoty 
1979 nr 1 s.1, il. 
327. Faber Marian: Szczelne pompy - bezpieczniejsza 
praca. Projekty wynalazcze i ich twórcy. Tarn. 
Azoty 1979 nr 6 s. 1, il. 
328. Jankowski Stanisław M[arek]V Nie wystarczy pro- 
dukować. Życie.Lit. 1979 nr 6 s. 1, 12, il. 
Kłopoty transportowe. 
329. Jaworski Grzegorz: Cyganie - to nie tylko muzyka. 
Tarn.Azoty 1979 nr 9 s. 6, il. 
Cygańska brygada konserwatorów wykonuje pracą 
w Zakładach' Azotawych. 
330. Kowalik Helena: Myśli dla syna. Ojcowski przekaz. 
Tryo.Ludu 1979 nr 218 (17 IX) 3. 2 
- 
3. 
Wspomnienie dyrektora Stanisława Opałki o Za- 
kładach Azotowych. 
331. Kulpa Zofia: Tryptyk o dobrej robocie. Labb- 
rantki z ZPN [Zakładu Prbdukcjl Nawozów]. Tarn. 
Azoty 1979 nr 5 s. 3. 
- 
58- 
332. Lis Ryszard: Ciepło z "niczego". 
Tarn. Kag. 
Inf.1979nr3s.4. 
Oszczędność paliw i energii. 
333. Lubaś A[nna]: Tarnów II. Kartki z 35-lecia. 
Tarn. Azoty 1979 nr 27 s. 4, il. 
334. Łępa A[nna]: Fabryka będzie odbudowana. Tarn. 
Azoty 1979 nr 24 s. 3, il. 
335. Lępa A[nna]: Modernizacja. 
Tarn. 
Azoty 1979 
nr28s.3. 
336. Łępa A[nna]: Pierwsze sukcesy, Tarn. 
Azoty 
1979nr25s.4,il. 
337. Łępa A[nna]: W przededniu wielkich inwestycji. 
Tarn. Azoty 1979 nr 26 s. 4 . 
338. Łysoń Zdzisław: Woda dla "Azotów" 
- 
rozważania 
o czystości rzek. Tarn. Azoty 1979 nr 14 s. 3. 
Problem gospodarki wodnej oraz konieczność 
ochrony naturalnych jej zasobów w Zakładach 
Azotowych. 
339. Milionowa tona kwasu siarkowego. [Przezl (eta). 
Gaz. Połud. 1979 nr 243 (27 - 28 X) s. 1. 
340. Piekarczyk jerzy: Nie oddychać głęboko. Tarn. 
Mag. II. 1979 [nr 5]: maj s. 1, 4, il. 
Szkodliwe warunki pracy w Zakładach Azoto- 
wych . 
341. Polio Iwos Refleksje nad rozwojem przemysłu 
azotowego w Polsce po roku 1945. Chemik 1979 
nr10s.315-318,il. 
Referat wygłoszony na sesji naukowo-technicz- 
nej "Polski przemysł azotowy od Tarnowa do 
Polic II" 
w dniu 5.06.1979 r. w Policach. 
342. Pyzikowski jerzy: Nie tracić niepotrzebnie 
czasu. Rozmowa z dyrektorem naczelnym Zakładów 
Azotowych mgr inż... Rozm. 
Zygmunt 
Koper. 
Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 4 s. 5, portr.j Tenże: 
Tarn. Azoty 1979 nr 15 s. 1, 3. 
343. Racjonalizatorskie sumowania. 
[Przez] 
(luk). 
Tarn, Azoty 1979 nr « s. 4, 11.} Ziomek M.; 
Konkursy sprzyjają rac jor-alizac ji. Tamże nr 14 
s. 2. 
- 
59- 
344. Sztandar dla załogi tarnowskich "Azotów". [Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 120 (30 V) s. 1; 
Uroczyste wreczenie sztandaru. 
[Przez] 
(eta). 
Gaz. Połud. 1979 nr 120 (30 V) s. 1 . 
345. Szulc Marian: Wyjście z siodła. Gaz. Połud. 1979 
nr28(7II)dod.OdŚrodydośrodynr 3s.4, 
il. 
Racjonalizacja w Zakładach Azotowych. 
346. Śliwiński Benedykt: Związek "Azotów" z rolnic- 
twem. Plon 1979 nr 47 s. 8, il. 
Tarnowskie Azoty. Organ Samorządu Robotniczego 
Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w Tarnowie = poz. 13. 
347. ZA w Tarnowie. Kolebka nowoczesnej 
chemii 
w Polsce. [Przez] Z.M. Plon 1979 nr 47 s. 9, il. 
340. " ZASŁUŻONY DLA Zakładów" [Azotowych] - dla Hen- 
ryka Stadeckiego. [Przez] (luk). Tam. Azoty 
1979nr 1 s. 1, il. 
Dyrektor w latach 1953 - 1957. 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie 
zob. też poz. 
68, 72, 99, 104-105, 264-265, 511- 
512, 524, 537, 552, 560, 562, 566-567, 569, 571, 
648-650, 658, 673, 744, 750, 797-798, 808, 827, 
835-843, 922, 936-937, 955,-965, 977. 
h) 
Przemysł szklarski i 
ceramiczny 
348a Domagalski Tomasz: Załamania w krysztale. Dz, 
Pol. 1979 nr 129 (11 VI) s. 3; Kryształy z "Lau- 
ry". 
[Przez] (zb). Spółdz. Pr. 1979 nr 14 s.6; 
Ratajczak Janusz: Laura czeka na Filona. Tarn. 
Mag. II. 1979 [nr 2]: luty s. 4 
- 
5j Wasilewski 
Marek Antoni: Od tyczka do rzemyczka. Kierunki 
1979nr10s.9. 
, 
Spółdzielnie Pracy Huta Szkła "Laura' w Tarno- 
wie . 
349. Rozbudowa bocheńskiej "Kamionki". 
[przez] (d). 
Dz.Pol.1979nr54(10-11III)s. 
Zakład Naczyń Kamionkowych w Bochni. 
- 
60- 
Huta Szkła Gospodarczego 
"Vitro- 
pol " w Tarnowie. 
350. Grodzka Teresa: Szklanki i automaty. Życie Warsz. 
1979 nr 172 s. 3. 
351. Bromboszcz Bogusław: Tarnowskich hutników sposo- 
by na kłopoty. Spr. Chemików 1979 nr 1/2 s. 4, 
il. 
352. Domalewski Tomasz: Szklanki z automatu. Dz. Pol. 
1979nr24'1II)s.4. 
Automatyzycja huty. 
353. Sądecki Jerzy: Na szklanym wirażu. 10 lat tar- 
nowskie- Huty Szkła Gospodarczeoo. Gaz. Połud. 
1979 nr .67 (27 VII) s. 1, 3, il.: 
[Dziesięć] 
10 lat HSG. [Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 166 
(27 VII) s. 8. 
354. W tarnowskiej Hucie Szkła Gospodarczego. [Przez] 
(sad). Gaz. Połud. 1979 nr 153 (10 VII) s. 1 -2 . 
1) Przemysł spożywczy. 
355. Belgoßie cenią tuchowskie wyroby. [Przez] (sad). 
Gaz. Połud. 1979 nr 247 (2 XI) s. 4 . 
Zakład Masarski Gminnej Spółdzielni w Tuchowie. 
356. Borek Elżbieta: 3est koncentrat pomidorowy, ale 
brak opakowań. Gaz. Połud. 1979 nr 236 (19 X) 
s. 4, 
Zakład Przetwórstwa i Hurtu w Dąbrowie Tarnow- 
skiej. 
357. By nie brakowało mleka. [Przez] (z). Tarn. Azoty 
1979nr11s.6,11. 
Kłopoty i problemy Wojewódzkiej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Tarnowie. 
358. Clchoń Stanisław, Korbiel józef, Pogórska Irena: 
Pięćdziesiąt lat Zakładów Mięsnych w Tarnowie. 
Gosp. Mięs. 1979 nr 9 s. 1-6, 11. tab.; jubi- 
leusz Zakładów Mięsnych w Tarnowie, [przez] (en). 
Gaz. Połud. 1979 nr 221 (1 X) s, 2. 
- 
61 
359. Domalewski Tomasz: Wykorzystać Dębicę: Dz. Pol. 
1975 nr80(11IV)s.3. 
Przemysł spożywczy w Dębicy. 
360. Koper Zygmunt: Jajko czy kura? Tarn. Azoty 1979 
nr15s.5,il. 
Zakłady Jajczarskie w Tarnowie. 
361. Nowoczesna przetwórnia owoców w Bochni. [Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 148 (4 VII) s. 6 . 
7akład Przetwórstwa 
Owocowego 
w 
Bochni. 
362. Samborski Zdzisław: Tarnowskiego chleba opisanie. 
Tarn. Mag. II, 1979 [nr 1]: styczeń s. 4 -5, ix; 
Nawet, bez nowych zakładów można poprawić jakość 
pieczywa. [Przez] (sad). Gaz. Połud. 1979 nr 250 
(6XI)s.4. 
Problemy tarnowskiego piekarnictwa. 
363. Stremecki Marek: Między ustami a brzegiem kufla. 
Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 2 s. 5, il; Cztery Q 
i trzy 1. Wizytówka przemysłu rolno-spożywczego. 
Plon 1979 nr 47 s. 6-7, il. 
Zakłady Przemysłu Piwowarskiego w Brzesku. 
364. Szych Zygmunt: Jaki chleb będzie z tej mąki? Dz. 
Pol. 1979 nr 249 (5 XI) s. 5. 
Piekarnia "Gigant" WSS "Społem" w Tarnowie. 
365. Tarnowska chłodnia zdobywa konsumenta. [Przez] 
(eta). Gaz. Połud. 1979 nr 29 (8 II) s. 3 . 
366. Z wisienką w herbie. [Przez] (zrz, er). Tarn. 
Mag. Inf. 1979 nr 3-9 s. 16; Szych Zygmunt: Me- 
dal dla "Fructony". 
Dz, Pol. 1979 nr 264 (23 - 25 
XI) s. 3, 11. 
Spółdzielcze 
Zakłady Spożywcze 
"Fruktona" 
w Tarnowie, 
Przemysł spożywczy zob. też poz. 592. 
Kombinat 
Przemysłowo-Rolny 
"Igloopol" 
w Dębicy. 
367. Chmielowski Leszek: Sadzić, hodować, chłodzić. 
Zycie Warsz. 1975 nr 251 (25 X) dod. Zycie 
62- 
i Nowoczesność nr 492 s. i. 
Formy działalności "Igloopolu". 
368. Domalswski Tomasz Hektary dla "Igloopolu". 
Dz.Pol. 1979 nr 201 (6 IX) s. 3. 
369. 
"Igloopol" 
- 
gigantyczna fabryka żywności. 
[Przez] (sad), Gaz.Połud. 1979 nr 126 (7 VI) s. 
3| "Igloopol" melduje o wykonaniu tegorocznego 
planu. [Przez] (eta). Tamże nr 283 (18 XII) s.3. 
370. Karoń Bożena: Dębicki "Igloopol" serwuje. Tyg. 
Demokr. 1979 nr 46 s. 15. 
371. Lis Ryszard: Beniaminek, Tarn.Mag,II. 1979 
[nr 9]: wrzesień s. 9, il. 
372. Sukcesy osiągane w trudnych warunkach. [Przez] 
(jt). Temat-Wynalazczość i Racjonalizacja 1979 
nr13s.5. 
Działalność Klubu Techniki i Racjonalizacji 
Kombinatu Przamysłowo-Rolnago "Igloopol" w Dę- 
bicy. 
Kombinat Przemysłowo-Rolny "Igloopol" w Dębicy 
zob. też poz. 65, 803. 
j) Inne gałęzie przemysłu 
373. Borek Elżbieta: Nie chciani przez nikogo. Tarn. 
Mag.II . 1979 [nr 5]: maj s, 6, il.; Spółdziel- 
nia Inwalidów "Tarnospin" produkuje: ubrania, 
miotły, kartonaże. [Przez] (en). Gaz.Połud. 1979 
nr68(27III)s.4. 
Tarnowska Spółdzielnia Inwalidów "Tarnospin". 
374. Borek E[lżbieta]' Wata i lignina zalegają hale 
produkcyjne - a o transport nie sposób się do- 
prosić. W Niedemickich Zakładach Celulozy. Gaz. 
Połud. 1979 nr 251 (7 XI) a. 8. 
375. Chmielowski Leszek: W pogoni za puszką. Źycie 
Warsz. 1979 nr 287 (6 XII) dod. Zycie i Nowo- 
czesność nr 498 s. 2, il.: Hańderek Janusz: Na- 
dzieje w brzeskiej "blaszance". 
Sztand.Młod. 
1979nr230(26IX)s.1 
- 
2; Puszka w magazy- 
nie zamiast w kuchni... [PrzezJ (sad) .Gaz .Połud. 
1979nr61(19III)s.1 
- 
2j Sądecki Oerzyi 
- 
63- 
Puszką... o mur. Tamże nr 260 (19 XI) s. 3-5 , 
il.; Tenże: Wojna o puszki w Brzesku. Tamże 1979 
nr 133 (16 VIII) 3. 3. 
Fabryka Opakowań Blaszanych w Brzesku. 
376. Gębala Stanisław: Czynniki rozwoju przemysł J 
drobnego w woj. tarnowskim. Rada Nar. Gosp. 1979 
nr16s.11 
- 
12; Bariery w rozwoju i ... nie 
wykorzystane rezerwy. Tarnowska drobna wytwór- 
czość. 
[Przez] (AL). GAZ. Poł ud. .1979 nr 
59 
(16 
III) s. 3; Tarnowska drobna wytwórczość rozwijać 
się będzie zgodnie ze społecznym oczekiwaniom. 
Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Tarnowie. [Przez] (d). Dz. Pol, 1979 nr 61 
(19 III) s. 1-2. 
377. Madej Marian: Moda na ... kopycie. Metalowiec 
Tarn. 1979 nr 12 s. 3: Mozaika podłogowa i tro- 
ciny futrzarskie asortymentami najbardziej po- 
szukiwanymi. Gaz. Połud. 1979 nr 196 (31 VIII) 
s. 6; Ratajczak Janusz: Pożegnanie Tarnokopu. 
Tarn. Mag. II. 1979 [nr 1]: styczeń s. 1, 8 
- 
9, 
il. 
Wytwórnia Obcasów i Kopyt Przemysłu Skórzanego 
"Tarnokop" w Tarnowie. 
378. Orłowski Adam: Co mamy z inwestycji. Ziel. 
Sztand. 1979 nr 94 (25 XI) s. 3 
~ 
4; Przyspie- 
szyć 
rozbudowę Fabryki Opakowań 
Blaszanych. 
[Przez] (sad). Gaz. Połud. 1979 nr 174 (6 VIII) 
s.1 
- 
2. 
Dotyczy Fabryki Opakowań Blaszanych w Brzesku. 
379. Pomykacz Marian: Mistrzowie rękodzieła. Rozm. 
przepr. Bronisław Duda. Życie Warsz. 1979 nr 87 
s.1 
- 
2, il. 
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego 
w Wojniczu. 
380. Stec Tadeusz: Niedomice - kiedy bez ścieków? Gaz. 
Połud. 1979 nr 69 (28 III) o. 4. 
Sprawa budowy oczyszczalni ścieków w Niedo- 
mickich Zakładach Celulozy. 
k) Rzemiosło. Usługi. 
381. Bajorek Jan, Karolak Jerzy: Nowe warsztaty i pa 
64- 
wilony handlowo-usługowe. Co słychać w tarnow- 
skim rzemiośle? Rozm.: (z). Tarn. Azoty 1979 nr 
17s.6. 
382. Czy tarnowskie rzemiosło sprosta potrzebom 
usługowym? [Przez] (eta). Gaz. Połud, 1979 nr 
85 (18 IV) s. 1-2. 
383. jak rozwijało się tarnowskie rzemiosło? [Przez] 
(zyg). Dz.Pol. 1979 nr 107 (15 V) s. 6 . 
384. Koniarz Grzegorz: Czekając na usługi. Tarn.Hag. 
II. .1979 [nr 4] : kwiecień s. 4. 
Punkt Informacji Usługowej w Tarnawie. 
385. Madej Marian: Majster Królewskiego Zamku. Meta- 
lowiec Tarn. 1979 nr 19 s. 5 . 
Ryszard Jachna artysta - rzemieślnik z Tarno- 
wa. 
386, Malowane skrzynie. Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 7 s. 
9, il. 
Rzemiosło artystyczne Wojciecha Wróbla z Tar- 
nowa. 
387. Mikuła Marian: H=łdworny płatnerz kinematografii. 
Rozm. Stanisław Ćwik. Walka Młod. 1979 nr 52 s, 
16 - 17, ii.; 
"Express" z wizytą u tarnowskiego 
płatnerza. [PrzezJ (HSO). Expr. Wlecz. 1979 nr 
197(3IX)s.3,11. 
W pracowni Mariana Mikuły. 
0 dalszy rozwój rzemiosła i usług 
poz. 535. 
388. Rozwój rzemiosła. W województwie tarnowskim. 
[PrzezJ (zyg). Dz. Pol. nr 10 (15 I) s. 5. 
339. Wojewódzki program rozwoju usług i rzemiosła. 
Wspólne posiedzenie Sekretariatu KW PZPR i WK SO 
w Tarnowie, [prze:Q(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 44 
.(26 II) s. 5. 
Usługi zob. też poz. 138, 222, 229, 234, 452. 
5. Gospodarstwo wiejskie. 
a) Rolnictwo 
390. Adamczyk Dam Intensyfikacja produkcji w gminie 
. 
65 
[Wojnicz] - sprawa podstawowa. Por, Służ, Rol. 
1979 [nr 3] : jesień s. 61-64, il. 
391. Brzeziński Edward: Modele produkcyjno-ekono- 
miczne gospodarstw indywidualnych dla terenów. 
Polski południowo-wschodniej. Zag, Ekon. Rol. 
1979 nr 5 s. 140-143. 
Streszczenie pracy doktorskiej, 
M.in. dotyczy Tarnowskiego. 
392. Czy Bolesław będzie gmina gospodarstw specjalis- 
tycznych?[Przez](kie), Dz. Pol, 1979 nr 246 
(31X)s.8. 
393. 
Dalszy 
rozwój -rolniczych 
spółdzielni 
produkcyj- 
nych; [Przez] (KiS). Dz. Pol. 1979 nr 229 (11 X) 
s. 
8; 
Dynamiczny rozwój tarnowskich 
rolniczych 
spółdzielni 
produkcyjnych. [Przez] (gs). Gaz. 
Połud. 1979 nr 24 (1 X) 
Piekarz Edmund; 
w 
zespole 
- łatwiej, Tarn. Mag. Il. 1979 [nr 2] 
: 
luty 's, 8, 
- i l.; Spółdzielnie produkcyjne- gospo- 
darują coraz lepiej. [Przez] (sad). Gaz. Połud. 
1979 nr 177 (9 VIII) s. 1-2. 
. 
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 
woj, tar- 
nowskim. 
394.:Domniewski Tomasz: Powrót do wiatraka. Oz. Pol. 
1979nr288(24-26XII)s.4. 
. 
Wykorzystanie naturalnych energii (wiatr, woda) 
dla rolnictwa w woj.- tarnowskim. 
395. Domalewski Tomasz: Prezes na huśtawce. Dz. Pol. 
1979nr94(28-29iV)s.7. 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
"Wolanka" 
w 
Woli 
Rzędzińskiej. 
396. Domalewski Tomasz: Przebicie tystącem. Dz, Po.. 
1979 nr 269 (30 Xi) s. 3, 
Rolnictwo w Tarnowskiem, 
397. Duma .Aleksander: SKR [spółdzielnla Kółek Rol- 
niczych w Radomyślu Wielkim], która nigdy strak. 
nie' mioła. Plon -1979 nr 47 s, 6-7. il . 
398. Energie naturalne dla rolnictwa, [Przez] (kis). 
Dz. 
Pol. 
1979 
nr 
275 
( 
7 
XII) 
s.4 
. 
'Tarnowski Gddzf atr.Oárodka 8atí,wGzo-Ruz»o,$owi;ya 
technicznej OUslógi Rolnictwa vt 'Z dí ar.ach -'w'.o 
todzi, 
-6 6- 
399. Gawroński Jerzy: Rolnictwo to nie tylko żniwa 
Sobota w gminie Bolesław. 
Wieści 1979 nr 26 
s3. 
400. Główne kierunki rozwoju tarnowskiego rolnictwa. 
[Pzez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 45 (27 II) s. 6 . 
401. Gospodarka rolna województwa tarnowskiego 
Urząd Wojewódzki 
w 
Tarnowie 
- 
Tarnów: 
UW 
1979 nr. 26 s,; 21 
»'s, ?Í ?iSSia'i !V.-'.:;: ! 'Uo^vz,. n -; 
-z 
. 
SiiwjAqr 
Inch, -iw» t» 31 
il- 
? «werołfc* jsszy POM; Labs^x. 
48I. Wsj t«ds«z$ L#/ pKżomź®3ą m-?jt»** ptni'Vtn-z • 
-, 
itMei 
iP?» rte 
i-, 
î> t«ti». 
ftftzoirf 
pwduK- 
t^Hi? i ??OjvrA.-' 
^läSßÖifrtWSSh iiii'-'iîi'iti.vi, 
h»»* u. itn ÖIP t/fjiiipi.«« 
- 
fpin* 
9. fi, ii.i tetwv* 
Ziźttirami 
fm-'i 
. 
• 
!a?eitoítt>wsá» Nasatte pfö.m . -;^ 
'i'' 
o 
ií tfc'ft'-:» 
oö 
Stania?«ya úti»:, ,/. 
02, it,. 
.. 
Vńffiii <5Vit) 3. 1 
- 
2; Ptoble.r/ 
iv. . 
:d>,ć!ii w drobnych gospoaarstwach 
r,, 
- 
, 
: uśpółcz. 
1919 nr 12 s. 1-0 
- 
28. 
K,:r,. 
kterystyko sytuacji w rolnictwie 
tasnawsalego. 
Hołe - nía ausi tnaoxyö zacatona 
». 531. 
kOk- flvKvrz Eo, .-S». Sisety taina po«ao öl a TÖITSIV. 
fwoj. târnawaklaj, Tarn. «as. 11 . 197? few 
snarres ®> 4-9, il* 
Ą05". Plan upoMs?&snniania postępu rolniczego w woje- 
wództwie tsrri'., :.: -.in na rok ?973 / Hajewói'.' 
eárodok Paar • '-.'„Vlnicz-ego 6tart.- Tarniwi • 
flrert, 1979.- 
;5j 3; 21 ćw. 
Jo !utyt > j Muitoowtgo.. 
i)06. POM 
u-; -w, OpVoeU.lt M«ttíyr»owyJ 
- 
/i,-« i»i>!i>,«sw. 
Tpfx«~jCep). 
caz. 
p-o'í.ud» isn 
.orTSt»11-îl«. ^ 
-ra, it 
«07. Prtfba- rozaieszcicwa, prorfulttjl rolnic^j « a*,')»-. 
«?dXtttMfe c 
»kj 
i«»ty.tut Upîîs -, navioxevKÄ ? CMbmmwł :*«<<• 
- 
ć7- 
?ułewyi -1UNG, 1979.- [2j , 48 3.: tab.} 
/R [Różne]/ ItiNG; 144/. 
M, in. woj. tarnowskie, 
4 08. Rolnicza sprawy gminy Olesno, 
frrzaz]' (kis). 
Oz. Pol. 1979 nr 183 (16 VOX) a.»lv. i 
połudnlowa-wschodnle j, Zesz.îkiuJs. 
M 
miar. 1978 [ar. 19 79] 2. S s, H9»r/ 
; 
', 
>.ab. 
Blalicgr, !?<5Z. ryj*. 
K,; 
. 
. ;,!'.>tyozy , 
r 
, n:-,,,iago 
VI?. t'cf'ual:« 'U- 
.8o.}»w:jelmrcii nektarów ssspaâsrrki aacaito- 
,.<.-. 
-, 
mi -Tarni 1.979 «t'- » roa» • Ć5. 
. 
«r 32/79 
T«ríít!«Jilego z dn. 
2.*.' 
liaiops'ja 1979 r, zal«ahj)c« zarządzanie 
. 
sptíiwle 3zcz8®Ôîoweç'î okreâianla 
rsgiond* 
inVŁi:..;,-,tftv>;o rozwoju t-:;-«le twa » województwie 
•••'-'. ' í!. 
: .U:cz. »P.: >;rn. 1979 ne 10 poz.37. 
»«?Bletm jMte. tsi poz, 39, 51, 89, »8, 292, 
. 
155, W, 
52S, 5.33, !>01, 608, 676, 712, 
m, 
.973,, m. 
. 
Jłl ttotiawla 
jan 
Badania neo etüXtywncáciq krzyżowania towarowe- 
-;o bydłr ta»y' nltlímej czarno-białej, nizinnej 
ozoíwono-títalííj i polskiej czerwonej z rasg 
••jviMiXéi** 
u - jeaddz-twie tarnowskim i Oan Adam- 
czyk,- «rakéwt Inst.Zootechniki, 1979,- 
62 s.» 
11, ! 21 cis,.- 
Bibliogr, s, 55-61.- . Sum,Raz. 
Oo użytku siuibnwego. Rozprawa haMlltacy jna. 
Foliowa tuczami« »da ja eąśmin, ' H iłowych Żuko- 
wicach. ]>«»*} L.sa4).. 0 - .j.z,Poł«d,. 
1979 nr 2fr9 
Í3B Ml) », ». 
421, Sis*-; .Cv.caiuaww Kyytyszol» oceniono gospoda r-''. -} 
te.?.? . 
SirjDifltńw -Hocowll Zarooowej! 
* Kiw**mi* 
1w 
Gaz„Polod, ' 1975 nr 
22®(10«js,B. 
- 
69- 
422. Gospodarstwa specjalistyczne stawiają na hodowlę. 
W gminie Gnojnik. [Przez] • (kis). Dz. Pol. 1979 
nr235(18X)s.8. 
423. Gospodarstwo służące za krajowy przykład. [Przez] 
(tl). Oz, Pol. 1979 nr 24 (29 I) s. 5. 
Gospodarstwo hodowlane Edwarda Galicy z Wadowic 
Górnych. 
424. Niepomyślny rok w rozwoju produkcji zwierzęcej. 
W Tarnowskiera. [Przez] (eg). Gaz. Połud. 1979 nr 
34(14II)s.4. 
425. Sar Jarosław: Pogodny dom. Grom. Rol. Pol. 1979 
nr150s.1,4 il. 
Gospodarstwo hodowlane Bajorków z Rzepiennika 
Biskupiego. 
426. Specjalista na 14 hektarach. [Przez] (tl). Dz. 
Pol.1979nr8(11I)s.6. 
Stanisław 
Oługoó 
właściciel 
gospodarstwa 
specjalistycznego w Łęgu Tarnowskim. 
427. Zielonka Jsrzy: "Złota Wiecha" 
- 
1979 w Tarnow- 
skiem. Por. Służ. Roi. 1979 [nr 4]: zima s. 73- 
74, il. 
Budownictwo inwentarskie. 
Hodowla zob. też poz. 114, 367, 448, 459. 
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo. 
423. Ciepły Stefan: Kwiaty. Tarn. Mag. II. 1979 [nr 
5j:maj s. 9, il. 
Ogród Kwiatowy w Okocimiu - Zakładu Doświad- 
czalnego Krakowskiej Akademii Rolniczej. 
429. Holik Tadeusz: Większe obrot. i produkcja - 
lepsze zaopatrzenie. Rozmowa z prezesem SSO 
' [Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej] w Tar- 
nowie. Rozm. Zygmunt Koper. Tarn. Azoty 1979 
nr10s.ć,il. 
430. Ku wygodzie ogrodników. [Przezl (jg). Głos Pr. 
1979 nr 180 (30 VII) s. 3. 
Urządzenie służgce do otrząsania krzewów jago- 
dnwych, skonstruowane przez rolników ze wsi 
Meszna Opacka. 
70- 
431. Lis Ryszard: Polska odmiana pomidorów. Tarn. 
Mag. Inf. 1979 nr 2 s. 6, il. 
Przyborów - Zakład Doświadczalny Instytutu 
Warzywnictwa w Skierniewicach. 
432. Ogródki dla wszystkich. [Przez] (en). Gaz. 
Połud. 1979 nr 141 (26 VI) a. 4; Prawie wszystko 
o ogrodach działkowych. [Przez] (zyg), Dz. Pol, 
1979 nr 122 (1-3 VI) s. 9. 
Stan obecny i perspektywy rozwoju ogródków 
działkowych w woj. tarnowskim. 
433. Rozwój pracowniczych ogrodów działkowych [w Tar- 
nowskiem] . [Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 130 
(12 VI) s. 6. 
434. Rozwój produkcji ogrodniczej i sadowniczej. 
Z działalności tarnowskiej Wojewódzkiej Spół- 
dzielni Ogrodniczej. [Przez] (zyg). Dz. Pol.1979 
nr97(2V)s.6. 
435. Szpaczyński Idzi: Nad czym pracują w Brzesku. 
Plon 1979 nr 47 s. 15, il. 
Sady, uprawa kwiatów. 
Ogrodnictwo 
zob. też poz. 367, 
674. 
d) Leśnictwo. 
36. Gospodarka leśna w Tarnowskiem. [Przez] (zyg). 
Dz.Pol.1979nr17(24I)s.6. 
437. Lasy też potrzebują dobrych gospodarzy. Za mało 
zespołów leśnych [w Tarnowskiem]. [Przez] (zyg). 
Dz.Pol.1979nr26(5II)s.5. 
438. losie przemieszczają się na północ. 
[Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 107 (15 V) s. 6 . 
Dotyczy 
lasów 
Wierzchosławic. 
439. Majewski Stanisław 
Stan i perspektywy gospodarki leśnej w Makrore- 
gioniePołudniow-wschodnim/ Stanisław Majewski 
; 
Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.- Kra- 
ków: PAN, 1979. 
. 
fil.•! 
tab.j 24 cm.- /Rapor- 
tyiOpinie/f' 
w Krakowie; z. 2/. 
Do użytku wewh" ;t neys. 
M.in. dotyczy ;arnow:;'-icgo. 
71- 
440. Stary drzewostan wymaga opieki. [Przez] (zyg). 
z.Pol. 1979 nr 148 (4 VII) s. 6 . 
Rezerwat leśny Dębina koło Bochni. 
441. Szych Zygmunt: Na pozór niewinny śnieg... Dz. 
Pol.1979nr17(24I)3.9, il. 
Zjawisko Śniegołomów w lasach Nadleśnictwa 
Dąbrowa Tarnowska. 
e) Łowiectwo 
442. Gospodarka łowiecka w Tarnowskiem. (Przez] (zyg). 
Dz.Pol. 1979 nr 18 (25 I) s. 8. 
443. 
"Hubertowiny" w Tarnowie. [Przez] (L). Gaz.Połud. 
1979nr250(6XI)s.6. 
444. Myśliwi rozpoczęli wielki sezon. [Przez] (zyg). 
Dz.Pol. 1979 nr 250 (6 XI) s. 6 . 
445. Szych Zygmunt: Hajda w lasi Tarn.Mag.Inf. 1979 
nr1s.12, il. 
Polski Związek Łowiecki w Tarnowie. 
f) Gospodarka rybna 
446. Borek Elżbieta: Pasja z wodą w butach. Tarn.Mag. 
Inf. 1979 nr 2 3. 12; Człowiek - woda - ryba. 
[Przez] (rl). Tarn.Mag.II . 1979 [nr 7/8] 1 lipiec- 
siarpień s. 6; Lis Ryszard: 100-lecie wędkars- 
kiej organizacji. Głos.Pr. 1979 nr 192 (13 VIII) 
s. 6; Między hobby a gospodarka rybną. [Przez] 
(eta). Gaz.Połud. 1979 nr 242 (26 X) s. 1,3: 
Obchody w Pustkowie. W 100-lecie PZW. [Przez] 
(M.W .) . Echo Załogi 1979 nr 2 a. 5; [Piętnaście] 
15 lat Koła PZU w "Azotach". 
Tarn.Azoty 1979 
nr24s.3. 
Polski Zwięzek Wędkarski w woj. tarnowskim. 
447. Malczaviokl Czesław 
Stan i perspektywy rybackiej gospodarki stawowej 
w Makroregionie Południowo-Wuchcdnim / Czesław 
Malczewski; [przy współpracy Kazimierza Paster- 
naka]; Polska Akademia tiauk, Oddział w KraKowle.- 
Krakdw: PAN, 1979.- 27 s.: 3 tab.; 24 cm.- (Ra- 
porty 1 Opinie / PAN, Oddział w Krakowie; z. 4) 
Do użytku wewnętrznego. 
M.ln. dotyczy woj. tarnowskiego. 
- 
72- 
448. Piekarz Edmund: Pstrąg o'la łosoś z Czchowa. 
Gaz.Połud. 1979 nr 233 (18 X) s. 1, 3. 
Hodowla pstrąga w jeziorze 
Czchowskim. 
6. Handel, gastrononia 
449. Borek Elżbieta: Atrapa, 
sznurek, 
styropian. 
Dwie witryny? Po co? Dla kogo? Tarn.Mag.II .1979 
[nr 2] luty s. 5, il. 
" Problem dekoracji wystaw sklepowych w Tarnowie. 
450. Koniarz Grzegorz: co nam oferuje DESA [w Tarno- 
wie]. Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 1 s. 10 - 11, il. 
451. Koper-Zygmunt: Nocny sklep ma powodzenie [w Tar- 
nowie] Gaz.Handl. 1979 nr 18 S. 4 . 
Także: Tarn.Azoty 1979 nr 5, il. 
452. Mata i wielkie problemy handlu i usług. Na przy- 
kładzie WPHW [Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Handlu Wewnętrznego w Tarnowie]. [Przez] (z). 
Tarn,Azoty 1979 nr 6 s. 5, il. 
453. Manowce dębickiej gastronomii. [Przez] (eta). 
Gaz.Połud. 1979 nr 261 (20 XI) e. 4 . 
454. Najlepsi w zawodzie. [Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 
nr3(4I)s.6.Także:Tamżenr5(8I)a.5. 
Wojewódzkie eliminacje konkursu młodych kucha- 
rzy, cukierników i kelnerów w Tarnowie, 
455. Realizacja planu skupu płodów rolnych [w Tarnow- 
skiem] . [Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 37 (17 II) 
s. 9. 
456. Szych Zygmunt: Sklep od siódmej do siódmej, Dz. 
Pol. 1979 nr 276 (8-9 XII) s. 4, il. 
Pawilon nandlowy przy ul. Klikowskiej w Tarno 
wie. 
457. W Tarnowie, jak przed laty, 3tylowa winiarnia. 
[Przez](azet). Expr.Wlacz. 1979 nr 233 0 (17 X) 
8. 3. 
«58. Wybieramy najlepazg tarnowską placówką gastrono- 
miczną. iPrzezi(ead). Gaz.Połud. 1979 nr 138 
(22 VI) s." 4. 
Konkurs "Mister gastronomii 79". 
- 
73- 
459, Zarządzenie Nr 13/79 Wojewody Tarnowskiego z dnia 
21 maja 1979 r. w sprawie rozszerzenia skupu 
trzody chlewnej mięsno-słoninowej według wagi 
i oceny poubojowej na dalsze gminy województwa 
tarnowskiego. Oz. Urz, URN Tarn. 1979 nr 4, poz. 
22. 
Handel zob. też poz. 229, 381, 429, 593. 
7. Finanse. 
460. Bank w Brzesku rozszerza działalność. [Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 122 (1 VI) s. 9 . 
461. Budżet województwa tarnowskiego na 1900 rok / 
Wojewoda Tarnowski.- Tarnów : [b. w.],, 1979.- 
345.; 31 cm.- 0pi3 wg okł. 
462. Co utrudnia rozwój gospodarstw specjalistycznych. 
Banki spółdzielcze w Tarnowskiem na cenzurowanym. 
[Przez] (kis). Oz. Pol. 1979 nr 210 (27 IX) s.8 . 
463. MBP [Narodowy Bank Polski] w Brzesku poleca nowe 
usługi. [Przez] (eta) Gaz. Połud. 1979 nr 132 
(15 VI) s. 6. 
B. Komunikacja. Transport. Łączność. 
464. Borek Elżbieta: Będzie tramwaj, czy nie. Tarn. 
Mag.Inf.1979nr3-9s.7;CzydoTarnowa 
wróci tramwaj? [PrzezJ (en). Gaz. Połud. 1979 
nr275(7XII)s.1 
- 
2. 
Planowanie trakcji tramwajowej w Tarnowie. 
465. Budowa obwodnicy odciąży ruch kołowy w Tarnowie. 
[Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 246 (3 IX) s.3 . 
466. Domalewski Tomasz: Po obu stronach asfaltu. Oz. 
Pol. 1979 nr 60 (17-18 III) s. 4 . 
Budowa dróg w województwie tarnowskim. 
467. Domalewski Tomasz: Transport na poboczu. Oz. 
Pol. 1979 nr 109 (17 V) s. 4. 
Zakłady Naprawcze Taboru samochodowego w Brzes- 
ku. 
74- 
468. Głomb Józef: Most przez Białą w Ciężkowicach. 
Ciekawy zabytek budownictwa drewnianego. Dro- 
gownictwo 1979 nr 2 a. 50 - 51, il. 
469. Koper Zygmunt: Berliety pod gołym niebem. Tarn. 
Azoty 1979 nr 3 a. 5. 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjna 
w Tarnowie. 
470. Koper Zygmunt: Transport trzeba polubić. Tarn. 
Mag.Inf. 1979 nr 7 s. 6, 11. 
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Tarnowie. 
Krupiński 
A.: 
Tarnowska Obwodnica Turystyczna 
: 
poz. 122 . 
471. Lis Ryszard: Układ. Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 5 
s. 6, il. 
Tarnowska sieć komunikacyjna. 
472. Na usługach dużego i. małego przemysłu. 15 lat 
tarnowskiego PSK [Przedsiębiorstwa 
Spedycji 
Krajowej] .[Przez] (eta), Gaz.Połud. 1979 nr 174 
(6 VIII) s. 2. 
473. Pół wieku świerczkowskiej poczty, [przez](z). 
Tarn.Azoty 1979 nr 12 3. 6 . 
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Tarnów-3, 
474. Radziszewski Oani Rejon Dróg Publicznych w Tar- 
nowie. Drogownictwo 1979 nr 4 s. 102 - 105, 11. 
475. Służą również aiastu. [PrzefJ(z). Tarn.Azoty 
1979nr27s.6,il. 
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Tarnowie. 
476. [Sto pięćdziesiąt] 150 tys. telefonów w Krakowie. 
W roku 1905. [Przez] (AMW). Expr.Wiacz. 1979 nr 
1420(2BVI)s.2. 
M.ln, dotyczy budowy Wojewódzkiego Centrum 
Telekomunikacji w Tarnowie. 
477. Tarnowianie w ogólnopolskiej olimpiadzie filate- 
listycznej, [Hrzezj (zyg). Oz.Pol. 1979 nr 109 
(17 V) fr• 6. 
Oacek Oolczyrtaki 1 Ryazard Ostręga. 
478. Tarnowska komunikacja - dobra czy zła? [Przez] 
- 
75- 
(en). Gaz. Połud. 1979 nr 17G (31 VII) s. 6; 
Sądecki Jerzy: A jednak może być lepsza (oby 
nie tylko w dniach kontroli). Tamże nr 235 
(20 VII) s. 1, 3. 
479. Tosza Elżbieta: Co dalej z tarnowska obwodnicą? 
Gaz. Połud. 1979 nr 222 (2 X) s. 6. 
480. Zmiany układu komunikacyjnego Brzeska. Aby od- 
ciążyć trasę E-22. Gaz. Połud. 1979 nr 156 (13 
VII) s. 4. 
481. Zwiększa się liczba telefonów. W Tarnowskiem. 
[Przez] (eta). Gaz. Połud. 1979 nr 204 (11 IX) 
s. 6. 
482. Zarządzenie Nr 30/79 Wojewody Tarnowskiego 
z dnia 9 listopada 1979 r. zmieniające zarzą- 
dzenie w sprawie zmiany wysokości taryfy opła- 
ty specjalnej za przejazd bez ważnego dowodu 
jazdy (biletu) miejskimi środkami komunikacji. 
Oz. Urz. WRN Tarn. 1979 nr 10 poz. 86 . 
Komunikacja zob. też poz, 559, 708. 
Transport zob. też poz. 323, 374, 514. 
9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika. 
483. Domalewski Tomasz: Wodociąg na sucho. Oz. Pol. 
1979nr101(7V)s.3. 
Budowy 
wodociągów w tarnowskich 
wsiach. 
484. Harcerze z Tarnowskiego w akcji "Wisła". 
[Przez] 
(zyg). Oz. Pol. 1979 nr 50 (6 III) s. 6 . 
485. Lis Ryszard: Kiedy woda dla Lęgu. Tarn. Mag. II. 
1979[nr5]:majs.5. 
Inwestycje w, 
w Tarnowskiem. 
486. Lis Jan: Z wielką wodą nie ma żartów. Rozmowa 
z dyrektorem tarnowskiego WZIR [Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych] i zastępcą prze- 
wodniczącego komitetu przeciwpowodziowego. Rozm,. 
- 
76- 
Tomasz Domalewski, Dz. Pol. 1979* nr 51 (7 III) 
s. 3. 
487. Pulit Franciszek: Spór o wodę !we wsi Rozdziele]. 
Tarn. Mag, Inf. 1979 nr 2 s, 6, il. 
488. Zarządzenie Nr 42/78 Wojewody Tarnowskiego 
z dnia 30 grudnia 1978 r, w sprawie utworzenia 
Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Tarnowie z siedzibą w Dąbrowie Tar- 
nowskiej. Dz. Urz. URN Tarn. 1979 nr 1, poz. 2 . 
Gospodarka wodna zob. też poz. 338, 410. 
10. Gospodarka komunalna. Gospodarka mieszkanio- 
wa. 
4C9, Borek Elżbieti: Pigkno z liszajem. Gaz. Połud. 
1979 nr 165 (25 VII) dod. Od Środy do Środy nr 
27s.4,il. 
Nieporządek w Parku Strzeleckim w Tarnowie. 
490. Borek Elżbieta: Tak wie'3 pustych mieszkań. Tar'. 
Mag. Inf. 1979 nr 1 s. 6-7. 
Sytuacja mieszkaniowa w Tarnowie. 
491. Domalewski Tomasz: Robota na 100 domów. Dz. Pol. 
1979nr74(3IV)s.3. 
Zakład Budowlano-Remontowy Wojewódzkiej Spół- 
dzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. 
492. Gospodarka komunalna w Tarnowskiem. 
[Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 3 (4 I) s. 6. 
493. Koper Zygmunt: Spółdzielczości 
mieszkaniowej 
blaski i cienie. Tarn. Azoty 1979 nr 22 s. 6, 11. 
Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarno- 
wie. 
494. Koper Zygmunt: Zrodzona z potrzeb załogi. XX lat 
PSM [Praco,'nicze j Spółdzielni Mieszkaniowej] 
"jaskółka" [Zakładów Azotowych w Tarnowie].T3rn. 
Azoty 1979 nr 20 s. 5, il. 
495. 0 potrzebach tarnowskiej gospodarki komunalnej. 
[Przez] (sad). Gaz. Połud. 1979 nr 233 (16 X) 
s'. 
1-2 . 
- 
77- 
496. Ringer Elżbieta, Rzymek Zofia: Niech nam zima 
lekką będzie. Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 1 s. 1, 9, 
11. 
Przygotowanie służb komunalnych do zimy w Tar- 
nowskiem. 
497. Rzymsk Zofia: Kolejka do M... Mieszkania w sta- 
tystyce. Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 3 s. 7 . 
Dotyczy woj. tarnowskiego. 
498. Stankiewicz Janusz: Głowę muru nie przebiję... 
Rozmowa 
z prezesem 
Tarnowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Rozm. Elżbieta Tosza. Tarn. Mag. 
Inf.,1979 nr 4 s. i, 7, il. 
499. Szych Zygmunt: Znicz przywędrował do Olesna. Oz. 
Pol.1979nr29(8II)s.4. 
Gazyfikacja wsi woj. tarnowskiego. 
500. Tosza Elżbieta: Batalia o śmieci. Tarn. Mag.Inf. 
1979nr8-9s.14,il;Taż:Dużośmieci-mało 
ludzi do sprzątania odpadów. Oaz. Połud. 1979 
nr273(5XII)s.3. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal- 
nej w Tarnowie. 
Gospodarka mieszkaniowa 
zob. też poz. 
733. 
11. Pożarnictwo. 
501. Oni Ochrony Przeciwpożarowej. [PrzeL) (sad)iGaz. 
Połud. 1979 nr 118 (18 V) s. 1 
- 
2, il. 
M.in. w woj. tarnowskim. 
502. Najlepsze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tarnowskiem. [Ptzez] (zyg). Oz. Pol. 1579 nr 
114(23V)s.6. 
503. Niecodzienny jubileusz. Strażacka przygoda Lud- 
wika Bernackiego [z Brzeską]. [Przez] (zyj). Oz. 
Pol. 1979 nr 1U3 (16 Viii) s. 8 . 
504. Romanowski Marian: Jednostka OSP w Wierzchosła- 
wicach ma już 70 lat. Metalowiec Tarn. 1979 nrl2 
s. 2. Także: Tarn. Azoty 1979 nr 26. s. 4. 
- 
78- 
505. Stawecki Stanisław: Dni Ochrony Przeciwpożaro- 
wej [w Zakładach Azotowych]. Tarn. Azoty 1979 
nr20s.2, il. 
506. Tuchów przychylny dla strażaków. [Przez] (sad). 
Gaz. Połud. 1979 nr 170 (31 VII) s. 6, il. 
507. Więcej profilaktyki - mniej pożarów. Prr.od zjaz- 
dem wojewódzkim GS? Tarnowskiego. [Przez] (zyg). 
Dz. Pol. 1979 nr 42 (23 II) s. G. 
Pożarnictwo zob. też poz. 169, 571. 
- 
79- 
VII. 
ZAGADNIENIA 
SPOŁECZNE 
I 
POLI - 
TYCZNE. 
1. Zanadnionla ogólne. 
Ćwik K.: Wybrane problemy rozwoju i działal- 
ności PPS.w Krakowskiem w latach 1945 - 1948 
= poz. 211. 
508, Dziwisz Elżbieta: Kogo wyręczyła Komisja? Gaz. 
Połud. 1979 nr 91 (25 IV) s. 3 -4; Kontrola spo- 
łeczna przejawem socjalistycznej demokracji. 
[Przez] (jk). Metalowiec Tam. 1979 nr 2 s, 2. 
Działalność Miejskiego Komitetu Kontroli Spo- 
łecznej w Tarnowie. 
309. Lisiecka Aleksandra: Rola samorządu społecznego 
zależy od działających w nim ludzi. Plenum KW 
PZPR w Tarnowie. Gaz. Połud. 1979 nr 90 (24 IV) 
s. 1-2. 
510. Mądro Erwin: W interesie nas wszystkich. Z prze- 
wodniczącym Miejskiego Komitetu Kontroli Spo- 
łecznej w Tarnowie rozm. Zygmunt Szych. Dz. Pol. 
1979nr19(26I)s.4. 
Zagadnienia społeczne zob. też poz. 54, 136, 227 
231-232, 235, 568. 
2. Partie polityczne. 
a) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
511. Babiarz Zygmunt: Bilans pćłmetka. Kampania spra- 
wozdawcza w zakładowej organizacji partyjnej. 
Rozm, Eugeniusz Głomb. Tarn. Azoty 1979 nr 6 
s. 1-2. 
Rozmowa z I sekretarzem KZ PZPR w Zakładach 
Azotowych. 
Biuletyn Informacyjny. Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza Komitet Wojewódzki w Tarnowie = poz.l . 
- 
80 
512. Czesław Budzik z tarnowskich "Azotów". 
Delegaci 
na VIII Zjazd PZPR. [Przez] (sad). Gaz. Połud. 
1979 nr 290 (28 XII) s. 1-2, portr. 
Głomb E.: Na partyjnym forum o problemach ponad 
100-tysięcznego miasta = poz. 40. 
513. Głomb Eugeniusz: Trybuna 40 tysięcy, głos wszyst- 
kich. Gaz. Połud. 1979 nr 273 (5 XII) s. 6. 
Dyskusja partyjna w środowiskach tarnowskiej 
organizacji wojewódzkiej. 
514. Huderski Mieczysław: Naszą ambicją - pracować 
lepiej. [Rozmowa z I sekretarzem Oddziałowej 
Organizacji Partyjnej w Zakładzie Transportu 
fabryki Obrabiarek Specjalizowanych 
"Ponar" 
w Tarnowie,. J, Notowała Aleksandra Lisiecka. 
Gaz. Połud. 1979 nr 216 (25 IX) s. 3 . 
515. Jabłoński Eugeniusz: W zgodnej parze. Oz. Lud. 
1979nr24B(5XI)s.3;nr249(6XI)s.3. 
Współpraca działaczy PZPR i ZSL w gminie Bo- 
lesław . 
516. Konferencja partyjna, w Dąbrowie Tarnowskiej. 
[Przez! (al) Gaz. Połud. 1979 nr 253 (9 XI) 
,a.l. 
Problem kształtowania społecznych postaw człon- 
ków partii. 
517. Krzyżak Henryk: Musimy się szczegółowo rozliczyć. 
Rozmowa z I sekretarzem KG PZPR w Dębnie... 
Rozm. 0. Sądecki. Gaz. Połud. 1979 nr 201 (6 IX) 
s. 4. 
518. Kultura pracy to wielka sprawa. Mówi- delegat 
na VIII Zjazd PZPR Alojzy Ligęzka. [Przez] (sad). 
Gaz. Połud. 1979 nr 269 (30 XI) s. 1-2, portr. 
519. Lis Ryszard, Ciepły Stefan: Bilans dekady. Tar- 
nowskie refleksje nad wytycznymi [KC PZPRJ. Tarn. 
Hag. Inf. 1979 nr 1 s. 5. 
520. Organizacja, o której się mówi. [PrzezJ (zyg). 
Oz. Pol. 1979 nr 69 (2B III) s. 6. 
Organizacja partyjna w Dąbrowie Tarnowskiej. 
521. Przynależność partyjna zobowiązuje. [Przez] (ge). 
- 
81- 
Gaz Połud. 1979 nr 7 (10 I) 3.4 . 
Dotyczy województwa. 
Raczkowski W.: Ukształtowanie się krakowskiej 
wojewódzkiej organizacji Polskiej Zjednoczonej 
Robotniczej = poz. 211 . 
522. Sądecki jerzy: Listy i rozmowy. Gaz.Połud. 1979 
nr 142 (27 VI) dod. Od Środy do Środy nr 523 s.4 . 
Komisja Skarg i Wniosków KW PZPR w Tarnowie. 
523. Sądecki J[erzy]: W pracy i poza pracą... Gaz. 
Połud. 1979 nr 284 (19 XII) s. 8, portr. 
Kazimierz Bartnik działacz partyjny z Dębicy. 
524 . Sadowski M.: Trzydziestolecie POP w elektrowni 
[Zakładów Azotowych]. Tarn.Azoty 1979 nr 1 s. 2 . 
525. Stefaniak Piotr: Wiole roboty w Bukowej. Z par- 
tyjną legitymacją. Razem 1979 nr 41 s. 4 
- 
6, il. 
Działania POP i koła ZSMP na tym terenie. 
526.. Tarnowska organizacja partyjna liczy ponad 37 
tys. 
członków. 
[Przez](ge). Gaz.Połud. 1979 
nr75(4IV)s.8. 
527. Tosza Elżbieta: Przykład idzie z góry. Partia 
w gminie [Skrzyszów]. Gaz.Połud. 1979 nr 247 
(2 XI) s.4. 
528 . Warzecha józei: Partia stawia na dobrych rol- 
ników. Rozmowa z I sekretarzem KG PZPR w Jodło- 
wej... Ro"t. Jerzy Sądecki. Gaz.Połud. 1979 
nr 213 (21 IX) s. 4, portr. 
259 . Żurek E[ugeniusź] : Powstanie PPR. Echo Załogi 
1979 nr 13 s. 4, il.; Tenże: Pierwszy Komitet 
Zakładowy. Tarże nr 15 s. 4: Tenże: Kierow- 
nicza rola partii. Tamże nr 20 s. 3, portr. 
Dotyczy Zakładu Tworzyw i Farb w Pustkowie. 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zob. tez 
poz. 224 , 226, 228, 376, 3C9, 509, 612, 641, 
816. 
•82 
b) Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
530. Inauguracja szkolenia politycznego w ZSL. Oz.Lud. 
1979nr233(18X)s.1,2. 
M.in. program szkolenia tarnowskiej organiza- 
cji. 
Jabłortski E.j W zgodnej parze = poz. 
515. 
531. Małe - nie musi znaczyć zacofane. Narada pre- 
zesów WK ZSL w Tarnowie. [Przez] (S.A). Ziel. 
Sztand. 1979 nr 55 s. 1 
- 
2. 
Jak zwiększyć produkcję małych gospodarstw 
rolnych m.in. w woj. tarnowskim. 
532. Szot Edmund: Barwy ruchu. Robotnik Solny 1979 
nr23s.1,3,il. 
Rolnictwo i tradycje ruchu ludowego w woj. 
tarnowskim. 
533. Wiśniewski Henryk: Plenum WK ZSL w Tarnowie. . 
Oz.Lud. 1979 nr 241 (27 - 28 X) s. 1. 
Zadania 
młodzieży w społeczno-gospodarczym 
rozwoju wsi i 
rolnictwa 
woj, tarnowskiego. 
534. Żarnowiec Michał: W Tarnowie. Wieści 1979 
nr49s.3 
- 
4, il,;Obchody 30-łecia ZSL w Tar- 
nowie. [Przez] (kis). Dz.Pol. 1979 nr 268 (29 XI) 
s.1 
- 
2; Uroczystość w Tarnowie w 30-lecie ZSL. 
[Przez] (en). Gaz.Połud. 1979 nr 268 (29 XI) 
s. 1. 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe zob. też poz. 75, 
403, 413. 
c) Stronnictwo Demokratyczne 
535. 0 dalszy rozwój rzemiosła i usług. Plenum WK SD 
w Tarnowie. [Przez] (en), Gaz. Połud. 1979 nr 104 
(11V)s. 1. 
- 
83- 
536. Społeczno-zawodowa aktywność tematem plenum WK 
w Tarnowie. [PrzezJ (kis). Dz.Pol. 1979 nr 
239(23X)s.6. 
Także: Gaz.Połud. 1979 nr 239 (23 X) s. 2 . 
. 
Stronnictwo Demokratyczne zob. też poz. 329. 
3. Organizacje społeczne. 
537. Baszczowski Wiesław; Wiedza umacnia przyjaźń. 
TPPR w "Azotach". 
Rozm. Zofia Kulpa. Tarn.Azoty 
1979nr17s.1,3. 
538. Czerwiński Mieczysław: 60-lecie PCK [w Tarnowie], 
Metalowiec Tarn. 1979 nr 20 s. 5 . 
539. Działalność Towarzystwa Walki z Kalectwem [w woj. 
tarnowskim] . [Przezl(zyg). Dz.Pol. 1979 nr 134 
(10 VI) s. 5. 
540. Łużny Edward: Umacnianie obronności - wychowanie 
patriotyczne młodzieży. Tarn.Azoty 1979 nr 23 
9, il. 
Klub Oficerów Rezerwy LOK w Zakładach Azoto- 
wych. 
541. Niosą pomoc ludziom. PCK w Tarnowskiem. [Przez] 
(en). Gaz.Połud. 1979 nr 258 (15 XI) s. 3. 
542. PCK dla dobra człowieka. [Przez] (z). Tarn. Azoty 
1979nr20s.6. 
Działalność organizacji w rejonie tarnowskim. 
543. [Pierwszy] I Wojewódzki Zjazd ZBoWiD w Tarnowie. 
[Przez] (of). Tarn.Azoty 1979 nr 7 s. 5, 
544. Sądecki jerzy; !0 nie jest margines. Gaz.Połud. 
1979nr232(1 :)s.5,11. 
Działalność L.i.ii Kobiet w Tarnowie. 
545 . Stałe dyżury v> .icdku Informacji dla Inwalidów. 
[PrzezJ (eta). ti .,:, Połud. 1979 nr 136 (20 VI) 
s. 8. 
i 
84 
Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem. 
546. Tarnowskie spotkanie kombatantów. W rocznicę 
Września i 30-lecie ZBoWiD. [Przez] (sad). Gaz. 
Połud. 1979 nr 203 (10 IX) s. 2 . 
Organizacje społeczne zob. tez. poz. 62, 155, 
581, 606. 
4. Organizacje młodzieżowe. 
547. Hufiec ZHP Ryglice najlepszy w Nieobozowej Akcji 
Letniej 1979. [Przez](zg). Gaz.Połud. 1979 nr 
263(22XI)s.1 
- 
2. 
Także: Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 7 s. 3 . 
548. Imię J.Korczaka i sztandar dla Hufca ZHP w Żab- 
nie. [Przez](sad). Gaz.Połud. 1979 nr 119 (29 V) 
s. 6. 
549. Macenowicz Ernest: Młodzież jest niecierpliwa. 
Mówi przewodniczący ZW ZSMP w Tarnowie... Rozm. 
' 
J. Sądecki. Gaz.Połud. 1979 nr 274 (6 XTI) s. 3, 
11. 
550. Piekarz Edmund: Hasła i czyny. Tarn.Mag.II . 1979 
[nr 4]: kwiecień s. 10, il. 
Aktywność organizacji młodzieżowych w woj. 
tarnowskim. 
551. Powstaje piękny wypoczynkowy ośrodek tarnowskich 
harcerzy. W Piaskach - Drużkowie koło Czchowa. 
[Przez](en). Gaz.Połud. 1979 nr 127 (8 VI) s. 4 . 
Także: Tamżę nr 109 (17 V) s. 4 . 
Stefaniak P,: Wiele roboty w Bukowej = poz. 525 . 
552. Stolarz Ryszard: Młodzież dla postępu. Z wice- 
przewodniczącym do spraw społeczno-zawodowych 
ZK ZSMP o programie. Rozm, A.Lubaś, Tarn. Azoty 
1979 nr 11. s. 3. 
Organizacja młodzieżowa w Zakładach Azotowych 
w Tarnowie. 
- 
85- 
553. Sztandar dla organizacji ZSMP w Radomyślu Wiel- 
kim. [Przez](eta). Gaz.Połud. 1979 nr 129 (11 VI) 
s. 2. 
554. Sztandar 
la ZSMP w Bochni. [Przez] (zyg). Dz. 
Pol. 1979 nr 127 (8 VI) s. 2. 
Także: Gaz.Połud. 1979 nr 127 (8 VI) a. 3 . 
555. Świeszczakowska-Tabor Hanna: Coś Jednak robią. 
Płomienie 1979 nr 7 s. 58 - 59. 
Koło ZSMP w Nowym Wiśniczu. 
556. Współpraca korzystna dla obu stron. Tarnowska 
młodzież - studenci Krakowa. [Przez](sad). Gaz. 
Połud. 1979 nr 39 (20 II) s. 4. 
Współpraca członków: FSZMP woj. tarnowskiego 
i Klubów Tarnowian przy uczelniach krakowskich. 
557. Wysiłek młodych opisany w lata rozwoju. Obra- 
dowały wojewódzkie konferencje ZSMP. [Przez] 
(EG). Gaz.Połud. 1979 nr 277 (10 XII) s. 1 
- 
2. 
M.in. w Tarnowie. 
Związek Harcerstwa Polskiego zob. też poz. 56» 
58, 484, 732. 
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej zob. 
też poz. 409, 687 - 688, 759. 
5. Praca. Zabezpieczenie społeczne. 
Zagadnienia socjalne. 
55B. 
"Bartoszowcy" razem. [Przez](hc). Gaz.Połud. 
1579 nr 166 (26 VI) s. 2. 
W«półoreca miedzy Ochotniczym Hufcem Pracy 
42-2 im. Bartosza Głowackiego w arzesku 1 Kra- 
kowskim Pułkiem Obrony ^Terytorialnej tegoż imie- 
nia. 
559. Blisko bytowych i socjalnych spraw kolejarzy. 
W tarnowskim węźle PKP. [Przez](AL). Gaz.Połud. 
1979 nr 132 (15 VI) s. 4. 
560. Bogacz Janusz: Premia na zdrowie. Tarn.Mag.Inf. 
1979nr7s.5.11. 
Uyacypliria pracy w tarnowskich 'Azotach . 
86- 
561. Czekamy na dalsze propozycja. [Przez](z). Tarn. 
Azoty 1979 nr 12 s. 4, il. 
Przedstawiciele PZU odpowiadają na pytania 
czytelników w redakcji "tarnowskich Azotów". 
562. Domalewski Tomasz: Sens inżynierskiej roboty. 
Dz.Pol. 1979 nr 262 (21 XI) s. 3 
- 
4. 
Dotyczy Zakładów Azotowych 
w 
Tarnowie. 
565. Działalność 
socjalna 
tarnowskich 
zakładów. 
[Przez] (eta). Gaz.Połud. 1979 nr 283 (18 XII) 
s. 1. 
564. Hańderek Janusz: 
Złożona 
odpowiedzialność. 
Problemy młodych. .Gaz,Połud. 1979 nr 63 (21 III) 
dod. Od Środy do Środy nr 9 s. 4, 11, 
Fluktuacja młodych kadr i zawodowa preorienta- 
cja w woj. tarnowskim. 
565. Komarewicz Józef: Junackie gospodarowanie. 
Metalowiec Tarn. 1979 nr 16 s. 3, il. 
Ochotnicze Hufce Pracy w Tarnowie. 
566. Kozioł Ryszard: Sprawiedliwie dzielić i racjo- 
nalnie gospodarować - by starczyło na wszystko. 
Rozmowa z zastępcą dyrektora [Zakładów Azotowych] 
do spraw adminiatracyjno-socjalnych. Roza. Zyg- 
munt Koper. Tarn.Azoty 1979 nr 12, s. 1, 3. 
567. Kulpa Zofia: Czas przeszły, niedokonany. Staty- 
styka i ludzie [w Zakładach Azotowych]. Tarn. 
Azoty1979nr5s.3 
- 
4. 
Dotyczy nieobecności w pracy. 
568. Mistrz - działacz społeczny i organizator pracy. 
[Przez](ge). Gaz.Połud. 1979 nr 110 (10 V) s. 3 . 
569. O stałą poprawą warunków pracy. KSR [Konferen- 
cja Samorządu Robotniczego] w tarnowskich "Azo- 
tach". 
[Przez](ge). Gaz.Połud. 1979 nr 125 (6 
VI) s. 2. 
Piekarz E.: Emerytalna 
pomoc dla rolników = poz. 404. 
570. Ratkowska Emilia: Dyplom w cenie. Kadry - pro- 
blemy, inicjatywy [w Tarnowskiem]. Sztand.Młod. 
1979nr114C^Ł*V)a. 1 
- 
2, il. 
- 
87- 
571. Stadnicki Roman: By nic zdarzały się pożary 
i wybuchy. Bezpieczeństwo instalacji [w Zakła- 
dach Azotowych] . Tarn.Azoty 1979 nr 10 s. 4. 
572. Usamodzielnienie oddziału ZUS u Tarnowie. [Przez] 
(Jot). Dz.Pol, 1979 nr 63 (21 III) s. 6. 
P raca zob. też poz. 319, 327, 329 , 331 , 340, 
518, 645, 634, 688, 704, 712, 721, 724. 
Zagadnienia socjalne zob. też poz. 118, 432-433, 
818. 
6. Związki zawodowe. 
573. Bromboszcz Bogusław: W Pustkowskich 
radach 
oddziałowych samodzielność, inicjatywy, upraw- 
nienia. Spr.Chemików 1979 nr 18 s . 1, 4. 
Związki zawodowe w Zakładzie Tworzyw i Farb 
w Pustkowie, 
574. Gruszecki Tadeusz: Nie wyręczać administracji. 
[Rozmowa z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady 
Związków Zawodowych w Tarnowie]. Rozm. Adam 
Jurczak. Tarn. Mag. Int. 1979 nr 5 s. 12 . 
575. Tarnowska WRZZ - w trosce o rozwój racjonaliza- 
cji. [Przez] (ef). Temat - Wynalazczość i Racjo- 
nalizacja 1979 nr 5 s. 12 . 
576. Tradycje działalności związkowe j w Tarnowskiem. 
Początek dało Stowarzyszenie Robotników Budowla- 
nych. [Przez] (zyg). Oz.Pol. 1979 nr 272 (4 XII) 
9.6 . 
577, Żurek E[ugeniusz]: ka.. '- Zakładowa. 4C lat ZTir 
[Zakładu Tworzyw 1 Farb w Pustkowie]. Echo Zało- 
gi 1979 nr 17 5, 4, portr. 
Działalność organizacji związkowej w 1. 1945 - 
- 
1955. 
Związi.i zawodowe zob. też poz. 304a, 743. 
- 
88- 
7. Czyny społeczne. Współzawodnictwo. 
578. Czyn wartości blisko 5 milionów złotych. Gaz. 
Połud. 1979 nr 124 (5 VI) s. 6, il. 
Dotyczy gminy Tuchów.' 
579. Dodatkowa produkcja - Czyny dla środowiska. 
Tarnowskie w czynie 35-lecia PRL. Dz.Pol. 1979 
nr77(6-8IV)s.9. 
580. Młodzież swojemu miastu "Wiosna czynów 79"- 
roz- 
poczęta. [Przez](of). Tarn.Azoty 1979 nr 14 s.5, 
il. 
Dotyczy Tarnowa. 
581. W czynie społecznym. [Przez] (Z .K .) Grom,Rol.Pol. 
1979nr99s.6. 
Koła Gospodyń Wiejskich w woj. tarnowskim. 
582. Żurek E [ugeniuszl]: Rozwój współzawodnictwa pracy. 
Echo Załogi 1979 nr 21 s, 3. 
W Zakładzie Tworzyw i Farb w Pustkowie. 
Czyny społeczne zob. też poz. 614. 
8. Pomoc społeczna. 
583. Ciepły Stefan: Pieniądze w błoto. Tarn.Mag.Il . 
1979 [nr 4]: kwiecień s. 1, 11, il.; Samborski 
Zdzisław: "Pogodna jesień" w Iwkowej. Tamże. 
Dora Pomocy 5połecznej w Iwkowej. 
5G4. Kańtierek Janusz: Różne barwy jesieni życia. Gaz. 
Połud. 197? nr 192 (27 VIII) s. 4 -5 . 
Domy Pomocy Społecznej w Tarnowskiem. 
585. Opieka dla najbardziej potrzebujących. Z działal- 
ności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tar- 
nowsKiem. 
[Przezj (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 79 
(10 IV) s. 6. 
586. Pieniądze r.ie załatwią wszystkiego. [Przez] (er). 
Tarfi.Mag.Inf. 1979 nr 7 s. b . 
Problem opieki nad ludźmi starymi w woj.tar- 
nowskim. 
- 
89- 
587. Stan i perspektywy opieki społecznej. W Tar- 
nowskiem działa ponad 700 terenowych opiekunów. 
[Przez](zyg). Dz.Pol. 1979 nr 6 (9 i) s. 4. 
Pomoc społeczna zob. tez poz. 656 . 
9. Patologia społeczna. 
588. Gościewicz Alfred: Recepta na kieliszek? Tarn. 
Mag.Inf. 1979 nr 4 s. 11, il. 
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy w Tarnowie, 
589. Hańderek Janusz: Ajenci, benzyna i kierowcy,Tarn, 
Mag.Inf. 1979 nr 3 s. 1. 
Nadużycia na stacji benzynowej w Żabnie. 
590. Hańderek Janusz: Sili, wzięli pieniądze... Gaz. 
Połud. 1979 nr 226 (8 X) s. 4 
- 
5. 
Także: Expr.Wiecz. 1979 nr 203 (11 XI) s. 2. 
Napad w Szczepanowicach. 
591. Hańderek Janusz: Cwaniak na stołku. Tarn.Mag.II. 
1979 [nr I] : styczeń s. 1, 16. 
Przestępstwo gospodarcze Mariana Kurtyki - dy - 
rektora Zakładu Budownictwa Komunalnego w Brzes- 
ku 
592. Hańderek Janusz: Dużo strat w niedużym przedsię- 
biorstwie. Tarn.Mag. II. 1979 [nr 2] : luty s. 16, 
il. 
Kradzież i brak gospodarności w Chłodni Skła- 
dowej w Tarnowie. 
593. Hańderek Janusz: Kanty i zdrowie. Gaz.Połud. 1979 
nr105(12- V) s.3. 
Nadużycia w sklepie nr 14 WSS "Społem" w Tar- 
nowie. 
594. Malwersanci z Jodłowej. [Przez] (sad). Gaz.Połud. 
1979nr247(2XI)s.3. 
595_ Program walki * al ko no 1 izmem w Tarnowskiera: Dzia- 
łalno« L.tcfil«Kł<|CA»a nader istotna. 
[PrzezJ 
(zyg). jz.Po1. A91B nr 1 (2 I) s. 6. 
Uchwała sesji URN w Tarnowie zmierzająca do 
ograniczenia - pożycia napojów alkohklowych. 
- 
90 
596. Satała Zbigniew: Czyżby miasto afer? Tarn.Mag. 
II. 1979 [nr 5]: kwiecień s. 5, il. 
Nieprawidłowości 
na 
różnych 
stanowiskach 
w Brzasku. 
597. Skulska Wilhelmina: Krok naprzód. Ogólnopolskie 
spotkanie Klubów AA (Anty Alkoholowych) w Dąbi- 
cy. Probl.Alkoh, 1979 nr 3 s. 7 
- 
8. 
598. Szajka włamywaczy stanie przed sądem. 
"Specjali- 
zowali 
się" 
w okradaniu sklepów 
"Pewexu". 
[Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 283 (18 XII) s. 6. 
M.in. dotyczy Tarnowa. 
599. Szych Zygmunt: Napisał, że przyjeżdża na swój 
pogrzeb... Dz.Pol. 1979 nr 185 (18 - 19 VIII) 
s. 7. 
Zbrodnia w Ryglicach. 
600. Szych Zygmunt : Ujęto i skazano samochodową szaj- 
kę [w Tarnowie] .Dz.Pol.1979 nr 55 (12 III) s. 5. 
601. Szych Zygmunt: Z soboty na niedzielę dłużej gra 
orkiestra... Tarn.Mag.Il. 1979 [nr 9]: wrzesień 
s.16-17. 
Problem chuligaństwa w Tarnowie. 
10. Uroczystości. Obchody 
602. Bogacz Jerzy: Pamięć, wciąż żywa. W 50 rocznicę 
sprowadzenia prochów J.Bema [do Tarnowa], Sł. 
Powsz. 1979 8 nr 236 (17 X) a. 7, il.: Jubileusz 
sprowadzenia prochów ganerała Bema do rodzinnego 
Tarnowa. [Przez] (smw). Tarn.Mag.II . [nr 7/8]: 
lipiec - sierpień s_. 
23. il .j Tarnów - ku czci 
ren. Józefr. Pena. [PrzezJ (dj). Oz.Pol. 1979 nr 
226(BX)s.6. 
603. Dni Kultury Zgierskiej w Tarnawie. [?rzeż](sta). 
Gaz.Połud. 1979 nr 226 (8 X) s. 1. 
604. Dzień Wojska Polskiego [w Tarnowie]. [Przez](kuo). 
Gaz.Połud. 1979 nr 231 (13 - 14 X) s. 2. 
605. Głomb Eu^^nlusz: Godnie •jczcIć jubileusz mia3t3. 
Tarnów u progu swego 650-lecta. Gaz.Połud. 1979 
nr 240 (24 X) s.l-2i Szmyyd Jerzy: Tarnów ma swa 650 
- 
91- 
urodziny. Rozmowa z prezydentem miasta... Rozm. 
Jerzy Sądecki. Tamże nr 39 (20 II) s. 3, il.: 
Żarnowski Adam: Przed 650-leciem Tarnowa, Echo 
Krak. 1979 nr 124 (6 VI) s. 3. 
606. Obchody 60-lecia PCK w. Tarnowie. [Przez] (kis). 
Dz.Pol. 1979 nr 261 (20 XI) s. 6 . 
607, Obchody 35-lecia PRL w Tarnowskiem [Przez](zyg). 
Dz.Pol. 1979 nr 163 (23 VII) s. 1, 3. 
" 
Z wiedzą rolniczą - po lepszo plony". 
[Przez] 
(zyg). Dz.Pol, 1979 nr 40 s. 9. 
Dni Książki Rolniczej 
w woj. tarnowskim. 
Uroczystości zob. też poz. 291, 304a - 305, 344, 
540, 553 - 554, 711, 722, 735, 749. 
Obchody zob. taż poz. 
33, 62, 127, 129, 153, 
225, 274, 279, 2D9, 296, 298, 302 - 303, 311, 
333, 353, 353, 446, 472, 494, 501 , 503 
- 
505, 
524, 534, 538, 546, 579 , 614 , 635, 673, 703, 
705, 739, 324, 832, 833, B4C, S42, 852, 903, 
911, 943, 945, 950 
- 
952, 957, 961, 966, 970, 
974, 973. 
608. 
- 
92- 
VIII. 
ZAGADNIENIA 
PRAWNO 
- 
ADMINI 
STRA 
- 
CYJNE 
1.. Zagadnienia ogólne 
609. Jak reagowano na skargi i postulaty mieszkańców 
[w Urzędzie Miasta Tarnowa w 1978 r .]. Dz.Pol, 
1979 nr 67 (26 III) s. 5. 
610. Najlepsze sołectwa w województwie tarnowskim. 
Gaz.Połud. 1979 nr 274 (6 XII) s. 4 . 
611. Sołectwo w Rzepienniku Biskupim - najlepsze 
w 
Tarnowskiem. [Przez](zyg). Dz.Pol. 1979 
nr 
274 (6 XII) s. 8. 
612. Więcej uwagi dla pracy administracji terenowej. 
Z konferencji KZ PZPR tarnowskiego UW. [Przez] 
(eta). Gaz.Połud. 1979 nr 244 s, 2. 
613. Zarządzenie Nr 17/79 Wojewody Tarnowskiego 
z dnia 30 czerwca 1979 r. zmieniające zarządze- 
nie w sprawie statutu organizacyjnego Urzędu 
Wojewódzkiego w Tarnowie. Dz.Urz. WRN Tarn. 1979 
Nr.5, poz, 32. 
2. Rady narodowe 
614. Kulpa Z[ofia]: Radni zatwierdzili: program rea- 
lizacji Obywatelskiego Czynu XXXV-l2Cia PRL, 
program obchodów 650-lecia Tarnowa, Tarn.Azoty 
1979nr10,s.1,5, il. 
Sesja Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie. 
615. Rajczyk Henryk: Pierwsza Rada Narodowa Miasta 
Tarnowa. Metalowiec Tarn. 
1979 nr 14 s. 
5. 
Rady narodowe zob. też poz. 5, 231, 237, 242, 
595, 689, 746. 
- 
93- 
3. Prokuratura. Sądownictwo. 
616. Bieszkiewicz Stanisław. Sądy bez togi. Rozmowa 
z prokuratorem wojewódzkim 
Rozm. Janusz Hań- 
derek, Gaz. Połud. 1979 nr 144 (29 VI) s. 3. 
Sądy Społeczne i Społeczne Komisji; Pojednaw- 
cze w woj. tarnowskim, 
617. Cyzio Bolesław: 
Kształtowanie świadomości 
i kultury prawnej społeczeństwa w praktyce pro- 
kuratur 
województwa 
tarnowskiego. 
Probl. 
Praworz. 1979 nr 6 s. 51-54. 
618. Doroczna narada sędziów w Tarnowie. [Przez] 
. 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 43 (24 II) s, 9. 
619. Efekty prokuratorskiej kontroli. [Przed (of). 
Tarn. Azoty 1979 nr 15 s. 2. 
Dotyczy woj. tarnowskiego. 
620. Ocena stanu bezpieczeństwa 
i porządku. Narada 
w Prokuraturze Wojewódzkiej w Tarnowie. [Przez]. 
(zyg); Dz.Pol. 1979 nr 48 s. 9. 
621, Pietrus Edward: Kolegia i świadomość prawna, spo- 
łeczeństwa, (Profilaktyka przed i powykroczenio- 
wa 
w woj tarnowskim). Ref. Zag. Wykrocz. 
1979 
nr 2 s. 17-23. 
Szeroka działalność profilaktyczna. Konferencja 
prasowa w Prokuraturze Wojewódzkiej w Tarnowie. 
[Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 78 (9 IV) s. 5. 
Sądownictwo zob. też poz. 171. 
4. Bezpieczeństwo publiczne. 
523, Bratko Józef i 
mnieśli barykadę ... Dz. Pol. 
7' 
(25 /łlf) s. 7. 
Tsrroryzii- gvwp bandyckich pod koniec lat czter- 
dziestych m.ij. U okolicach Bochni, Brzoska 
i Tarnowa. 
«24. Bratko Józef; OsłoJ-nie zawołanie watażki. Oz. 
Pol. 1979 nr 239 (\ki - poeta, kierownik GOK 
w Ciężkowicach. 
- 
111 .- 
754. Koniarz Grzegorz: Czekaj tatka latka. Tarn. 
Mag.Inf, 1979 nr 3 s. 11, 11. 
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Tar- 
nowie . 
755. Koniarz Grzegorz: Wypowiedzenia dla kultury. 
Taro.Mag,II. 1979 [nr 2] 
luty 3. 7, 
il. 
Gminny Ośrodek Kultury w Czchowia, 
756. Lis Ryszard: Tarnowski Pałac dziecięcych ma- 
rzeń... Echo Krak. 1979 nr 184 (18 - 19 VIII) 
s. 6. 
Pałac Młodzieży w Tarnowie, 
757. Marat Stanisławi W Tarnowie po raz pierwszy. 
Scena 1979 nr 1 s. 18 - 19, il.; Mijas Stani- 
sławi O "Laur Pogórza". 
Tamżenr3s.18-19, 
il. 
Centralny Przegląd Amatorskich Teatrów Małych 
Form w Tarnowie. 
758. Maruta Leszek: Garby w pałacu, 
Tarn.Mag.Il. 
1979 [nr 1] i styczeń s. 12 
- 
13, il. 
Pracownie modelarskie 
w tarnowskim Pałacu 
Młodzieży. 
759. Nowak Krzysztof: Spotkajmy się w Piwnicy... 
[Rozmowa 
z 
kierownikiem 
artystycznym Klubu 
ZSMP w Tarnowie], Rozm. Zygmunt Szych. Oz. Pol. 
1979 nr 101 (7 V) s. 5 Koniarz Grzogorz: 
Epitafium 
dla 
"Piwnicy". 
Tarn.Mag.Inf. 1979 
nr7a.1,10,il. 
Działalność Klubu ZSMP w Tarnowie. 
760. Praca najlepszych twórców - amatorów z całej 
Polski w Tarnowie. Klub "Zachęta" patronuje 
amatorskiej twórczości. [Przez](zyg). Oz.Pol. 
1979nr244(29X)s.5. 
761. "Swojac/" mają 34 lata. [Przez](jk). Motalowioc 
T8rn. 19T> nr 8 s. 1. 
Rcglo 
ly zespół pledni i tańca w Wierzcho- 
sławlcBcii. 
'62. Tarnowianie [z Pałacu Młodzieży] wystawiają 
swe prace w Warszawie. [Przez](zyg). Oz.Pol. 
1979 nr 3,(4 I) s. 6. 
f\ 
- 
112 - 
763. Warzecha Andrzej: Cena marzeń. Dz.Pol. 1979 
nr 276 (8-9 XII) s. 3, il. 
Gminny Ośrodek Kultury w Ciężkowicach. 
764. W służbie kultury robotniczej. Echo Załogi 
1979 nr 1 s.8, 11, il.. 
Działalność Zakładowego Domu Kultury "Sto- 
mil" w Dębicy. 
765. Wszystko o dzieciach i dla nich. Tarnowski 
Pałac Młodzieży w Międzynarodowym Roku Dziec- 
ka. Dz.Pol. 1979 nr 7 (18 I) s. 4. 
766. ZDK [Zakładowy Dom Kultury "Stomil" [w Dę- 
bicy] przykładem dla innych. [Przez] (kis). 
Dz.Pol. 1979 nr 233 (3 X) s. 6. 
I Spotkania 
Kabaretowe 
w Pustkowie. 
767. Cyganik Henryk: Kabarety w Pustkowie. Gaz. 
Połud. 1979 nr 139 (23 - 
VI) o. 5, il. 
763. Cyganik Henryk: Pustków, kabarety i "Szyszka". 
Scena1979nr10s.23-24. 
769. Sylwetki laureatów. Inf.Woj.Ośr.Kult. 1979 
nr1s.9 
- 
11, il. 
Kabaret "Skra" działający przy Klubie Mło- 
dego Technika Wytwórni Urządzeń Chłodniczych 
w Dębicy. 
770. 
"0 Żywiczną Szyszkę". 
Oprać. M . Wilczkiewicz. 
Echo Załogi 1979 nr 11 s. 3 . 
Praca kulturalno-oświatowa zob. też poz. 69 . 
Oomy kultury zob. też poz. 797 , 813, 922, 
961, 977. 
Kluby zob. też poz. 679, 681, 777. 
c) Muzea. 
Kolekcjonerstwo. 
Wystawy. 
771. Krupiński Andrzej: Muzeum im. St. Fischera 
w Bochni. Ini.Kult.Woj.Tarn. 1979 [nr iji 
luty s. 12 
- 
14. 
- 
113 - 
772. Lippóczy Norbert: Zapomniane 
"Tarnowiana". 
Tarn. Mag. II . 1979 [nr 4]: kwiecień 3. 17. 
kolekcja pamiątek polsko-węgierskich 
NorbertaLippoczy'ego. 
773. Na przykładzie szkolnej izby [pamięci w Szkole 
Podstawowej 
nr 17 w Tarnowie-Świerczkowle]. 
[Przez] (luk). Tarn. Azoty 1979 nr 15 s. 3 . 
774. Nowe Muzeum. |Przez] (kbj). Tarn. Mag. Il.1979 
[nr 6]: czerwiec s. 15. 
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. 
775. Potępa Stanisław: Tarnowskie wernisaże. Tarn. 
Mag. II . 1979 [nr 7/8]: lipiec - sierpień s. 20 
Działalność wystawiennicza tarnowskich pla- 
cówek kulturalnych. 
776. Styszko Jan: Od trojaków litewskich do książki 
kucharskiej. Wysłuchała; A. Lubaś. Tarn. Azoty 
1979nr30s.7. 
Kolekcjoner, sekretarz Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego 
w Tarnowie. 
777. Tarnowscy kolekcjonerzy mają swój klub. [Przezl 
(zyg). Oz. Pol. 1979 nr 258 (15 XI) 3. f . 
Klub Kolekcjonerów w Domu Kultury "Tamel" 
w Tarnov: u. 
773. Wędkarstwo w ex llbrisie. [Przez] (1). Tarn. 
Mag. Ini. 1979 nr 3 a. 8. 
Wystawa w tarnowskiej galerii ART. 
Wystawy zob. też poz. 223. 
Diuro Wystaw 
Artystycznych 
w Tarnowie 
/'/9. Oaniowska-Stąsiek Krystynai Tkaniny Kowalew- 
skich. Tarn. Azoty 1979 nr 10 s. 7 . 
- 
114 - 
780. Baniowska-Stąsiek Krystyna; Urzekająca cera- 
mika i pełne wdzięku rysunki. Tarn.Azoty 
1979nr47s.6,il. 
Wystawa Bolesława Książka i Małgorzaty 
Książek-Różkowicz. 
701. Broń Andrzej: Czerń i biel. Tarn.Hag.Il . 1979 
[nr 7/8]: lipiec - sierpień s. 20, il. 
Wystawa malarska Andrzeja Gieragi. 
782. Komarewicz Józef: Salon zimowy otwarty do 
8 stycznia 1979 r. Metalowiec Tarn. nr 1 
s. 7, il. 
Muzeum Okręgowe 
w 
Tarnowie. 
783. Borek Elżbieta: Wystawa "osobliwa i niezwy- 
kła". 
Gaz.Połud. 1979 nr 245 (30 X) s. 3 . 
784. Dzieje władzy miejskiej Tarnowa, kultura ar- 
tystyczna XVII - XVIII w.: wystawa stała 
w ratuszu: przewodnik / Muzeum Okręgowa 
w Tarnowie; oprac. Paulina 
Chrzanowska.- 
Wyd. 2 .- Tarnów: MO, 1975. - 
24 s., 
[22] k. 
tabl.: il. portr.; 18 cm. 
785. Grafika Józefa Gielniaka ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Deleniej Górze: (katalog wysta- 
wy] / Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Paździer- 
nik - listopad - gruczień 1979. - 
[Tarnów]: 
MO, 1979.- 
[l6j s.; 18 cm. 
786. Kołodziej Maria: Brakuje portretu Dagny Przy- 
byszewskiej ale... Wystawa w tarnowskim Ra- 
tuszu. Metalowiec Tarn. 1979 nr 16 s. 3. 
Ekspozycja prac malarza warszawskiego Kon- 
rada Krzyżanowskiego. 
Kołodziej M.i Historia Muzeum w Tarnowie = 
poz. 739. 
787. Kołodziej Maria: "Polaków Portret «łasny" 
z tarnowską kolekcją. Tarn.Mag.Inf. 1979 
nr7s.11,11. 
Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
- 115 
- 
788. Majcher-Węgrzynek Alicja: Generał Józef Bem - 
ekspozycja 
muzealna, Tarn.Azoty 1979 nr 
s. 6, il. 
789. Muzeum Okręgowe w Tarnowie: dzieje i zbiory / 
|red. Stanisław Potępa|.- Tarnów i [b.w .], 
1979.- 176 s.: il.; 21 cm. 
Treść: Kołodziej Maria: 
Historia Muzeum 
w Tarnowie. Zychowska Maria: Biblioteka Muzeum 
Ziemi Tarnowskiej. Wróbel Stanisław: Wartości 
i treści archiwaliów w zbiorach Muzeum Okręgo- 
wego w Tarnowie. Idler Barbara: H elena Lang - 
szkic biograficzny. Potępa Stanisław: Grafika 
Alojzego Majchra. Chrzanowska Paulina: 
naj- 
starsza huta szkła w Tarnowie. Takacs Bela: 
Polscy hutnicy w hutach szkła na Górnych 
Węgrzech. Leo Andrzej: Gdańskie srebra stołowe 
z XVIII w. Bartosz Adam: Rzeźby Józefa Sachy 
[z Łysej Góry]. Bartosz Anna: Haft ludowy re- 
gionu tarnowskiego. Szope Maciej: Kolekcja nu- 
mizmatyczna. 
790. Muzeum to także historia miasta... [Przez] 
(zyg). Dz.Pol. 1979 nr 251 (7 XI) s. 6 . 
791. Potępa Stanisław: Czeluście muzealnych maga- 
zynów, czyli o tym co trudno zobaczyć. Tarn. 
Mag.II. 1979 [nr 1]: 
styczeń s. 18, il. 
792. Potępa Stanisław: Historia w ofensywie. Rozmo- 
wa z dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie.., 
Rozm. Jan Otałęga Dz.Pol. 1979 nr 65 (25 III) 
s. 6. 
793. Potępa Stanisław: Muzea a reklama. Rozmowa 
z dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie... 
Rozm. Janusz Hańderek. Gaz.Połud.1979 nr 60 
(17-18III)s.3. 
794. Szope Maciej: Miecze w muzeum. Tarn.Azoty 1979 
nr24s.7. 
795. Tosza Elicieta: "Zostanie to w listku, w zapa- 
chu, w łopianie..." 
Tarn.Mag.ini. 1979 nr 6, 
s. 11. 
Wystawa grafiki Józefa Gielniaka. 
116 - 
Wróbel S.: Wartości i treści archiwaliów 
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
poz. 789. 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie zob. też poz. 52, 
216, 219, 
, 
d) Radio i telewizja. 
796. 
"Mówi Rozgłośnia Zakładowa..." 
[w dębickiej 
Wytwórni Urządzeń Chłodniczych], [Przez](t). 
Echo Załogi 1979 nr 12 s. 10, il. 
797. Rajczyk Janina: Balet na plan: "Rajan" w te- 
lewizji . Tarn. Azoty 1S79 nr 16 s. 7, il. 
Studio Baletu Nowoczesnego Domu Kultury tar- 
nowskich 
"Azotów". 
798. Skóra Ryszard: O telewizyjnym "Bilansie". 
Tarn.Azoty 1979 nr 27 s. 4, il. 
Udział pracowników "Azotów" w telewizyjnym 
turnieju zakładów chemicznych. 
e) Kultura fizyczna. Sport. 
799. Adamczyk Kazimierz: Przecież rower na gumach 
jeździ... Tempo 1979 nr 54 s. 3, il. 
Dotyczy sportu w Dębicy. 
800. Borsa Gerard: G.Borsa i Jego łucznicy. [Roz- 
mowa z prezesem Ludowego Klubu Sportowego 
Dąbrovia z Dąbrowy Tarnowskiej] . Rozm. T .Gór- 
ski. Gaz.Połud. 1979 nr 221 (1 X) s. 7. 
801. Dołęga-łączyński Z.: I znów na trasie Tarnów- 
-Poprad. Wieści 1979 nr 31 s. 4j Rośnie ran- 
ga wyścigu szlakami kurierów.Tamże nr 31 s. 
4, il. 
V Międzynarodowy Wyścig Kolarski juniorów 
"Szlakiem Kurierów Beskidzkich". 
602. Orogi i rozdroża pustkowsklego sportu, [przez] 
MW. Echo Załogi. 1979 nr 17 s. 3 . 
803. Oaźwiecki Adam, Sąsiadowicz Wiesław« Pogoda 
dla Brzostowskiego. Sport 1979 nr i3 s. 4, 
portr. 
- 
117 - 
Dyrektor 
Kombinatu Przemysłowo-Rolnego 
"Igloopol" w Dębicy - Edward Brzostowski 
i jego zasługi dla rozwoju sportu na tym 
terenie. 
804. Kariera na dwóch kółkach. Echo Załogi 1979 
nr3s.11,11. 
Jan Magiera trener i koordynator sekcji 
kolarskiej Towarzystwa Sportowego "Stoml" 
w Dębicy. 
805. Kieroński Roman: Blaski i cienie tarnowskie- 
go sportu. Dz.Pol. 1979 nr 6 (9 I) s. 4 . 
806. Kołtun Ryszard: W kolarskiej Dębicy. Dz.Pol. 
nr 166 (26 VII) s. 6. 
807. Kosiński St.: Kolarze "Stomilu" w Tour 
Europeen. Echo Załogi 1979 nr 13 s. 11, il. 
808. Lech J.: Biegać? Nie biegać...? Rekreacja 
fizyczna [w Zakładach Azotowych). Tarn.Azoty 
1979nr44s.4,il. 
809. Lis Ryszard: Olimpijczyk. Tern. Mag.II. 1979 
[nr lj: Styczeń s. 16 - 17, il.; Madej 
Marian : Pierwszy olimpijczyk. Metalowiec 
Tarn. 1979 nr 12 s. 5. 
Zdzisław Nowak, lekkoatleta, nestor pol- 
skich -olimpijczyków. 
810. Machnicki Wojciech: jeździć jak w Oębicy. 
Tarn.Mag.II . 1979 [nr Q: styczeń 3. 22, il. 
Automobilklub Dębickich Zakłaoów Opon 
Samochodowych "Stomil". 
811. Machnicki Wojciech: Piłowanie lodu kolcami. 
Tarn.Mag.II . 1979 [nr 2]: luty s. 
22. 
Rajd samochodowy "Stomil 79". 
812. Madej Marian: Piłka poza boiskiem. Tarn.Mag. 
II. 1979 [nr 6]: czerwiec s. 22, 11. 
Kluby sportowe w woj. tarnowskim. 
- 
118 - 
813. Majorek Stanlsław: Kulisy trenerskiej loterii. 
Notował : (WiS). Tarn.Mag.II. 1979 [7/8] : lipiec 
- 
sierpień s. 22, il. 
Trener drużyny piłki ręcznej w tarnowskim 
Pałacu Młodzieży. 
814. Małgorzata Rataj rewelacja Letnich Mistrzostw 
Młodzików. Pływanie. [Przez] (boj). Tarn.Azoty 
1979nr30s.8. 
815. Niklas Jerzy: W poszukiwaniu recepty na sukces. 
Rozmowa z dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej 
i 
Turystyki Urzędu Wojewódzkiego... Rozm. 
Wie- 
sław Sąsiadowlcz. Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 1 s. 13. 
816. Nowak Stanisław! Sport 1 turystyka na Ziemi 
Tarnowskiej. Sekretarz 
KW PZPR w Tarnowie 
tow. 
"... 
w specjalnym wywiadzie dla Sportu". 
Rozra, Andrzej Nawrocki. Sport 1979 nr 106 
s.1,4,11. 
817. Otałęga Oan: Sport'78 nad Wisła 1 Dunajcem. Oz. 
Pol.1979nr3(4I)o.4. 
Kalendarium wydarzeń sportowych 1978 roku 
m.ln. w województwie tarnowskim. 
818. Prosowlcz Adolf i Recepta na wypoczynek. Rozmowa 
z Przewodniczącym Zarządu Wojawódzkiego TKKF 
w Tarnowie... Rozm. Wiesław Sęsiadowlcz. Sport 
1979 nr 148 s. 4, portr. 
819. Refleksje o tarnowskiej piłce. 
[Przez](jot). 
Oz.Pol. 1979 nr 63 (21 III) s. 6. 
820. Reprezentanci Tarnowskiego triumfowali. [Przez] 
(zyg). Dz.Pol, 1979 nr 2 (3 I) s, 4. 
Sukces młodych sportowców w międzynarodo- 
wym turnieju piłki ręcznej w Tarnowie. 
821. Rozegrano XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
im. 
Zbyszka Cyganiewicza 
[w Dębicy], Spr. 
Chemików 1979 nr 21/22 s. 6, 11. 
- 
119 - 
822. Rzeszuto Jerzy: Łucznicy z Dąbrowy Tarnowskiej. 
Dz.Pol. 1979 nr 147 (3 VII) s. 4. 
Ludowy Klub Sportowy Dąbrovia w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 
823. Sąsiadowicz Wiesław: Dorównać bogatej tradycji. 
Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 3 s. 13. 
Międzyzakładowy 
Spółdzielczy Bocheńskl Klub 
Sportowy, 
824. Sąsiadowicz Wiesław: Jubileusz ulubieńców Tar- 
nowa. Sport 1979 nr 210 s. 1 
- 
2. 
Klub Sportowy "Tarnovia". 
825. Sąsiadowicz Wiesław: Ubogi krewny czy sportowy 
partner. Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 6 s. 13. 
Ludowe Zespoły Sportowe w woj. tarnowskim. 
826. Sąsiadowicz Wiesław: Wrosnąć pu3tką w krajobraz. 
Tarn.Mag.II . 1979 [nr 4]: kwiecień s. 22 
- 
23, 
il. 
Budowa hali Gwardyjskiego Klubu Sportowego 
w Tarnowie. 
827. Sieczko Janusz: Pod banderą "Azotów". 
Przed se- 
zonem o żeglarstwie. Rozm. Z.Kulpa. Tarn. Azoty 
1979nr20s.4, il. 
828. Smogorzewski Maciej: Auta z lamusa przejadą 
200 km. Międzynarodowy Rajd Weteranów Szos 
wystartował w Tarnowie. Kur.Pol. 1979 nr 130 
(17VI)s.1 
- 
2, il. 
829. [Stupięćdziesięcio] 150-osobowa reprezentacja 
spartakiadowa woj. tarnowskiego [na VI Ogólno- 
polską Spartakiadę Młodzieży]. [Przez] T.G. 
Gaz.Połud, 1979 nr 157 (14 - 15 VII) a. 2 . 
830. Szulc Marian: Cena wielkiego wyczynu. Tarn.Mag. 
II. 1979 [nr 3] i marzec s. 1, 22. 
Problemy tarnowskiego sportu. 
331. 
•Tarnovla" 
- 
nowy klub sportowy. [Przez] (zyg). 
Oz.Pol. 1979 nr 169 (30 VII) s. 5. 
- 
120 - 
832. Tarnowskie zakłady pracy dają przykład. Sporto- 
wy czyn 35-lecia. [Prez](rad). Sport 1979 nr 
105 a. 2. 
833. W krajowej czołówce. Sport 1979 nr 106 (1 VI) 
s. 4. 
Ogniwa Ludowych Zespołów Sportowych w woj, 
tarnowskim. 
834. Zapasy w Bochni. [Przez] (tg), Gaz.Połud. 1979 
nr127(8VI)s.2. 
Sekcja zapaśnicza Bocheńskiego Klubu Sporto- 
wego. 
Sport zob. też poz. 134 - 135, 701. 
Klub Sportowy 
"Unia" 
w Tarnowie 
835. Bogacz Janusz: Spojrzenie na bilans Unii, Tarn. 
Azoty 1979 nr 16 s. 8. 
836. Kozioł Ryszard: Wartości rzeczywiste sportu. 
Tarn.Azoty 1979 nr 10 a. 8 . 
837. Kozioł Wiesław: Nie będę tranerem. Sylwetki 
tarnowskich sportowców. 
Rozm. 
Jacek Głomb. 
Tarn. Azoty 1979 nr 4 s. 8. 
Piłkarz ręczny Unii Tarnów. 
838. Mityng Jubileuszowy. 10 lat sekcjl pływackiej 
Unii. [Przez](boj). Tarn.Azoty 1979 nr 45 a. 7, 
839. Osuch Romam Nie ilość lecz Jako«. 0 proble- 
mach zakładowego aportu. Tarn.Azoty 1979 nr 23 
a. 8. 
840. Półwiecze Unii Tarnów. [Przez!(zyg). Oz.Pol. 
1979 nr 289 (27 XII) a. 6. 
841. Sąsladowicz Wieaławi Renoma zobowiązuje. Tarn. 
Mag.Inf. 1979 nr * a. 13, 11. 
Sekcja pływacka. 
842. Sportowa nadzieja Tarnowa. 50 lat UNII. Tarn. 
Mag.II . 1979 [nr l]i »tyczert s. 22, 11. 
- 
121 - 
843. Sukces tarnowianki na zawodach w Paryżu. [Przez] 
(zyg). Dz.Pol. 1979 nr 34 (14 II) a. 6 . 
Anna Skolarczyk pływaczka z tarnowskiego 
klubu "Unia". 
Klub Sportowy 
"Wisłoka" 
w Dębicy 
844. Gorczyca Wojciech: "Wisłoka - Morsy" w I lidze! 
Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 7 6. 17. 
843. Górski Tadeusz: Dlaczego piłkarze Wisłoki spa- 
dli z II ligi? Gaz.połud. 1979 nr 140 (25 VI) 
a. 7. 
846. Górski Tadeusz: Potknięcie mistrza. Gaz.Połud. 
1979 nr 209 (17 IX) s. 7. 
Kazimierz liplert - zapaśnik. 
847. Mulak Oan: Przykład Dębicy. Sztand.Młod. 1979 
nr 116 (lć V) s. 6, oortr. 
848. Serafin Marek: Narodziny po ni trzeci. Tryb. 
Ludu 1979 nr 281 (29 XI) e. 10. 
Sekcja bokserska. 
- 
122 - 
Xll. JĘZYKOZNAWSTWO. 
849. Rudnicka-Fira Elżbieta: Ludowe nazwy roślin 
leczniczych w gwarach byłego powiatu dąbrowsko- 
tarnowskiego. Por.Jęz. 1979 z. 4 s. 172 - 13?. 
Językoznawstwo zob. też poz. 61. 
- 
123 .- 
XIII. LITERATURA PIĘKNA. 
1. Historia literatury i krytyka literacka. 
Życie literackie. Teksty. 
850. Cyganik Henryk: Być albo nie być? - być l Gaz. 
Połud. 1973 nr 40 (21 II) dod. Od Środy do 
środynr5s.4,il. 
Także: Tamże nr 29 (8 II) s. 4. 
I Międzywojewódzki Konkurs Poetycki o "Laur 
Pogórza". 
851. Czekanie na literatów, [Przez] SPOT. Tarn.Mag. 
Il. 1979 [nr 9] : wrzesień s. 21( Polem. Gra- 
bowski Andrzej: Szczekanie na literatów. 
Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 5 s. 11 . 
Literaci tarnowscy i ich twórczość, daw- 
niej i dziś. 
852. Jadczak Barbara: O wierszach Marii Kozaczko- 
wej w pięćdziesięciolecie pracy literacko-pu- 
blicystycznej. Biul.Inf.Stow.Twórców Lud. 
1979nr17s.11 
- 
12. 
853. Konkurs poetycki ["Metalowca Tarnowskiego"] 
rozstrzygnięty. [Przez] (jk). Metalowiec Tarn. 
1979nr1s.4, 
854. Kozaczkowa Maria: Zalipianka [w.] Inf.Woj. 
Ośr.Kult. 1979 nr 3 s. 13, 11. 
855. Lis Ryszard: Z potrzeby serca. Grom.Rol.Pol. 
1979 nr 23 s. 14. 
Twórczość Marii Kozaczkowej. 
856. 
"Podegrodzki ciosek" dla poety z Tarnowskie- 
go. [Przez] (j). Dz.Pol. 1979 nr 104 (11 V) 
s. 6. 
Andrzej Grabowski z Ciężkowic laureatem 
I nagrody 
w turnieju jednego 
wiersza. 
857. Przedstawiamy... [Maria Kozaczkowa] . Inf.Woj. 
Ośr.Kult. 1979 nr 3 s. 8 
- 
9, il, 
Stybel E.: Nawojka ® poz. 69 . 
- 124 
- 
858. [Szósty] VI turniej jednego wiersza rozstrzyg- 
nięty. |Przez| (jk). Metalowiec Tarn. 1979 
nr23s.5,il. 
859. Worcell Henryk 
Inne rewiry / Henryk Worcell.- 
Kraków: Wydaw. 
Literackie, 1979 .- 175, [2] s.; 20 cm.- 
ISBN 83-08-00181-5; Tenże: Odkryte rewiry. 
Rozm. Izabella Bodnar. Tarn. Mag. Il . 1979 
[nr 2]: luty s. 18, portr. 
Między innymi związki pisarza z Tarnow- 
skiem. 
Tarnowskie Spotkania 
Literackie 
Młodych . 
860. Jędrzejewski Marek! Z kroniki Jednej imprezy. 
Walka Młod. 1979 nr 43 s. 9. 
861. Komarewicz Józef i Wokół Tarnow8kich Spotkań 
Literackich Młodych. Metalowiec Tarn. 1979 
nr20s.5,11. 
362. Llskowacki Artur D.: Spory o wartości. Jan- 
tar 197'' nr 43 s. 4, 11. 
863. Nagrody dla młodych poetów 1 prozaików. 
[Przez] (eta). Gaz. Połud. 1979 nr 226 (8 X) 
a. 2. 
Turniej miniatur literackich w ramach "Tar- 
nowskich Spotkań Literackich". 
864. Potępa Stanlaławi Tarnowskie Spotkania Lite- 
rackie Młodych. Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 1 
s. 10. 
865, Warzecha Andrzeji Cztery dni w Tarnowie. Oz. 
Pol. 1979 nr 233 (16 X) s. 3, 11. 
866, Wspomnienia z Tarnowskich Spotkań Literackich 
Młodych'79. Inf. Woj. 0«r. Kult. 1979 nr 2 
a. 13 - 23, 11. Takżei Oz.Pol. 1979 nr 226 
(B X) s. 61 Gaz. Połud. 1979 nr 225 (5-7 X) 
Literatura piękna zob. tez poz. 753. 
- 
125 - 
XIV. SZTUKA. 
1. Malarstwo. Rzeźba. Grafika. Sztuka 
użytkowa. 
Bartosz A.: Rzeźby Józefa Sachy (z Łysej 
Góry] poz. 789. 
867. Bik -Jurkow Krzysztofa : W kręgu rzeźby [Orwa- 
lów z Tarnowa]. Tam. Mag. Il. [nr 4]: kwie- 
cień s, 28, il. 
868. Borek E[lżbieta]: Ekspozycja ... w szafie. 
Gaz. Połud. 1979 nr 272 (4 XII) a. 6; Szych 
Zygmunt: Co robić z Jackiem? Dz. Pol. 1979 
nr292(31XII1979-1I1980)s.3, 
Także: Tarn. Mag. Inf . 1979 nr 2 s. 
Autoportret Jacka Malczewskiego i jego 
związki z Zakliczynem. 
869. Jędrzejczyk Olglerd: Wyspiański i Tarnów. 
Gaz. Połud. 1979 nr 281 (14 - 16 XII) s. 5. 
il. 
Związki artysty z Tarnowem. 
LeoA:Gdańskie srebra stołowe z XVIII w. 
poz. 789. 
Potępa St.: Grafika Alojzego Majchra » poz. 
789. 
870. Potępa Stanisław: Jerzy Sacha. Inf. Kult. 
Woj. Tarn. 1979 [nr 2] : luty a. 17 
- 
21, il. 
Sylwetka artysty rzeźbiarza 
- 
ceramika 
z Łysej Góry. 
871. Ringer Elżbieta: Gliniane motyle. Tarn. Mag. 
Inf. 1979 nr 3 s. 10, portr. 
Artysta - Bolesław Książek z Łysej Góry. 
872. Ringer Elżbieta» Kupię karetą ... Tarn. Mag. 
Inf.1979nr8-9a.22,11. 
. 
Kolekcja powozów przy Stadninie Iconi w Kli- 
kowej. 
873. Szczebak Władysław* Motywy ikonograficzna 
postaci iw. Stanisława SzczepanowsKiego na 
podstawie zabytków z terenów Diecezji Tarnów- 
- 
126 - 
skiej. Tarn. Stud. Teol. 1979 T. 7 s. 205 - 
231, 11. Suro. 
Grafika zob. też poz. 770, 730, 7e5. 
Malarstwo zob. też poz. 63, 731, 736-787, 
789, 868. 
Rzeźba zob. też poz. 867. 
Sztuka użytkowa zob. też poz. 779. 
2. Architektura. Ochrona, zabytków. Pomniki. 
874. Adamczewski jan: Wiśnicz sprzed Potopu. Oz. 
Pol. 1979 nr 172 (2 VIII) s, 3, 11. 
Zamek w Nowym Wiśniczu. 
875. Baran Ewa: Tarnowianie w Krakowie. Tarn. Mag. 
Inf. 1979 nr 5 s.10, ii.; Cenny udział tarno- 
wian w odnoi.^e zabytków Krakowa. Echo Krak. 
1979nr251(BXI)s.1. 
Tarnowscy budowlani pomagają odnowić zabyt- 
kowe kamienice Krakowa. 
876. Bartosz Adams Synagoga w Dąbrowie Tarnow- 
skiej. Z wędrówek po reolonle. Tarn. Azoty 
1979 nr 43 s. 5, 11.; jaki będzie los zabyt- 
kowej 
synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej? 
[Przez] (en). Gaz. Połuo. 1979 nr 18 (25 I) 
s. 4. 
Także: Gaz. Połud. 1979 nr 233 (18 XII) s. 6 . 
877. Binder Elżbieta: Zamek wiśricki. WTK 1979 nr 
37s.1,8,11. 
878. Borek Elżbiets: Konserwatorskim szlakiem po 
Tarnowskiem. Gaz. Połud. 1979 nr 40 (21 II) 
dod. Od Środy do środy nr 5 s. 5, 11. 
Ochrona zabytków w województwie. 
879. Chrzanowska Pfauliną]: Stary dom przy ul. 
Krakowskiej 10 [w Tarnowie]. Biul. Inf. PTTK 
Oddz. Ziemi Tarn. 1979 nr 1 s. 7-8 . 
880. Chrzanowska Paulina: Zegar ratuszowy w Tar- 
nowie. Biul. Inf. PTTK Oddz. Ziemi Tarn. 
1979 nr 2 a. 5-6. 
-127- 
881. Ciepły Stefan: Pomnik bez postumentu. Tarn. 
Mag.Inf.1979nr4s.1,8-9, il. 
Historia i dzień dzisiejszy zamku w Nowym 
Wiśniczu. 
882. Gomoliszewski Jerzy, Kadaj Roman Badanie 
formy geometrycznej sklepienia akustycznego 
w Wiśniczu, oparte na pomiarach fotograme- 
trycznych. Prz. Geod. 1979 nr 11 s. 4 
- 
7, 
rys. tab. 
Z 
badań na zamku w Nowym 
Wiśniczu. 
883. Jeszcze Jedna tajemnica ratusza w Tarnowie. 
Kto pierwszy sprowadził zegar? [Przez] (eta). 
Gaz. Połud. 1979 nr 280 (13 XII) s. 5; Tosza 
E[lżbietą]: 
Zegar 
na tarnowskim 
ratuszu 
"chodzi" Już przeszło 300 lat. Gaz. Połud, 
1979 nr 286 (21 XII) s. 4. 
884. Konserwatorskie zabiegi w Tarnowie. [Przez] 
(zyg). Dz. Pol. 1979 nr 240 (24 X) s. 6. 
885. Kornecki Mariam Małopolskie kościoły drew- 
niane doby baroku (XVIII w.). Cz. 2. Teka 
Komis. Urb. 1979 T. 13 s. 117 - 132, il. 
Sum. Rez. 
M.in. kościoły w Gromniku i Dąbrowie Tar- 
nowskiej. 
886. Krupiński Andrzej: Odnowa zawsze popłaca. 
[Rozmowa z wojewódzkim konserwatorem zabyt- 
ków w Tarnowie], Rozm. Andrzej Warzecha, 
Oz. Pol. 1979 nr 240 (24 X) s. 3. 
887. Krupiński Andrzej: Rewaloryzacja [Tarnowa]. 
Tarn.Mag.II.1979[nr5]:majs.1,8-9, 
U. 
888. Krupiński Andrzeji Zachować krajobraz. Tarn. 
Mag, II. 1979 [nr f] i luty s. 12 
- 
13, 11. 
«Hnlcko-lipnicka zabytkowa struktura prze- 
strzenna. 
889. Książek Mleczyaławi Zarys rozwoju Drzestrzen- 
n«go Starego i Nowego Wiśnicza. Teka Komis, 
llrb. 1979 T. 13 s. 47 - 55, 11. Su«. Rez. 
890. Luchter-Krupirtska Lidia 
Zamek w Dębnie! Informator / lidia Luchter 
Krupirtska.- 
Tarnówt Muzeum Okręgowe, [1979J.- 
28 s.; 11, 29 ca. 
- 
128 .- 
891. Pajdak Irena: Zamek żupny w Bochni (zarys 
dziejów). Stud.Mater.Dziej. Żup 1979 T. 8 
s. 157 - 173, il. 
892. Poprawa Jan: Premier, cóż za upadek. Tarn. 
Mag.II. 1979 (nr 1] : styczeń s. 21 , il . 
Dwór Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 
893. Ratuszowe latarnie [w Tarnowie]. Biul.Inf. 
PTTK Oddz. Ziemi Tarn. 1979 nr 3 s. 
8. 
894. Sowa-Pawłowski Czesław: Swawola rady miejs- 
kiej. Tarn. Hag. II . 1979 [nr 1]: styczeń 
s. 11. 
Historia maszkaronów z tarnowskiego ratu- 
sza . 
- 
895. Szope Maciej: Ginące zabytki. Z przeszłości 
regionu tarnowskiego. Tarn.Azoty 1979 nr 3 
s.4 
Grodzisko w Demblinie. 
896. Szych Zygmunt: Może znaleźć inne miejsce? 
Dz.Pol. 1979 nr 191 (25 VIII) s. 9 . 
Dotyczy ochrony zabytków Tarnowa. 
897. Szych Zygmunt: Przewodnik po Ratuszu [w Tar- 
nowie]. Dz.Pol. 1979 nr 176 (8 VIII) s. 4 . 
898. Tarnowska Kronika Konserwatorska. 
[Przez] 
A.8 .K. Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 1 s. 8 , 11 .j 
nr3s.8 
- 
9,11.;nr5s.8;nr7s.9. 
M.in. dotyczy tarnowskiej Starówki, Lusła- 
wic, Oęb a, Nowego Wiśnicza, Lipnicy Muro- 
wanej, Zawady k.Dębicy i Brnia. 
899. TO3Z3 E[Iżbieti] : Utworzono Wojewódzki Fun- 
dusz Odnowy Zabytków. W Tarnowie. Gaz.Połud. 
1979 nr 267 (28 XI) s. 8. 
900,. Uryna Jani Nowa świetność zamku w Wiśniczu. 
Kierunki 1979 nr 40 s. 11 , 
- 
129 - 
901. Uchwała Nr XIX/67/79 Wojewódzkiej Rady Naro- 
dowej w Tarnowie o utworzeniu Wojewódzkiego 
Funduszu Odnowy Zabytków. Dz.Urz. WRN 1979 
nr 10 poz. 80. 
Ochrona zabytków zob. też poz. 677, 724. 
3. Teatr 
Tarnowski 
Teatr 
im. 
Ludwika Solskiego 
902. Adamska Maria: Ważne jest doświadczenie. Roz- 
mowa ze scenografem... Rozm. Teresa Bętkow- 
ska. .Gaz.Połud. 1979 nr 4 (5 - 7 I) s. 3, 
portr. 
903. Bajdor Jerzy: Tarnowskie dylematy. Teatr 1979 
nr3s.11 
- 
13, il. 
904. Bober Jerzy: Naczynia połączone... Teatr. 
Gaz.Połud. 1979 nr 139 (23 - 24 VI) s. 5. 
905. Borek Elżbieta: Rumuński teatr w Tarnowie. 
Gaz.Połud. 1979 nr 246 (31 X - 1 XI) dod. 
Od Środy do Środy nr 42 s. 3, il.: Stremecki 
Marek: Nieporozumienie. Tarn.Mag.Inf. 1979 
nr1s.12,11. 
Współpraca z Teatrem Miejskim w "lbiu 
906. Ciepły Stefan: Przed rewizytą. Tarn.Mag.ini. 
1979nr2s.11. 
Wizyta tarnowskiego Teatru w Żytomierzu. 
907. Czajkowska Ewa: Graó dużo dobrych ról. Rozmo- 
wa z aktorką ... Teatru im. L . Solskiego. 
Rozm. [ms]. Tarn. Mag. II. 1979 [nr 3] : 
marzec s. 12, portr. 
908. • Gratulacje dla tarnowskiej sceny z okazji 
jej 25-lecia. [Przez] (eg). Gaz. Połud. 1979 
nr67(26III)s.1,2. 
Także: Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 13 s. li Tarn. 
Azoty 1979 nr 12 s. 6. 
909. Jarosz Irena: W Tarnowie. Przemiany 1979 nr 
1s.24,11. 
- 
130 .- 
910. Kijowska Elżbieta: Pożegnanie z Tarnowem. 
Wywiad z aktorką Teatru im. L. Solskiego... 
Rozm. Stefan Ciepły. Tarn. Mag. Ił . 1979 
[nr 6]: czerwiec s. 11-12, il. 
911. Międzynarodowy Dzień Teatru w Tarnowie. 
[Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 67 (26 III) 
s. 5. 
912. Mijas Stanisław: Z tarnowskim teatrem w Ży- 
tomierzu. Scena 1979 nr 12 s. 6-7, il, 
913. Piotrowski Marcin M.: Na małej scenie T.T . 
Tarn. Mag. II . 1979 [nr 3]: marzec s. 19,il. 
914. Przypomnijmy tę postać ... [Przez] (str). 
Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 7 s. 11, 
M.in. związki Ludwika Solskiego z Tarno- 
wem. 
a) Recenzje teatralne. 
915. Gawlik 0[an] P[aweł]: Tor. Rec. Zapolnik Mi- 
lada, Tarn. Mag. II. 1979 [nr 4]: kwiecień 
s. 10, il. 
916. Groński Ryszard Marek: Wódz. P.ec . Piotrow- 
ski Marcin M., 
Tarn. Mag. II. 1979 [nr 1]: 
styczeń s. 13, il. 
917. Laclos Choderlos P.A .de: Niebezpieczne związ- 
ki. Rec. Szybist Maciej, Echo Krak. 1979 
nr210(19IX)s.2. 
918. Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa: Małanka. Rec. 
Zapolnik Milada, Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 5 
s. 11, il. 
919. Pietrzak Jan: jest kabaret. Rec. Zapolnik Mi- 
lada, Tarn. Mag. II. 1979 [nr 2]: luty s. 20. 
920. Radiczkow jordan: Styczeń. Rec. Walas Teresa, 
Dz. Pol. 1979 nr 274 (6 XII) s. 4; Zapolnik 
Milada, Tarn. Mag. II. 1979 [nr 9]: wrzesień 
s. 20, 11. 
921. Wyspiański Stanisław: Wesele. Rec. Zapolnik 
Milada, Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 8-9 s. 25 . 
131 
4 
. Opera. Operetka. 
Balet. 
922. 
"Rajan" przed nowa premierą, [Przez] (al). 
Tarn. Azoty 1979 nr 1 a. 3, il.; Taż: Tamże 
nr4s.7,il. 
Studio Baletu Nowoczesnego Domu Kultury 
tarnowskich "Azotów". 
Rajczyk J.: 
Balet na 
plan! 
poz. 797. 
5. Muzyka. 
923. Davoust Erie: Przyjadę do was za rok. [Ż pia- 
nistą francuskim ... rozm. Anna Lubai]. Tarn. 
Azoty 1979 nr 4 s. 7, il. 
Także: Tamże nr 4 s. 6. 
924. Grychtołówna Lidia: Kochaó muzykę. Rozm. 
Elżbieta Ringer. Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 4 
s. 11. 
Koncerty artystki w Tarnowie. 
925. Komarewicz Józef: Od Mikołaja Somółki do 
Bogusława SchSffera. Co nowego w Tarnowskim 
Towarzystwie Muzycznym? Metalowiec Tarn. 
1979nr2s.5. 
926. Marzec - muzyczny. Tarnowskie Towarzystwo 
Muzyczne proponuje. 
[Przez] 
(of). Tarn. 
Azoty 1979 nr 10 s. 7. 
927. Na muzykę dawną do Ratusza. [Przez] (luk). 
Tarn. Azoty 1979 nr 8 s. 7. 
Koncerty w tarnowskim Ratuszu i Muzeum 
w Bochni. 
928. Poprawa Jani Towarzystwo wielce zasłużone. 
Tarn. Mag. II . 1979 [nr 9] wrzesień s. 20-21 . 
Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne. 
929. Portrety wsoółczesnej muzyki i plastyki. Tar- 
nowskie 
Towarzystwo 
Muzyczne 
zaprasza. 
[Przez] (luk). Tarn. Azoty 1979 nr 8 s. 6 . 
930. Recital Haliny Czerny-Stafańsklej [w Tarno- 
wie]. [Przez] (al). Tarn. Azoty 1979 nr 23 
s. 7, 11. 
- 
132 - 
931. Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne. Inf, Kult. 
Woj. Tarn. 1979 [nr 2] i luty s. 22-23. 
Muzyka zob. też poz. 714. 
6. Film. Kino. 
932. Borek Elżbieta: "Królowa Bona" na plan! Tarn. 
Mag. Inf. 1979 nr 3 s. 1, 10. 
Realizacja filmu Janusza Majewskiego na 
zamku w Dębnie. 
933. Borek E[lżbieta]: Nie rzucać pereł ... Gaz. 
Połud. 1979 nr 268 (29 XI) s. 4 . 
W tarnowskich kinach. 
934. Filmowcy w Tarnowie. [Przez] (sad). Gaz. 
Połud. nr 175 (7 VIII) s. 6 . 
Tarnów tłem filmu Wojciecha Solarza "Ojciec 
królowej". 
935. Piekarczyk Jerzy: Zdradzona muza. Tarn. Mag. 
II. 1979 [nr 1]: styczeń s. 14 -15 . 
Kina w Tarnowie. 
936. Reszka J.: Stanisław Rostocki naszym gościem. 
Jesienny przedgląd filmu radzieckieg- [W Tar- 
nowie]. Tarn. Azoty 1979 nr 42 s. 7 . 
Także: Tamże nr 45 s. 6, il. 
Spotkanie radzieckiego reżysera z pracowni- 
kami "Azotów". 
937. 
"Tarnów, Azoty i ..." . 
Z[bigniew] Bochenek 
realizuje film. [Przez] (ge). Gaz. Połud. 
1979nr123(4VI)s.2. 
938. Uroczysta premiera "Białego mazura" w Tarno- 
wie. [Przez] (eta). Gaz. Połud. 1979 nr 59 
(16 III) s. 1. 
Film zob. też poz. 59. 
133 
7. Fotografika. 
939. Dzieci - cóż za temat? Konkurs fotograficzny 
trwa! [Przez] (luk). Tarn. Azoty 1979 nr 14 
s. 5, il. 
940. Efekty są, brakuje ... ciemni. Trzeci rok 
Tarnowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. 
[Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 262 (21 XI) 
s. 6. 
941. Fotografie ze śmietnika. Tarn. Mag. Inf. 
1979nr2s.2,il. 
Zdjęcia znalezione podczas remontu dwor- 
ku w Dołędze. 
942. Komu i po co? [Przez] (E.G .). Tarn, Azoty 
1979nr14s.6. 
Zestaw serwisu 
fotograficznego 
"Kronika 
Tarnowska". 
943. Nasze pociechy w fotografii! Konkurs "TA" 
[Tarnowskich Azotów] z okazji Międzynarodo- 
wego Roku Dziecka. Tarn. Azoty 1979 nr 10 
s. 1. 
Takżes Tamże nr 11 s. 4, il. 
944. Pigtkiewicz Andrzej: Być członkiem SAF-u. 
Tarn. Mag. II. 1979 [nr 6] i czerwiec s, 13, 
il. 
Szkolna Agencja Fotograficzna w Szkole Pod- 
stawowej nr 5 w Bochni, 
. 
Fotografika zob. też poz. 59. 
- 
134 .- 
XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE 
945. Budyn Stanisław: Dawne uroczystości jubi- 
leuszowe w Szczepanowie [ku czci św. Stani- 
sława]. Tarn. Stud. Teol. 1979 T. 7. s. 315- 
327 . 
Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej 
= poz. 3. 
946. Filipini w Tarnowie. [Przez] (lw). Za i prze- 
ciw 1979 nr 40 s. 24, il. 
947. Kowalczyk Stanisław: Główne nurty twórczości 
filozoficznej ks. Stanisława Adamczyka. Tarn. 
Stud. Teol. 1979 T. 7 s. 257-314. 8ibliogr. 
M.in. jego związki z Tarnowem. 
y48. Nowak Adam: 0 kulcie świętego Stanisława ze 
Szczepanowa. Tarn. Stud. Teol. 1979 T.'7 s. 
129-141 . Zsfg. 
949. Samborski Stanisław: Inwentarz kultu św. Sta- 
nisława ze Szczepanowa biskupa i męczennika 
w Oiecezji 'Tarnowskiej. Tarn. Stud. Teol. 
1979 T, 7 s. 232-283. Sum. 
950. [Stu] 100-lecie kościoła księży filipinów 
w "Tarnowie. 0>rzez] Z. Sz. Sł. Powsz. 1979 
nr 170 8 (28-29 VII) s. 1, 11.i Jubileusz 
Księży Filipinów w Tarnowie. [Przez] (wic). 
Za i przeciw 1579 nr 41 s. 11, il. 
951. Szarwark Teodor: Ogólnopolskie uroczystości 
ku czci Św. Stanisława w Diecezji Tarnow- 
skiej. Tarn. Stud. feol. 1979 T. 7 s. 328- 
338. 
Tarnowskie Studia Teologiczne = poz. 14 . 
952. Uroczystości patronalne w Lipnicy Murowanej. 
Ku czci oł. Szymona i bł. Marii Teresy Le- 
dóchowskiej. [Przez] (g). Sł. Powsz. 1979 
nr 172A(31VII)s.5,il. 
Zagadnienia wyznaniowe zob. też poz. 67, 203 
963. 
- 
135 - 
XVI. ARCHIWA. BIBLIOTEKI. CZASO- 
PIŚMIENNICTWO. 
1. Zagadnienia ogólne. 
953. Olszówka Stanisław: Prasa widziana wielokrot- 
nie. Rozm. Krzysztofa Bik-Jurkow. Dz. Pol. 
1979nr103(10V)s.8. 
Pierwszy kolporter 
prasy w Tarnowskiem 
1945 r. 
954. Siemiatycka Krystyna: Sklep pana Olszówki. 
Kod.iŻycia1979nr18a.8 
- 
9. il. 
Wspomnienia prowadzącego punkt sprzedaży 
Przedsiębiorstwa 
Upowszechniania 
Prasy 
i Książki "Ruch" w Tarnowie. 
2. Drukarstwo. Ruch wydawniczy. Księgarstwo, 
955. Książkowe kiermasze [w Zakładach Azotowych]. 
[Przez] (al). Tarn. Azoty 1979 nr 10 s. 7, il. 
956. Spotkanie miłośników "białych kruków". 
Wielka 
aukcja 
w salach bocheńskiej Biblioteki. 
[Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 87 (20 IV) 
s. 8; Tenże: Po wielkiej aukcji w Bochni. 
Tamże nr 94 (28 IV) s. 5. 
957. Szych Zygmunt! Wydawnicze nowości i wznowie- 
nia. Oz. Pol. 1979 nr 51 (7 III) s. 6. 
Zamierzenia wydawnicze z okazji 650 lecia 
Tarnowa. 
3. Biblioteki. Czytelnictwo. 
958. Biblioteka [Miejsko-Gminna] w Oąbrowie Tar- 
nowakiej wzorem dla innych placówek. [Przez] 
(en). Gaz. Połud. 1979 nr 99 (4 V) s. 4 . 
959. [Cztery) 4 tys. książek rolniczych. [Przez] 
(zyg). 1979 nr 140 (25 VI) s. 5. 
Dział książki rolniczej 
w 
bibliotece 
w Dąbrowie Tarnowskiej. 
- 
136 - 
960. Czytelnictwo w gminie Pilzno. [Przez] (kis), 
Dz.Pol. 1979 nr 270 (1 XII) s. 9 ." 
961. [Dwadzieścia pięć] 25 lat w służbie kultury 
robotniczej, Echo Załogi 1979 nr 20 s. 6 -7, 
il. 
Jubileusz biblioteki Zakładowego Domu Kul- 
tury "Stomilu" w Dębicy. 
962. Jak funkcjonują szkolne biblioteki [w Tarnow- 
skiem]. [Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 nr 56 
(13 III) s. 6. 
963. Kamińska-Axer Małgorzata, Czeley-Wybleral3ka 
Małgorzata: Starodruki medyczne w księgozbio- 
rzs biblioteki Seminaryjnej w Tarnowie. Arch.. 
Hist.Med, 1979 z. 1 s, 125-130. 
964. Krotos Wanda: Pierwsza bibliotaka oświatowa 
w Bochni. 3iul. Inf.-Instr. MBP Krak. 1979 nr 
118 s. 49-52 . 
Działalność 
Stowarzyszenia 
"Czytelnia" 
w Bochni w latach 1866-1900. 
965. Lubaś Anna: Królestwo pani Marli [Markowicz]. 
W 
punkcie bibliotecznym [Zakładu 
Kaprolaktamu 
Zakładów Azotowych]. Tarn.Azoty 1979 nr 24 s. 
6, 11. 
966. Pawlik Marla: Upowszechnianie literatury popu- 
larnonaukowej w bibliotekach brzeskich. Biul. 
Ini.- Instr. MBP Krak. 1979 nr 119 3. 43-49. 
967. Ringer Elżbieta: Maria [Bielawska]. Tarn.Mag. 
Inf. 1979 nr 2 s. 1,9, portr. 
Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bochni, nestorka polskiego bibliotekarstwa. 
968. [Siedenidziesigt] 70 lat Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie. Kronika krajowa i zagraniczna. 
Bibliotekarz 1979 z. 1 s. 25-26. 
969. Strzelecka Krystyna: Maria Pawlik. Biul.Int.- 
Instr. MBP Krak. 1979 nr 119 s. 51-54, il. 
Dyrektorka M-GBP w Brzesku. 
970. Śmiszkiewicz Alina: 70 lat działalności bi- 
blioteki publicznej w Tarnowie. 
Biul.Inf.- 
Instr. MBP Krak. 1979 nr 117 s. 39-48, 11. 
137 
971. Stachura Alicja: Krajowy system rolniczej in- 
formacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 
a działalność bibliotek publicznych. (Na przy- 
kładzie Działu Książki Rolniczej w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnow- 
skiej). 1979, s. 137 
Praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński. 
Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko- 
wej, Kraków. 
972. Tarnowska biblioteka czeka na większy metraż. 
[Przez)(kis). Dz.Pol. 1979 nr 240 (24 X) s. 6 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J .Sło- 
wackiego w Tarnowie. 
973. W bibliotece - jak w domu kultury. [Przez] 
(sad). Gaz.Połud. 1979 nr 175 (7 VIII) s. 6 . 
M-GBP w Dąbrowie Tarnowskiej. 
974 . W bibliotece - miejsc dla naj-młodszych. Mię- 
dzynarodowy Rok Dziecka w Tarnowskiem. [Przez] 
(zyg). Dz.Pol. 1979 nr 75 (4 IV) s. 6 . 
975. Ważne zadanie bibliotekarza. Poznać gusty 
i przyzwyczajania czytelnika, 
[Przez](eta). 
Gaz.Połud. 1979 nr 104 (11 V) s. 1, 3, 11. 
Zofia Przybyło kierownik 
Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pilźnie. 
976. Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych 
w Tarnowskiem. [Przez] (zyg). Dz.Pol. 1979 
nr74(3IV)s.6. 
977. Zlębowa Maria: Nie brakuje imprez w bibliote- 
ce (zakładowego domu kultury ZA]. Tarn.Azoty 
1979nr25o.7,il. 
Takżei Tamże nr i a. 3, 11. 
Źychowska M.i Biblioteka Muz' m Ziemi Tarnow- 
skiej r poz. 7U9. 
Biblioteki zob. tnż ooz. 79, 956. 
4. Cznsmlńiclenntcti. 
n7lnnntkar3two. 
978. [Czterdziestcpięcio] 45-lecie "Plonu". 
!Przez] 
(1). Tarn.Mag.Inf. 1979 nr 5 3. 3, il.|"Plon" 
- 
138 - 
liczy 45 lat. [Przez] (zyg). Dz. Pol. 1979 nr 
261 (20 XI) s. 6. 
Jubileusz 
czasopisma 
rolniczego, 
którego 
pierwszy numer ukazał się w Tarnowie. 
979. 
"Nagrody roku" dla Romana Osucha, Mariana Sa- 
dowskiego i Henryka J. Maniaka. [Przaz] (z). 
Tarn. Azoty 1979 nr 2 s. 1. 
Konkurs 
"Tarnowskich Azotów" 
dla autorów 
najciekawszych publikacji. 
980. Szlc Marian: Kocha? Nie dba? Szanuje? Czytel- 
nicy "Temi" Tarn. Mag. Inf. 1979 nr 5 s. 9. 
Tarnowski Magazyn Informacyjny. 
981. 
"Temi" 
- 
najmłodszy tygodnik w Polsce. Gaz. 
Połud. 1979 nr 248 (3-4 XI) s. 1. 
Czasopiśmiennictwo zob. taż poz. 561. 
5. Archiwa. 
982. Czekamy na Was w Archiwum. [Przez] (aj). Tarn. 
Mag. Inf. 1979 nr 7 s. 3. 
Archiwum Państwowe w Tarnowie. 
983. Piechota Regina 
Archiwa państwowe w Polsce: informator / Regina 
Piechota: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo- 
wych, Zakład Naukowo-Badawczy 
Archiwistyki, 
Ośrodek Informacji Archiwalnej.- Wyd. 3. - War- 
szawa: Łódź: Państ. Wydawn. Naukowe, 
1979,- 
65[2j:il.:24cm. 
M.in. dotyczy Bochni i Tarnowa. 
984. Trwa akcja "Dokument". 
[Przez] (zyg). Dz. Pol. 
1979nr37(17II)s.9. 
Apel Archiwum Państwowego 
w Tarnowie do 
mieszkańców Tarnowskiego. 
985. Zychowska Maria: Tarnowskie Archiwum proponuje. 
Materiały historyczne czekaj? na swoich odkryw- 
ców. Inf. Kult. Woj. Tarn. 1979 styczeń 3. 6 . 
- 
139 .- 
Indeks autorski 
Indeks zawiara w układzie alfabetycznym naz- 
wiska autorów, współautorów, opracowujących, re- 
daktorów, recenzentów, polemistów, przeprowadzają- 
cych wywiad. Liczby odsyłają do numerów pozycji 
w tekście "Bibliografii". 
Objaśniania skrótów. 
odp. 
- 
odpowiedź 
oprac. 
- 
opracowsł(a) 
polom. 
- 
autor polemiki 
rec. 
- 
recenzent 
rad. 
- 
redaktor 
rozm. 
- 
rozmawiał(s) 
A.B .K. 89B 
(aj) 629, 982 
(AL) 78, 238, 276, 376, 559 
(al) 516, 922, 930, 955 
(AMW) 476 
(amw) 602 
(azat) 103, 457, 637 
Adach T. 31B-319 
Adamczewski Jan 874 
Adamczyk Oan 390, 419 
Adamczyk Kazimierz 799 
Adamska Marie 902 
Anusz Sławomir 98 
Axar Małgorzata zob. Kamlrtska-Axer 
Małgorzata 
(bg) 175 
(bog) 138 
- 
140 .- 
(boj) 321, 814, 838 
Babiarz Zygmunt 
511 
Bahranowski Krzysztof 
83 
Bajdor Jerzy 
903 
Bajorek Jan 
381 
Baniowska-Stąsiek Krystyna 
779 - 780 
Baran Ewa 
699, 875 
Bartnik Halina 
693 
Bartosz Adam 47, 173, 216-218, 789, 876 
Bartosz Anna 789 
Baszczowski Wiesław 
537 
Batko Aleksander 
633 
Bednarski Tadeusz Z. 174 ; odp. 174 
Berdecka-Szonert A.T. 
150 
Berezowski Stanisław 
rec. 20 
Będkowski Leszek 
700 
Bętkowska Teresa 
51 ; rozm. 902 
Bielecki Józef 
141 
Biernacki Wojciech 
700 
Bieszkiewicz Stanisław 
616 
Bik-Jurkow Krzysztofa 634, 678, 737, 867, 953; 
rozm. 742 
Binder Elżbieta 
877 
Biskot Marek 
240 
Błażowski Tadeusz 
635 
Bober Jerzy 
904 
Bobińska Celina 
151 
Bobrich Janina-Nina 
700 
Bodnar Izabella 
859; rozm. 61 
Bogacz Janusz 
99, 322-325, 560, 701, 835 
Bogacz Jerzy 
602 
-141.- 
Bogacz Kazimierz 
87 
Bolewski Andrzej 
red. 83 
Borek Elżbieta 28, 52, 356, 373-374, 446, 449, 
464, 489-490, 636, 748, 783, 868, 
878, 905, 932-933 
Borsa Gerard 
800 
Bory3ko Anna zob. Kulka-Borysko Anna 
Brad Grażyna zob. Magiera-Braś Grażyna 
Bratko Józef 
182-184, 623-624 
Brodacki Krystian 
263 
Brodzka Teresa 
253, 350 
Bromboszcz Bogusław 
351, 573 
Bronlsławskl Wojciech 100 
Brort Andrzej 
781 
Brykowic? -WaksmundzKa Katarzyna 
101 
Brzeziński Edward 
391 
Budyń Stanisław 
945 
Chmielewski Adam 
679 
Chmielowski Leszek 367, 375 
Cholewa Wiesław 
152 
Chrzanowska Paulina 
789, 879-8801 oprać. 784 
Cieplewicz Mieczysław 
oprać. 210 
Ciepły Stefan 
428, 519, 583, 881, 906; red. 11-12; 
rozm. 910 
Clochoń Stanisłav 
358 
Clurkot Zbigniew 
296 
Cwen Antoni 
185 
Cyganik Henryk 767-768, 850 
Cyzio Bolesław 
617 
Czajkowska Ewa 
907 
Czapliński Władysław 
53 
Czeley-Wybieralska Małgorzata 
963 
-142.- 
Czerwiński Mieczysław 538 
Czubałowa Wiesława 54, 684, 726, 738 
Ćwik Kazimierz 211 
ćwik Stanisław rozm. 387 
(d) 224, 349, 376 
(dj) 602 
Dadej Józef 702 
Davoust Eric 923 
Dabrowa-Kostka Stanisław 186 
Deylesa Jachen 219 
Dołęga-Łuczyński Z. 801 
Domalewskl Tomasz 248, 275-276, 285, 297, 348a, 
352, 359, 368, 394-396, 466-467, 
483, 491, 562; rozm. 486 
Drozdowski Marian Marek 264 
Duda Bronisław rozm. 379 
Oudek Czesław 44 
Duma Aleksander 38, 397 
Oyblec Julian 694 
Ozlałosz Bolesław rozm. 702 
Dziwisz Elżbieta 508, 751j rozm. 280 
(ef) 575 
(EG) 557, 942 
(eg) 236, 278, 424, 908 
(en) 50, 70, 111, 143, 239, 253, 273-274, 290, 
358, 373, 464, 478, 534-535, 541, 551, 711, 
723, 876, 958 
(op) 406 
(er) 366, 586 
(eta) 237, 252, 339, 344, 365, 369, 382, 446, 453, 
463, 472, 481, 545, 553, 563, 603, 612, 665, 
72B, 754, 663, B83, 938, 975 
- 
143 .- 
Faber Marian 
326-327 
Ferenc Jan 
188 
Fierla Irena 
255 
Fira Elżbieta zob. Rudnicka-Fira Elżbieta 
Fudala Eugeniusz 
272, 278 
Cg) 952 
Cge) 135, 225, 254, 305, 393, 414, 521, 526, 
568-569, 657, 937 
Garlicki Aleksander 
84 
Gaóciewicz Albert 
266 
Gaściewicz Alfred 
588 
Gawlik Jan Paweł 
915 
Gawlik Mieczysław 
293 
Gawroński Jerzy 
399 
German Krystyna 
119 
Gębala Stanisław 
376 
Gil Józef 
752 
Gil Mieczysław 
703 
Głomb Eugeniusz 
15, 40-41, 104, 189, 249, 320, 
421, 513, 605, 642j red, 13-, 
rozm, 511 
Głomb Jacek 
rozm. 837 
Głomb Józef 
468 
Głomb Krzysztof 
35, 190 
Głos Stanisław 
48 
Gomoliszewski Jerzy 
882 
Gorczyca Wojciech 
844 
Górski Tadeusz 
845-846; rozm. 800 
Grabowska Anna zob. Sucheni-Grabowska Anna 
Grabowski Andrzej polem. 851 
Groński Ryszard Marek 916 
Gruszecki Tadeusz 
574 
- 
144 - 
Gruszka Bożena 55 
Grychtołówna Lidia 92* 
Gugałowa Halina red. * 
(hań) 627 
(hc) 558 
(HSJ) 387 
Hańderek Janusz 100, 375, 564, 584, 589-593, 704. 
712 : rozm. 616, 793 
Harla Leopold 33 
Heska-Kwaśniewicz Krystyna 56 
Holik Tadeusz 429 
Hudeczek Zygmunt 16 
Huderski Mieczysław 
514 
Huetter Marek 105 
Idler Barbara 789 
(Isz) 39 
(j) 632, 710, 856 
(JES) 652 
(Jarz) 144 
(jbk) 66 . 
(jg) 430 
(jk) 508, 761, 853, 858 
(Jot) 123, 133, 228, 572, 705, 819 
(jt) 372 
Jabłortakl Euganiusz 180, 515 
Jackowski Ryszard 286 
Jadczak Barbara 852 
Jakubiec Oenuta 176, 680 
Jankowski Stanisław Marek 328 
Jaremko Zofia 753 
Jarosz Irena 9C9 
Jaworski Grzegorz 
329 
145 - 
Jaźwiecki Adam 803 
Jędrzejczyk Olgierd 869 
Jędrzejewski Marek 860 
Jordan Tadeusz 7*0 
Jurczak Adam 120, 640; red. 10) rozm. 574 
Jurga Tadeusz red. 210 
Jurkow Krzysztofa zob. Bik -Jurkow Krzysztofa 
Kbj 774 
(kis) 124, 142, 259, 261, 283, 392-393, 398, 
408, 422, 462, 534, 536, 606, 639, 669, 
674, 722, 743, 750, 766, 960, 972 
(kom) 739 
Kadaj Roman 882 
Kamińska-Axer Małgorzata 963 
Kamiński Aleksander 58 
Kapralski Eugeniusz red. 8 
Karolak Jerzy 381 
Karoń Bożena 370 
Kawun W.M . 23 
Kazimierska Ryszarda rozm.'700 
Kieroński Roman 805 
Kijowska Elżbieta 910 
Kiryk Feliks 153-154, 161 
Kloczyrtski Adam 713 
Klimek Andrzej 299 
Kołodziej Marie 786-787, 789 
Kołtun Ryszard 606 
Koiaarewlcz Oózef 565, 6*5, 782, 861, 925 
Koniarz Grzegorz 59, 88, 384, *50, 6*6, 75*-755, 
759j roza. 280, 293 
Konieczny Przemysław 60, 7*1 
KonopKa Feliks 61 
- 
146 .- 
Koper Zygmunt 62, 121, 191, 3'0, 451, 469-470, 
493-494, 640, 647-651; rozm. 342, 
429, 566, 655, 687 
Korblel Józef 
358 
Kordziński Władysław 
105 
Koreleski Krzysztof 
89 
Kornecki Marian 
885 
Kosiński St. 
807 
Kostka Stanisław zob. Ogbrowa-Kostka Stanisław 
Kowalczyk Stanisław 
947 
Kowalik Helena 
330 
Kowalski T. 
106 
Kozaczka Józef 
192 
Kozaczkowa Maria 
854 
Kozakiewicz Janusz 
407 
Kozioł Ryszard 566, 836 
Kozioł Wiesław 
837 
Kozłowski Eugeniusz 
red. 210 
Kroh Antoni 
220 
Krotos Wanda 964 
Król Eugeniusz Cezary 
695 
Królikiewicz Jan 
oprać. 213 
Krupińska Lidia zob. Luchter-Krupińska Lidia 
Krupiński Andrzej B. 
1*22, 221, 771 , 886-888 
Krysiak Barbara red. 81 
Krzyszkowska Barbara 
402 
Krzyzak Henryk 
517 
(Kub) 
604 
Kulka-Borysko Anna 
742 
Kulpa Zofia 279, 331, 567, 614; rozm. 537, 827 
Kurkiewicz Władysław 19 
Kwaśniewicz Krystyna zob. Heske-Kwaśniewicz Krystyna 
- 
147 - 
Kwiatkowski Dionizy 
193 
(L) 
443 
(1) 
134, 778, 978 
(Lr) 688 
(luk) 343, 348, 773, 927, 929, 939 
(lw) 946 
Laclos Choderlos P.A . de 917 
Lech J. 808 
Lenk Tadeusz 
90 
Lenartowicz Andrzej 63 
Leo Andrzej 
789 
Lercher Roman 
269 
Lesiak Ludwik 
36 
Leśniak Tadeusz 
45 
Link Otto 
64-65 
Lippóczy Norbert 
772 
Lis Jan 
486 
Lis Ryszard 108, 216, 241, 273, 300-301, 308, 
332, 371, 431, 446, 471, 485, 519, 
653, 685, 756, 809, 855; rozm. 635 
Lisiecka Aleksandra 
31, 224, 257, 309, 509; 
rozm. 514 
Liskowacki Artur 0. 862 
Lubaś Anna 
194, 333, 686, 705, 714-715, 727, 965; 
rozm. 552, 776, 923 
Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa 
918 
Luchter-Krupirtska Lidia 
890 
Lobno Jan 
696 
Lgczyrtski Z. zob. Dołęga-Lączyrtski Z. 
Łępa Anna 
334-337 
Luż.iy Edward 540 
Łysoń Zdzisław 
338 
- 
148 .- 
(m) 126 
(mar) 206 
(ras) 
rozm. 907 
(M.W.) 256, 446, 736, 802 
Machnica Teofil 
302 
Machnicki Wojciech 810-811 
Maciuszek Stanisław 
277 
Madej Marian 
377, 385, 809, 812 
Magiera-Braś Grażyna 
89 
Maj Tadeusz 
403 
Majcher-Węgrzynek Alicja 788; polem. 174 
Majewski Stanisław 
439 
Majorek Stanisław 
813 
Malczewski Czesław 
447 
Malinowski jerzy 
42 
Maniak Henryk 0. 195, 654 
Marat Stanisław 
757 
Markowicz Zygmunt 
716; rozm. 16 
Maruta Leszek 
758 
Mazur Grzegorz 
155 
Mądro Erwin 510 
Mencel Tadeusz 
177 
Michalik Stefan 
109 
Michta Zbigniew 
655 
Mioluch Leszek 637 
Mijas Stanisław 
757, 912 
Mikuła Marian 
307 
Maidłon Stefan 
697 
Mrćczek Stanisław polem. 634 
Mulak 3an 
847 
Mysin Włodzimierz Nikanorowicz 
196-197 
Nawrocki Andrzej rozm. 816 
- 
149 .- 
Niemiec Wojciech 287 
Niklas Jerzy 816 
Nowak Adam 67, 948 
Nowak Krzysztof 759 
Nowak Stanisław 816 
Nowohoński Bogusław 125 
(of) 231, 543, 580, 619, 721, 926 
Ogorzałek Adam 226; rozm. 411 
Okoński Jerzy 145 
Okuła Wirginia 706 
Oleszczuk Anna 240 
Olszówka Stanisław 953 
Olszyński Józef 200 
Orłowski Adam 378 
Osuch Roman 839 , 
Otałęga Jan 37, 817{ rozm. 792 
Ozonek Stanisław 403 
(pud.) 165 
Pajdak Irena 891 
Para Tadeusz 280 
Pasternak Kazimierz 447 
Pawlik Andrzej 270 
Pawlik Marla 966 
Pawlikowski Stefan 265 
Pawłowski Czesław zob. Sowa-Pawłow3ki Czesław 
Pełka Zbigniew 34 
Petrykowski Krzysztof 90 
Pietkiewicz Andrzej 201, 944 
Piechota Regina 983 
Piekarczyk Jerzy 340, 935 
Piekarz Oanuts red. 81 
- 
150 - 
Piekarz Edmund 112, 393, 404, 448, 550 
Pietruczuk Władysława rec. 200 
Pietrus Edward 621 
Pietrzak Jan 91? 
Pilichowski Czesław red. 198 
Piotrowski Marcin M. 913; rec. 916 
Podgórska Irena 358 
Polek Edward 214 
Pollo Iwo 341 
Poraykacz Marcin 379 
Poprawa Jar 752, 892, 928 
Potępa Stanisław 178, 775, 791-793, 864, 870; 
red. 7B9 
Prosowicz Adolf 818 
Pruź Józef 744 
Pudłowakl Stanisław 159, 292 
Pulit Franciszek 91, 96, 114-115, 215, 487 
Prunzet Jerzy 97 
Pyzlkowski Jerzy 342 
(rad) 832 
(rl) 320, 446 
(RS) 102 
Raczkowski Wacław 211 
Radlczkow Jordan 920 
Radziszewski Jan 474 
Rajczyk Henryk 615 
Rajczyk Janina 797 
Ratajczak Janusz 348a, 377 
Ratajczak Tadeusz 83 
Ratkowska Emilia 570 
Regucki Zbigniew red. 7 
Relnfuss Roman 222 
- 
151 - 
Rejduch Julian 
20 
Reszka J. 936 
Ringer Elżbieta 496, 708, 871-872 , 967; rozm. 
924 
Romanowski Marian 
504, 691 
Rosicki Marek 717 
Rożnowska Krystyna 
725 
Rudnicka-Fira Elżbieta 
849 
Russocki Stanisław rec. 151 
Ruta Zygmunt 698 
Ryba Zygmunt 288 
Rybołowicz Zenon 
655 
Rzekiecki Adam 
633, 660 
Rzepu Jan 
red. 3 
Rzeszutu Jerzy 
322 
Rzędkowska Ewa 
730 
Rzyrnek Zoiia 
496-497 
(s) 
25 
(S.A .) 
531 
(sad) 23, 57, 79, 140, 146, 260, 291, 304a, 
354-355, 362, 369, 375, 378, 393, 412, 
420, 458, 495, 501, 506, 512, 518, 546, 
548, 556, 594, 934, 973 
(SPOT) 43, 051 
(str) 
914 
Saducki Jerzy 
32, 35, 68, 202, 230, 253, 267, 
271 , 2-31 , 353 , 375, 409-410, 478 
522-523, 528, 544, 661-663, 7C4, 
724; rozm. 42, 43, 517, 549, 6C5 
Sadowski M. 524 
Samborski Stanisław 
949 
- 152 
.- 
Samborski Zdzisław 
362, 583, 731 
Sanok Mieczysław 
732 
Sar Jarosław 
425 
Satała Zbigniew 
27, 596 
Sąsiaflowicz Wiesław 
123-130, 003, 823-626, 841t 
rozm. 815, 818 
Sedlak Zdzisław rozm. 660 
Serafin Marek 848 
Serwa Edward red. 211 
Sieczko Janusz 
827 
Siemiatycka Krystyna 
954 
Sieroszewska-Sobocka Małgorzata 
244 
Skóra Ryszard 
798 
Skrok Adam 
293 
Skulska Wilhelmina 
597 
Smetana Danuta 
719 
Smogorzewski Maciej 628 
Sobocka Małgorzata zob. Sieroszewska-Sobocka 
Małgorzata 
Sobol Mieczysław 
92 
Sokołowski Jan 
21, 232-234, 411 
Sokołowski Tadeusz 
93 
Sowa-Pawłowski Czesław 
894 
Spieralski Zdzisław 
160 
Stachiewicz Jacek 
100 
Stachura Alicja 
971 
Stadnicki Roman 
571 
Stankiewicz Janusz 
496 
Stańczyk Andrzej 304 
Stańko Antoni 
203 
Stawecki Stanisław 
505 
Stgsiek Krystyna zob. Banlowska-Stąsiek Krystyna 
- 
153 - 
Stec Tadeusz 100, 268, 380 
Stefaniak Piotr 525 
Stefańska Barbara zob. Stettner-Stefańska Barbara 
Sterkowicz Czesław 709 
Stattner-Stefańska Barbara 132 
Stolarz Ryszard 552 
Stremeckl Marek 363, 905 
Strzelecka Krystyna 969 
Strzelewicz Konrad 251 
Studnicka Urszula 101 
Stybal Elżbieta 69 
Styszko Jan 776 
Sucheni-Grabowaka Anna rac. 160 
Szarwark Teodor 951 
Szczebak Władysław 873 
Szemraj Ryszard 402 
Szmyd Jerzy 605 
Szonert A.T . zob. Berdecka-Szonert A.T, 
Szope Maciej 147-149, 789, 794, 895 
Szot Edmund 53? 
Szpaczyński Idzi 435 
Szulc Marian 345, 830, 980 
Szybist Maciej rec. 917 
Szych Zygmunt *9, 71, 100, 111, 116, 162-163, 179, 
204-205, 282, 306, 36*, 366, 441, 
445, 45?, 499, 599-601, 630, 700, 
868, 896-897, 957) raza. **, 
178, 
510, 759 
Śliwiński Benedykt 3*6 
Śliwiński Stanisław 164 
Śniszkiewicz Alina 970 
- 
154 - 
Świdziński Jacek 294 
Świeszczakowska-Tabor Hanna 555 
(t) 796 
T.G . 829 
(tg) 834 
(tl) 30, 423, 426 
(T.R .) 725 
Tabor Hanna zob. świeszczakowska-Tabor Hanna 
Takacz Bela 789 
Terakowska Dorota 72 
Tosza Elżbieta 73, 223, 245, 252a, 479, 500, 527, 
664, 795, 883, 899; rozm. 498 
Tracz Z. 683 
Tyrowicz Marian rac. 177 
Unrug Rafał rod. 87 
Urbanowicz Teresa zob. Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa 
Uryga Jan 700 
(wic) 950 
(WIS) 813 
Waksmundzka Katarzyna zob. Brykowicz-Wakamundzka 
Katarzyna 
Walas Terasa rec. 920 
Wałek Czesław polom. 634 
Wenatowicz Jan red. 6 
Warzecha Andrzej 763, 865; rozm. 886 
Warzecha Józef 528 
Waailewaki Marek Antoni 348a 
Wawszczak Zbigniew 74 
Weroaiaj Palika Zygmunt 24 
W(i3rzynak Alicja zob. Majcher-Wggrzynok Alicja 
«Icmrak jorzy 747 
- 
155 - 
Więcek Barbara 
700 
Wilczkiewicz M. oprac. 770 
Wiśniewski Henryk 75, 533 
Witek Władysław 
76, 207 
Witkiewicz Bogusław 
673 
Wojciechowska Nina 
295 
Wojciechowski Marian 
200 
Wojciechowski Teofil 
26 
Wojdak Jan 413 
Wolak Antoni 
77 
Worcell Henryk 859 
Wróbel Stanisław 
157, 166-172, 789 
Wybieralska Małgorzata zob. Czeley-Wybieralska 
Małgorzata 
Wyczański Andrzej 
red. 161 
Wyspiański Stanisław 
921 
(z) 
139, 357, 452, 473, 475, 542, 561, 65B-659, 
688, 979j rozm. 381 
(za) 310 
(zb) 348a 
(ZG) 137 
(zg) 547 
(Z. K. ) 581, 641 
Z.M. 
347 
(zrz) 
366 
Z.Sz. 
950 
(zyg) 22, 46, 86, 107, 110-111, 113, 117, 121, 127, 
136, 156, 209, 216, 229, 242-243, 246, 250, 
253, 258, 279, 344, 353, 361, 383, 388-389, 
400, 432-434, 436-438, 440, 442, 444, 
454-455, 460, 465, 477, 484, 492, 502-503, 
507, 520, 539, 554, 576, 579, 505, 587, 595, 
- 
156 .- 
598, 607-608, 611, 618, 620, 622, 625-62Ś, 631, 
633, 656, 670-672, 675-676, 689, 707, 718, 720, 
722, 733-735, 746, 749, 760, 762, 777, 790, 820, 
831, 840, 843, 884, 911, 940, 956, 959, 962, 974, 
976, 978, 934 
Zając Ludwik 
415 
Zając R. 
94 
Zapclnik Milada 
rec. 915, 918-921 
Zaręba Janusz 
234 
Zawora Tadeusz 
416 
Zbrdg Leszek 
82 
Ziaja Joanna 
181 
Zieliński Stanisław 
rec. 198 
Zielonka Jerzy 
427 
Ziębowa Maria 
977 
Ziomek. M. 
33 
Zubrzycki A. 
95 
Żarnowiec Michał 
534 
Żarnowski Adam 
605 
Żurek Eugeniusz 
311-317, 529, 577, 582 
Żychowska Maria 
212, 789, 985 
- 
157 - 
Indeks przedmiotowy 
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym hasła 
topograficzne, osobowe, nazwy instytucji i organi- 
zacji oraz tematy poszczególnych pozycji bibliogra- 
ficznych. 
Objaśnienia skrótów 
admin. 
- 
administracja 
archeol. 
- 
archeologia 
archit. 
- 
architektura 
archiw. 
- 
archiwistyka 
bezp.publ. 
- 
bezpieczeństwo publiczne 
bibliot. 
- 
bibliotekarstwo 
bud. 
- 
budownictwo 
czas, 
- 
czasopiśmiennictwo 
czyny społ. 
- 
czyny społeczne 
czyt. 
- 
czytelnictwo 
demogr, 
- 
demografia 
energ. 
- 
energetyka 
etnogr. 
- 
etnografia 
fotogr. 
- 
foto-- ailka 
gastr. 
- 
gastronomia 
geod. 
- 
geodezja 
geol. 
- 
geologia 
glebozn. 
- 
gleboznawstwo 
gosp.. 
- 
gospodarka 
gosp.rybna 
- 
gospodarka rybna 
gosp.komunał. 
- 
gospodarka komunalna 
gosp,mie3Zk. 
- 
gospodarka mieszkaniowa 
gosp.wodne 
- 
gospodarka wodna 
- 
158 - 
górn. 
- 
górnictwo 
hist. 
- 
historia 
hod. 
- 
hodowla 
hutn. 
- 
hutnictwo 
hydrol. 
- 
hydrologia 
jęz. 
- 
językoznawstwo 
komunik. 
- 
komunikacja 
krajozn, 
- 
krajoznawstwo 
księg. 
- 
księgarstwo 
kult, 
- 
kultura 
lecz. 
- 
lecznictwo 
leśn. 
- 
leśnictwo 
lit. 
- 
literatura 
lit.lud. 
- 
literatura ludowa 
łow. 
- 
łowiectwo 
meteor. 
- 
meteorologia 
muz. 
- 
muzyka 
ochr.przyr. 
- 
ochrony przyrody 
ochr.śród. 
- 
ochrona środowiska 
ogrod. 
- 
ogrodnictwo 
opieka nad dzieckiem 
i młodz. 
- 
opieka nad dzieckiem i młodzieżą 
org.młodz. 
- 
organizacje młodzieżowe 
org.społ. 
- 
organizacje społeczne 
ośw. 
- 
oświata 
partia 
- 
PZPR 
patol.społ. 
- 
patologia społeczna 
plan.przestrz. 
- 
planowanie przestrzenne 
pomoc społ. 
- 
pomoc społeczna 
pożar. 
- 
pożarnictwo 
praca k.o . 
- 
praca kulturalno-oświatowa 
przem. 
- 
przemysł 
- 
159 
rada nar. 
- 
rada narodowa 
roln, 
- 
rolnictwo 
ruch lud. 
- 
ruch ludowy 
rzem. 
- 
rzemiosło 
SO 
- 
Stronnictwo Demokratyczne 
sad. 
- 
sadownictwo 
sąd. 
- 
sądownictwo 
służ.zdr. 
- 
służba zdrowia 
stow. 
- 
stowarzyszenie 
szkoln. 
- 
szkolnictwo 
szkoln.artyst. 
- 
szkolnictwo artystyczne 
szkoln,podst, 
- 
szkolnictwo podstawowe 
szkoln.ired, 
- 
szkolnictwo średnie 
szkoln.wyż. 
- 
szkolnictwo wyższe 
szkoln.zaw. 
- 
szkolnictwo zawodowe 
szt.lud. 
- 
sztuka ludowa 
turyst, 
- 
turystyka 
urban. 
- 
urbanistyka 
wet. 
- 
weterynaria 
ZSL 
- 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
zag.socj, 
- 
zagadnienia socjalne 
zag.społ. 
- 
zagadnienia społeczne 
zag.wyzn. 
- 
zagadnienia wyznaniowe 
zw.zaw. 
- 
związki zawodowe 
Adamczyk Stanisław 
947 
Adamek Franciszek 
222 
Adamska Maria 
902 
Administracja 
609-613 
Akademia Rolnicza w Krakowie. Zakład Ooświadczalny 
w Okocimiu 
428, 674 
- 
160 - 
Archeologia 
144-149, 776, 789 
Architektura 
242, 875-901 
Archiwa 
152, 192-193, 789, 982-985 
Archiwum Państwowe w Tarnowie 
152, 192-193, 
. 
' 
982-985 
Armia "Kraków" 
187 
Atlas, góry 
134 
Babiarz Zygmunt 
511 
Bajorek Oan 
381 
Bajorkowie 
425 
Balet 
79-7, 922 
Bartnik Kazimierz 
523 
Bartosz Adam 
216 
Baszczowski Wiesław 
537 
Bem Odzef 
174-176, 602, 682, 788 
Bernacki Ludwik 
503 
Bezpieczeństwo publiczne 
620, 623-631 
Biadoliny: szkoln.podbt. 
700, 702 
Biała, rzeka 
104, 320, 468 
Biblioteki, 79, 789, 956, 958-977 
Bielawska Maria 
79, 967 
Bieszkiewicz Stanisław 
616 
Biskupice Radłowskie: hist. 
202 
Biuro Wystaw Artystycznych w Dębicy 
223 
Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie 
779-782 
Błażowski Tadeusz 
635 
Bobrich Oanina 
700 
Bochenek Zbigniew 
937 
Bochnia: 
26; archit. 891; archiw. 983 ; bez.publ. 
623j bibliot. 79, 956, 964, 967; deroogr. 
153, 161t etnogr. 60; flora 440; fotogr. 
944; geol. 84; gdrn. 266-267, 633, 660; 
- 
161 - 
hist. 71, 153-154, 161, 164, 694, 964; hutn. 
269-271; księg. 956; kult. 741 ; lecz. 164, 
633, 660; leśn. 440; muz. 927; muzea 771, 774; 
nauka 694; obchody 554; org.młodz. 554; ośw. 
694; przem. 257, 276-277, 349, 361; służ.zdr. 
636, 644; sport 823, 834; sylwetki 60, 71, 79, 
636, 967; szt.lud. 222; turyst. 127, 137; 
gmina: archeol. 144 
Bolesław: partia 515; roln. 
392, 399; ZSL 515 
Borsa Gerard 800 
Borysko Arifta zob. Kulka-Borysko Anna 
Brerti archit. 898; roln. 414 -415 
Brniki 
192 
Broniek Oan 
51 
Brzesko: 
27; bezp.publ. 623; bibliot. 966, 969; 
bud. 646; finanse 460, 463; komunik. 480; 
lacz. 
646; obchody 503; ogrod. 435; 
patol.społ. 591, 596; pożar. 503; praca 
558; przem. 363, 375, 378; sad. 435; 
.sylwetki 969; trasport 467; turyst. 137 
Brzostek: turyst. 137 
Brzostowski Edward 803 
Budownictwo 
248-252a, 646, e26, 875 
Budzik Czesław 512 
Bukowa: org.młodz. 525; partia 525 
Bukowiec: flora 107; genl. 85; ochr.przyr. 
116 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 
684 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie 
686 
Chrzanowska Paulina 52 
Chyszów: hod. 421 
- 
162 
Ciężkowice: 
28-29, 101; fauna 110; geol. 86; 
handel 51; komunik. 468; lecz. 
654; 
lit. 856; ochr.przyr. 101, 109; praca 
k.o . 753, 763; sylwetki 217; szt.lud. 
217; turyst. 
137; wspomnienia 51 
Ciurkot Zbigniew 
296 
Cwen Antoni 
185 
Czajkowska Ewa 
907 
Czapliński Władysław 
53 
Czarna, rzeka 
114 
Czarna Tarnowska: hist. 209 
Czasopisma 
1-14, 561, 853, 943, 978-981 
Czchów: 
30; gosp.rybna 448; krajozn. 118; praca 
k.o . 755; turyst. 132, 137 
Czerny-Stefańska Halina 
930 
Czosnykowie 
75 
Czyny społeczne 
578-581, 614, 832 
Czytelnictwo 
958-977 
Oadej Józef 
702 
Davoust Erie 
923 
Dąbrowa Tarnowska: 
31-32; archit. 876, 885; 
bibllot. 958 -959, 971, 973; 
gosp.wod. 
44B; leśn. 
441; 
partia 516, 520; przem. 
356; 
sport 800, 822; turyst. 137; 
gmina: Jrjz. 049 
Oemblin: archit. 895 
Dębica i 
33-35; bibliot. 961; gastr. 453; gcol. 90; 
gosp. 230; hist. 196, 302; obchody 303-305, 
961; oploka nad dzieckiem 1 młodz.736; 
partia 523; patol.społ. 597; proca k.o . 
- 
163 - 
764, 766, 769; przem. 6, 65, 100, 126, 285-2C8, 
296-308, 359, 367-372, radio 796 ; sport 799, 
803-804, 806-807, 810-811, 821, 844-848; sylwet- 
ki 65, 78, 523; szkoln.zaw. 719; szt.lud. 223; 
turyst.126, 137; wspomnienia 196; zw.zaw. 304a; 
gmina i hist. 203-204; zag.wyzn. 203 
Dębickie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" 
6, 
100, 296-306, 674, 
764, 766, 810, 961 
Dębnos archit. 890, 898; film 932; partia 
c 
17; 
turyst. 137 
Długorf Stanisław 
426 
Dolczyński Jacek 
477 
Dołęga: fotogr. 941; wspomnienia 77 
Domy Dziecka zob. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą 
Drukarstwo 
957 
Orwalowie 867 
0ud8k Czesław 
44 
Dunajec, rzeka 
87, 320, 817 
Energetyka 
272-274 
Etnografia 60, 213-223, 789 
Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" w Dębicy 307-308 
Fabryka Maszyn Pralniczych "Pralia" w Tarnowie 
275 
Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych "Ponar-Tarnów" 
zob. Zakłady Mochaniczne "Tarnów" 
Fabryka Opakowań Blaszanych w Brzesku 
375, 378 
Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel" w Tarnowie 
278-284, 742, 777 
Fauna 
110, 113, 438 
Film 
59, 387, 932-938 
Finanse 
460-463, 694 
- 
164 .- 
Fischer Stanisław 
60 
Flora 
106-107, 440 
Fotografika 
59, 939 -944 
Gachowski Stanisław 
749 
Galica Edward 423 
Galicja 
177, 694, 697 
Gawlik Jan Paweł 
915 
Gawlik Mieczysław 
298 
Gdańsk 
789 
Geodezja 92, 832 
Geologia 
"83-e 
r 
, 
9G-91, 93-95 
Gębala Stanisław 
226 
Gielniak Zózei 
785, 795 
Gieraga Andrzej 
781 
Gleboznawstwo 
09 
Gładecki Henryk 
348 
Głos Stanisław 
48 
Gnojnik: hod. 422 
Gofron Franciszek 
73 
Gogola Czesław 
710 
Gomółka Mikołaj 
925 
Gospodarka 
224-239 
- 
komunalna 
489, 492, 495-496, 499-500 
- 
mieszkaniowa 
490-491, 493-494, 497, 733 
-rybna 
446-448 
- 
wodna 
333, 483-483 
Goyski Kazimierz 
152 
Górnictwo 
266-268, 633 , 660 
Grabowski Andrzej 
753, 856 
Grafika 
770, 730, 785, 789, 795, i73 
Gromnik: archit. 885 
Groński Ryszard Marek 
916 
- 165.- 
Gruszecki Tadeusz 
574 
Grychtołówna Lidia 924 
Gucwa Stanisław 
403 
Handel 51, 381, 429, 449-459, 593 
Harla Leopold 78 
Historia 
38, 43, 56-59, 71, 78, 144-212, 693-698, 
789, 964 
Hodowla 367. 419-427, 448 
Hoin Franciszek 627 
Hollk Tadeusz 
429 
Hudeczek Zygmunt 
16 
Huderski Mieczysław 
514 
Huta Szkła Gospodarczego "Vitropol" w Tarnowie 
350-354 
Hutnictwo 
269-271, 348a, 350-354 
Hydrologia 97 
instytut Warzywnictwa w Skierniewicach. Zakł i 
Doświadczalny w Przyborowle 431 
Iwkowa: obchody 703; pomoc. społ. 583j szkoln.podst. 
703^ turyst. 137 
Jachna Ryszard 
385 
Jamna: hist. 190 
Janusz Stanisław 
62 
Jarmuła Andrzej 
715 
Jasień Brzeski: opieka nad dzieckiem i młodz. 
731 
Jastrzębia: 
szt.lud. :18 
Jaworza Dolne: 
archeol. 149 
Jelenia Góra 
785 
Jezioro Czchowskie 448 
Jezioro Rożnowskie 108 • 
Językoznawstwo 
61, 849 
- 
166 - 
Jodłowa: 36; partia 528; patol.społ. 594 
Jodłówka Tuchowska 137 
Kantor Józefa 56 
Karolak Jerzy 331 
Karpaty 87, 220 
Kasznia Andrzej 683 
Kąśna Dolna: archit. 892 
Kijowska Elżbieta 910 
Klikowa: szt.użytkowa 872 
Koło Gospodyń Wiejskich 581 
Kombinat budowlany w Tarnowie 250-251 
Kombinat Przemysłowo-Rolny "Igioopol" w Dębicy 65, 
367-372, 803 
Komunikacja 464-466, 468-469, 471, 474, 476-480, 
482 . 
Konopka Feliks 61 
Kowalewscy 779 
Kozaczkowa Maria 852, 855, 857 
Kozioł Ryszard 566 
Kozioł Wiesław 
837 
Krajoznawstwo 
118 
Kraków 94, 155, 476, 556, 558, 668, 670-671, 674, 
722, 737. 875 
Krukar Tadeusz 
640 
Krupińska Barbara 647 
Krupiński Andrzej B86 
Krzyżak Henryk 517 
Krzyżanowski Konrad 786 
Ksllisk Bolesław 
780, 871 
Ksigżek-RóżkOiricz Małgorzata 780 
Kr. łgarstwo 
955-95»; 
Kubrak Edward 628 
- 
167 - 
Kulka-Borysko Anna • 742 
Kultura 8-9, 52, 737-747, 961 
Kurtyka Marian 
591 
Kwiatkowski Eugeniusz 
264 
Laclos Choderlos P.A . de 917 
Lang Helena 
789 
Latoszyn: geol. 88; ochr.przyr. 111 
Lecznictwo 
164, 634, 637, 639, 641, 643, 645-646, 
648-662, 664-665, 667 
Ledóchowska Maria Teresa, błogosławiona 
952 
Leliwici Tarnowscy 158, 175 
Lenartowicz Andrzej 63 
Leśnictwo 
436-441 
Liga Kobiet Polskich 544 
Liga Obrony Kraju 540 
Ligęzka Alojzy 
518 
Lipieri Kazimierz 
846 
Lipnica Murowana: 
37; archit. 886, 898; etnogr. 
214; turyst. 132, 137; zag.wyzn. 
952 
Lippoczy Norbert 
74, 772 
Lis Jan 
486 
Literatura 
69, 753, 850-866 
-ludowa 
213 
Lubasz: roln. 402 
Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa 
918 
Ludność 
141-143, 145, 161 
Lusławice: 
archit. 898 
Ładna: bud. 114, 252a; ochr.środ. 114 
Łapanów: turyst. 124 
Łączność 473, 476-477, 481 
Łęg Tarnowski: gosp. wod. 485; hod. 426; ruch lud. 
75; sylwetki 75 
- 
168 .- 
Łężkowice: górn. 268 
Łowiectwo 
442-445 
Lódź 398 
tysa Góra: rzeźba 789, 870-871; sylwetki 870; 
wspomnienia 54 
Macenowicz Ernest 
549 
Magiera Jan 
804 
Majcher Alojzy 
709 
Majewski Janusz 
932 
Majorek Stanisław 
813 
Makara Józęl (6 
• 
Makroregion Południowo-Wschodni 
89, 243, 439, 447 
Malarstwo. 
781, 7S6-787, 789, 868-869 
Malczewski Jacek 868 
Malinowski Jerzy 42 
Małkowski Andrzej 58 
Małopolska 150-151, 161, 885 
Maniak Henryk J, 979 
Markowicz Maria 965 
Maszkienice; hist. 38 
Mądro Erwin 510 
Melsztyn: hist. 163 
Meszna Opacka: ogrod. 430 
Meteorologia 
96 
Michta Zbigniew 
655 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni 
79, 956, 967 
Miejski Komitet Kontroli Społecznej w Tarnowie 
508, 
510 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Tarnowie 
500 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzesku 969 
- 
169 .- 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 
Tarnowskiej 958-959, 971, 973 
Mieluch Leszek 687 
Mikuła Marian 387 
Mitek Wawrzyniec 65 
Mleczko Franciszek 54 
Mortek Jan 68 
Moszczenica górn. 268 
Mucha Wincenty 212 
Muzea 52, 216, 219, 771, 774, 703-795 
Muzeum im. St.Fischera w Bochni 771, 774 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie 52, 216, 219, 783-795 
Muzyka 714-715, 751, 923-931 
Hysin Włodzimierz Nikanorowicz 
196-197 
Naczelna Organizacja Techniczna 
253 
Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska 441 
Narodowy Bank Polski w Brzesku 463 
Nauka 261, 283, 668-677, 694 
Niedomice: przem. 374, 380 
Niedomickie Zakłady Celulozy 374, 380 
Niklas Jerzy 
815 
Niwki: ochr.przyr. 
111 
Nowak Krzysztof 759 
Nowak Stanisław 816 
Nowak Zdzisław 809 
Nowe Żukowice i hod. 420 
Nowy Wiánlczi archit. 074, 877, BK1-882, 888-889, 
898, 500; hist. ICfc-j nauka 677j org. 
młodz. 555; turyst. <32, 137 
Ochrona przyrody i środowiska 98-105', 
108-109, 
111-112, 114-116, 
320, 323, 338, 3B0 
- 
170 - 
Ochrona zabytków zob. architektura 
Ogrodnictwo 428-435 
Okocim: ogrod. 428 
Olasno: gosp.komunal. 499; roln. 408 
Olszowski Stefan 224 
Olszówka Stanisław 953-954 
Olza 87 
Opałko Stanisław 68, 72, 330 
Opieka nad dzieckiem i młodzieżą 69 , 726-736 
Organizacje młodzieżowe 56, 58, 409, 484, 525, 
547-557, 687-683 
Organizacje społeczne 62, 155, 212, 537-546, 581, 
606 
Ostręga Ryszard 477 
Osuch Roman 979 
Oświęcim 206 
Paderewski Ignacy 892 
Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach 
zob. Zakłady Azotowe w Tarnowie 
Państwowy Ośrodek Hodowli ?ar* owej w Chyazowie 421 
Państwowy Ośrodek Hodowli Zaroaowej w Zawadzie 
k. Dębicy 421 
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubaszu 402 
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Tarnowcu 406 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Tarnowie 125, 561 
Para Tadcjsz 280 
Pary* 843 
Patologia społeczna 538-601 
Pawlik Marla 969 
Plaski-Oruików 551 
Pietrzak 3an 919 
Pilznot bibliot. 975» geol. 95» turyst. 137» 
gmlnai czyt, 960 
- 
171 .- 
Planowinie przestrzenne 
240-242, 244-247 
Pleśnai turyst. 137 
Podoreki Roman 
18 
Pogórze Ciężkowickie 101, 109, 119 
Police 
341 
Polska Partia Robotnicza 
529 
Polska Partia Socjalistyczna 
211 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
1, 7, 12, 16, 
40, 211, 224, 226, 228, 
376, 389, 509, 511-529, 
621, 642, BU 
Polski Czerwony Krzyż 62, 538, 541-542, «06 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
585 
Polski Związek Łowiecki 445 
Polski Związek Wędkarski 
446 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
669, 675 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
2, 120, 
126-127, 133-134 
Połaniec 
273 
Pomoc społeczna 
583-587 
Pomykacz Marian 
3-79 
Poprad, rzeka 801 
Potępa Stanisław 
792-793 
Pożarnictwo 
169, 501-507 
Praca kulturalno-oświatowa 
748-770 
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "jaskółka" 
w Tarnowie 494 
Ptosowicz Adolf 
818 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miejskiej 
"Inżynieria" w Tarnowie 
252 
Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej w Tarnowie 472 
- 
172- 
Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki 
"Ruch" w Tarnowie 954 
Przemysł 24, 117, 234, 253-262, 264-265, 373-380, 
472, 669, 672 
- 
chemiczny 6, 13, 68, 72, 100, 104-105, 
296-348, 446, 494, 505, 511- 
512, 524, 537, 540, 552,560, 
562, 566-567, 569, 571, 573, 
577, 582, 673-674, 744, 750 
764, 766, 797-798, 808, 810, 
827, 835-843, 922, 936-937, 
955, 961, 977 
- 
elektromaszynowy 6, 10, 55, 126, 275- 
295, 514, 645, 723, 
725, 742, 769, 777, 
796 
- 
spożywczy 65, 355-372, 8C3 
- 
szklarski 1 ceramiczny 
348a, 354 
Przybordwt ogrod. 431 
Przybyło Zofia 975 
Przybyszewska Oagny 786 
Puatków: gosp. rybna 4461 hist. 184, 198-199, 2055 
obchody 311, 313, 446; partia 529; praca 
k.o . 767-770; przera. 6, 309-317, 573, 582; 
sport 802; zw.zaw. 573 
Pyzikowski Jerzy 342 
Radiczkow Jordan 920 
Radio 796 
Radomyśl Wielkit org,młodz. 553; roln. 397 
Rady narodowa 5, 42, 231, 237, 242, 595, 614-615, 
' 
689, 746, 815 
- 
173 .- 
Rajbrot: turyst. 137 
Rataj Małgorzata 814 
RavensbrOck 56 
Rejon Dróg Publicznych w Tarnowie 474 
Rolnictwo 
89, 98, 346, 390-418, 455, 488, 712, 
959, 971, 978 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wolanka" w Woli 
Rzędzirtskiej 395 
Ropczyce 91 
Rostocki Stanisław 
936 
Kozaziele: "gospod.wod. 487 
Różkowicz Małgorzata zob. Książek-Różkowicz Małgorzata 
Ruch ludowy 
64, 75, 180, 532 
Rybołowicz Zenon 
655 
Ryglice: org.młodz. 547; patol.społ. 599 
Rzekiecki Adam 
660 
Rzemiosło 381-383; 385-389 
Rzepiennik Biskupi: admln. 611; hod. 425; turyst. 136 
Rzepiennik Marciszewski: turyst. 136 
Rzepiennik Strzyżewski: turyst. 136 
Rzepiennik Suchy: turyst. 136 
Rzeszów 90, 94-95 
Rzeźba 789, 867, 870-871 
Rzędkowska Ewa 
730 
Sacha józef 
7B9, 870 
Sadownictwo 
367, 434-435 
Sadowski Marian 
979 
Samek Wojciech 222 
Satoła P.otr 
64 
Sądownictwo 
171, 616-622 
Schärfer Bogusław 
925 
- 
l?lt - 
Sibiu 
905 
Sieczko Janusz 
827 
Siedlec: górn. 268 
Skierniewice 
431 
Skolarczyk Anna 
843 
Skrok Adam 
293 
Skrzyszów: partia 527 
Służba zdrowia 
635-636, 638, 640, 642, Oi. 647, 
663, 721 
Sokołowski Jan 
411 
Solarz Wojciech 934 
Solski Ludwik 
914 
Sport 
701, 799-848 
Spółdzielcze Zakłady Spożywcze "Fructona" w Tarnowie 
366 
Spółdzielnia Inwalidów "Tarnospin" w Tarnowie 373 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Radomyślu Wielkim 
397 
Spółdzielnia Pracy Huta Szkła "Laura" w Tarnowie 
348a 
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego 
w Wojniczu 
379 
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Tarnowie 
470, 
475 
Spytek z Melsztyna 
163 
Stach Mieczysław 
70 
Stanisław, święty 873, 945, 948-949, 951 
Stankiewicz Janusz 
493 
Stefańska Halina zob. Czerny-Stefartska Halina 
Stolarz Ryszard 
552 
Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich 280 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego 673 
- 
175 - 
Stowarzyszenie Robotników Budowlanych 576 
Stronnictwo Oenokratyczne 
389, 535-536 
Stybel Elżbieta 69 
Styszko Jan 
776 
Sucharski Henryk 207 
Szafer WLadysław 
76 
Szczepanik Jan 
59 
Szczepanowice: patol.społ. 590 
Szczepanówi obchody 945; sylwetki "'j zag.wyzn. 67, 
945, 946-949 
Szczucini 137 
Szczurowai 39j roln. 39j sylwetki 73 
Szembek Krzysztof Antoni 67 
Szkolnictwo 
564, 684-688, 691, 695-696 
- 
artystyczne 
714-715, 718, 720 
- 
podstawowe 
696, 699-708, 773, 944 
- 
średnie 697-693, 709, 711 
- 
wyższe 
556, 722-725 
- 
zawodowe 
712-713, 716-717, 719, 721 
Szlachta Tadausz 
706 
Szmyd Jerzy 
605 
Sztuka Ludowa 
216-223 
Sztuka użytkowa 
779, 789, 872 
Szymon z Lipnicy, błogosławiony 
952 
Tarnawa! ruch lud. 64j sylwetki 64 
Tarnowiec: roln, 406 
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
498 
Tarnowski Jan 
160 
Tarnowski Klub Wysokogórski PTTK 
134-135 
Tarnowski Oddział Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Taechnlcznej Obsługi Rolnictwa 
398 
- 
176 - 
Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego 902-921 
Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne 940 
Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne 925-926, 928-929, 
931 
Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier 678-680, 
682-683 
Tarnów; 40-43, 80; admin. 609; archeol. 145 -147; 
archit. 879-880, 083-884, 886-887, 893- 
894, 896-898; archiw. 152, 92-193, 7e9, 
902-985; balet 797, 922; bezp.publ. 623, 
627, 630-631; bibliot. 789, 963, 965, 
968; 970, 972, 977; bud. 229, 
375; czas. 853. 943, 973-931; czyny społ, 
580, 614; demogr. 145; energ. 274; film 
59, 933-938; floro 106; fotogr. 59, 939- 
940, 942-943) gastr. 457-458) gosp. 225, 
229, 231, 237, 239; gosp .komunal. 489, 
495, 500) gosp.mieszk. 490, 494, 498) 
gosp.wod. 338) grafika 778, 780, 785, 789; 
handel 229, 381, 449-452, 456; hist.56-59, 
155-160, 162, 165-179, 181-183, 186, 188- 
-109, 193-195, 206-207, 210, 212, 693, 
690, 7.9; komunik. 464, 465, 471, 474, 
478-479, 559) kalęg. 955, 957) kult. 737- 
- 
740, 742, 744, 746; lecz. 645, 648-650, 
656, 650-659, 662, 664-665) lit. 69, 853, 
860- 
r 
i6} łączność 473, 477; Iow. 443} 
malarstwo 63, 781, 786-787, 769, 869} 
neteor. 96) muz. 714-715, 720, 923-927, 
929-931} iRuzsal. 52, 216, 219, 783-795} 
nauka 283, 670, 675, 694) obchody 225,274, 
279, 289, 291, 333, 344, 348, 353, 358, 
446, 472, 494, 505, 524, 534, 538, 546, 
- 
177 - 
602-606 , 614, 673, 705, 739 , 032, 838 , 
340, 842, 908 , 911, 943, 950, 957, 968 , 
978; ochr.środ. 99, 104-105, 117, 323, 
338; opieka nad dzieckiem i młodz. 
69, 
726-730, 732-733, 735 ; org.młodz.. 56, 58, 
552; org.społ, 62, 212, 537-538, 540, 543- 
-5 46; ośw. 684, 686, 694; partia 40, 42, 
376, 509, 511 -512 , 514, 518-519, 524; 
patol.społ. 588, 592-593, 598, 600 -601; 
plan.przestrz. 
246-247; pożar. 169, 505; 
praca 560, 562, 565, 567-569, 571; proca 
k.o . 
748-752, 754, 756-760, 762, 765; 
przem. 
10, 13, 55, 69, 72, 104, 117, 254, 
264-265; 275, 270-284, 289-295, 310-354 , 
357-358, 360, 362, 364-366, 373, 377, 472 , 
673, 709, 798, 808 , 827, 835-843, 922, 936 - 
937 , 955, 965, 977; rada nar. 42, 231 , 
237, 395, 614-615, 746; rzem. 
381-333, 
385-387; rzeźba 867; sąd. 171, 618; służ. 
zdr . 195, 640, 647; sport 
701, 808-809 , 
613-814, 819, 024, 326-320, 831-832, 035- 
343; stow. 678-683; sylvietki 52 , 56-59 , 
?2, 68-70, 72 , 74, 76, 160, 193, 2C7, 212, 
348, 305, 627, 640, 647, 789, 809, 313; 
szkoln. 695; szkoln.artyst. 714-715, 713, 
720; szkoln.podst. 696, 701, 705, 773; 
3Zkoln.ired. 697-698, 709-711; szkoln.wyż. 
722-725; szkoln.zaw. 713, 717, 721; szt. 
lud. 216, 219; szt.użytkowa 779, 739; 
toatr 902-521 ; telew. 797-793; transport 
328, 470, 47:;; turyst. 120, 128-130, 134, 
137-139; urbon. 241, 245; usługi 133, 229, 
- 
178 - 
381-383; 452, wet. 666; wojsko 604; wspom- 
nienia 53, 55, 61, 63, 330, 954; ZSL 530, 
534 ; zag.socj. 559, 561 , 563, 566, 572; 
zag.społ. 506-510; zag.wyzn. 3, 14, 946- 
-947, 950 
Tarnów, okręg; 
15-21, 24-25, 31-02; admin. 610, 
612-613; archit. 242, 878, 899, 901; bezp. 
publ. 624-626, 628-629; bibliot. 962, 974, 
976; bud. 248-249, 427; czyny społ. 579, 
581; demogr. 
141-143; energ. 272-273; 
etnogr. 215, 789; fauna 113; finanse 461- 
462; geod. 92; geol. 83, 87, 91, 93-94; 
glebozn. 09; gosp. 224, 226-228, 232-236; 
gosp.komunal. 492, 496, 499 ; gosp.mieszk 
491, 493, 497, 733; gosp.rybna 446-447; 
gosp.wod. 403-406, 488; grafika 873; handel 
454-4 55, 459; hist. 150-151, 177, 185, 
187, 190-191, 200, 210-211; hod. 419, 424, 
427; hydrol. 97; komunlk. 122, 466, 469, 
482; kult. 3 -9, 743, 745, 747; lecz. 634, 
639, 641, 651-653, 655, 657, 661, 667; 
leśn. 436-437, 439; lit. 850-052, 858-059; 
łączność 476, 481; łow. 442, 444-445; nauka 
669, 671-672,674, 676; obchody 501, 579, 
606-608, 635, 951, 974r ochr.przyr. 98, 
102-103, 115; ochr.śród. 112, 259, 320; 
ogrod. 429, 432-433; opieka nad dzieckiem 
i młodz. 733-734; org.młodz. 409, 484, 549- 
551, 557, 687-600; org.społ. 539, 541-542, 
581; ośw. 564, 676, 687-690, 692; partia 
1, 211, 224, 226, 228, 389, 513, 521-522, 
526, 642; patol.społ. 595; plan.przestrz. 
- 
179 - 
242; pomoc społ. 504-587 pożar. 501-502, 
507; praca 564, 570; przem. 234, 253, 255- 
256, 250-260, 262, 669, 672; rada nar. 5, 242; 
roln. 89, 98, 391, 393-394, 396, 398, 400-401, 
403-405, 407, 410-418, 462, 531-533, 603; 
rzem. 388 -389, 535; S0 389, 535-536; sad. 434, 
. 
sąd. 616-617, 619-622 ; służ .zdr. 6 35, 633, 
642, 663; sport 801, 805, 812, 815-818, 820, 
825, 829-830, 833; stow. 11; sylwetki 66; 
szkoin.poust, 699, 707-700; szkoln.zaw. 712; 
szt.lud. 220, 223; transport 472; turyst. 2, 
121-123, 131 , 133, 816; urban. 243; usługi 
234, 309, 535; wojsko 632; wspomnienia 185, 
191; ZSL 403, 412, 531-533; zag.socj. 404; 
zag.wyzn. 949, 951; zw.zaw. 574-576, 743. 
Teatr 902-921 
Telewizja 797-798 
Towarzystwa regionalne 11, 678-603 
Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne 
776 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
818 
Towarzystwo Krzewienia Kultury świockiej 739, 747 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 735 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej 11, 601 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Kadzieckiej 
537 
Towarzystwo Szkoły Ludowej 693 
Towarzystwo Urbanistów Polskich 243 
Towarzystwo Walki z Kalectwem 539, 545 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 676 
Transport 320, 467, 470, 472, 475 
Tuchów: 
czyny społ. 578; hl3t. 152; pożar. 506; 
przem. 355; rada nar. 44; tury3t. 137. 
- 
180 - 
Tumidajska Jadwiga 77 
Turakiewicz Stanisław 
71 
Turystyka 2, 120-140, 816 
Tylipska Maria 636 
Uniwersytet Ludowy w Wierzchosławicach 685, 691 
Urbanowicz Teresa zob, Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa 
Usługi 
136, 234, 301-382, 384, 389, 452 
Uszwia: szkoln.podt. 704 
Uzbornia: hist. 201 
Wadowice Górne: hod. 423 
Wapiennik Leon 
182 
Warszawa 
240, 244, 762, 786 
".'..w „uitii 
52 
Weterynaria 
666 
Wieliczka 266, ?33, 660 
Wielka- Wieś: archeol. 148) hist. 180 
Wierzchosławice: fauna 438-, 
leśn. 438-, obchody 504; 
ośw. 685, 691; pożar. 504; praca 
k.o . 761 
Wilczyński Jacek _ 217 
Wisła, rzeka 97, 817 
Wisłoka, rzeka 
100 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnowie 968, 970, 
972 
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Tarnowie 
574-575, 743 
Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie 
491, 493 
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Tarnowie 357 
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza w Tarnowie 
429, 
434 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie 9 
- 
181 .- 
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Brniu 414 
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie 
130 
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Tarnowie 18 
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rol- 
nictwa w Tarnowie 488 
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Tarnowie 
486 
Wojewódzkie Centrum Telekomunikacji w Tarnowie 476 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego 
w Tarnowie 452 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarno- 
wie 469 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Pogórze" 
w Tarnowie 121 
Wojnicz: 45-46; lit.lud. 213; przem. 379; roln. 
390; szkoln.zawód. 716} turyst. 137 
Wojsko 540, 558, 604, 632 
Wola Rzędzirtska« roln. 395 
Worcell Henryk 859 
Wójcik Wanda 729 
Wróbel Stanisław 57 
Wróbel Wojciech 386 
Wyspiartski Stanisław 869, 921 
Wystawy 216, 219, 223, 773, 775, 778-789, 795, 928 
Wytwórnia Obcasów 1 Kopyt Przemyału Skórzanego 
"Tarnokop" w Tarnowie 377 
Wytwórnia Urzędzert Chłodniczych "Oęblca" 6, 126, 
285-288, 769, 796 
Zagadnienia socjalne 559, 561, 563, 566, 572 
Zakllczynt 47) lecz. 643» malarstwo 868} turyst. 1J7 
- 
182 - 
Zakład Budownictwa Komunalnego w Brzesku 591 
Zakład Naczyń Kamionkowych w Bochni 349 
Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych w Bochni 
276-277 
Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni 
269-271 
Zakład Przetwórstwa i Hurtu w 0qbrowie Tarnowskiej ' 
356 
Zakład Przetwórstwa Owocowego w Bochni 
361 
Zakład Tworzyw i farb w Pustkowie 
6, 309-317, 529, 
573, 577, 5B2 
ZaKład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie 572 
Zakłady Azotowe w Tarnowie 13, 68, 72, 99, 104-105, 
264, 318-348, 446, 494, 
505, 511-512, 524, 537, 
540, 552, 560, 562, 566- 
-567, 569, 571, 648-650, 
658, 673, 744, 750, 797- 
798, 008, 827, 835-S43, 
922, 936-937, 955, 965, 
977 
Zakłady Oajczarskie w Tarnowie 
360 
Zakłady Mechaniczne "Tarnów" 
10, 55, 289-295, 514, 
645, 723, 725 
Zakłady Mięsne w Tarnowie 
358 
Z3kłady Naprawcze Taboru Samochodowego w Brzesku 467 
Zakłady Przemysłu Piwowarskiego w Brzesku 363 
Zalipie: lit. 854j szt.lud. 221} turyst. 137 
Zawada k. Dębicy: archit. B98j hod. 421 
Zdżary 
398 
Ziaja Stanisław 
181 
Zielona Córa 
752 
- 
183 - 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 403, 413, 515, 530- 
534 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 155, 543, 
546 
Związek Harcerstwa Polskiego 56, 58, 404, 547-540, 
551, 732 
Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej 409, 525, 
549, 552-557, 687- 
688, 759 
Związki zawodowe 573-577, 743 
Zwiernik: szkoln.podst. 706 
Żebno: 48-50; org.młodz. 548; partia 48) patol.społ, 
589} rada nar. 48 
28goclnai gosp, 238) lecz. 637) plan.przestrz. 240, 
244} turyst. 137, 140 
Żyrakdwi hlst. 197) wspomnienie 197 
Żytomierz 22-23, 906, 912 
- 
183 - 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 403, 413, 515, 530- 
534 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 155, 543, 
546 
Związek Harcerstwa Polskiego 56, 58, 404, 547-540, 
551, 732 
Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej 409, 525, 
549, 552-557, 687- 
688, 759 
Związki zawodowe 573-577, 743 
Zwiernik: szkoln.podst. 706 
Żebno: 48-50; org.młodz. 548; partia 48) patol.społ, 
589} rada nar. 48 
28goclnai gosp, 238) lecz. 637) plan.przestrz. 240, 
244} turyst. 137, 140 
Żyrakdwi hlst. 197) wspomnienie 197 
Żytomierz 22-23, 906, 912 
- 
183 - 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 403, 413, 515, 530- 
534 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 155, 543, 
546 
Związek Harcerstwa Polskiego 56, 58, 404, 547-540, 
551, 732 
Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej 409, 525, 
549, 552-557, 687- 
688, 759 
Związki zawodowe 573-577, 743 
Zwiernik: szkoln.podst. 706 
Żebno: 48-50; org.młodz. 548; partia 48) patol.społ, 
589} rada nar. 48 
28goclnai gosp, 238) lecz. 637) plan.przestrz. 240, 
244} turyst. 137, 140 
Żyrakdwi hlst. 197) wspomnienie 197 
Żytomierz 22-23, 906, 912 
- 
183 - 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 403, 413, 515, 530- 
534 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 155, 543, 
546 
Związek Harcerstwa Polskiego 56, 58, 404, 547-540, 
551, 732 
Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej 409, 525, 
549, 552-557, 687- 
688, 759 
Związki zawodowe 573-577, 743 
Zwiernik: szkoln.podst. 706 
Żebno: 48-50; org.młodz. 548; partia 48) patol.społ, 
589} rada nar. 48 
28goclnai gosp, 238) lecz. 637) plan.przestrz. 240, 
244} turyst. 137, 140 
Żyrakdwi hlst. 197) wspomnienie 197 
Żytomierz 22-23, 906, 912