/IW-Czarkowski_L-Pseudonimy_i_kryptonimy_polskie.djvu

			LUDWIK CZARKOWSKI 
PSEUDONIMY 
I KRYPTONIMY 
POLSKIE 
WILNO 1922. 
NAKŁADEM KSIĘGARNI STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W WILNIE. 
SKŁADY: M. ARCT: W WARSZAWIE- POZNANIU — LUBLINIE - ŁODZI — LWOWIE. 
TŁOCZNIA „LUX", 
WILNO, ULICA GEN. ŻELIGOWSKIEGO 1. TEL. 203. 
Przedmowa. 
Koniecznem następstwem odzyskania bytu po- 
litycznego przez Polską jest, pomiędzy innemi, ogro- 
mny liczebnie wzrost wszelkiego rodzaju bibljotek, 
a co za tem idzie i zapotrzebowanie książek pod- 
ręcznych}ułatwiających 
urządzanie i prowadzenie 
tyci) instytucji. 
Przy sporządzaniu katalogów nieodzowną jest 
rzeczą dla bibljotekarza aby miał pod ręką także 
i wykaz pseudonimów; korzystają zeń również bada- 
cze i miłośnicy książek. 
W zbiorku niniejszym starałem się, w miarę 
możności, uczynić zadość tej naglącej potrzebie. 
Posiadamy jak dotąd cztery takie zbiorki. Na- 
zwa ta słusznie im się należy, gdy je 
zestawimy 
z tem co posiadają inne narody. Nie mówię już 
o olbrzymach: Anglji, Francji, Włoszech, Niemczech, 
u których istnieją kilkutomowe podobne wydawnic- 
twa, ale zaledwie mierzyć się możemy z drobną 
Norweg ją *). 
Pierwszy u nas na większą skalę zajął się tą 
sprawą Edward Minkowiecki, który ogłosił drukiem 
w r. 1881 w Warszawie nakładem Lewentala 
„Wy- 
kaz pseudonymów używanych przez autorów pol- 
skich "• Zawarł w tym wykazie 407 nazwisk, 569 pseu- 
*} PETERSEN:' 
Anonymer og pseudonymer 
der norske literatur 
1678 — 1890. 8ka str. 128. 
— 
IV- 
donimów. W r. 1888 „ Wykaz" ukazał się w drugiem 
wydaniu również w Warszawie. Tu już mamy na- 
zwisk 576, pseudonimów 786, na XXXII stronach 12^L. 
Zaznaczyć trzeba, że Minkowiecki pominął krypto- 
nimy wszystkie, i pseudonimy dziennikarzy. 
Po latacb 17 dopiero podjęła znów tę pracę 
p. I . [zabela] Z. [biegniewska]. Zbiorek ten wydał 
znany nakładca Michał Arct w Warszawie w r. 1905 
w „książkach dla wszystkich", 
jako N-r 153, p. t.: 
„Pseudonimy i kryptonimy pisarzy polskich". 
Jest 
tu naogół 1116 nazwisk i 1413 pseudonimów i kryp- 
tonimów. (Przez nieuwagę zapewne zabłądził do 
tego towarzystwa holender, Multatuli = Dekker). 
Liczba to już pokaźna w dwójnasób prawie prze- 
wyższająca podaną przez Minkowieckiego. 
Czwartą moją poprzedniczką była p. Helena 
Dąbczańska - Budzynowska, 
która w r. 1910 ogło- 
siła we Lwowie: „Pseudonimy pisarzy polskich, ze- 
brała (sic!) H. D." Tu już widnieje znaczny 
postęp 
zarówno pod względem jakościowym (układu, dokła- 
dności) jak ilościowym. Zarzucić można niegodziwą 
korektę np. Bug. Bielowski zamiast Aug. (ust.), Ce- 
zaryn, zam. Cerazyn, Multaturi zam. Multatuli (i tu 
bowiem znalazł się ten uprzykrzony holender, nadto 
p. D. dodała jeszcze moskala: Iskander = Aleksan- 
der Hercen) i sporo innych błędów drukarskich. 
Nazwisk mamy 1185, pseudonimów 1694. 
Od tego czasu upłynęło lat jedenaście. Powyż- 
sze dziełka — zwłaszcza ostatnie, zostały wyczer- 
pane. Za ten czas przybyło sporo nowych pseudo- 
nimów, udało się rozwiązać niejeden dawniejszy. 
Pracując od r. 1907 w Bibljotece Wileńskiego 
T-wa przyjaciół Nauk, od r. zaś 1919-go nadto 
w Uniwersyteckiej, odczuwałem i odczuwam dotkli- 
— 
V- 
wie, jak zresztą każdy kolega bibljotekarz, 
który 
zetknie się z tem w praktyce — brak świeżej takiej 
książki podręcznej. To mnie zniewoliło, że podjąłem 
tę żmudną pracę. Ułatwiało mi ją co prawda troje 
wymienionych wyżej moich poprzedników, 
którzy 
pierwsi karczowali tę dziewiczą przed nimi glebę. 
Niemniej przeto za ostatnie 17 — 12 lat musia- 
łem iść o własnych siłach i niemało podanych już 
pseudonimów np. w Bibljografji Estrejchera rozwią- 
zywać samodzielnie, poszukując po innych źródłach. 
Skontrolowałem też wszystkie mniej rozgłośne. 
Za przewodnika służył mi nieoceniony Estrej- 
cher zwłaszcza w tych tomach Bibljografji, które 
ukazały się po r. 1910 — więc nie mogły być znane 
moim poprzednikom. Kilkanaście pseudonimów nie- 
rozwiązanych przez Estrejchera znalazłem w Wiel- 
kiej Encyklopedji lllustrowanej. Dla przykładu przy- 
toczę: Racławicki Tadeusz, pseudonim Antoniego 
Gustawa Bema, wykryty przez prof. Ignacego Chrza- 
nowskiego w artykule o Stanisławie Krzemińskim. 
Korzystałem też z rozmaitych czasopism, kilkadzie- 
siąt mam od samych autorów-pisarzy lub od ludzi 
wiarogodnych, zblizka daną osobę znających 
n 
P- 
Romski Juljusz. 
Nie pominąłem pseudonimów i kryptonimów 
dziennikarzy, o których Estrejcher wspomina tylko 
wyjątkowo o ile prace ich nie ukazały się w postaci 
odbitek, broszur, książek. Dotyczy to zwłaszcza Wil- 
nian i w ogólności pochodzących z b. kraju zabra- 
nego. Estrejcher nie zna np. (a przynajmniej nie 
umieszcza) pseudonimu Ewy Felińskiej: Weneranda 
Kokosz, podanego przez p. J . Z . bez wzmianki', że 
to jest pseudonim dziennikarski. Sprawdziłem go 
w „Autorkach Polskich XIX wieku" — 
Chmielów- 
— 
VI- 
skiego — za którego wskazówkami idąc znalazłem 
tym pseudonimem podpisany artykuł o tem: „Co to 
jest postąp" 
— 
w Tygodniku Petersburskim. 
Lwią część nowych) (t.j . po r. 1904-ym wznowieniu 
prasy polskiej) pseudonimów dziennikarskich w Wilnie 
zawdzięczam 
uprzejmości p. Michała Brensztejna. 
Jest ich 130 zanotowanych w swoim czasie przez 
p. Br., który sam od r. 1909-go czynny brał udział 
w czasopiśmiennictwie wileńskiem, więc podane prze- 
zeń są najzupełniej pewne. Składam za tę rzadką 
koleżeńską uczynność Panu Brensztejnowi 
serdeczne 
podziękowanie. 
Umieściłem tu 2594 pseudonimów 
i kryptonimów należących do 1733-ch pisarzy. Przy- 
bytek więc w zestawieniu z ostatnią pracą o pseu- 
donimach p. H. D. wynosi 900 pseudonimów i 548 
pisarzy*). Pomimo to nie wątpię ani chwili, że przed- 
miotu całkowicie nie wyczerpałem. Należałoby jeszcze 
przewertować od nazwiska do nazwiska odpowiednie 
artykuły biograficzne w Wielkiej Encyklopedji lllu- 
strowanej, co dla braku czasu mogłem tylko częś- 
ciowo wykonać. 
W zakończeniu tej pracy podaję wykaz pseudo- 
nimów, których nie udało mi się rozwiązać, a to 
w tym celu, aby czytelnik mógł je sobie przy nada- 
rzonej sposobności 
uzupełnić. 
Układu trzymałem się abecadłowego 
zarówno 
w nazwiskach 
rzeczywistych jak w przybranych- 
W tych ostatnich nie zawsze można określić co jest 
imieniem a co nazwiskiem, wtedy umieszczałem pod 
pierwszą głoską, np. Berlicz Sas pod B; gdzie jest 
imię i miejscowość, umieściłem pod imieniem np. 
*) Winienem 
ostrzec czytelnika aby liczb nie bral z 
matematyczną 
ścisłością, mogą być wszędzie omyłki na kilka a może kilkanaście. 
— 
VII - 
Juljan z Poradowa pod J nie pod P (z Poradowa 
Juljan) kierując się tą zasadą praktyczną, że prawie 
wszystkie pseudonimy tego rodzaju łatwiej jest odna- 
leść pod imieniem osób, niż pod nazwami miejsco- 
wości, zwłaszcza że pierwszych może być i kilka, 
np. Janów z rozmaitych miejscowości jest 17, gdy 
miejscowości się nie powtarzają. 
Anonimów nie tykałem. Pole to jeszcze leży 
odłogiem. 
Żałuję bardzo, że niedostępną mi była tu w Wilnie 
praca Botwińskiego: „Zagadki literackie", 
druko- 
wana w „Tygodniu" lwowskim w latach 1893, 1896 
i 1899 — zawierająca spis pseudonimów. 
Wzmian- 
kuje o niej prof. fiahn (ob.: Pamiętnik Literacki, 
Lwów 1905, str. 381 i 382). 
L. Czarkowski. 
Wilno, 8-go września 1921 r. 
— 
VII - 
Juljan z Poradowa pod J nie pod P (z Poradowa 
Juljan) kierując się tą zasadą praktyczną, że prawie 
wszystkie pseudonimy tego rodzaju łatwiej jest odna- 
leść pod imieniem osób, niż pod nazwami miejsco- 
wości, zwłaszcza że pierwszych może być i kilka, 
np. Janów z rozmaitych miejscowości jest 17, gdy 
miejscowości się nie powtarzają. 
Anonimów nie tykałem. Pole to jeszcze leży 
odłogiem. 
Żałuję bardzo, że niedostępną mi była tu w Wilnie 
praca Botwińskiego: „Zagadki literackie", 
druko- 
wana w „Tygodniu" lwowskim w latach 1893, 1896 
i 1899 — zawierająca spis pseudonimów. 
Wzmian- 
kuje o niej prof. fiahn (ob.: Pamiętnik Literacki, 
Lwów 1905, str. 381 i 382). 
L. Czarkowski. 
Wilno, 8-go września 1921 r. 
PSEUDONIMY. 
A 
a.= 
Aleksander Kraushar. 
A.= 
Anna z Krajewskich Makwaska. 
(A.) 
— 
A. Około-Kułak ks. (w „Kurjerach Wileńskim 
i Litewskim po r. 1905). 
A.A.K. = 
Aleksander Krajewski. 
Abgar Oswald = Franciszek-Ksaw. Zacharjasiewicz. 
Abgar Sołtan — Kajetan Sołtan-Abgarowicz. 
Abul= Władysław Latke. 
Acer = D-r Tadeusz Jaworski. 
Acernus — Sebastjan-Fabjan Klonowicz. 
Adamko = Adam Zdziarski. 
Adamowicz Aleksander = Karol-Godfried Wojda („Prak- 
tische Polnische Grammatik, Berlin 1794). 
Adin — Adolf Inlender. 
(Ad. Now.) = Adolf Nowaczyński. 
Aer = Adam Rzążewski. 
Aesticampianus = Jan Sommerfeld. 
A.F.A. = 
Adam-Ferdynand Adamowicz D-r prof. 
Agawa = Edmund Liwski. 
Agricola = Mikołaj Akielewicz (Wilno). 
Agi-Wdaj (Jadwiga) = A. Pospiszylowa. 
Agrykola = Henryk Merzbach. 
A. H. 
— 
Jerzy Herwegh. 
A. hr. L . == Anna hr. Lubieńska. 
- 
10- 
A. J. 
= 
Józef Arciszewski (Wilno) 
A. J. 
= 
Aleksander Jodziewicz (Kraj petersburski" 
1905-1907, 
„Dziennik wileński" 1916. 
Ajo = Józef Rogosz. 
Ajram = Marja Livery. 
A.K. = 
Adolf Kamieński. 
A.K.B. = 
A. Biernikowicz, Wilno. 
Aksel = Ignacy Baliński. 
Al. Ar. = 
Aleksander Arct. 
Albert = Wojciech Sowiński. 
Albert Wojciech = Teofil Wiśniowski. 
Alces = Marja z hr. Łosiów baronowa Hagenowa. 
Aleksander = Aleksander Rembowski. 
Aleksota — Aleksander Beytel. 
Aleksota = Janina Siedlaczkówna. 
Aletawybo = Jakób-Fryderyk Hofman. 
Alf = Alfred Szczepański. 
Alf = Ludwik Abramowicz, publicysta wileński od r. 1905. 
Alf = Witold de Verbno Łaszczyński. 
Alfarli = Wincenty Lutosławski. 
Algirdas = Lucjan Uziębło, dziennik „Słowo" warsz., 
koresp. z Wilna. 
Algoss = Grzegorz Glass. 
Aliquis = Tadeusz Czapelski. 
Alita — Marja Piraska. 
Al. Jod. 
= 
Aleksander Jodziewicz, 
„Tygodnik Ilustro- 
wany" 
warszawski 
1907, 
„Dziennik 
Wil." 
1918-19, 
„Gazeta Krajowa" 1920, Rzeczpo- 
spoi." (wyd. wił. 1921). 
Alkar — Aleksander Kraushaar. 
Alkiert = Stanisław-Wiktor Zaleski. 
Allegretto = Antoni Miller. 
Almaviva = Adolf Neuwert-Nowaczyński. 
Almawiwa = Melanja Rajchmanowa. 
- 
11- 
Almess = Aleksander Messyng. 
Alper = Albert Zipper. 
Alphonse del Ambra = Jan Amborski. 
Alrysa = Domańska. 
Amadeusz = Stanisław Dydyński. 
A. Marjan = Marjan Laskownicki. 
Ambroszkiewicz = Józef Korzeniowski. 
Amicus = Wincenty Bieroński. 
A.M.L. = 
Anna z hr. Mycielskich Lisicka. 
Amer = Kazimierz Laskowski. 
Am...ski = Adam Niemirowski. 
Anda = Anna Augustynowiczowa z Czemeryńskich. 
Andrejczykow Józef = Józef Podmilczak. 
Andrysowicz = Józef Łukaszewicz. 
Andrzej Laurenty = A. Szydłowski. 
Andrzej Marek = Marek Arnstejn. 
Andrzej Pankracy = J. Andrzejewski. 
Andrzej z Kobylina = Andrzej Glaber. 
Andrzej z Rzucowa = Andrzej Krygier. 
Anemos == J. Wichrowski. 
D' Angeberg ct. = 
Leonard Chodźko. 
Anhelli = Ks. Szczęsny Feliński. 
A.n.n. = 
Adolf Meuwert-Mowaczyński. 
Anna z Krakowa = Anna Szugt z Terleckich. 
Anna M. = 
Zuzanna Morawska. 
Anonim = Andrzej-Maksymiljan Fredro. 
Anonim = Juljan Ursyn-Niemcewicz. 
Anonim = Kazimierz Podernia, 
„obszar języka litew- 
skiego". 
Anonim = Walery Przyborowski. 
Anonym = Hugo Kołłątaj. „Do Stanisława Małachow- 
skiego... Anonyma listów Kilka" w 1788. 
Anonym = Jan z Czarnkowa. 
Anserinus = Stanisław Gąsiorowski, 
- 
12- 
Antek z Hal = A. Błachowski. 
Antek z Koła = Antoni Sarnecki. 
Antianarchista = Eustachy Lewicki. 
Antoni z Bolechowa = Antoni Petrykiewicz. 
Antoni J. 
= 
D-r Antoni-Józef Rolle. 
Antoni z Nowosiołki = Antoni Marcinkowski. 
Antoni od Niepokalanego Poczęcia = Antoni Marzęcki. 
Antoni z pod Siedlec = Antoni Radgowski. 
Antoni z nad Wisły = Antoni Jeziorański. 
Antoni Zygmunt = Zygmunt Papara. 
Antonina z nad Warty = Antonina Olszowska. 
Antoszka = Antonina z Geldów Smiszkowa. 
A.R. = 
Aleksander Rembowski. 
A.R. = 
A. Rondomański. 
ar = Rondomański (Wilno). 
Arbuzowski Bonifacy = Szczęsny Morawski. 
Ariel = Wincety Lutosławski. 
Ariel St. 
= 
Stanisława Wolska. 
Artemiusz = Aleksander Weryha-Darewski. 
Artomius Piotr = Piotr Krzesichleb. 
Arwin = Jan-Kazimierz Zieliński. 
Arwor — Kazimierz Laskowski. 
Aryc X. = 
Ignacy Cyraski ks. (w Kurjerach Wil. i Lit.) 
Aryel = Bierzyńska. 
Aryman = Marcin Sachs. 
Aryos = Marjan Kukieł. 
A.zS. 
= 
Antoni Komar (w Kurjerach Lit. i Wil.) 
As. = 
Jan Kasprzycki., humorysta w Wilnie, w r. 1909 
redaktor „Plotki". 
As. 
= 
".Adolf Stron er. 
As = Aleksander Świętochowski. 
A.S.J. 
= 
Aleksander Jodziewicz (Rzeczposp. 1921). 
Aseret = Teresa Gałęzowska. 
Askier =; Alfred Kobierzycki, 
- 
13- 
Aspiro = Cecylja Niewiadomska. 
Ast = Adam Staszczyk. 
Astaroth = Karol-Henryk Wachtel. 
A. S . Dr = Aleksander Świętochowski, tak podpisał 
w r. 1876: Dumania Pesymisty, Lubiana. 
Augurus = Heftler. 
Au-Lir = Teofil Lenartowicz. 
Auszlawis = Michał Baliński. 
Autor Bazyli = Franciszek Pik. 
Autor „Anny" = 
Michał Czajkowski. 
Autor „Antologji Polskiej" = 
Władysław Bełza. 
Autor Bitwy pod Raszynem = Walery Przyborowski, 
Autor „Bruna" = 
Tomasz Olizarowski. 
Autor „Chowanny" = 
Bronisław Trentowski. 
Autor „Czarnej Księgi" = 
Władysław Czaplicki. 
Autor dawnego autoramentu = Placyd Jankowski. 
Autor Gawęd Ambrożewicza = Michał Kątkowski. 
Autor filozofji praktycznej = F. Mańkowski. 
Autor Gawęd i Domków na Rybakach = Marceli Ro- 
stkowski. 
Autor „Kilku obrazów towarzyskich" = 
Józef Ignacy 
Kraszewski. 
Autor „Kirgiza" = 
Gustaw Zieliński. 
Autor „Kłopotów starego komendanta" = 
Albert Wil- 
czyński. 
Autor „Kłosów z rodzinnej niwy" = Antoni Pietkiewicz. 
Autor „Koliszczyzny i Stepów" = 
Michał Grabowski. 
Autor „Królowej przedmieścia" = Konstanty Krumłowski. 
Autor „Książeczki o Wiśle" = 
K. Krynicki. 
Autor Lirenki = Teofil Lenartowicz. 
Autor „Listopada" = 
Henryk Rzewuski. 
Autor „Listów człowieka szalonego,, = 
Andrzej Mierno- 
jewski. 
Autor Listów z Krakowa = Hilary Meciszewski. 
- 
14- 
Autor „Listów zzagranicy" = 
Stefan Witwicki. 
Autor „Litwini w Litwie" Otton Zawisza. 
Autcr „Marzycieli" = 
Józef Rogosz. 
Autor „Mohorta" = 
Wincenty Pol. 
Autor „Na Irtyszu" = 
Władysław Czaplicki. 
Autor „Nocy Świętojańskiej" = 
A. Staszczyk. 
Autor „Obrazów Śląskich" — Feliks Kozubowski. 
Autor „Ogrodów północnych" = 
Józef Strumiłło. 
Autor „Ostatniej ofiary" = 
Józef Ciechoński. 
Autor „Pamiątek starego szlachcica" — Henryk Rze- 
wuski. 
Autor „Pamiątek z Litwy" = 
Antoni Kruman. 
Autor „Pamiętników księdza Jordana" — Kazimierz Buj- 
nicki. 
Autor „Pamiętników kwestarza" 
= 
Ignacy Chodźko. 
Autor „Pamiętników kuratora magazynów" = 
Antoni 
Marcinkowski. 
Autor „Pamiętników więźnia stanu" = 
Florjan Bohda- 
nowicz. 
Autor „Pana 
Czarlińskiego" 
= 
Hieronim Derdowski. 
Autor „Pana Jana ze Świsłoczy" — Jan Chodźko. 
Autor „Plotek i Prawd" = 
Mieczysław Pawlikowski. 
Autor „Podr. do J." 
= 
Zygmunt Niedźwiedzki. 
Autor „Poglądu na literaturę polską" = 
A. Ślizień. 
Autor „Pojaty" = 
Feliks Bernatowicz. 
Autor „Pomieszania Jarosza Bejły" = 
Filipowicz. 
Autor pomysłów o potrzebie reformy towarzyskiej = Ant. 
Ostrowski. 
Autor „Popychadła" — Jan Szutkiewicz. 
Autor „Powieści cmentarnych" 
= 
Adam 
Chodyński. 
Autor „Powieści o Horożanie" = 
Władysław Czaplicki. 
Autor „Skarg Jeremiego" = 
Kornel Ujejski. 
Autor „Sobótki" = 
Seweryn Goszczyński. 
Autor „Strof" = 
Aleksander Kraushar. 
Autor „Świstka krytycznego" — Stanisław Potocki. 
Autor „Szarej godziny" = 
Maurycy Mann. 
Autor „Szczęścia w Ameryce" = 
Franciszek Ksawery 
. 
Turczyński. 
Aufcbr „Szwedów w Polsce" = 
Michał Czajkowski. 
Autor „Tamtego" = 
Gabrjela z Piotrowskich Błocka. 
Autor „Ukrainy i Zaporoża" == Jan Nepom. Czarnowski. 
Autor „Wieczorów pod lipą" — Lucjan Siemieński. 
Autor „Wizyty w sąsiedztwo" = 
Franciszek Morawski. 
Autor „Wrażeń Ciechocińskich" = 
Henryk Goldstein. 
Autor „Wspomnień kapitana" 
= 
Wiktor Wiszniewski. 
Autor „Wspomnień z r. 1848" = 
Juljan Falkowski. 
Autor „Żydów i kahałów"" = 
Kalikst Wolski. 
Autorka „Gospodyni litewskiej" = 
Wincentyna z Żół- 
kowskich Zawadzka. 
Autorka „Henryka i Floretty" = 
Johanna Widulińska. 
Autorka „Karoliny" = 
Klementyna Hofmanowa z Tań- 
skich. 
Autorka „Księżniczki" = 
Zofja Urbanowska. 
Autorka „Kucharza wielkopolskiego" = Marja Śleżańska. 
Autorka „Odwiedzin babuni" — Anna z Krajewskich 
Hakwaska. 
Autorka „Pamiątki po dobrej matce" = 
Klementyna 
Hofmanowa z Tańskich. 
Autorka „Pierścionków babuni" = 
Karolina Wojnarow- 
ska z Rylskich. 
Autorka „Ragany" = 
Lucja Rautenstrauchowa z Gie- 
drojciów. 
Autorka „Reginki" = 
Bronisława Porawska. 
Autorka „365 obiadów" = 
Lucyna Ćwierczakiewiczowa. 
Autorka „W imię Boże" = 
Gabryela Puzynina z Gćin- 
therów. 
Au. Wi . chi. fi = August Wilkoński. 
Autorka „Wieczorów czwartkowych" = 
Marja Zaleska. 
- 
16- 
Autorka „Znakomitości" = 
Zofja Urbanowska. 
Autorka „Zofji i Emilji,, = 
Elżbieta Jaraczewska. 
Avanti = Grzegorz Glass. 
Ayram = Marja Ruszczeńska. 
(Az) = Aleksander Zaborowski, (w Kur. Lit. i Wil.) . 
Azarycz Ludwik = Stanisław Trembecki. 
(—ąż) = Jarosław Pieniążek. 
B. 
B.A.W. = 
Witold Bańkowski. 
B-a Wł. = 
Władysław Bełza. 
B. Czesław = Czesław Bartel. 
b. Członek Rady stanu Król. Pol. 
= 
Kazimierz Krzy- 
wicki. 
b.l. = 
Bronisław Laskownicki. 
B. urs. 
= 
Stanisław Bursa. 
Bachman C. 
= 
Atanazy Jerzewski. 
Bagrynowski K. = 
Wacław Sieroszewski. 
Bajoras = Napoleon Rouba. 
Bakałarz z Lwigrodu = Stanisław Sobieski. 
Baltazar = Juljusz Mien. 
Banicki = Agaton Giller. 
Banita ks. 
= 
Ks. Wawrzyniec Szajkowski. 
Baptysta Jan = Jan Zacharjasiewicz. 
Bartek z Radomyśla = Stanisław Otwinowski. 
Bartłomiej z pod Wiśnicza = Ludwik Wolski. 
Bartosz z pod Krakowa = Ks. Laniewski. 
Baseus Wojciech = Wojciech ze Szczebrzeszyna. 
Battaglia = Juljan Bartoszewicz. 
Baturnicki = Fryd. Henryk Lewestam. 
Bazyli = Franciszek Pik. 
- 
17- 
B. B. 
Bogusław Butrymowicz. 
B. Cz. 
Czesław Baniewicz („Kurjer Litewski"). 
Bejła Jarosz = Henryk Rzewuski. 
Beksa Staś 
Stanisław Bartoszewicz. 
Belgrani Daniel = ks Adam Czartoryski, generał Ziem 
Podolskich. 
Belina (de) = Młochowski Apollo. 
Belmont Leo = Leopold Blumenthal. 
Bendlikon 
D-r Ksawery Juljan Łukaszewski. 
Bendoński = Szymon Szymonowicz. 
Benedykt a sancto Joseph = Benedykt Zawadzki. 
Benio Skier - 
Bernard Truskier. 
Bergerac F. 
Franciszek Budziński. 
Berka Aleksander 
Leon Biskupski. 
Berlicz Sas 
Juljusz Ksawery Strutyński. 
Berthaud Maksymiljan 
Władysław Xawery Chadź- 
kiewicz. 
Bezimienny autor 
Juljusz Słowacki. 
Bezmaski Józef 
Franciszek Raczyński. 
Bezstronny S. 
- 
- 
Stefan Buszczyński. 
Bęczkowska-Grot Wanda 
W. Korotyńska. 
B.H. = 
Henryk Bagiński (w Kur. Wil. i Lit.). 
Biała Babcia = Zofja z Mrozowickich Rudnicka. 
Białecki = A. Weiss. 
Białyniak = Kajetan Rzepecki. 
Biberstein = Adam Amilkar Kosiński. 
Biblioman — Konstanty M. Górski. 
Bicz Faustyn 
Aleksander Trylski. 
Bicz Karol = Karol Kropf. 
Bielawski Józef 
Stanisław Trembecki 
Bielińska Helena = Józef Bieliński D-r . 
Bielski Leon 
Leopold Blumenthal. 
Biemasz = Benedykt Budny. 
Bienias Stanisław = Antoni Wiśniewski. 
- 18- 
Bitwa Szymon 
= hr. Wiktor Baworowski. 
B. K . Bolesławowa Eleonora z Ładziców-Walickich 
Eleonora Bucewiczowa, Wilno. 
Blepoński Izasław - 
Tytus Szczeniowski. 
Blustar D. E. 
= 
Kazimierz Erenberg (dziennikarz w Pe- 
tersburgu). 
Błydowski 
Władysław Sabowski. 
B.M. = 
M. Bartoszewicz. 
B. M. 
Michał Brensztejn (Wilno). 
B. Marya = Marja Bartusówna. 
B. Nieb. 
= 
Józef Tokarzewicz. 
Bobola Jan = Wojciech Rościszewski. 
Bocian w Bachorzu = Zygmunt Wierzbicki. 
Bocian z nad Horynia = Józef Lewiński. 
Bocian z nad Nurca = Teofil Zaleski. 
Bocian z nad Ptyczy 
Aleksander Jelski. 
Bocian wileński = Jerzy Laskarys. 
Bodzantowicz = Kajetan Suffczyński. 
Bogdanowicz M. = 
Teodor Jeske-Choiński. 
Bogdański 
Bohdan Dziekoński. 
Bogobojna 
Jadwiga Łuszczewska. 
Bogumił Bohdan 
Karol Estrejcher. 
Bohdan = Zbigniewa Zmorska. 
Bohdan J. 
- 
Józef Bohdan Wagner. 
Bohowityn 
Zofja Miedzwiedzka *). 
Bohusz i Bohusz M. = 
Michał Ignacy Federowski. 
Bohusz Marjan = Józef Potocki. 
(Bohusz J.) = Józef Szyszko (w Kurjerach Litewsk. i Wil.) . 
Bohusz Mikołaj 
D-r Jan Boguszewski. 
Bojownik Stanisław 
Antoni Wiśniewski. 
Boi. Kozyr 
Mieczysław Barwicki. 
*) Tak od „Miedzy", każą pisać, Wiadomości Bibljograficzne, Kijów 
r. 1917, 
3, str. 93. 
- 
19- 
Bolecki Felicjan = Czesław Pieniążek. 
Bolej Krut = Edward Lubowski. 
Bolesław Wiktor = Stanisław Budziński. 
z Bolesławie K. = 
K. Rusiecki. 
Bolesławicki Lutomir — Bolesław Lutomski. 
Bolesławicz Władysław = Bolesław Eulenfeld. 
Bolesławita Bogdan = Józef-lgnacy Kraszewski. 
Bolesta 
Józef Dzierzkowski. 
Bolesta Juljan = Władysław Koziebrodzki hr. 
Bołoz Mikołaj = Mikołaj Antoniewicz. 
Bomba Anastazy = Paulin Święcicki. 
Bomba Gerwazy — Ludwik Sztyrmer. 
Bonawentura z Kochanowa = Leon Potocki. 
Bończa Teodor = Teodor Rutkowski. 
Bontzek Norbert — Norbert Bączek. 
Borecki Edmund 
Edmund Weisberg. 
Borejko M. = 
Marjan Gawalewicz. 
Borkowicz = Aleksander Brodowski. 
Borkowski Wojciech = Wojciech Rościszewski. 
Borowski Kazimierz ^ 
Kazimierz Gregorowicz. 
Borski J. A. M. = 
Jan Amborski. 
Borsz Emilja = Komelja Drzewiecka z Kruszewskich. 
Borszycki Z. 
- 
Konstanty Górski. 
Borucki F. = 
M. Gołębiowski. 
Boruta F. 
Michał Ignacy Fedorowski. 
Borzywoj 
- 
Wincenty Korotyński. 
Bosak = Hauke Józef. 
Boy = Tadeusz Żeleński. 
Bozdarzewski Hieronim 
Piotr Grzegorzkiewicz. 
Bożenna - Aniela z Kuszlów Walewska. 
Bożydar 
Edmund Bogdanowicz. 
Bożymir 
Okołowowa Joanna z Żukowskich. 
Br. ch. 
Bronisław Chlebowski. 
Br.K.M. = 
Brzozowski Karol. 
- 
20- 
Br. M. 
= 
Michał Brensztejn. 
Br. Michał = Michał Brensztejn. 
Brambeus = Józef Sękowski 
Brandovius = Stanisław Brandowski. 
Brat M. 
= 
Antoni A. Paryski. 
Brochwicz = Wacław Potkański. 
Bróg 
Witold Koszutski. 
Brolis = Michał Szołkowski. 
Brona Ka. 
- 
Władysław Kaz. Zieliński. 
Brona Mścisław = Władysław Kaz. Zieliński. 
Brona Ostafi = Oswald Balzer (Tydzień lwowski r. 1876). 
Brona Paweł = Jan G. Pawlikowski 
Bronisław == Bronisław Grabowski. 
Bronisława = Bronisława Półjanowska. 
Bronisława = Julja Janiszewska. 
Bronowski Stanisław 
Stefan Buszczyński. 
Broscyusz = Jan Brożek. 
Broszcz = Jan Brożek. 
Bróg = Ks. Jan Siemieński. 
Brutus M. = 
Michał Wołowski. 
Brutus = Stanisław Lubieniecki (młodszy). 
Bruwin Jan 
Andrzej Wróblewski. 
Brzetysław = Franciszek Matejko. 
Brzoski Jan = Jan Brożek. 
Brzoza = Ludwik Brzozowski. 
Brzoza Bolesław 
Rackiewicz. 
Brzoza Jan = Feliks Młynarski. 
Brzozowski Karol 
Karol Baliński. 
B-ski = M. Benbnowski (Kur. Lit.). 
Budnik Stefan = Antoni Wiśniewski. 
B. St. 
= 
Stankiewicz (Goniec Codz., Wilno). 
Bujno Marja 
Marja Arctowa. 
Bukatko Adam 
Adam Krechowiecki. 
Bukowianin Franek 
Franciszek Degorski. 
Buława Ernest 
Władysław Tarnowski. 
Buława Tadeusz . 
prof. Boi. Jerzykiewicz. 
Buraczek Maciej 
Franciszek Bohuszewicz. 
Burakiewicz = Aleksander Świętochowski. 
Burczymucha = Ksawery Wojniłowicz. 
Burtynikas Wład. 
= 
Władysław Rozrażewski. 
Bychowianin = Witold Żukowski (w Kurjerach Wil. i Lit.) . 
Busz S. 
= 
Stefan Buszczyński. 
B... wski Franciszek = Franciszek Bałkowski (w Gońcu 
Codz., Wilno). 
Bystrzycki = Mieczysław Brzeziński (w „Głosie War- 
szawskim"). 
Bytkowski Zygmunt = Zygmunt Bromberg. 
C. 
C.= 
Szymon Czarnocki (w Kur. Wil. i Lit.) . 
C. Piotr = Romuald Oczykowski. 
Cairo = Anna Wolffowa. 
Cameron de = Jan Płatkowski. 
Campius = Marcin Wadowita. 
Casanova = Lutosławska. 
Celarjusz Andrzej = Andrzej Kehler. 
Celina z Orelca = Celina Dominikowska. 
Celja = Cecylja Miklaszewska. 
Cello = Tadeusz Czapelski. 
Celsus = Henryk Galie. 
Celtes Konrad = Pickel. 
Celtis 
Pickel. 
Centryfugius peregrinus = Czesław Pieniążek. 
Cenzusowy = Wacław Studnicki (w Kur. Wil . i Lit.) . 
Cerazyn — Jan Kirstein. 
Certus — Artur Gruszecki. 
Cezary = Emanuel Gldcksberg, 
- 
22- 
Chaim Dawid = M. Sierpski. 
Cham Samuel = Antoni Pawlik. 
Chamski M. D. = 
Mieczysław Dzikowski. 
Charles Edmond 
= Edmund Chojecki. 
Charles de Noire-Isle = Karol Przezdziecki. 
Chasin = Stefan Buszczyński. 
Chleboradzki Wiktor = Wiktor Czajewski. 
Chlewaski = Emanuel Glćicksberg. 
Chłop z Litwy = Mikołaj Akielewicz. 
Chłop powiatu Marjampolskiego = Mikołaj Akielewicz. 
Cmurka = Helena z Kieszkowskich Prylińska. 
Chochlik = Włodzimierz Zagórski. 
Chodakowski Dołęga Zoryan = Adam Czarnocki. 
Choina Maciej = Władysław Iżycki. 
Cholewa = Antoni Kleczkowski. 
Chorąży = Stefan Godlewski. 
Choromański J. 
= 
Zygmunt Fedorowicz, Wilno. 
Chorośnicki Juljusz = Juljusz Giżowski. 
Ch. R. H. 
= 
Hipolit Choromański („Podarek dla... sło- 
wian. Pet. 1889). 
Chrobczyc Dobrosław = Wincenty Lutosławski. 
Chrościczanin = Michał Skrzypczak. 
Chrząszcz = Władysław Heftler. 
Chrześcijanin — Apolinary Zagórski. 
Ch-ski Jan = Jan Chróścielewski. 
Chwalibóg — Ks. Kacper Borowski. 
Chwalibóg Jan = Jan Moraczyński. 
Cichocki Kasper = Kasper Sawicki. 
Cichosława == F. Woszczatyńska. 
Cierniomir = Władysław Rozrażewski. 
Cieśla — Szymon Darowski. 
Cim Albert = A. Cimborowski. 
Ciocia Marynia = M. Czarnowska z Mireckich. 
Ciocia Zosia = Janina Rossowska. 
- 
23- 
Cipi = Amelja Radziszewska. 
Civis = Michał Brensztejn (w „Kraju", Petersb.) . 
Clarus = Adolf Neuwert-Nowaczyński, 
Comber = Aleksander Weryha-Darowski. 
Conrad Joseph = Konrad Korzeniowski. 
Cośnibytak = S. Cichocki. 
Crosnoviensis — Kazimierz Tyczyński (w Gońcu Codzien., 
Wilno). 
Curiis a J. 
= 
Jan von Hoffen. 
Cynerski Jan = Jan Popiołek. 
Cyprynus = Józef Przecławski. 
Cyrulik = D. Domagalski Ks. 
Cz. W. dr. 
= 
W. Czajkowski dr. 
Czarny Jegomość = Edward Paszkowski. 
Czaszka Tomasz = Tadeusz Ritner. 
Czeladnik = Józef Chociszewski. 
Czepiel Adam — Stanisław Brzozowski. 
Czepiński Michał = Paweł Leśniewski. 
Czerneda Mieczysław = Mieczysław Bierzyński, 
Czerski Feliks = Ks. Feliks Mieszkis, Wilno. 
Czerski Franciszek = Franciszek Czaki. 
Czerski Jan Rudolf = Rudolf Glinka. 
Czesław = Czesław Jankowski. 
Czesława Marja — Marja Przewóska. 
Cześnikiewicz = Józef Miniszewski. 
Człowiek szczery — Michał Kolasiński. 
Czombr = Aleksander Weryha-Darowski. 
Czop Kalasanty = Czesław Pieniążek. 
Czwartak = Teofil Lenartowicz. 
Czyński Edward = Henryk Merczyng. 
Czyżewicz Jan Nepomucen = Stanisław Trembecki. 
Ćma = Michał Wołowski. 
Ćmiel Władysław == Szymon Czarnocki (w Kur. Lit. i Wil.) . 
Ćwiek Henio = Henryk Nagiel. 
- 
24- 
Ćwik Walenty = Józef Białynia-Chołodecki 
Ćwirko Zacharjasz = Ignacy Kwieciński (autor 
„Po 
szczęście"). 
D. 
D.A. = 
Adam Dobrowolski. 
D. Adam — Adam Drewnowski. 
D.A. = 
Artur Doliński („Choroby starości", Wilno 1906, 
broszurka 2 str.). 
D. E. Blustar — Kazimierz Ehrenberg, ob. ,,Dziennik Zje- 
dnoczonej Polski" N° 1, z r. 1918, Petersburg. 
Dak-Łaj = Wincenty Lutosławski. 
Dal. W. 
= 
Wanda Dalecka. 
Dalibor = Jan Wagilewicz. 
Daniel od ś-go Stanisława = D. Szamocki. 
Dante = Zygmunt Krasiński. Tak się podpisał pod dedy- 
kacją pierwszego wydania „Irydjona" w r. 1836. 
Dantiscus A. 
= 
Adam Kazimierz Czartoryski. 
Dantuscus Jan = Jan von Hoffen. 
Dargodzki Maciej — Adam Grodziecki. 
Darwidowa = Helena Zawadzka. 
D'assez Karol — Józef Tokarzewicz. 
Dąbrowa = Zuzanna Morawska. 
Dąbrowa z Wygnańczyc = Lucjan Siemieński. 
Dąbrowski = Henryk Maciejowski, korespondent z Anglji 
do pism lwowskich. 
Dejski M. A. = 
Leon Madejski. 
Delaire — Maksymiljan Borucki. 
Delfina = Teresa z Karskich Kossowska. 
Demos = Franciszek Bohuszewicz. 
Demos = Ludwik Bondini. 
Deodat = Edmunnd Bogdanowicz. 
- 
25- 
Deotyma = Jadwiga Łuszczewska. 
Derdacki = Emil Roniecki. 
Derdacki = Maurycy Ostrowski. 
Derdowski Jarosz = Hieronim Derdowski. 
Descours de Tournoy Józef = Jó^ef Deskur. 
Deszkiewicz Jan Nepomucen =' J. N. Kundzicz. 
Detiuk = Antoni Andrzejowski. 
Deuszek = Tadeusz Czapelski. 
D. H. 
— 
Helena Dąbczańska z Budzynowskich. 
Diak z Chlibówki = Bolesław Baranowski. 
Diego = Roman Dmowski. 
Digamma = Zygmunt Wasilewski. 
Diaulos = Lucjan Uziębło, w Kurjerze Polskim. 
Dicn Robon = Napoleon Hirszband. 
Dlewski W. 
— • Witold Godlewski. 
Długosz = Karol Lange. 
D-moll = Marja z Młodnickich Wolska. 
Dniestrzański Stach — Władysław Kisielewski. 
Dobracki 
Gutteter. 
Dobrocelski Benedykt = Justyn Wojewódzki. 
Dobrodziejski = Gutteter. 
Dobrogost = Władysław Kulczycki. 
Dobrogost = Antoni Skrzynecki. 
Dobrzepolska Wanda = Emma Puffkowa z Kurowskich, 
Doi. G. = 
Gustaw Doliński. 
Doliwa A. S. = 
Kożuchowski. 
Doliwa Józef = Józef Głębocki." 
Doliwa Stach = Stanisław Starzyński. 
Dołęga Benedykt = Benedykt Jurkiewicz. 
Dołęga Henryk — Aleksander Świętochowski. W Tygo- 
godniku Ilustrow. z dn. 21 maja r. 1870. 
Dołęga Szczęsny Feliks = Feliks Jasieński. 
Dołęga Zorjan Chodakowski = Adam Czarnocki. 
Dołęga Żegota = Ignacy Danielewski. 
9 
— 
26- 
Domarat = D-r Władysław Łebiński. 
Domnik Fr. = 
Franciszek Dorowski. 
Doncourt A. 
= 
Antonina Drohojewska. 
Don Kiszot = Antoni Lange. 
Doroszeńko = Marceli Jasiński. 
Doświadczyński == Adam Czartoryski. 
Dowmunt = Leon Wasilewski. 
Dowsyl = Aleksander Dowojna-Sylwestrowicz (Wilno). 
D-r X 
x 
. 
= 
Stanisław Krzemiński (25 lat Rosji w Polsce 
r. 1892). 
Drakuli Zenobjusz = Bronisław Grabowski. 
Drogomir = Zenon Pietkiewicz. 
Drogomir Jan — Ks. Władysław Chotkowski. 
Drogosława = Teresa Dymidowiczowa. 
Druh = Lucjan Uziębło. 
Druh prawdy = Ks. Aleksander Gintowt. 
Druszejko = D-r Michał Minkiewicz (Wilno). 
Drużyna = Michał Arcimowicz. 
Drwęca Z. = 
Zygmunt Radzimiński. 
(Drzewica) = Marjan Życki (w Kurjerach Litewskim 
i Wilensk.) . 
D.S.K. 
— 
Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki. 
Drzazga = Czesław Górski ks. (w Kurjerach Litewsk. 
i Wił.)- 
Dubienko Stanisław = Stanisław Kowalski. 
Duda — Aleksander Darewski-Weryha. 
Dudeszek Orfeusz = Józef Sikorski. 
Duduś = Józef Waśniewski. 
Dudzik Walenty = Witold Kirkor. 
Dumanowski Józefat = Juljusz Słowacki. Druga redak- 
cja przedmowy do ,,Króla Ducha". 
Dworak Stach = Anna Skimborowiczowa. 
Dydym Olifir = Tomasz Antoni Olizarowski. 
Dygas = Adolf Dygasiński. 
- 
27 
- 
Dyrda Jarosz = Hieronim Derdowski. 
D.Z. = 
Stefanja Chłędowska. 
Dziadulek Atanazy = Ks. Kazimierz Pakaliński (Wilno). 
Działosza = Edmund Naganowski. 
Dzierżykraj z Człopi — Zygmunt Małachowski. 
Dziubińska = Eugenjusz Breza. 
E. 
E.C. = 
Popiel Paweł, w Przeglądzie Polskim z r. 1875 
jako tłumacz Iljady. 
Edm. 
= 
Edmund Weisberg. 
Edm. Bor. 
= 
Edmund Weisberg. 
Edward z Poradowa = Edward Rulikowski. 
Edward z Sulgostowa = Ks. Wacław Nowakowski. 
Ego = Władysław Noskowski. 
Egrot = Edward Porębowicz. 
Eiron = Wincenty Lutosławski. 
E.K. = 
Karol Estreicher. 
Eksdziennikarz = Walery Przyborowski. 
Ekstrubadur = A. J. Waruszyński. 
El. = 
Adam Asnyk. 
El. == Kazimierz Laskowski. 
(E. L.) = Eugenjusz Puffke. 
Elektor = Józef Kozakiewicz (w Kurjerach Wil. i Lit.) . 
Eliotka = Leopold Kosiński dr. 
El—ka = L. Kalenkiewiczowa. 
Elpenor = Jakób Hoffman 
Elpidon = Michał Bałucki. 
El...uz = Lucjan Uziqbło. 
El—y; El—y Jan = Adam Asnyk. 
Elżbieta Marja = Marja Kamińska. 
28- 
(Em.) 
= 
Stanisław Mitkiewicz (w Kur. Lit.) . 
Emde = Michał Dworakowski. 
Emeł = Marjan Stanisław Lewin. 
Emeser = Martyna Rylska. 
Emil = Emil Kierski. 
Em. J. herbu G. = 
Józef Przecławski. 
E. Mil dr. 
= 
Emil Schwartz 
Emir Jussuf = Józef Dunin Borkowski. 
Emir Tadż Ulfechr = Wacław Rzewuski. 
Em—ka = Marja Elżbieta Kamińska. 
Emwin = M. M. Winiarski. 
E.N. = 
Napoleon Ekielski. 
Ener = Napoleon Rouba. 
Enski = Leon Lastowski (w Kurjerach Lit. i Wil.) . 
Enjot = Jozafat Nowiński. 
Eol = Michał Wołowski. 
Epsilon = Ks. W. Szajkowski. 
Er. = 
Zofja Kowalewska (w Kurjerze Lit. i Wil .). 
Erazm = Stanisław Koźmian. 
Eres — Erazm Samborski (w „Gońcu Codz." Wilno). 
Ernest = Ryszard Berwiński. 
Erteka = Kaz. Tetmajer. 
Erweb = Ryszard Berwiński. 
E. S. Stefanja Ulanowska. 
Es—em—er = Stefan Marjan Roguski. 
Es—ka = Franciszek Sądzicki. 
Eskulap = Konstanty Porcjanko. 
Esmoll = Wanda Stanisławska (Wilno). 
Esperanto Dr. = 
Dr. Samenhof. 
Esteja = Józefa ze Skórzewskich Kisielnicka. 
Estewa = Stanisława Wiśniewska. 
Esżet = Stanisław Żyżkowski. 
Etcetera Bomba = Felicjan Faleńskł. 
Eustachy = Edward Kalkstein. 
- 
29- 
Ewka = Feliks Kwaśniewski. 
Ex—Bocian = Faustyn Świderski. 
Exterus = Ludwika Godlewska. 
E.zS. 
= 
Wacław Nowakowski o. Kapucyn. 
F. 
f.= 
Wilhelm Feldman. 
F. 
= 
Wilhelm Feldman. 
F.A.M. = 
F. Arnsztajnowa. 
Fabius Publicus = J. Domański. 
Falco = Felicjan Faleński. 
Falconius Tomasz = Tomasz Sokołowicz. 
Fantazy 
= Wiktor Gomulicki. 
Fasol = Melanja Rajchmanowa. 
Feb = Wacław Grabiański. 
Fel. Kw. 
— 
Feliks Kwaśniewski. 
Felicja = Felicja Ostrożyńska. 
Felicjan = Felicjan Faleński. 
Feliks Cyprjan = Maciej Szukiewicz. 
Feliks z Woli = Władysław Gregorowicz. 
Felix = Feliks Jasieński. 
Felix z Grodkowa = Wincenty Loś. 
Fertig = Franciszek Martynowski, 
Figlarski = Józef Chociszewski. 
Fijat = Józef Tokarzewicz. 
F. K. Ks. Franciszek Krupiński. 
F.K. = 
Ewa Makowska, (Wilno). 
Filin = Emanuel Gordziewicz, 
Filipowicz January = Gustaw Olizar. 
Filograf = Ks. Antoni Borkowski. 
Finot Jan — Jan Finkelhaus. 
- 
30- 
Floda J. 
= 
Józef Zmitrowicz, Wilno. 
Florjan = Stanisław Marek Rzętkowski. 
F.M. = 
Franciszek Morawski. 
F.M. = 
Michał Federowski. 
Fortunat = Antoni Orłowski. 
Foszczak = Zygmunt Piotrowski, 
fr. = 
Franciszek Reinstein. 
Franek z Piotrkowa = Franciszek Ksawery Martynowski. 
Franek z Wielkopolski = Franciszek Staszyc. 
Fran. Kon. 
= 
Franciszek Konarski. 
Fulgenty = Franciszek Reinstein. 
Futurus = Konstancja Skirmuntówna (Wilno). 
Fuza = Aleksander Walicki. 
F.W.= 
Franciszek Wężyk. 
G. 
G.A. = 
Gintowt Aleksander, ks. arcypiskup. 
„Na cza- 
sie", Płock r. 1892 
G. Gabryela = Gabryela z Gintherów Puzynina. 
Gabryela = Narcyza Zmichowska. 
Galwia = Celina Korejw(ina? ianka?). 
Gamaston = Gustaw Kamiński. 
Gamma D-r 
— 
Józef Ignacy Kraszewski. 
Gasztołd = Wacław Gasztowt. 
Gaszyński Konstanty = Zygmunt Krasiński. 
Gawęda Mateusz = Lucjan Wolski (Wilno). 
Gawin Symplicjusz = Aleksander (Jbysz. 
Gąsior Wacek == Wacław Gąsiorowski. 
Gawiński K. — Edward Winfenty Kainko, ksiądz. 
Gdańszczanin Jan — Eustachy Januszkiewicz. 
Ge-A . 
— 
Antonina Ginalska. 
- 
31- 
Ge(a) = Antonina Ginalska. 
Gentilhomme polonais = Aleksander Wielopolski. 
Georgius = Jerzy Ciapiński, ks. 
Geranius — Mikołaj Żurawski. 
Gertruda Marja = Marja Skórzewska. 
G. H. 
= 
Henryk Galie. 
G. K. 
-- 
Kazimierz Gliński. 
Glicinius Martinus = Marcin Glicki. 
Glossofil — Franciszek Betlejczyk. 
Głuchowski J. 
— 
Józef Bem. 
G. M. 
-- = Gustaw Manteufel. 
Godziemba = Wincenta Mehrlichowa. 
Godziemba = Leon Węgliński. 
Godz emba = Antoni Wysocki. 
Godziemba Kazim. 
= 
Kazimiera Stachiewiczowa. 
Golubski Jan z Prus .= 
Kacper Sawicki. 
Goniglis = Tomasz Zan (szubrawski). 
Goraj Adam = Adam Breza. 
Góral Wincenty = Wincenty Bieroński. 
Góral z Kiczery = Feliks Pietrzycki. 
Góral z Makowa = Szczepan Wicherek. 
Góralczyk Kazimierz = Władysław Ludwik Anczyc. 
Gorazda Wojciech = Grzegorz Smólski. 
Gordon Jakób = Jatowt. 
Gordon = Stefan Krzywoszewski. 
Górecki Jan = F. Arnsztajnowa. 
Gorgonjusz = Jan Grzymałowski (w „Kurjerze Litew- 
skim"). 
Górecki Wacław — Roman Szymański. 
Górowski A. 
— 
Albert Gąsiorowski. 
Górski F. E. 
= 
Emanuel Gliicksberg. 
Górski Jarosław — Henryk Elzenberg. 
Gosławiec — Antoni Sygietyński. 
Gospodarz Jędrzej — Jędrzej Moraczewski. 
- 
32- 
Gotard Pulvis = Włodzimierz Broel-Plater. Rutor: Tablice 
rodowodowe familii de Broel-Platerów. Cz. II -ga 
i llł-cia (l a i IV-ta nie wyszły) Kraków 1888. 
Folio duże, tablic XIII. Przedmowa. 
Goworek herbu Rawicz w-da Sandomierski = Ks. Fran- 
ciszek Salezy Jezierski. Pod tym pseudonimem 
wydał w r. 1789 w Warszawie: „Powieść Z 
widoku we śnie". 
Gozdawa — Józef Godlewski. 
Gozdawa K. 
= 
K. Tyszyński z Miasoty (Czasopisma 
wileńskie). 
Gozdawa Marek = Jan Marek Giżycki. 
Gozdawita = Gołębiowski W. 
Graba Bogumił = Ignacy Danielewski. 
Grabież Henryk = Stanisław Rossowski. 
Grabiec = Józef Dąbrowski. 
Grabiec = Henrych Josse. 
Grabieński Wł. 
= 
Władysław Smoleński. 
Grabowski Zygmunt = Feliks Kozubowski. 
Gracchus — M . F. Urbański. 
Gr. L. 
= 
Lucjan Grendyszyński. 
Gralon = Tomasz Godecki. 
Grądzielski — Leon Wasilewski. 
Grodicensis = Piotr Krzesichleb. 
Grodzieńczyk = Stanisław Kościałkowski (czasopisma 
krakowskie przed r. 1905). 
Gromada Kazim. Stan. 
= 
Karol Ruprecht. 
Gromadzki Prosper = Fortunat Nowicki. 
Gros = Wincenty Kosiakiewicz. 
Grot = Feliks Kwaśniewski. 
Grot Izydor. 
= 
Wincenty Niewiadomski. 
Grot Jerzy. 
^ Rntoni Potocki. 
Gruszecka Marja == Kazimiera Krumłowska. 
Gryf — Józef Olszewski. 
- 
33- 
Gryff — Ignacy Maciejowski. 
Gryf = Bohdan Jaksa-Ronikier. 
Gryf Albert == Antoni Marcinkowski. 
Gryf Felicjan = Marja Gumplowiczowa. 
GryfJ.W. = 
Władysław Jabłonowski. 
Gryf Roman = Piotr Jaksa-Bykowski. 
Gryzoń = Józef Rogosz. 
Grzegorz — Lucjan Siemieński. 
Grzegorz z pod Racławic = Lucjan Siemieński. 
Grzegorz z Żarnowca = Grzegorz Kaszarski. 
Grześ z Mogiły = Juljusz Starkel 
Grzymała Kazimierz = Stanisław Grudziński. 
Grzymała Michał = Michalina Zielińska. 
Grzymała Stefan = Sylwja Prądzyńska. 
Grzywacz = Adam Gmieniecki. 
G.S. = 
Szczęsny Głuchowski (Goniec Codzienny, Wilno). 
Gudzinowski K. = 
Ks. Kacper Borowski. 
Gulbi = Ignacy Szydłowski. 
Gurcho = Franciszek Grzymała. 
Gwiazdor z Gwiazdorów = D-r Władysław Lebiński. 
Gwiaździc = Ks. Antoni Brykczyński. 
Gwido Baron — Juljan Bartoszewicz. 
G. Z. 
— 
Gustaw Zieliński. 
H. 
Habakuk = Franciszek Konarski. 
Habdank = Jan lwanowicz (w Kur. Wil. i Lit). 
Habdank Franciszek = Ksawery Watraszewski D-r . Bro- 
szury spirytystyczne. 
Habdank Wandalin = E. Szpaczyński. 
Habdank Wandalin = Antoni Czarkowski 
3 
- 
34- 
Habdank Zygmunt = Zygmunt Malczewski. 
Hafor = Henryk Forszteter. 
Hajota = Helena Janina z Boguskich Szolc-Rogoziń- 
ska, Pajzderska. 
H.K.M. 
= 
Hipolit Korwin-Milewski, 
„Kurjer Litewski" 
w roku 1905. 
Halicz Czesław = Czesława Rosenblattowa. 
Halinka = 
Rowiński. 
Halinka K. = 
Kazimierz Młodowski. 
Halka Aleksander = Marja Teresa Ledóchowska. 
Hanicka = Adela Konieczna. 
Hanka = Kamilla Szedlerowa. 
Hautoille = Kasper Fende. 
Hejnał = Stefan Buszczyński. 
Helcin flug. 
=' August Eger. 
Helia = Marja Czesława Przewóska. 
Helistan = Stanisław Maciejowski. 
Helleniusz E. = 
Eustachy Iwanowski. 
Helota = Maksymiljan Obrąbski (Grodno). 
Hen. Juljusz = Juljusz Wójcikiewicz. 
Henrico = Józef Januszewski. 
Henrico Salvator = Henryk Merzbach. 
Hen-Ryk = Henryk Goldsmit. 
Henryk z Baru = Henryk Jabłoński. 
Henryk z Krakowa = Ks. Henryk Księżarski. 
Henryk z Obsyngi = Henryk Muyszel. 
He-n-us 
= 
Henryk Hussenblatt. 
Herbest Benedykt — Benedykt Zieleniewicz. 
Hr. Fr. = 
Franciszek Hryniewicz (w Kur. Wil. i Lit). 
H.G. = 
Henryk Galie. 
Hier = Juljan Grsyn Niemcewicz. 
Hizop Ziółek = Władysław Łoziński. 
Hł. = 
Józef Hłasko. 
hm. hm. 
= 
Nowicki. 
- 
35- 
HodiJ.T. = 
Józef Tokarzewicz. 
Homo = Aleksander Jeremicz (w Kur. Lit.) . 
Horjański = Michał Hornicki. 
Horwat Jerzy = Marja z Mireckich Czarnowska. 
Hreczecha = D-r Tadeusz Rutowski. 
Humanus = Marja Konopnicka. 
H.Z. = 
Zofja Hutorowiczowa (w Kur. Wil . i Lit.) . 
I. 
Idzi od św. Józefa == Idzi Madejski. 
Ignacy od św. Stanisława = Ignacy Zawadzki. 
Ignotus = D-r Jan Brzeziński. 
Ignotus = Kazimierz Chłędowski. 
Ignotus = Antoni Skrzynecki. 
Igor = Alfred Młocki. 
I.K. = 
I. Konopka. 
J 
keles Stasz = Stanisław Jarek. 
Iksmokul = Łukomski. 
Illo = Kazimierz Tetmajer. 
Iłgowski Jan = D-r Juljan Talko-Hryncewicz. 
I.M. = 
Izabella Moszczeńska-Rzepecka. 
Incognitus = D-r Jan Brzeziński. 
Infaustus = Ignacy Rosner. 
Informator = Leon Wasilewski. 
Iro Ironides = Józef Juljan Mikulski. 
Iry == Irena Stablewska. 
Is = Jan Finkelhaus. 
Isiora Mikołaj = Marcin Łaszcz. 
Iskra = Jan Finkelhaus. 
Ivrap = Zenon Parvi. 
Iwan z Berlich = Jan Janicki. 
- 
36- 
Iwar = Teresa Wodzicka. 
Ixus = Juljusz Mien. 
Iza = Irena Mrozowicka. 
Izet Bej = Józef Zieliński 
J. 
J. 
= 
Stefanja Jabłońska (Wilno). 
J. A. 
= 
Aleksander Jodziewicz, Wilno. 
J.A.M. = 
Józef Śliwowski. 
Ja = Michał Brensztejn (w „Przeglądzie Zakopiańskim"). 
J. A. M. B. Jan Amborski. 
Jaćwiezjusz = Stanisław Kołakowski. 
Jadam = Adam Gorczyński. 
Jadam z Zatorza — Adam Gorczyński. 
J... Jadwiga z Ciecierskich = Jadwiga Jasińska z Cie- 
cierskich. 
Jadwiga = R. Pospiszylowa. 
Jadwiga z Łobzowa = Jadwiga z Zubrzyckich Strokowa. 
Jadwiga Marja = Marja z Domaszewskich Włoszkowa. 
Ja-Ka-Ra = Jan Kazimierz Radecki. 
Jakimenko Borys = Zygmunt Małachowski. 
Jakób od Tumu = ks. Władysław Chotkowski. 
Jan == Jan Eminowicz. 
Janczar = Konstanty Michałowicz. 
Janczewski Rudolf — Rudolf Glinka. 
Jan Damascen od Matki Boskiej = ks. Jan Kaliński. 
Jan Olbracht = Jan Rutkowski. 
Jan z Czarnolesia = Jan Kochanowski. 
Jan z Górecka = ks. Jan Olszański. 
Jan z Jassyru = Leopold Dobrski. 
Jan z Mamowa = Rdam Grzymała - Siedlecki. 
- 
37- 
Jan z nad Berezyny = Jan Mikulski. 
Jan z Nowego Targu = ks. Jakób Janidłowski. 
Jan z Oświęcimia = Jan Kanty Rzesiński. 
Jan z Pleszowic = Jan Aleksander Fredro. 
Jan z Płońska = Jan Majorkiewicz. 
Jan z Pobujan = Józefat Bolesław Ostrowski. 
Jan z Puszczy = Antoni Zaleski. 
Jan z Rzeszowa = Wincenty Niewiadomski. 
Jan ze Śliwina = Adam Honory Kirkor. 
Jan ze Świsłoczy = Jan Chodźko. 
Jan z Wołynia = Jan Nitowski. 
Jan z Zarzewia = Stanisław Krzemiński. 
Jan Jerzy z Ludwinowa = Jerzy Rączyński. 
Jan Nepomucen z Cieplic = J. N. Rajski. 
Janek z Bielca = Jan Kanty Gregorowicz. 
Janek z Głodomanka = ks. Jan Perges. 
Janek z Grzegorzowie = Jan Grzegorzewski. 
Janicki Witold = Melanja Rajchmanowa. 
Janina = Janina Łozińska. 
Janina = Kazimiera Stachiewiczowa. 
Janina = Joanna Świeżawska. 
Janina = Aniela Załuska. 
Janina Kazimierz = Kazimierz Kaszewski. 
Jank. Józ. 
= 
Józef Jankowski. 
Jankielewicz Mowsza = Jan Kamieński. 
Janko = Jan Nepomucen Rajski. 
Janko = Jan Kotowski. 
Janko z Głodomanka = ks. Jan Perges. 
Janocki Jan = Janisch Jan. 
Janosik = D-r Eugenjusz Piasecki. 
Janosza Feliks = Feliks Ehrenfeucht. 
Janowski Darosław = Jan Amborski. 
Jantek z Bugaja = Antoni Kucharczyk. 
Janusz — Jan Dobrzański. 
- 
38- 
Janusz = Stanisław Łapiński. 
Janusz = Wincenty Pol. 
Janusz W. = 
S. Ropelewski. 
Januszewski = Zygmunt Kłośnik. 
Jarema = Wincenty Lutosławski. 
Jarosza = Seweryna Pruszakowa z Żochowskich. 
Jasieńczyk Jul. 
= 
Adolf Jabłoński. 
Jasieńczyk Marjan = Wacław Karczewski. 
Jaskółka = Klemens Kantecki. 
Jaskółka = Jan Mepomucen Rajski. 
Jaskółka = Jadwiga Zeitheimówna. 
Jaskółka Jan Nep. z Cieplic = Jan Nepomucen Rajski. 
Jastrząb = Klemens Kantecki. 
Jastrzębczyk = Władysław Połubiński. 
Jastrzębczyk Juljan — Juljusz Zborowski. 
Jastrzębiec = Kazimierz Czerwiński. 
Jastrzębiec = Ignacy Kliszewski. 
Jastrzębiec = Antoni Orłowski. 
Jastrzębiec = Józef Stanisław Wierzbicki, znany poeta, 
podtym pseudonimem wydał w Krakowie po- 
wieść w latach 80-ch. 
Jaszczur = Piotr Jaksa-Bykowski. 
J. B. z Pobujan = Jozafat Bolesław Ostrowski. 
J. Bogurad = M. Czerny. 
J. Bohdan = Józef Bohdan Wagner. 
Jeden z obecnych = Leopold Hryniewicz (w Kurjerach 
Wil. i Lit.) . 
Jeden z wielu = Włodzimierz Okorski-Rawicz (w Kur. 
Wil i Lit.) . 
J.zK.K.= 
ks. J. Czerwiński. 
Jeleńska = Emma z Jeleńskich Dmochowska. 
Jeliteńko = D-r Juljan Czerkawski. 
Jellenta Cezary = Napoleon Hirszband. 
Jeremi = Kornel Ujejski. 
- 
39- 
Jerlica = H. Jaworski. 
Jerlicz = Eugenja Leśniewska. 
Jerzy z pod Ludwinowa = Jerzy Ręczyński. 
Jerzyna Eljasz = Gustaw Czernicki. 
Jeż Teodor Tomasz — Zygmunt Miłkowski. 
JGr.= 
Stanisław Kościałkowski (Wilno). 
J 
iB. = 
Bolesław Jałowiecki. 
J-i L-ew 
= 
Aleksander Jabłonowski. 
Jił = Józef Łokietek. 
J. K. z Sidorowa = Józef Kalasanty Pajger. 
J.L. = 
Jan Lorentowicz. 
J.M.J. 
= 
Juljusz Marchlewski. 
Jod. Al. 
= 
Aleksander Jodziewicz (w Tyg. Ilustrowa- 
nym w r. 1907 i pisma wileńskie w 1. 1918— 
1921). 
Jodas Florjan = Helena Romer-Ochenkowska (Wilno). 
John of Dycalp = Placyd Jankowski. 
Jolanta = Kazimiera z Łuszczewskich Komierowska. 
Jordan = Juljan Wieniawski. 
Jota = Józef Jankowski. 
Jota = Józefa Łukowska. 
Jota — Józefa Żukowska, Wilno. 
Jotes = Jerzy Szwajcer. 
Jot-ka = Jan Kasprowicz. 
Joze Wiktor = 
Dobrski. 
Józef z Bochni = Józef Cmielewski. 
Józef z Brzezia = Cyryl Danielewski. 
Józef z Henrykówki = Józef Antoni Rolle. 
Józef z Leszna = Eryk Jachowicz. 
Józef z Mazowsza = Józef Wojciechowski. 
Józef z Mizocza = Józef Dunin-Karwicki. 
Józef z nad Obry = Józef Chociszewski. 
Józef z pod Krakowa = Józef Szujski. 
Józef z Sieniawy = Józef Piasecki. 
- 
40- 
Józef z Zacharyszek = Józef Renier (Renigier). 
Józefa P. 
= 
Józefa Prusiecka. 
J.T.H. = 
Józef Tokarzewicz. 
J. T. z za Buga = Julja Terpiłowska. 
Jul. Hen. 
= 
Juljusz Wójcikiewicz. 
Juljan = Władysław Książek. 
Juljan B. = 
Juljan Baczyński. 
Juljan z Poradowa — Eliza z Rulikowskich Tuszowska. 
Juljusz Hen. 
= 
Juljusz Wójcikiewicz. 
Juljusz S. 
= 
Juljusz Słowacki. 
Junior = Ludomir German. 
Junius = Włodzimierz Zagórski. 
Junius J. 
= 
Ludwik Jelski. 
Junosza Klemens = Klemens Szaniawski. 
Juodvarnis = Tadeusz Wróblewski (Wilno). 
Juris doctorandus = Albert Zipper. 
(Jurko) = Adam Chmielarz (w „Kurjer. Wił."). 
Jurowianin = Alojzy Kozłowski. 
Just d-r 
— 
D-r Adolf Starkman. 
Juvenis = Wincenty Niemojowski. 
J.W.zW.= 
Walerja Jędrzejowiczowa z Wasilewskich. 
J.Z. = 
Izabela Zbiegniewska. 
J. Zam = Leonard Rettel. 
J. ześ = Adam Honory Kirkor. 
K, 
K.= 
Zofja Kowalewska (w Kurjerze Lit.) . 
K.A. = 
Zygmunt Krasiński. 
Kacenbergowius = Józef Miniszewski. 
K. z Bolesławie = K. Rusiecki. 
K.D.S. 
= 
Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki. 
- 
41- 
Kadees 
- 
Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki. 
Kaema — K . Mayzlówna 
Kajetan = Fryderyk Krauze. 
Kajota = Józef Kaliński 
Kajtuś = E. Dziubiński. 
Kaktus = Michał Brensztejn (w „Kraju" Petersb.) . 
Kalina = Anna z Szawlowskich Neumanowa. 
Kalina = Antonina z Boguckich Piasecka. 
Kalina Stanisław — ks. Tadeusz Makarewicz (Wilno). 
Kalinowski Bolesław = Aleksander Zawadzki. Autor: 
Zwycięzca z pod Wiednia. Łódź 1899. 
Kalisz = Alfred Krajewski. 
Kaliszewicz Jan = Józef Tokarzewicz. 
Kallas Aniela — Aniela Korngutówna. 
Kallimach Filip = Filip Buonacorsi. 
Kamerton = Leon Potocki. 
Kamerton = Zenon Rappaport. Autor humoresek i arty- 
kułów. 
Kamienny = Jan Jeleński. 
Kamieński Bronisław = ks. Walerjan Kalinka. 
Kamińska Bronisława = Zofja Węgierka. 
Kamiński Antoni Odrowąż = Edward Tomasz Masalski. 
Kamo = Konst. Modliński („Figlikiucieszne", Płock 1917). 
Kaniowa = Kajetan Kraszewski 
Kapitan wojsk polskich z r. 1863 = Wiktor Wiszniewski. 
Kapłan obrządku ormiańskiego = ks. Izaak Issakowicz. 
Kapral — Edward Przewóski. 
Kaprys = Władysław Rabski. 
Kapucyn Prokop = ks. Leszczyński 
Kapucyn Wacław ks. 
= 
ks. Wacław Nowakowski. 
Karaiskakis = Kaziminrz Borowski. 
Karmazyn = Franciszek Ksawery Martynowski. 
Kamach = Karol Nacher. 
Karol = Józef Kotarbiński. 
- 
42- 
Karol B. z Jarosławca = Karol Baliński. 
Karol z Kalinówki = Karol Sienkiewicz. 
Karolina z Niemierzyniec = Karolina Malletska. 
Karowski Władysław = Marjan Zdziechowski. 
Karski = Edward Duński. 
Karski J. 
= 
Juljusz Marchlewski. 
Karwan Aleksander = Zdzisław Kleszczyński. 
Kas = Kasiułajtys (w „Kurjerach Wileńsk. i Litewsk.) 
Kaszota Wojciech = Mikęłaj Rej. 
Katerla Józef — Stefan Żeromski. 
Kaszuba; Kaszubiak = Michał Ignacy Federowski. 
Katullus = Antoni Lange. 
Kaza == Kazimerz Tetmajer. 
Kazet = Z. Kamiński. 
Kazimierz herbu Strzała — J. K. Giejsztor. 
Kazimierz z Królówki — Kazimierz Brodziński. 
K. D -da = Marjan Kiersnowski D-r (w Kurj. Litewsk. 
i Wileńsk.). 
Kefaliński = Ks. Ignacy Hołowiński. 
Kefaliński Ignacy = ks. Ignacy Hołowiński. 
Keryks = Włodzimierz Lewicki. 
Kępis W. 
= 
Walenty Tomaszewicz. 
K. G. 
= 
Gustaw Kuli (Goniec Codzienny, Wilno). 
Kielu — Zacharjasz Niemczewski. 
Kierdej Zygmunt = Zygmunt Wielhorski. 
Kij St. 
— 
Stanisław Kijeński. 
Kijowianin .= 
F. H . Duchiński. 
Kiks = Helena Romer-Ochenkowska. Wilno, 
„Gazeta 
Krajowa". 
Kir = Władysław Błażewicz („Kur. Lit.") 
Kismet = Michał Minkiewicz, d-r (w Tygodn. Wileńsk.) . 
Kiuna Stefan = Antoni Aleksandrowicz. 
K. J. 
= 
Józef Kudrewicz („Goniec Codz.", Wilno). 
Kiwdul Taleiner = Ludwik Lateiner. 
- 
43- 
K. K. 
= 
Kazimierz Kaszewski. 
KI. W. 
= 
Karol Witte. 
Klaudjusz od ś-go Antoniego — Krasnodębski. 
Kleryka Stanisław = Stanisław Gąsiorek (Anserinus). 
Klewe — Klemens Weitz. 
Klimak = Wincenty Lutosławski. 
Klin = Juljan Kaliszewski. 
Kłapa Hermogenes — Zenowicz. 
K. M. Br. 
= 
Karol Brzozowski. 
(Km) = Konel Makuszyński. 
Kmiotek = Nikodem Karczewski (w Kurjerze Litewsk. 
i Wil.) . 
Kmita Wacław — Henryk Jabłoński. 
Kn. J. '= 
Józef Hłasko. 
Kniażyc = Józef Hłasko. 
Kocio — Konstanty Tatarkiewicz. 
Kogucik Szczęsny = Feliks Coche. 
K. O, 
— 
A. Około-Kułak, ks. (w Kurjerach Litewsk. 
i Wił.) . 
K-o 
= 
Juljan Klaczko. 
Kokosz(owa) Weneranda = Ewa Felińska (tyg. Peter- 
sburski z r. 1843 M° 27). 
Kolczak = Ks. Józef Niewiarowski. 
Kolumbrina = Sikora. 
Kolumna Zygmunt = Aleksander Nowolecki. 
Komar = A. Komaniewski. 
Komar — Zygmunt Pietkiewicz. 
Komar L. 
= 
Władysław Kazimierz Zieliński. 
Komujedzie Witalis = Placyd Jankowski. 
Konar Alfred = Aleksander Kinderfreund! 
Kondor = Karol Bahrke. 
Konopski Jan = Jan Nepomucen Janowski. 
Kontraktowicz = Wacław Zaleski. 
Kończyc Tadeusz 
Tadeusz Bęczkowski. 
- 
44- 
Kopeć Bolesław = Władysław Maleszewski. 
Kopeć Bonawentura = Michał Wołowski. 
Kopernik = Władysław Wyganowski. 
Korab Marja = Marja Faleńska. 
Korab Vincent de = Wincenty Brzozowski. 
Korabicz J. 
= 
Ignacy Laskowski. 
Korabski = Juljan Korabita Laskowski. 
Koralina = Helena Rumowska. 
Korczak — Zygmunt Komorowski. 
Korczak = Zygmunt Wasilkowski. 
Korczak H. 
— 
Aleksander Wereszczyński. 
Korczak Janusz = D-r Henryk Goldschmidt. 
Korczak Józef = Wacław Łuszczewski. 
Korczbok Rożek Ambroży = Mikołaj Rej z Nagłowic. 
Kordjan — Kornel Ujejski. 
Korespondent z Garbuza = Michał Karski. 
Korespondent wileński = Wacław Przybylski. 
Kormanowski Olbracht = Michał Jackowski. 
Kornel z Pawłowa = Kornel Ujejski. 
Koronowicz W. = 
Walerjan Wróblewski. 
Korwin = Wincenty Chełmiński. 
Korwin — Henryk Kamieński. 
Korwin = Kajetan Wróblewski. 
Korwin = Tadeusz Wróblewski. Wydawca „Szubrawców" 
Biel. Wilno. 
Korwin Józef = Józef Kuczyński. 
Korylski = L. Kobecki 
Korytyński = Stanisław Trembecki. 
Koryzna W. 
= 
R. Fijałkowski 
Korzeliński Kajetan = Wacław Nowakowski, o. kapucyn. 
Kosabiła = Kazimierz Laskowski. 
Kossyak Wincenty — Wincenty Kosiakiewicz. 
Kostrowiec Żegota = Ks. Ignacy Hołowiński. 
Kostrowski — Adam Franciszek Ksawery Rostkowski. 
- 
45- 
Kostrzewa Grzegorz = Antoni Wieniarski. 
Kosynier — Władysław Chotomski. 
Koszarski = Grzegorz z Żarnowca. 
Koszczyc W. = 
Wacław Wołodźko. 
Kowal = Wincenty Lutosławski. 
Kozyr Bol. 
= Mieczysław Barwicki. 
Kożuch Maciej = Józef Olszowski. 
Krajowiec = Józef Tokarzewicz. 
Krak Tadeusz = Bronisław Gustawicz. 
Krakowczyk Stanisław = Stanisław Nowiński. 
Krakowiak J. 
= 
Józef Kasprowicz. 
Krakowianin Piotr = Jan Kanty Turski. 
Krakowianin Stanisław = Stanisław Krzyżanowski. 
Krakowianka — Julja Darowska. 
Krakowianka Anna = Anna Libera. 
Krauthofer = Krotowski. 
Kresowiec = Józef Czerniewski. Wilno, w latach 1906 — 
1909. 
Krogulec = Antoni Orłowski. 
Krogulec = Ostrowski. 
Króliński Kazimierz = Jan Denys. 
Kropideł = Antoni Skrzynecki. 
Kropidełko Karol D-r = Adam Nowiński. 
Kropidło = Franciszek Ksawery Martynowskj. 
Kropla Mieczysław = Aleksander Szklennik (Wilno). 
Kruk = Napoleon Rouba. (Jako dziennikarz, Wilno). 
Kruk Kalasanty = Kazimierz Chłędowski. 
Kruk Stanisław = Ludwik Mikuła. 
Kruk Władysław = Zofja Budziszewska. 
Krut Bolej = Edward Lubowski. 
Krystyna = Eufemja Rogowska. 
Krz. Lud. 
= 
Ludwik Krzywicki. 
Krzemieniecka Hanna = Janina Zyrkiewiczowa. 
Krzesichleb — Piotr Artomjusz Grodicensis. 
- 
46- 
Krzywda Zdzisław = Walery Przyborowski. 
Krzywdzie Żegota = Mieczysław Dzikowski. 
Krzyżanowska J. 
= 
Józefa Kodisowa. 
Krzyżanowski Anatol = Natalja z Krzyżanowskich Szy- 
manowska. 
Krzyżtopór = Tomasz Potocki. 
K.R.Ż. 
= 
Ludwik Krzywicki. 
K.S.W. = 
ks. Stanisław Wesołowski. 
Ks.W.Cz. = 
ks. Witold Czeczot. 
Ksiądz Norbert z Bytomia = ks. N. Bontzek. 
Ksiądz Robak — Wincenty Lutosławski. 
Kucharski Ildefons = Józef Bornstein. 
Dziennikarz 
lwowski. 
Kucharski Rajmund = Stanisław Posner, w 
„Robotni- 
ku Warsz". 
Kuchta = Aleksander Walicki. 
Z Kujaw Adam = Adam Kompf. 
Kukułka Witalis = Józef Kalasanty Pajgert. 
Kulik z nad Wisły = Florjan Ziemiałkowski, 
Kurp = Antoni Zagrzejewski. 
Kurp z nad Narwi — Antoni Zagrzejewski. 
K.W. = 
Walery Kopernicki (Hydrografja ziem. słow.) . 
K.W.C. = 
Kazimierz Tuczyński. 
Kwerkowski = Aleksander Dubiecki. 
Kwiatkowski = Józef Biernacki. 
Kwiatopolski Michał = Michał Blumenfeld. 
Kwieciński Z. = 
Antoni Lange. 
Kwiryn Marjan = Włodzimierz Raszewski. 
Kwiryn Władysław = Władysław Chomętowski. 
K.Z. = 
Konstanty Zakrzewski. 
K.Z. = 
Konstanty Zieliński. 
K. Zygmunt = Zygmunt Krasiński. 
- 
47- 
L, 
L.A. = 
Ludwik Abramowicz (Dziennikarz w Wilnie). 
L.A.X. = 
Ksiądz Augustyn Lipnicki (Wilno). 
L. B-t = Leopold Blumentai. 
L. St. 
= 
Stanisław Lam. 
Lach = Adam Szymański. 
(Lach) = Zofja Zmaczyńska. (w kurjerach : Litewskim 
i Wileńskim). 
Lach Ko = L. Korecki. 
Lach z Lachów — Leon Zienkowicz. 
Lacroix = Zygmunt Krzyżanowski. 
Lambro = Andrzej Niemojewski. 
Lancicius Nicolaus = Mikołaj Łęczycki. 
Las. Al. = 
Aleksander Drausal (w Kurjerach Wil. i Lit.). 
Las Bruno — Bolesław Londyński. 
Lasco Joannes = Jan Laski. 
Lasius = Marcin Laski. 
Laskaza = Krystyna Zaleska. 
Lasota = Stanisław Wegner. 
Lasota A. W. 
= 
Władysław Ludwik Anczyc. 
Lassota — Ludwika z Jahołkowskich Koszutska. 
Lassota W. = 
Stanisław Wegner. 
Lassota Niemir = Bronisław Łańcucki. 
Latarnik = Edmund Naganowski. 
Latis Alfons = Józef Stanisław Wierzbicki. Pod tym 
pseudonimem wydał w Krakowie w r. 1890 
powieść wierszem : Rajgrodzki. 
Laudator 
- 
Józef Tokarzewicz. 
Laudum Leo = Leon Łastowski (w „Kurjerach Wil. 
i Litewsk"). 
Laurenty Andrzej — Andrzej Szydłowski. 
L. Ch. 
— 
Ludwik Chomiński. Wilno, 
„Gaz. Krajowa". 
Lech = Kornel Makuszyński. 
- 
48- 
Lech Roman = Henryk Cederbaum. 
Lector = Wilhelm Feldman. 
Lekarz = Ludwik Czarkowski. Wrażenia z Druskienik. 
Wilno, 1913. 
Lektor = Władysław Rabski. 
Leliwa hr. 
= 
Antoni Tyszkiewicz. 
„Stosunki polsko-ro- 
syjskie". 
Leliwa Ludwik Piotr = Jadwiga Rzewuska. 
Leliwa Stanisław = Aleksander Adamowicz. 
Leliwa Teodozy = Teodozy Krzywicki. 
Lemiesz Stanisław = Ostrowski-Nałęcz Stanisław. 
Lemnicki == Juljan Bartoszewicz. 
Leon — Leon Doliński. 
Leon Leoni = Włodzimierz Trąmpczyński. 
Leona Marja = Jadwiga Jasińska z Ciecierskich. 
Leopolita Gabryel = Zawieszko. 
Leopolita Jan = Jan Alandus. 
„ 
„ 
= 
Jan Bär. 
„ 
= 
Jan Czechowicz. 
„ 
„ 
= 
Jan v. Hoffen. 
„ 
= 
Jan Nicz. 
„ 
„ 
= 
Jan Petrycy. 
„ 
= 
Jan Wąchalski. 
„ 
„ 
= 
Jan Weiss. 
„ 
„ 
= 
Jan Wenig. 
Leśmian = Bolesław Lesman. 
Leśniewski Jan = Juljan Sutowicz. 
Leszczyc = D-r Henryk Dobrzycki. 
Leszczyc = Witold Koszutski. 
Leszczyc Kazimierz — Kazimierz Waliszewski. 
Le-szek — Leon Papieski. 
Leszek = Aleksander Borkowski. 
Leszek — Aleksander Inlender. 
Leszek Sz 
= 
Leszek Sznaufert. 
- 
49- 
Let...sław = Lucjan Uziębło. 
Letuwisław = Lucjan Uziębło, w „Kraju" Petersb. 
Lewald Karol = Jezierski Feliks. 
Lex — Kazimierz Leszycki (w Kurjerze Lit. i Wit.). 
Lezjam Bruno = Bronisław Mayzel. 
Liber = Józef Arciszewski (Wilno, Kurjer Lit.) . 
Liber = Tytus Ćwikliński. 
Liberum Conspiro = Artur Górski. 
Licz = Ludwik Abramowicz (Wilno). 
Liebbruder = Andrzej Węgierski. 
L.Gr. = 
Ludomir Grendyszyński. 
Ligęza — Zygmunt Sumiński. 
Ligenza = Czesław Jankowski. 
Ligenza Henryk = Zygmunt Krasiński. 
Liljana == Hufnaglówna. 
Liliana = Zofja z Porębskich Wolska. 
Liński G. A. = 
Franciszek Galiński. 
Linodesmon = Jan Dantyszek. 
Linowski Łukasz ks. 
= 
Kacper Sawicki. 
Lipnicki Eugenjusz = Eugenjusz Puffke. 
Lisiewski J. 
= 
Józef Louis. 
Litawor = August Podczaski. 
Lithuanides Walery = W. Kamiński. 
Litwanis = Antoni Górecki. 
Litwin = Jakób Gieysztor. 
Litwin = Antoni Górecki. 
Litwin = Władysław Łukaszewicz. 
Litwin — Bronisław Zaleski. 
Litwin Kazimierz = Wanda Rogala. 
Litwin obywatel = Aleksander Jelski. 
Litwiński Jan = Konstanty Kosiński (w Kurjerze Lit. 
i Wił.) . 
Litwos = Henryk Sienkiewicz. 
Liziewicz Agapit — Fryderyk Skarbek. 
3 
- 
50- 
L. K. 
Ludwik Kościelski. 
Lmbr — Andrzej Niemojewski. 
Longinus = Stanisław Brandowski. 
Longinus Johannes = Jan Długosz. 
Lopek = Leopołd Lewandowski. 
L. S. 
= 
Stefan Lachowicz (w Kurjerze Wił. i Lit.). 
Lotocia = Konrad Niklewicz. 
L-sław = Lucjan Oziębło, w 
„Charitas" k-ce zbioro- 
wej. Petersb. 
Ltyz-ba = Lucjan Oziębło. 
Lubelczyk Samuel — Samuel Wierzchowski. 
Lubicz = Seweryn Kośmiński. 
Lubicz = Z. Stypułkowski (w Kurjerach Litewsk. i Wil .) . 
Lubicz 
Swiderska. 
Lubicz = Stanisław Kozicki, „Kwestja włościańska w XIX 
wieku". 
Lubicz Bolesław Zygm. 
= 
Bolesław Zahorski. 
Lubicz D-r 
— 
D-r Władysław Zahorski. 
Lubicz = Hieronim Lopaciński. 
Lubicz Rąfał = Hieronim Lopaciński. 
Lubicz Władysław = Władysław Łoziński. 
Lubiewa S. 
— 
S. Chojnacki. 
Lubiński Czesław = Ks. Konstanty Damroth. 
Lubrański = Artur Leist. 
Lucyńska K. = 
Lucyna Kotarbińska. 
Ludka z Myślenic = Ludwika Leśniewska. 
Ludomir = Ludwik Glatman. 
Ludomir = Tadeusz Komar. 
Ludomir z Bolesławca = Karol Baliński. 
Ludwik B. = 
Bondini. 
Ludwik z Krzewią = Ludwik Orpiszewski. 
Ludwik Piotr = Jadwiga Rzewuska. 
Ludwik z Pokiewia — Ks. Ludwik Adam Jucewicz. 
Lumir — Franciszek Ejsmont. 
- 
51- 
Lunio = Adolf Walewski. 
Luśnia Michał = Kazimierz Kelles Krauz. 
Luty February = Placyd Jankowski. 
Luty Zięba = Lucjan Uziębło (w „Gaz. Warsz." z Wilna). 
L.W. = 
Leon Wasilewski, 
„Litwa i jej ludy". 
Ł. 
L. Hieronim = Hieronim Łucyk. 
Łachim B. 
— 
Michał Birżyszka (Wilno). 
Lada = Lucjan Kościelecki. 
Lada Adam = Adam Cybulski. 
Lada Antoni = Leon Bogdanowicz. 
Lada Jan — Ks. Jan Gnatowski. 
Lada Włodzimierz = Władysław Noskowski. 
Ladzie Chryzostom = Aleksander Walicki. 
ŁączewskiArtur M. = 
Artur Passendorfer. 
L.Al, = 
Aleksander Łętowski (w Kur. Wil. i Lit.). 
Łętowski Juljan = Władysław Książek. 
L.K. = 
Lucjan Kościelecki. 
Lobodowa Stefanja = S. Krąpiwina. 
L.L. = 
Leon Lastowski (w Kurjerach Litewsk. i Wil.) . 
Lodzia z Bytomia = Kurnatowski Witold. 
Lodzia L. O. 
= 
Władysław Ordęga. 
Łomża = Jan Zacharjasiewicz. 
Lowiczanin = Antoni A. Paryski. 
Lozowski = Paulin Święcicki. 
Luc. Kość. 
= 
Lucjan Kościelecki. 
Luniński Ernest. 
= 
Władysław Koszyc • Deiches. 
L-yk 
= 
Hieronim Lucyk. 
- 
52- 
M. 
(M) = M. Buchowiecka (Wilno, Goniec Codz.) . 
M.= 
M. Łętowski (w Kurjerach Litewskim i Wileń- 
skim), 
M...a 
= 
Michalina Zielińska. 
Ma. K. 
= 
Kornel Makuszyński. 
M. B. 
= 
Michał Brensztejn (Wilno). 
Maciej Stary = Maciej Chudziak. 
Macinius = Jan Mączyński. 
Maćko z Bogdańca — Marjan Cynarski. 
Maczuga = Józef Łoziński. 
Magister Yincentius — Wincenty Boguchwałowicz, 
Mahoń = Jan Rutkowski. 
Major = Władysław Noskowski. 
Majster od Przyjaciela dzieci = Ignacy Danielewski. 
Ma-ki 
— 
Kornel Makuszyński 
Malwinkowski 
:: 
= Mieczysław Pawlikowski. 
Mamicz = Melanja Czarkowska, Wiino. 
Mański = Andrzej Rondomański, Wilno. 
Marantos = Marja z Olendzkich Elzenbergowa. 
Marewicz = Stanisław Trembecki. 
Mariam A. 
= 
A. Laskownicki. 
Marion = Cecylja Grosglikowa. 
Marja = Marja Wiśniewska. 
Marja Halina = Marja Arctowa. 
Marja K. Z. O. 
= 
Marja Kwilecka. 
Marjampolski poseł = J. Godlewski. 
Marjan = Adam Krechowiecki. 
^arjan = Marja Śleżańska. 
Marjan z Lipowa — Wincenty Bieroński. 
Marjan z nad Dniepru = Marja Cyfrowiczówna. 
Marjusz — Władysław Rabski. 
- 
53- 
Marnicki Włodzimierz = Stanisław Ptaszycki. Miało być: 
Ornicki od greckiego Ornis — Ptak, zecer zło- 
zył Marnicki w pracy: Kartka z dziejów umy- 
słowego i moralnego rozwoju Moskwy w XVI 
wieku. Lwów 1882. 
Maro = Marja Rodziewiczówna. 
Mart. Pilsnensis = Marcin Glicki. 
Marwicz L. M. 
Marja Benisławska. 
Marwil = Maurycy Wilden, Wilno. 
Marya Czesława = Marja Przewóska. 
Marja Elżbieta = Marja Kamińska. 
Marya Gertruda = Marja Skórzewska. 
Marya Jadwiga = Marja z Domaszewskich Włoszkowa. 
Marya Regina = Anna Lisicka z Mycielskich. 
Marya z Gniezna 
Marja Springerówna. 
Marya z Rusiłowa - Marja Antoniewiczowa. 
Maryan = Marjan Gawalewicz. 
Maryan Edward 
D-r Edward Galii. 
Maska == P. Stebelski. 
Maskoff Józef = Gabrjela z Piotrowskich Błocka. 
Masław - 
Włodzimierz Milowicz. 
Masovicus 
Paweł Neuhaus. 
Mast == St. Matwij. 
Matecznik == Konrad Machczyński. 
z Matek Jedna == Marja Ihnatowiczowa (w Kur. Wil . 
i Lit.) . 
Mateusz z Mazewa — Mateusz Gralewski. 
Matewka Maciej = Wacław Przybylski. 
Mauritius A. = 
D-r Jochmus. 
Mazowiecki Konrad = Jan Marek Giżycki. 
Mazowiecki Mieczysław = Ludwik Kulczycki. 
Mazur = Karol Bąhrke. 
Mazur = Antoni Zaboklicki (w Kurjerach Litewskim 
i Wileńsk.) . 
- 
54- 
Mazur = Ryszard Berwiński. 
Mazur = St. Botwiński. („Mazowsze pruskie", Kr. 1898). 
Mazur = Walerjan Kalinka. 
Mazur F. K. = 
Franciszek Ksawery Martynowski. 
Mazur Franek = Franciszek Ksawery Martynowski. 
Mazur Jan = Jan Sztafa 
Mazur z Płockiego = Jan Majorkiewicz. 
Mazurek Stanisław = Ks. Ignacy Mioduszewski. 
Mazurka = Marja Markowska. 
M. B -ka = Michał Birżyszka, Wilno. 
M.Cz.;M.C. = 
Melanja Czarkowska, Wilno. 
M.E. = 
Stanisław Miskiewicz (w Kurjerach Lit. i Wil .). 
Medard = Felicjan Faleński. 
Mefisto = Aleksander Rajchman. 
Meinert Gustaw — Ignacy Marczewski. 
Melczarska = Melanja Czarkowska. 
Meliton = Zygmunt Sarnecki. 
Meniński Fr. = 
Franciszek Mesgnien. 
Mesochenius = Wojciech Półgęskowicz. 
M. Gaw. 
= 
Marjan Gawalewicz. 
Mgła = Włodzimierz Stebelski. 
Michalski = E. T. Massalski. 
Michał Br. = 
Michał Brensztejn. 
Michał z Kozina = Michał Ignacy Federowski. 
Michałowski Br. 
= 
Michał Birżyszka, Wilno. 
M-icz = Piotr Eugen. Macewicz (Goniec Codz., Wilno). 
Mieczysław z Poznania = Mieczysław Leitgeber. 
Mielikowski = Zygmunt Krasiński. 
Mieroszewicz Jan = Wacław Gąsiorowski. 
Mierz Edma = Bronisława Ostrowska. 
Mierzb Jan = J. Matliński. 
Mieszkanka Postaw = Konstancja Kozłowska (w Kur. 
Wil. i Lit.) . 
Międzyborski A. = 
Wojciech Rościszewski. 
- 
55- 
M.J.F. = 
Michał Ignacy Federowski. 
Mik = Marcin Łaszcz. 
Mikado — Zygmunt Rouppert. 
Mikołaj z Maćkowie = 
Przedrzymirski. 
Mikołaj z Mikołajewa = Ks. Mikołaj Ustjanowicz. 
Mikołaj z Pokucia = Mikołaj Antoniewicz. 
Mikołaj z Szadka = Mikołaj Prokopowicz. 
Mikros = Józef Przecławski. 
Mikułowska Paulina = Łucja Rautenstrauchowa. 
Mil E. dr. 
= 
Emil Schwartz. 
Milana = Aniela Milewska. 
Miładowski Józef = Józef Tymowski 
Minor = Zygmunt Sarnecki. 
Minos = Józef Łoziński. 
Miorsz = 
Mierzwa. 
Mir = Wilhelm Jelski (w „Kurjerze Litewsk."). 
Mir Bogusław = Mścisław Godlewski. 
Miramolin hr. 
= 
Jan A. Małyński. 
Mirandola = Józef Piasecki. 
Mirandolla Fr. = 
Franciszek Pik. 
M. Irena = Irena Mrozowicka. 
Miriam = Zenon Przesmycki. 
Mirkowski Ł. = 
Mery z Ehrlichów Kunklowa. 
Mirobulus Tassałinus = Stanisław Lubomirski. 
Miron = Aleksander Michaux. 
Mirowska = A. Rajchmanówna. 
Miściuk = Aleksander Walicki. 
Misjonarz = Wincenty Lutosławski. 
Mistrz Wincenty == Wincenty Kadłubek. 
Mizantrop = Aleksander Darewski-Weryha. 
Mizantrop = Jan Grzeżułko („Kurjer Lit."). 
Mizera Marcin = Juljan Laskowski. 
Mizerski = Alfred Młocki. 
M. J. 
= 
Jadwiga Mussilowa. 
- 
56- 
M.J.B. 
.= 
Juljusz Marchlewski. 
M.K. = 
Rntoni Miecznik. 
(M. L.) = Leon Misiewicz (w Kurjerach Lit. i Wił.) . 
Młot Jan = Szymon Dyksztejn. 
Młynarz z nad Nurca — Fr. Al. Kicki. 
Młyński Kamień Mścisław = Rdolf Neuwert - Nowa- 
czyński. 
Moers Juljan = Eliza z Rulikowskich Tuszowska. 
Moes Janina == Janina z Moesów Rembowska. 
Moestus — Bronisław Szaniawski. 
Mohort Juljan = Juljan Ochorowicz. 
Moimir Marta = Rnna z Mycielskich Lisicka. 
Momus nowy = Rntoni Sozański. 
Monsalo = Salomon Horowitz. 
Mora Rntoni = Rntoni Morzycki. 
Mor: Jan = Janina z Moesów Rembowska. 
Morius = Władysław Łebiński. 
Morosz Juljan = Celina z Wołowskich Gładkowska. 
Moroz Aleksander = Rleksander Hoszowski. 
Mortuus = Juljan Ochorowicz. 
Mościcki Wojciech = Rntoni Marcinkowski. 
Mośko Jankiele = Juljan Ursyn-Niemcewicz. 
Mosz Kazimierz = Bogumił Rspis. 
Mowiński Michał = Jgnacy Krasicki. 
Mowsza = Jan Kamieński. 
Mrka = Marja Markowska. 
Mrówka Janek = Jan Jeleński. 
Mrówka Łukasz = Józef Grajnert. 
Mruk = Rntoni Szabrański. 
M...ski = Stanisław Michalski. 
M.... ski Rdam = Zofja Trzeszczkowska. 
(M - ski) — Mieczysław Engiel (Kurjer Lit.) . 
M - ski = Rleksander Mańkowski. 
Mulski L. = 
Leopold Mikulski. 
Muntcki = Zygmunt Niedźwiecki. 
M.W.F. = 
Michał Ignacy Federowski. 
Mykita Sofronjusz = Juljusz Starkel. 
Myriel Jerzy = Kazimierz Zalewski. 
Myrin — Stanisław Rybka (Poznań). 
M. X. z nad Wrześni = Ks. Michnikowski. 
M.Z.F. 
= 
Zygmunt Fortunat Miłkowski („Rzecz 
o obronie czynnej"). 
N. 
n. 
= 
Marjan Gawalewicz. 
Madbużanin = Alfred Barwiński. 
Nadbużanin = Antoni Próchniewski. 
Nadeżda = Zofja Nadejde. 
Nadmorski d-r = J. Lęgowski. 
Nadroj = J. Rozwadowski. 
Nadwiślak Szymon = Władysław Kisielewski. 
Nadwiślański Leon = Leon Zienkiewicz. 
Nagoda = Irena Zofja Mrozowicka. 
Nak. Anna = Anna z Krajewskich Nakwaska. 
Nalewajko = Stefan Ramułt. 
Nałęcz = Marja Komornicka. 
Nałęcz A. = 
Adolf Grochowalski. 
Nałęcz Dobrogost = Kąsinowski. 
Nałęcz Edmund = Natalja z Krzyżanowskich Szyma- 
nowska. 
Nałęcz Ludwik = Ludwik Majewski. 
Nałęcz Michał = Stefan Gorczyński. 
Nałęcz Wanda = Wanda Zawistowska. 
Namor ks. = 
Roman Sołtyk. 
Napierski = A. Lange. 
Narrans = Stanisław Krzemiński. 
- 
58- 
Natalja z Trzydnika = Natalja z Gautierów Grabowska. 
Nehemar = Konstancja z Iwanowskich Rzewuska. 
Nehemar Djoniza = Djoniza z Iwanickich Poniatowska. 
Nekanda = Mścisław Trepka. 
Melin = Emanuel Gordziewicz. 
Nełhunow Janusz = Zygmunt Małachowski. 
Nemo — Konstanty Krumłowski. 
Nemo = Stefan Krzywoszewski. 
Nemo = Edward Lubowski. 
Nemo Bonifacy = D-r Stanisław Chomętowski. 
Nemunas = D-r Wincenty Kudirka, w Tygodniku „Głos" 
r. 1892. 
Ner. Buch } = Władysław Buchner. 
Neros = Ignacy Rosner. 
Neuwert A. 
= 
Rdolf Nowaczyński. 
Nie Rpelles = Zygmunt Sarnecki. 
Nie Dante = Juljusz Starkel. 
Nie-ja = Franciszek Ksawery Martynowski. 
Nie • Owidjusz = Rdolf Kitschman. 
Nie - van - Dyck = Józef Szujski. 
Nie - Zola = Zenon Rapaport. 
Niebałucki 
\^ 
Bałucki 
Niebałucki Niemichał j 
lc 
Niebiast Bazyli = Józef Tokarzewicz. 
Nieborski J. 
= 
Jan Popławski. 
Nieczuja = Zygmunt Kaczkowski. 
Nieczuja == J. Urbański. Drukował: Iza, powieść w 2-ch 
tomach. Winnica, 1906. 
Nieczuja Hreczecha = H. Krzesiński. 
Niegłos = Jan Niedźwiedzki. 
Niejadam = Kazimierz Laskowski. 
Niejudofil = Paweł Kośmiński, w tygodniku Jelenskie- 
go „Rola". 
- 
59- 
Nie - Marjan = Marjan Gorzkowski. 
Niemir = Z. Maślankiewicz. 
Niemir = Andrzej Niemirowski. 
Niemir Józef = Józef Freudensohn. 
Niemirycz = Konstanty Krumłowski. 
Niemsta = Gustaw Kuli (Goniec Codz., Wilno). 
Niepowie Kajetan = Karol Frankowski. 
Nieświeżanin = J. Suszyński (w Gońcu Codziennym, 
Wilno). 
Nieurbanek = Bronisław Łańcucki. 
Niewiećki Edmund = Zygmunt Niedźwiecki. 
Niezabudka Leszek = Aleksander Rontaler. 
Nieznajomy = Ludwik Heller. 
Nik = Ignacy Nikorowicz. 
Nik = Jan Zamarajew. 
Niklot = Alfons Parczewski. W r. 1884/5 wydał pod 
tym pseud. 2 powiastki ludowe przerobione 
z łużyckiego. 
Nil = Józef Kuczyński. 
Niłoak = A. Około-Kułak ks. (w Kurjerach Litewsk. 
i Wileńskim). 
Nitowski Jan = Feliks Koneczny. 
Niwka Antoni = Antoni Niwiński. 
N.K. = 
Konstanty Niezabytowski (w Kurjerach Wil. 
i Litewsk.) . 
Nix = Edmund Bohdanowicz. 
N.L. = 
L. Niedźwiecki („Biografja A. Bukatego", 
Pa- 
ryż 1878). 
N.N. = 
Ludwik Kondratowicz. 
Noel Leon = Leon Kociałkowski. 
Noir Louis = Ludwik Zwierkowski. 
Noirville A. de — Aleksander Przezdziecki. 
Nolaski = Fryderyk Henryk Lewestam. 
Nonnote l'abbé = Stanisław Trembecki. 
- 
60- 
Nosocomialis D r = D-r Bolesław Jakimiak. 
Nostradamus = Władysław Noskowski. 
Nota = Tadeusz Zadurowicz. 
Nova = Adolf Nowaczyński. 
Novicarnpianus Albertus = Wojciech Nowopolski. 
Novoforensis Laurentius Corvinus = Wawrzyniec Kor- 
win z Nowego Targu. 
(Novus) = Henryk Rejnhardt (w Kurj. Lit. i Wil). 
Nowak L. = 
Karolina Wojnarowska. 
Nowak Franciszek = August Rothe. 
Nowina = Stanisława Nowokuńska (w Kur. Wil . i Lit.) . 
Nowina Eugenjusz = Józef Popowski. 
Nowina Jan = Józef Sroczyński. 
Nowina Kazimierz = Kazimierz Witkowski. 
Nowina M. C 
= 
Wincenty Smagłowski 
Nowina Roman = Bronisław PrzyremDel. 
Nowogrodzianin = Ajeksander Walicki. 
Nowosielski Antoni = Antoni Marcinkowski. 
Nowowiejski Fr. = 
Franciszek Gąsiorowski. 
Nowowiejski Karol = Karolina Wojnarowska. 
Nowy = W. J . Stankiewicz (w Kurjerach Lit. i Wil .). 
Nuceryn — Sebastjan Orzeszko. 
Muł = Adam Wiślicki. 
N* Wacław F. = 
Wacław Nowakowski, o. kapucyn. 
O. 
O. 
— 
Olimpja Drozdowiczowa (w Kurjerach Wil. i Lit.) . 
Obełgalski D-r = Konrad Machczyński. W Kurjerze świą- 
tecznym. 
Obełgalski Wydrwisław = Ks. Apolin Tłoczyński. 
Obieżyświat = Roman Buczyński. 
- 
61- 
Obłąkany = Feliks Kozubowski. 
O. Bogumił = Faliński (w Kurjerach Wil. i Lit.) . 
Obojętny — D -r Artur Górski. 
Obserwator = J. Matyniec z W. Brzostowicy \ (w Kur. 
Obserwator = Władysław Tołłoczko z Grodna { Wil. i Lit.) . 
Obywalel = Józef Przecławski. 
Obywatel z Litwy = Aleksander Meysztowicz., 
„List 
otwarty do prof. Zdziechowskiego, 
Kraków 
1905". 
Obywatel z pod Tuchowa = Józef Dietl. 
Obywatel z Poznańskiego = Maurycy Mochnacki. 
Odrowąż = M. Benbnowski („Kurjer Litewsk."). 
Odrowąż = Michał Czacki. 
Odrowąż = Antoni Kamieński. 
Odrowąż F. = 
Feliks Milżecki. 
Odrowąż Wanda = Aniela Walewska. 
*) Odrowąż Wanda = Stanisława Kuszlówna 
z męża 
Zaleska. 
Odyniec Henryk = Henryk Omeliński. 
Oficer legjonów polskich w Węgrzech = Joachim Szyc. 
Oficer polski = Konstanty Gaszyński. 
Oficer polski = Józef Paszkowski. 
Ogończyk = Aleksander Dubiecki. 
Ogończyk — Lucjan Kościelski. 
Ogończyk = Ignacy Żółtowski. 
Ogończyk St. 
= 
Stanisław Eljasz Radzikowski. 
Ogórek Wincenty — Ludwik Szczepański. 
Ojciec Jelita = Wincenty Lutosławski. 
Ojciec Michał = Michał Ignacy Federowski. 
Ojczyźniak — Stefan Starowiejski. 
Ojczyźniak = Bronisław Trentowski. 
*) 
F 
Kuszlówna w r. 1850 pod tym pseudonimem wydala w Poznaniu : 
Kilka chwil we Włoszech. 
= 
Ob. żywot fldama Mickiewicza przez Włady- 
sława Mickiewicza w T-ie lV-ym, przypisek 3-ci. 
- 
62- 
Okoński Władysław = Aleksander Świętochowski. 
Oksza Helena = Helena z Dylewskich Ziemiałkowska. 
Oksza J. 
= 
J. Kisielewska. 
Oksza T. 
= 
T. Orzechowski. 
Okwietko D-r 
= 
Wincenty Szyszło d-r . 
Olejowski Kazimierz = Kazimierz Wodzicki. 
Olek August = Jan August Kisielewski. 
Oleś = Józef Miniszewski. 
Oleś = Florentyna Niewiarowska. 
Olko z Hankowa — Gumiński (w dwutygodniku „Prze- 
gląd" w Charbinie). 
Olszewski W. 
= 
Mieczysław Brzeziński. 
O. Michał = Michał Ignacy Federowski. 
Omega = Mikołaj Zyblikiewicz. 
Omega D-r 
= 
J. 1. Kraszewski. 
Omikron = Jan Kasprowicz. 
Omikron = Jerzy Laskarys. 
Omikron = Tomasz Antoni Olizarowski. 
Omikron = Władysław Sabowski. 
On = Władysław Gutowski (Wilno). 
Onegdajski = Edward Żeligowski. 
Onufry z Bajek = Leszek Sznaufert. 
Opinia = Antoni A. Paryski. 
Oracz Izydor = Wł. Leśniewski. 
Ordon Wł. 
= 
Władysław Szanser. 
Ordyński Wł. 
= 
Michał Blumenfeld. 
Or. S. 
— 
Romuald Oczykowski. 
Orgon = Zygmunt Sarnecki. 
Orion = Mieczysław Offmański. 
Orka = Melanja Rajchmanowa. 
Orkan Władysław = Franciszek Smereczyński (Śmieciarz). 
Or-ot = Artur Oppman. 
Orso = Zygmunt Niedźwiecki. 
Orsyd Anna = Anna Limprechtówna. 
- 
63- 
Orsza = Helena Radlińska. 
Orsza H. 
= 
Helena Rajchmanówna. 
Orfholog Teofil = Melecjusz Smotrycki. 
Ortw. 
— 
Oskar Katzennellenbogen. 
Ortwin Ostap = Oskar Katzennellenbogen. 
Orwicz Jerzy = Natalja Dzierżkówna. 
Oryszowski R. 
= 
Franciszek Rawita - Gawroński. 
Oset = Artur Oppman 
Osikowski — Antoni Marcinowski. 
Oskar Szwab = Andrzej Osad. 
Osostewicjusz = Maciej Strykowski. 
Ossarz — Leon Wasilewski. 
Ossorya = K. Szczaniecki. 
Ossorja M. 
— 
Ciepliński. 
Ostapowicz Erazm = Feliks Wicherski. 
Ostoja = Zygmunt Balicki. 
Ostoja = Józefa Sawicka. 
Ostoja George d' 
= 
Bolesław Soszyński. 
Ostoja Józef = Władysław Etgens. 
Ostroga = Jan Grzeżulko (Kurjer Lit."). 
Ostroga St. 
= 
Władysław Jabłonowski. 
Ostrogski Aleksander = Aleksander Brzostowski. 
Ostrowski Domejkowicz — Jan Fryderyk Sapieha. 
Ostrowski Władysław = Władysław Bełza. 
Ostrożczyk Leszek = Aleksander Brzostowski. 
Oszmiańczuk — Czesław Jankowski. W „Gazecie Kra- 
jowej", Wilno. 
(Owiesek) = Stanisław Wiśniewski (w Kurjerach Litew- 
skim i Wileńskim). 
Outsider — Bohdan Wasiutyński. 
„Przegląd Narodowy", 
Warszawa. 
O. W. 
= 
Władysław Ossowski, (w Kurjer. Wil. i Lit.). 
Ożyński M. 
= 
Janina Mannowa. 
Ot*i~LEZ Skl ^ 
. 2J 2 rowiSkf 
- 
64— 
p. 
P. Kazimierz = Kazimierz Podernia (Wilno). 
P. Roman 
Romuald Przestrzelski. 
P. Wacław = Wacław Przybylski. 
Pacyent — Stanisław Szczutowski. 
Padalica Tadeusz = Zenon Fisz. 
Pahlen Liberat — August Pollak. 
Palestrant bez praktyki — Leon Gajewicz. 
Paludanus = Józef Jezierski. 
Pancerny = Teodor Jeske-Choiński. 
Pancerny strach = Mieczysław Dzikowski. 
Pankracy Andrzej = I. Andrzejowski. 
Pantherus = Salomon Rysiński. 
Paproć Jerzy = Ks. Jerzy Steckiewicz. Wilno. 
Paprzyca = Ernest Świeżawski. 
Parafjanin — Aleksander Lichodziejewski (w Kurjerach 
Wil. i Lit.) . 
Parafjanin były = I. Motynicz (w Kurjerach Wil i Lit.) . 
Parisis = Edward Przewoski. 
Parvus Br. 
= 
Bronisław Łańcucki. 
Parysso = Antoni A. Paryski. 
Pasiecznik Bożydar = Justyn Tedozy Piekarski. 
Pasternak Kleofas Fakund = Józef Ignacy Kraszewski. 
Paterek = Jan z Szamotuł. 
Paterku, Paterkula = Włodzimierz Wolski, w Kurj. Warsz. 
Patricius A. = 
Andrzej Nidecki. 
Paul de Coś = Paweł Kośmiński. 
Paul de St Vincent = Wincenty Budzyński. 
Paulina z L. W. = 
Paulina z Lauczów Wilkońska. 
Pauza Symforjan = Aleksader Walicki. 
Paweł z Brudzenia, 
Paweł z Brudzewa = 
Paweł 
Włodkowic. 
Paxillus = Bernard Kolek. 
- 
65- 
Pątnik XIX wieku = Karol Baliński. 
Pecalides Simon = Szymon Pękalski. 
Pedagog stary = Bronisław Trzaskowski. 
Pelikańczyk — Józef Jarosz Hieronim Rychter. 
Pellegrino A. = 
Adam Idźkowski. 
Pełka = Antoni Chołoniewski. 
Pełka Janusz = Andrzej Niemirowski. 
P. E . M.; Pem = Piotr Eugenjusz Macewicz (Goniec 
Codzienny, Wilno). 
Pergrubius — Leon Borowski. 
Perkunas = D-r Jakób Szymkiewicz. 
Pesymista = Michał Konopiński. 
Petrykowski Fr. 
= 
Ks. Anastazy Doński. 
Pęcławski = Walerjan Kalinka. 
Philaleth — Krzysztof Broński. 
Philaleth Chrystophor = Krzysztof Broński. 
Philaletha Carpophorus = Antoni Wiśniewski. 
Philopolski = Tytus Dzieduszycki. 
Piast = Stanisław Szczepanowski. 
Piast St. 
= 
Stanisław Bełza. 
Piast Tomek = Adam Zakrzewski. 
Piast Władysław = Władysław Bełza. 
Piastun = W. Naake - Nakęski. 
Piccolomini L. 
— 
Ludwik Kurtzman. 
Picus = Stanisław Zawadzki. 
Pielgrzym polski = Konstanty Gaszyński. 
Pielgrzym z nad Wisły = Ks. Ignacy Trepka. 
Pień Wileński = Michał Birżyszka. 
Pierzchnicki Adam 
Witold Koszutski. Drukował w r. 
1907 r. Tajemnice Warszawy, pow. w 3-ch to- 
mach. 
Pietrek = Stanisław Bohusz - Siestrzencewicz (Wilno). 
Pigmalion — Adolf Starkman. 
Pilawa Olgierd = Wanda Stanisławska. 
5 
- 
66— 
Pimin Euzebjusz = Piotr Mohiła. 
Piotr Ludwik = Jadwiga Rzewuska. 
Pirożko Fulgencjusz = Józef Antoni Rolle. 
Pisarz Gazety Świątecznej = Konrad Prószyński. 
Pliszka — Antoni Bieńkowski. 
Płakań J. 
— 
Bolesław Limanowski. 
Płaskoziemski = Józef Plater. 
Płaza Jan = August Bielowski. 
Płochocki = Leon Wasilewski. 
Płomień = Władysław Zapałowski. 
Płomieńczyk = Wanda Stanisławska (Wilno). 
Płomieńczyk Iwo = Maryla Wolska, Dziewczęta, nowele. 
Lwów, 1910. 
Płomieńczyk Seweryn = Konrad Wrzeszcz. 
Płomyk = Franciszek Grodecki, d-r (w Kur. Wileńsk. 
i Litewsk.) . 
Pług Adam = Antoni Pietkiewicz. 
Pobóg = Jan Półjanowski. 
Pobóg Benedykt = Szczęsny Filipowicz. 
Pobratymiec = Jan Płatkowski. 
Poczwarka — Antonina z Boguckich Piasecka. 
Poczwarka z nad Bzury = Janina Dorautt(ówna). 
Podgórski A. 
= 
August Mosbach. 
Podgórzanin = Ks. Ludwik Łętowski. 
Podgórzanin = Wincenty Smagłowski. 
Podkowa = A. Ostrowski (w Kurjerze Wil. i Lit.) . 
Podolak z za kordonu — Henryk Jabłoński. 
Podolanin = Stanisław Starzyński. 
Podolanin = Stefan Witwicki. 
Podolanka = Marja Sandoz. 
Podtatrzanin = Ks. Konstanty Maniewski. 
Podwalski 
Władysław Kazimierz Wójcicki. 
Podworzecki Jan = Jan Januszowski. 
Pogonią Jerzy = Józef Szujski. 
- 
67— 
Poietes = Wincenty Lutosławski. 
Pojata Helena = Konstancja Skirmuntówna. 
Poklatecki Fr. = 
Franciszek Radzewski. 
Poklus = Kazimierz Kontrym. 
Pokrzywa Tomasz = Samuel Haecker. 
Pol A. dr = Ks. Apolinary Tłoczyński. 
Polaczek Sierp = Juljan Preiss. 
Polak XIX wieku = Walenty Stefański. 
Polakowski = Wiktor Heltman. 
(Poleszuk) = Stanisław Wańkowicz (w Kurjerach Litew- 
skim i Wil.). 
Polewka Cezar = Władysław Kulczycki. 
Polka młoda = Klementyna z Tańskich Hofmanowa. 
Polka młoda = Karolina Wojnarowska. 
Polkowski J. 
= 
Aleksander Świętochowski. 
Polnicz Marek = Mieczysław Pawlikowski. 
Polonais = Karol Hoffman. 
Polonais = Leon Łubieński. 
Polonaise = Kunegunda z Giedrojciów Białopiotrowi- 
czowa. 
Polonaise = Anna Nakwaska. 
Polonius Jean = Franciszek Łabeńskl. 
Polono - Germanus = D-r Jochmus. 
Polonus = Lucjan Gziębło, korespondencje w „Prehled 
Slovenski", 
Praha. 
Polonuse Lutheranus = Ernest Ebert. 
Poł. A. = 
A. Ostrowski (w Kurjer. Wil . i Lit.) . 
Pół-Azyata = Bogumił Aspis. 
Połoczanin = S. Kostrowicka (w Kurj. Wil. i Lit.) . 
Półkozic A. = 
Aleksander Niewiarowski. 
Pomian = Zygmunt Kaczkowski. 
Pomian F. = 
Feliks Wicherski. 
Pomian Jan = Jan Komierowski. 
Pomian Tomasz === Tomasz Bukaty. 
- 
68— 
Pomian Wacław = Wacław Komierowski. 
Pomian Zygmunt St. = 
Wilhelm Feldman. 
Poraj Adam = Adam Chodyński. 
Poraj Ignacy = Ignacy Badowski. 
Poraj Jacek = J. Rosenberg. 
Poraj S. 
= 
Stanisław Szczutowski. 
Porcarius Adam = Adam Świnka. 
Poroch K. = 
Kazimierz Gliński. 
Poseł Maryampolski = J. Godlewski. 
Poseł Prawdy = Aleksander Świętochowski. 
Poświat Wład. 
= 
Antoni Szandlerowski. 
Powstańczyk = Juljan Niemcewicz. 
Poznańczyk Tomasz = Tomasz Bederman. 
Pożarowski St. 
= 
Stanisław Brandowski. 
Praeconides = Maciej Strykowski. 
Prandota — Stanisław Herburt-Hejbowicz. 
Prawda = S. Gabler. 
Prawdomir Józef = Krystyn Ostrowski. 
Prawdomówny = Ks. Śtanisław Załęski 
Prawdomówski Bronisław = Zygmunt Małachowski. 
Prawdosław = Ks. Cyryl Adamski. 
Prawdowski Filaret = Henryk Kamiński. 
Prawdzie = Juljusz Landman. 
Prawdzie = Teodozy Justyn Piekarski. 
Prawdzie — Józef Śengteller. 
Prawdzie — Józef Sikorski. 
Prawdzie = Stefan Witwicki. 
Prawdzie J. L . = 
Juljusz Landman. 
Prawdzie Jerzy = Władysław Noskowski. 
Prawdzie Jerzy = Józef Szujski. 
Prawdzie K. 
= 
Ks. Z. Gorazdowski. 
Prawdzie z Kosarzewa = Alfred Młocki. . 
Prawdzie Rajczyc = Józef Tokarzewicz. 
Prawdzie W. = 
Władysław Gołemberski. 
- 
69— 
Prawdzie Żegota = Ignacy Fudakowski. 
Prawdzie Żegota = Alfred Szczepański. 
Prawdzicki Spirydyon = Zygmunt Krasiński. 
Prawdzicki Stefan = Ks. Ignacy Polkowski. 
Prawdzicki Szczerota = Stanisław Antoni Szczuka. 
Prawdziwy Polak = Ks. Stanisław Stojalowski. W „Dnie- 
wniku Warsz." w r. 1899. 
Prawie Heine = Paweł Kośmiński. 
Prawie Twain = A. J. Waruszyński. 
Prawnicki Józef = Józef Kirszrot. 
Prawnik = Aleksander Jodziewicz (w „Dzienniku Wileń- 
skim" w r. 1916). 
Prawowierski E. = 
Józef Epifanjusz Minasowicz. 
Preclaides == Jan Przecławski. 
Preferansowicz = Zenon Ancyporowicz. 
Prihoworka Naum = Wincenty Marcinkiewicz. 
Probus = Juljusz Bem. 
Prokop ks. Kapucyn = Ks. Prokop Leszczyński. 
Prometeusz Wicher 
Ks. Edward Miłkowski. 
Promyk Kazimierz = Konrad Prószyński. 
Prosną = Edmund Idzikowski. 
Prostacki Ludmił = Maksymiljan Dobrski. 
Proszowski Jan 
Chrystjan Friese. 
Protasz Klemens 
Hilary Zaleski. 
Protasz Klemens = Cyprjan Leonowicz. 
Protazy 
Zygmunt Sarnecki. 
Prus Bolesław 
- 
Aleksander Głowacki. 
Pruski 
Zygmunt Gloger. 
Prut = Artur Gruszecki. 
Przedmiejski = Henryk Forszteter. 
Przejezdny 
Henryk Konarski (w Kurjer. Wil . i Lit.). 
Przekora 
Tomasz Dziekoński. 
Przerowa Seweryn 
Kazimierz Jarochowski. 
Przeszłowicz L. 
— 
R. Bierzyński. 
- 
70— 
Przezor Klemens = Józef Gołuchowski. 
Przybora Seweryn = Kazimierz Jarochowski. 
Przygodny = Zygmunt Wasilewski. 
(Przyjaciel) = Aleksander Grabowski (w Kurjerach Li- 
tewsk. i Wil .) . 
Przyjacieł — - 
Adolf Kitschman. 
Przyjaciel = Gustaw Kuli („Goniec Codzienny", Wilno). 
Przyjaciel = Adolf Nowaczyński. 
Przyjaciel Adolf - - Adolf Nowaczyński. 
Pseudonim — Czesław Jankowski. 
Pseudonym = Placyd Jankowski. 
Pszczółka == Teodozy Justyn Piekarski. 
Pszczółko Zenon = Zenon Rojek. 
Publicóla — Włodzimierz Zagórski. 
Publicysta z Warszawy 
Ludwik Straszewicz. 
Puk = Antoni Mieszkowski. 
Pulvis Gotard 
Włodzimierz Broel - Plater. Ob. pod 
Gotard. 
Purk X. = 
D-r Stanisław Krupski. 
Pustelnik Nadwiślański 
Franciszek Staszyc. 
Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia 
Gerard Wi- 
towski. 
Q. 
Q Tadeusz Czapelski. 
Quargelduft Salo 
Michał Abler, 
Quasimodo = Artur Górski. 
Quis = Marjan Gawalewicz. 
Quis = Romuald Oczykowski. 
Quis quis = Edward Lubowski. 
- 
71- 
R. 
R. s. 
Stanisław Bursa. 
Racławicki Tadeusz = Antoni Gustaw Bem. 
Radomczyk = Michał Mosiołek. 
Radosławski K. 
Kazimierz Keiles Krauz. 
Radost 
Zygmunt Sarnecki. 
Radwan = Władysław Sabowski. 
Radwan Kazimierz 
K. Rakowski. 
Raf[ał] Kap[ucyn] ks. = 
Ks. Rafał Mazurkewicz. 
Rajczyc = Józef Tokarzewicz. 
Rajnold Władysław 
Władysław Korotyński. 
Rakowiecki Gracjan 
Kazimierz Wróblewski. 
Ralex W. = 
Aleksander Ryszczewski. 
Ramestan = Kazimierz Niemirowski. 
Rap. H. 
— 
Michał Wołowski. 
Ratuld 
Marja Zbyszewska. 
Rawicz — Ignacy Żyliński (w Kurjerach Litewsk. i Wił .). 
Rawicz Kazimierz 
Kazimierz Podernia, Wilno. 
Rawiczanka = Ludwika Mysłowska. 
Rawita F. 
Franciszek Gawroński. 
Rawski = Tadeusz Radwański. 
Redaktor „Niedzieli" 
- 
Michał Lityński. 
Regenvolscius Adrianus 
Andrzej Węgierski. 
Rej Luka z Ciemnohajec = Władysł. Krapiński, ks. d-r . 
Remus O. 
= 
Aleksander Świętochowski. 
Ren ... D Józef 
Józef Drobner. 
Renard Władysław 
Szymon Czarnocki. 
Res = Perl. 
Reuka Symon z pod Borysowa = Franciszek Bohuszewicz. 
Rewera 
Stefan Ramułt. 
Rex = Marcin Król. 
R. J. 
- 
- 
Jan Rakowski. 
Robon Dion 
Napoleon Hirszband. 
- 
72- 
Rodoć = Mikołaj Biernacki. 
Rodoć M. 
— 
Mikołaj Biernacki. 
Rogala R. 
= 
Ludwik Kubala. 
Rogala J. K. = 
J. K . Turski. 
Rogala Szczęsny = Anna Lewicka. 
Roger E. 
= 
E. Ogonowski. 
Roicki Antoni d-r = Antoni Stanisław Berger d-r . 
Rojan K. = 
Kazimierz Rosinkiewicz. 
Rokita = Andrzej Niemojewski. 
Rokita = Bronisław Kąsinowski. 
Rokita W. 
= Wacław Studnicki (w Kur. Wil. i Lit.) 
Rola = Teodozy Justyn Piekarski. 
Rola = Bronisław Rakowiecki. 
Rola Stanisław = Aleksander Rożniecki. 
Rola T. J. 
= 
Teodozy Justyn Piekarski. 
Rola Władysław = Władysław Wolski. 
Rolicz = Szczepan Jeleński. 
Rolicz = Wacław Lieder. 
Rolnik = Jan Rakowski. 
Rolnik = Marjan Babiański (w Kurjerze Wil. i Lit.). 
Rolnik, wojewoda Sandomierski = Macharzyński. 
Rolnik województwa Sandomierskiego = Macharzyński. 
Rom. 
= 
Adam Darowski d-r . 
Rom. Pol. 
= 
Roman Poliński. 
Roman z Pawłowic = R. Wilczyński. 
Romski Juljusz = Tadeusz Garbowski, współautor z Orze- 
szkową powieści „Rd Rstra" dwugłos. 
Rom-unt — Roman Skirmunt. 
Rondo = R. Rondomański, Wilno. 
Ross., Ross. St. 
— 
Stanisław Rossowski. 
Rościsław = Rntoni Rozmanith. 
Rościszewski Miecz. 
= 
Bolesław Londyński. 
Rotundus Rugust = Rugust Milewski. 
Rozbierski = Karol Estreicher. 
- 
73- 
Rozbitek = J. K. Giejsztor. 
Rozbitek Kaz. herbu Strzała = J. K. Giejsztor. 
Rozejmski = Antoni Bieńkowski. 
Rożek Ambroży = Mikołaj Rej. 
Ruchawka Metody = Postumjusz Pruszyński. 
Rurałis Dezydery = Michał Wiesiołowski. 
Rusin = Izydor Dzieduszycki. 
Rusin = Hipolit Terlecki. 
Russakow Wiktor = Zygmunt Librowicz. 
Rustejko = Adam Pienkiewicz. 
Rusticus = Klemens Szaniawski. 
Rusticus J. 
= 
Józef Tokarzewicz. 
Ruta Adolf = Edward Przewóski. 
R. W. 
Walenty Rafalski „Katalog ogólny książek pol- 
skich", Lipsk 1852 r. 
R.W. = 
Wacław Rydzewski (w Gońcu Codz., Wilno). 
R. Y. 
= 
W. Rolny. 
Rychcicki M. = 
Maurycy Dzieduszycki 
Rymwid 
Gryglewicz. 
(Ryś) = Michał Rymkiewicz (w Kurjerach Wił. i Lit.) . 
Ryś F. 
----- 
Faustyn Łopatyński. 
R. Z. 
= 
Zofja Rutkowska (w Kurjerach Lit. i Wił .) . 
Rzeczycki Andrzej = Jan Zamojski. 
S. 
S. 
= 
Aleksander Jodziewicz (w „Dzień. Wil. z r. 1916). 
S. 
= 
Leonard Sowiński. 
S. 
= 
Szystowski (w Kurjerach Litewsk. i Wileń.) . 
S.A. = 
Antoni Sozański („Lata naszej niewoli" w r. 1885). 
S.F.Ż. 
= 
Szymon Feliks Żukowski, Wilno. 
S. Jadwiga = Jadwiga Strokowa. 
S-ta Sw. 
= 
Ludwik Czarkowski („Głos" warszawski). 
- 
74— 
... Sa, = 
Stanisław Bursa. 
Sacranus Johannes = Jan z Oświęcimia. 
Sadowicz Marek = Franciszek Galiński. 
Sadowski = Józef Pankiewicz. 
Sadyk Basza = Michał Czajkowski. 
Sahi bej = Wacław Koszczyc-Wołodźko. 
Saint-Vincent Paul (de) = Wincenty Budzyński- 
Saltomortale = Paweł Kośmiński. 
Salvator Henryk = Henryk Merzbach. 
Saława Wład. 
= 
Władysław Łebiński. 
Samborczyk == Grzegorz z Sambora. 
Sarnin = Kazimierz Szulc. 
Samo = Aleksander Pawłowski. 
Samotnik z pod Gołogór = Rgaton Giller. 
Samotnik z Podlasia = Bolesław Londyński. 
Samotny Bartłomiej = Rgaton Giller. 
Samuela Santo Floriano = Samuel Wysocki. 
Sandomierzanka == Konstancja Biernacka. 
Sargas == Bolesław Jałowiecki, Wilno. 
Sarjusz = Krystyna Sarjusz Zaleska. 
Sarmacki W. K . = 
Ferdynand Hoesick. 
Sarmaticus = Lucjan Kościelecki. 
Sartorjusz = Antoni Sznejder. 
Saryusz = Zofja Cieszkowska. 
Saryusz Bolesław = Marja z Mireckich Czarnowska. 
Saryusz K. = 
Kazimierz Wojciechowski. 
Sas = Leon Lastowski (w Kurjerach Wileńsk i Lit.) . 
Sas = Cecylja Tustanowska. 
Sas R. d -r, Sas d-r = Ks. Rntoni Krechowiecki. 
Sas Edmund = Edmund Naganowski. 
Sas Józef = Józef Winnicki. 
Sas-Lada, Sas-Łada Cecylja = Cecylja Tustanowska. 
Sas Paweł = Paulina z Ratajskich Dzieduszycka. 
Sasanka = Melanja Czarkowska. Wilno, tyg. „Zorza Wił." . 
- 
75— 
Satanello = Jan Płatkowski, 
Savitri = Hanna z Elzenbergów Zahorska. 
Sawa Jan — Marja Konopnicka. 
Sąsiad = Władysław Maleszewski. 
Scarabeus, Scarabejus = Władysław Żukowski, w „Kraju" 
Petersburskim. 
Scherzo = Henrieta Wolbekowa ze Skirmuntów (w Kur. 
Lit. i Wił.). 
Schneider = Juljusz Mien. 
Scipio H. = 
Helena Ochenkowska z Romerów, Wilno. 
S... cki = Stanisław Ptaszycki. 
Sclavus Wiesław = Wacław Gąsiorowski. 
Scriptor = Erazm Piltz. 
(Sdl) = Adam Grzymała-Siedlecki. 
Securinus = Jan Siekierzyński. 
Sefer Basza = Władysław Kościelski. 
Sejmi = Jan Rychter. 
Seklucjan = Jan Sieklucki. 
Selim =• Władysław Bukowiński. 
Septymiusz = Michał Baliński. 
Severus = Wincenty Bieroński. 
Sewer = Ignacy Maciejowski. 
Seweryna = Seweryna z Żochowskich Pruszakowa-Du- 
chińska. 
Sędzimir = Emil Deryng. 
Sęk = Teodor Sęczkowski. 
Sęk A. J. 
= 
Antoni Mieszkowski. 
Sęk Bolesław = Bolesław Pieńkowski. 
Sęk Teodor = Teodor Sęczkowski. 
Sękta Sobiesław = Ludwik Czarkowski. 
Sęp = Władysław Maleszewski. 
Sęp Józef = Jan Stobiecki. 
Sfinks — Stanisław Bagieński. 
Sfinx = Hipolit Skimborowicz. 
- 
76— 
Sielski J. 
= 
Alina Świderska. 
Siem. J . 
= 
Józef Hłasko. 
Siemichovia = 
Siemichowska. 
Siemieniecki J. 
= 
Józef Hłasko. 
Sierp Polaczek = Juljan Preiss. 
Sierpniak J. 
= 
Kazimierz Wróblewski. 
Sie...skiM. = 
M. Siekierski (w Kurjerach Wileńskim 
i Litewskim). 
Sigma = Józef Skupiewski. 
Sigma = Stanisław Zaremba. 
Simara = Marja Napieralska. 
Simo Władysław = Franciszek Bażyński. 
Simonides Simon = Szymon Szymonowicz. 
Sirko — Wacław Sieroszewski. 
S. Janina; S. Janina Aleksota = Janina Sedlaczkówna. 
... 
ska 
= Cecylja Jahołkowska. 
Skabioza = Majkowska. 
Skalski Władysław = J. N . Rembertowski. 
Skarga Tadeusz — Maurycy Bernstein. 
Ski = Michał Rymkiewicz (w Kurj. Wil . i Lit.) . 
Skiba Michał = Józef Szujski. 
Skiba Wołody = Władysław Sabowski. 
Skierka = Jan Zamarajew (w „Kłosach Ukraińskich" 
Kijów, 1916). 
Skinder Basza = Aleksander lliński. 
Skiwiński Adam = Adam Wrzosek. 
Skrzetuski — Erazm Gliczner. 
Skrzycki Roman = Roman Dmowski. 
Skrzynecki Antoni = Aleksander Wereszczynski. 
S. L. 
= 
Lucjan Siemieński. 
Ślaz = Feliks Daszyński. 
vSlepowron — Aniela Milewska. 
Ślepowron Alojzy X. 
= 
ksiądz Edward Miłkowski. 
Ślepowron ks. 
= 
ksiądz Edward Miłkowski. 
- 
77— 
Slepowron Wacław = Zygmunt Sarnecki. 
Sławomir = E. Wielowiejska. Powieść: „Prometeusze" 
r. 1912. 
Słowianin = Leonard Rettel. 
Smereka = Bolesław Baranowski. 
Smętosz Jeremi = ks. Maksymiljan Łukaszewicz. 
Smok = Jułjusz Mien. 
Smok == Zygmunt Sarnecki. 
Smołarz Teodor = Teodor Kalitowski. 
Smotrycz K., Smotrycz Krzysztof = Stojan Stefanow- 
ski (w „Robotniku"). 
Sm. T. 
= 
Tadeusz Smarzewski. 
Snitko J. 
= 
Stanisław Herburt-Hejbowicz. 
Snopek Kazimierz = Kazimierz Giedrojć. 
Sobarri — Rdam Honory Kirkor. 
Sobiesława Wincenta = Kazimiera Makarewiczowa. 
Socha = Franciszek Ksawery Rbancourt. 
Socha Budzimir = Franc. Ksawery Rbancourt. 
Socha Zygmunt = Franciszek Gawroński. 
Sokół = Natalja Sokołowska. 
Solecki = Rleksander Weryha - Darewski. 
Solski Stefan = Rleksander Kempner. 
Soplica Jacek = Władysław Olendzki. 
Soplica Seweryn = Henryk Rzewuski. 
Soplica Tadeusz = Adam Wolański. 
Sorokowicz Józef = Benedykt Hertz. 
Sosna Józef = Józef Jurewicz. 
Sotwaros = Jędrzej Śniadecki. 
Sowa Rntoni = Edward Żeligowski. 
Sowizdrzał = Rdolf Nowaczyński. 
Spektator = Karol Witte. 
Spektator Walenty = Jan Tarnowski. 
Speravi = Stanisław Pilecki (w Kurjerach: „Litewskim 
i Wił."). 
- 
78— 
Spero = Kazimierz Laskowski. 
Śpiewak Sybilli = Jan Paweł Woronicz. 
Spirydjon = Edward Lubowski. 
Średnik = Kazimierz Bartoszewicz. 
Śreniawita = Kordjan Ujejski. 
St. -an A. 
= 
Adolf Starkman. 
St. J. 
= 
Stanisław Jarek. 
Sta. 
= 
Stanisława Gałecka. 
Stach z Zamiechowa = Stanisław Starzyński. 
Stachurski Paulin = Paulin Święcicki. 
Stamar S. 
= 
Stanisława Szadurska (Wilno). 
Stan. Wił . = 
Kazimierz Podernia. 
Stanisław z Dzikowa = Stanisław Jachowicz. 
Stanisław ks. = 
ks. Ignacy Mioduszewski. 
Stanisławski Stanisław = Stanisław Rzewuski. 
Starowiejski Remigiusz == Zygmunt Sarnecki. 
Starożytnik = Lucjan Oziębło, Wilno. 
Staruszkiewicz = Antoni Śkrzynecki. 
Staruszkiewicz Innocenty = Antoni Edw. Odyniec. 
Stary Dziennikarz = Aleksander Świętochowski. 
Starykoń Józef = Józef Wielopolski. 
Stary Pedagog = Stanisław Trzaskowski. 
Starża — Józef Aleksander Miniszewski. 
Starża = Janina z Trylskich Zakrzewska. 
Stasiak J. 
— 
Antoni Potocki. 
Stb. 
= 
Włodzimierz Stebelski. 
Stefan = Stefan Stefanowski. 
Stefan Anastazy — Stefan Dąbrowski. 
Stefan z Bronowa = Albin Kohn. 
Stefan January Sulita = Stefan Giller. 
Stefan z Opatówka = Stefan Giller. 
Stekint = Józef Tokarzewicz. 
Stella = Halina Adamska. Poznań. 
Stella = D-r Jan Stella Sawicki. 
- 
79— 
Sten Jan = Ludwik Bruner. 
Stenio = Czesław Jankowski. 
Stentsch - Rozbierski == Karol Estreicher. 
Stępień Szymon = Szymon Matusiak. 
Ster. Sewer. 
= 
Seweryn Sterling d-r . 
Stężyński = Jan Wincenty Bandtkie. 
St. J. 
= 
Stefanja Jabłońska. Wilno. 
St.J.dr. = 
Józ. Starkman dr. 
St.- Jak. 
= 
R. Stachowiak ks. 
St. L. 
— 
Stosław Laguna. 
Stodor R. (dam.) 
= 
R. Cehak. 
Stojeński Piotr = Piotr Statorius (starszy). 
Stolnikowicz = Józef RIeksander Miniszewski. 
Stolnikowicz Chełmski = Konstanty Podwysocki. 
Stożek Jan Eljasz =• Rdam Rsnyk. 
Strażnik narodowy — Franciszek Ksawery Rbancourt. 
Strug Rnrzej = Tadeusz Gałecki. 
Struś pułdownik — D-r Jan Stella-Sawicki. 
Strzała J. 
— 
Paszkiewicz. 
Strzemię Jan .= 
Ludwik Staff. 
Strzemieniec = Stefan Buszczyński. 
Strzemieńczyk Marceli = Zofja Jenikowa. 
Strzepski — Marcin Polak. 
Strzębski = Marcin Polak. 
Student = Władysław Tarnowski. 
Sulima — Jerzy Stecki. 
Sulima = Rloizy Szarłowski. 
Sulima R. 
= 
Rgaton Giller. 
Sulima z Kotlinek = Józef Przyborowski. 
Sulima Onutry = Hipolit Popiel. 
Sulima Zygmunt Lucjan = Walery Przyborowski. 
Sulimczyk = Lucjan Gziębło (pseud. dziennikarski). 
Sulisław = Romuald Starkel. 
Sulita B. 
— 
Rgaton Giller. 
- 
80- 
Sulita Stefan January = Stefan Stefanowski. 
Sulla = Karol Bahrke. 
Sulla = Władysław Rabski. 
Sum = M. Obiezierski z Witebska (w Kur. Lit. i Wil .). 
Sumiński Zygmunt = Włodzimierz Zagórski. 
Surma = D-r Ignacy Suesser. 
Swój = Gustaw Jóźwikiewicz (w Kurjerach Litewskim 
i Wileńskim). 
(Swój) = J. Suszyński (w Kurjerach Litewsk. i Wił .). 
(Świadek) == Bolesław Szołkowski (w Kur. Lit. i Wil .). 
Światomir Henryk = Krystyn Ostrowski. 
Światowy humorysta = Jan Rakowski. 
Świąteczny = Włodzimierz Pląskowski. 
Świda B. K. = 
Bolesław Koskowski. 
Świerszcz = D-r Gustaw Doliński. 
Świerszcz Bolesław = Zygmunt Gutt. 
Swiętomian Ambroży == Ks. Hieronim Kajsiewicz. 
Świętopełk = Józef Pauli. 
„Moja podróż do Karpat" 
z r. 1830. 
Świta Antoni = Aleksander Zwierzyński. Wilno. 
Sydała Chochlik = Władysław Chotomski. 
Sygma— 
= 
Ks. Franciszek Krupiński. 
Sylf Adam = Daniel Freudensohn. 
Sylw. Stan. 
= 
Stanisława Sylwestrowiczowa (w Kurjer. 
Wil. i Lit.) . 
Synhajewski Jakób = Jan Prusinowski. 
Synpolski — Edward Żukowski. 
Syn Szlachecki = Józef Aleksander Miniszewski. 
Sypniewicz = Tomasz Chomiński. 
Syrokomla Władysław = Ludwik Kondratowicz. 
Sz. = 
Szczęsny Głuchowski (w Kurj. Wil . i Lit.) . 
Sza A. 
— 
Aleksander Szaława (w Kurjerach Litewskim 
i Wileńskim). 
Szaramowicz Radomyślanin = Z. Sawicki. 
- 
81- 
Szary Florjan = Antoni Chołoniewski. 
Szatan Jakób — Bogumił Aspis, 
Szczeropolski Zygmunt = Jan Śniadecki. 
Szczerota Prawdzicki = Stanisław Antoni Szczuka. 
Szczery Ziemisław = Ignacy Onichimowski. 
Szczęsna = Józefa z Cybulskich Bąkowska. 
Szczęsny = Feliks Kwaśniewski. 
Szczęsny = Ks Feliks Wartenberg. 
Szczęsny Z. Ks. 
— 
Ks. Szczęsny Feliński. 
Szczygielski Józef = Władysław Chadźkiewicz. 
Szech, Szech Antoni = Ks. Antoni Wysłouch. 
Szeliga D-r = D-r Józef Bieliński. 
Szeliga Marja — Marja z Mireckich Czarnowska. 
Szeliga Wacław = Wacław Karabanowicz. 
Szer 
= Marcin Łaszcz. 
Szeszupskl = D-r Wincenty Kudirka w „Głosie" Warsz. 
w r. 1896. 
Szkarłupek = Podbielski. 
Szkarłupek Roman = 
Podłewski. 
S. Z. L. (Sulima Zygm. Lucjan) = Walery Przyborow- 
ski. 
Szlachcic Polski = Aleksander Wielopolski. 
Szneider = Juljusz Mierz. 
Szpilka = Artur Oppman. 
Szreniawa = M. Sartyni. 
Szreniawa Henryk = Henryk Lisicki. 
Szreniawa Roman = Roman Ujejski. 
Szreniawita = Bronisław Ujejski. 
Szreniawita Felix = Eugenjusz Żmijewski. 
Szron = Benedykt Dzenajewicz (Kur. Lit.) . 
Sztyrmer Eleonora = Ludwik Sztyrmer. 
Szubrawiec Rustykanin = 
Ignacy Chodźko. 
Szuchter - Muchter = J. Zacharkiewicz. 
Szugt = Leszek Sznaufert. 
6 
- 
82— 
Szum — Jerzy Jankowski „Gazeta Wileńska" z r. 1906. 
Szwarc Bronisław = Ks. Wacław Nowakowski. 
Sz. Wł. 
= 
Władysław Szymczak (w Kurjerach Wileńsk. 
i Litewsk.) . 
Szyba Franciszek = Jan Kasprowicz. 
Szymon = Ignacy Łyskowski. 
Szymon z Pilzna = Szymon Marycki. 
T. 
T. 
— 
Eustachy Tyszkiewicz. 
T. L. 
= 
Teofil Lenartowicz. 
T,T.J. 
= 
Zygmunt Miłkowski. 
Ta-Cza = Tadeusz Czapelski. 
Tadż (Jl Fechr Emir = Wacław Rzewuski. 
Tak, jak Heine — A . J. Waruszyński. 
Talis qualis = Edward Lubowski. 
Tamten—drugi — Szczęsny Zahajkiewicz. 
Tao = Tomasz Antoni Olizarowski. 
Tarcza Teofil; Tarcza = Bogumił Aspis. 
Tar. Wład. 
= 
Władysław Tarczyński. 
Targoński M. 
= 
Zygmunt Balicki w „Głosie" Warsz. 
Tarnobrzeski Seweryn — Teofil Szumski. 
Tarsza Edward = Michał Grabowski. 
Tassalinus = Stanisław Lubomirski. 
T. B. 
= 
B. Tomaszewicz (w Kurjerach Wił. i Lit.) . 
Tekieliński Władysław = Antoni Łazarowicz. 
Telszewianin = Michał Brensztejn (w Kur. Wil .) Wilno. 
Tektander = Ks. Kazimierz Zimmerman. 
Tentam — Kazimierz Puffke. 
TeoflM^ec (Teodifes) = Wincenty Lutosławski. 
- 
83— 
Tepa = Teresa Prażmowska. 
Teresa Jadwiga = Jadwiga Papi. 
Tersytes — Jerzy Bandrowski. 
Teski = Teofil Szumski. 
Tetera Jerzy = Stanisław Długosz. 
Tetera Petroniusz = Henryk Rzewuski. 
Teusz = Tadeusz Żułiński. 
Teusz fl. 
= 
D-r Jan Stella-Sawicki. 
Tezet = Zygmunt Tariiński. 
Theatralski = fldam Kazimierz Czartoryski. 
Theofil = Teofil Turnowski. 
Theophilpolensis = Jan Marek Giżycki („Kurjer Lit."). 
Theosebes — Franciszek Bohomolec. 
Theresita = Marja Iwanowska. 
Theresita = Marja Krzymuska. 
Tłumacz Machiawela = nntoni Sozański, 
Tłumacz „Syberji" Kennana — Florjan Bohdanowicz. 
Tłumacz tragedji „Faust" = 
Edward Lubomirski. 
T. N. 
— 
Mścisław Trepka. 
Tomicki Walery = Gabrjela z Piotrowskich Błocka, 2-0 
voto Janowska. 
Tomko S. 
= 
Stanisław Tomkowicz. 
Toporczanka = Gustawa Gawalewiczówna. 
Toporczykówna = Gustawa Gawalewiczówna. 
Toporek Jacek, Jan = Wincenty Smagłowski. 
Topór 
Włodzimierz Trąmpczyński. 
Topór G. = 
Tadeusz Grużewski. 
Toulousan — Adam Jerzy Czartoryski. 
Tours de Constant = Konstanty Chmieliński, 
tr. 
D-r Salomea Perlmutterówna. 
Trawiecka S. 
= 
D-r Salomea Perlmutterówna. 
Trąbczyński Janusz = Ludwik Kulczycki. 
Tretful Jacek = Józef Aleksander Miniszewski. 
Trembecki Anastazy — Wacław Nowakowski, O. Kapucyn. 
- 
84— 
Tristis = Albert Gąsiorowski. 
T(rza)ska pani = Anna z Krajewskich Nakwaska. 
Trzaska Władysław = Władysław Kretkowski. 
Trzywdar = Józef Tretiak. 
T...ska = Anna z Krajewskich Nakwaska. 
Tucholczych Józef = Jan Jerzy Jelonek. 
Tukan Gryzornir 
Stanisław Worcell, w Wiad. Bruków. 
Tułacz = Agaton Giller. 
Tur Ludwik = Ludwik Janowski. 
Turcico D-r 
— 
Eustachy Lewicki. 
Turski W. 
= 
Adam Czartoryski. 
Turysta, turysta rolnik = Jan Rakowski. 
Turysta światowy = Jan Rakowski. 
Turysta Ziemianin = Jan Rakowski. 
Turzyma Marja = Marja z Głowackich Wiśniewska. 
Turzymianka = Stanisława Prus. 
Tutejszy = Józef Marcinkiewicz („Goniec Codz.", Wilno). 
Tutejszy = Juljan Niedroszański ze Świerża (Kur. Wil. 
i Litewsk.) . 
T. Walentyna = Walentyna z Trojanowskich Horosz- 
kiewiczowa. 
Tutejszy = Stanisław Osiecimski. 
Tworzydło Marcin = Marcin Łaszcz. 
Tworzymir == Józef Chociszewski. 
Tworzymir Jan = Jarosław Leitgeber. 
Tysiewicz Jan = Ignacy Niewiarowicz. 
Tyszka Franciszek = Andrzej Grabianka. 
U. 
— 
u— 
= 
Stanisław Bursa. 
U. Ks. 
= 
Ks. Stanisław Głaniecki. 
- 
85— 
Ubald Ubaldus = Bronisław Zamorski. 
U. G. W., 
= 
Ludwik Szpicnagiel. 
Uczeń gimnazjum Wołyńskiego = Ludwik Szpicnagiel. 
Ułan polski = Maurycy Gosławski. 
Ułan z pod Książa = Józef Kropiwnicki. 
Unus = Otto Hausner. 
Uriela = Gabrjela Puffke owna. 
Urs., Ursa == Stanisław Bursa. 
Ursinus Jan = Jan Bär. 
Ursinus Jan = Jan Niedźwiedzki. 
Ursus == Maksymiljan Silber. 
Ursyn = Jan Zamarajew 
Ursyn M. 
= 
Marjan Zdziechowski, 
U. S. 
= 
Seweryn Udziela. 
Uważnicki Bogumił = Jędrzej Śniadecki. 
U. Wład. 
= 
Władysław Umiński. 
Uz. 
— 
Lucjan Uziębło, Wilno. 
V. 
Vacat = Wacław Filochowski. 
Verax = Otto Hausner. 
Verax = Józez Rogosz. 
Verba veritatis = Karol Kaczkowski. 
Veredicus = M. Szałkowski. 
Veredicus = Michał Wołowski. 
Veritas = Wincenty Bieroński. 
Veritas = Wincenty Niemojowski. 
Verus = Wilhelm Feldman. 
Veto = Władysław Studnicki. 
Vigilans = Gustaw Kuli (w „Kurjerze Litewsk."). 
Vidaviensis = Gabrjel Olewiński. 
- 
86— 
Vigilantius = Grzegorz z Sambora. 
Viola O. 
=' Michał Wołowski. 
Vistulanus = Paweł Neuhaus. 
Vittellius Erasmus = Erazm Ciołek. 
Vladimiri Paulus = Paweł Włodkowic. 
Vocavelli = Karol Lewakowski, w „Przeglądzie Narodo- 
wym" z r. 1920. 
Vytautas — Mikołaj Akielewicz. Autor dziełka: „Rzut 
oka na starożytności narodu litewskiego". 
Pe- 
tersburg 1885. 
W. 
—w— 
= 
Stanisław Jaszowski w „Rozmaitościach" 
Lwów, 1820. 
(W) = Stanisław Wiśniewski (w Kurjerach Lit. i Wił .) . 
W. P. 
= 
Wincenty Pol. 
W.= 
Stanisław Potocki. 
Wa. Ruś, Wa. ruś, = 
A. J. Waruszyński. 
Wacław z Oleska = Wacław Zaleski. 
Ks. Wacław Kapucyn = Wacław Nowakowski, o. kapucyn. 
Wada = Stanisław Rejtan. 
Waga Karol = Ludwik Abramowicz. 
Wajzgantos = Jan Chodźko. 
Walenty z Poznania == Walenty Wróbel. 
Walenty ze Smolnicy = Walery Łoziński. 
Wale-ski = Walery Staniszewski. 
Walewska-Colonna Marja = Wielopolska. 
Waligóra 
Walery Przyborowski. 
Wałka Bohdan = Tomasz Ujazdowski. 
Wanda = Florentyna Niewiarowska. 
Wanda == Karolina Suchodolska. 
- 
87- 
Wanda L. z Brzozówki = Walery Przyborowski. 
Wanda z Nielisza = Wanda Krynicka. 
Wandalin = Franciszek Olszewski. 
Wandycz 
Juljusz Giżowski. 
Wandycz 
Klemens Kołakowski. 
Wanstanis Wanda Stanisławska. Wilno. 
Waręż Jan = Marja Konopnicka. 
Warmiński Jan = Jan Lieder. 
Warpu II = Antoni Górecki. 
Warta Pictr = Erazm Piltz. 
Warski A. 
Antoni Warszawski. 
Warszawiak == Stanisław Stojałowski, ks. 
Was 
Aleksander Świętochowski. 
Wawrzyna 
Laura Mazurkiewiczowa. 
W.B. == 
Wojciech Baranowski. Wilno, w Kurjerze Li- 
tewskim. 
W. B. 
Władysław Buchner. 
W. z Baworowa 
Wiktor Baworowski. 
Wc. St. 
Wacław Studnicki. 
W. B-ski = Wojciech Baranowski. Wilno, w Kurjerze 
Litewskim. 
W. Cz. 
W. Czajewski. 
W.E. = 
Emilja Węsławska (Wilno, Dziennik Kijowski, 
Gazeta Warszawska). 
Weichardt Teodor = Tomasz Kajetan Węgierski. 
Weinrel = Izaak Planer. 
Weissenhorst 
Oswald Szymanowski. 
Wejta Ambroży = Dominik Reytan. 
Wel = Laudyn. 
Weredyk = Józefa z Szmigielskich Dobieszewska. 
Weredyk z nad Wisły = Jerzy Justyn Piekarski. 
Weresz Wacław = Teresa z Prażmowskich Wołowska. 
Werski Juljusz = Zofja Kowerska z Bondych. Zbiorek 
nowel: „Przez krew i łzy" Wilno, 1915. 
Werytas Antoni = Antoni Skrzynecki. 
Wesołowska = Karol Bernstein. 
Wesołowski Kalasanty = Karol Świdziński. 
Wędrzega Spirydjon — Józef Krzeczkowski. 
W. H, („Pogadanki o niebie i ziemi") — Henryk Wernic. 
W. H. („W sprawie kredytu") 
= 
Henryk Wielowiejski. 
Whitecross James William = Michał Wiszniewski. 
Wiarosław = Józef Dietl. 
Wiarus = Antoni Rucki. 
Wiat, Wiatko = Jan Popławski. 
Wiatrak = Władysław Błażewicz (Kur. Lit.). 
Wicek = Wincenty Rapacki (syn). 
Wicek z Mzurowa = Faustyn Świderski. 
Wicek z Warszawy — Wincenty Kosiakiewicz. 
Wichert — Tomasz Kajetan Węgierski. 
Widar 11 == Adam Jocher. 
Widz = Celina Barniewiczowa („Goniec Codzienny", 
Wilno). 
Widz = Jan Finkelhaus. 
V'idz — Henryk Rogowski (w Kurjerach Litewsk. i Wił .). 
Wielisław = Eugenjusz Skrodzki. 
Wielkopolanin == Fijałkowski. 
Wielkopolanin = Agaton Giller. 
Wielkopolanin = Kazimierz Krotoski. 
Wielkopoianka = Wanda z Szymańskich Reichsteinowa. 
Wieriawa = Piotr Chmielowski. 
Wieniawa = Stefan Gębarski. 
Wieniawa = Stanisława Zaleska. 
Wieniawa Józef = Juljan Wieniawski. 
Wieniawa Marja = Mieczysław Chmielewski. 
Wieniawita = Erazm Majewski w „Pgdzie Narodowym". 
Wieniec = Władysław Kronenberg. 
Wierny = Wincenty Lutosławski. 
Wierny Grzegorz = Aleksander Zawadzki. 
-89 - 
Wierzba D-r = Ks. Bylitowski. 
Wierzbięta = Kazimierz Maliszewski. 
Wierzbięta = Tadeusz Żuk-Skarszewski (w czasopiśmie 
„Kraj" Petersb.) . 
Więzień stanu = Ludwik Nabielak. 
Wigura = Franciszek Rawita Gawroński. 
Wiktor z Baworowa = Wiktor Baworowski. 
Wiła = Wilhelmina Zynaram Kościałkowska. 
Wilk Zaklika — Jan Wagilewicz. 
Wincenty z Pokucia = ks. Sadok Barącz. 
Wiłkomierzanin = Stanisław Michałowski (w „Gońcu 
Codziennym", 
Wilno). 
Wirszajtos = Ignacy Chodźko. 
Wiślicki Gustaw = Gustaw Ehrenberg. 
Wiśniowiecki = Juljan Bartoszewicz. 
Witold z Poznania == Witold Leitgeber. 
W.L.F.Z. = 
Władysław Zahorski Lubicz Fastowicz, 
Wilno. 
W. Juljusz = Juljusz Winc. Wdowiszewski. 
W...lk. = 
Kazimierz Tuczyński. 
Wł. = 
Włodz Budzyński. 
Władysław z Kalwarji Zebrzydowskiej — Zenon Rajek. 
(W. L .) = Ludwik Wyrzykowski (w Kurjerach Lit. i Wił .). 
Władysław z Zieliny = Władysław Kazimierz Zieliński. 
Włast — Marja Konopnicka. 
Własta = Jadwiga Karwicka. 
Wł.B. = 
Władysław Bukowiński. 
Wł. Jab. 
= 
Wł. Jabłonowski. 
Włodowicz = Zofja Zubowowa z Billewiczów. 
Włodzimierzanin = Franciszek Skibicki. 
Włościanin z nad Wisły = Walerjan Kalinka. 
Włostowicki = Jan Rmborski. 
Włostowski K. = 
Józef Tokarzewicz. 
Wnet = Władysław Łuszczkiewicz. 
- 
90 
— 
Wodziarz Stary z Fuerstenhofu — D-r Jan Czerwiński. 
Wojciech z Chłopic = ks. Wojciech Michna. 
Wojciech z Medyki = ks. Wojciech Michna. 
Wojciech z Pobożan = Wojciech Jastrzębowski. 
Wojciech z Zaleszan — ks. Wojciech Michna. 
Wojewoda = Tomasz Zahorowski. 
Wójkasen — Stanisław Florjan Cejnowa. 
Wojski = Władysław Olendzki. 
Wojtowicz Iwan = 
Bolesław Baranowski. 
Wojtuś = Marceli Molty. 
Wolf — Izaak Plener. 
Wołk Zakłyka — Jan Wagiiewicz. 
Wołyniak = Jan Marek Giżycki. 
Wołyński Kuźma = Michał Jarzewski. 
Wołyński Ludfim = Leon Gszczapowski. 
Woronicz T. : Tadeusz Wróblewski, w „Przegl. Wileńsk." . 
Woronowicz A. 
— 
Adolf Olizar. 
Wremba - Zahorowski, w „Przeglądzie" cłiarbińskim. 
Wreschen = Wacław Perkowski. 
Wroński A = Witold Markiewicz Jodko. 
Wrzesień A. = 
Antoni Lange. 
Wrzos = Stanisław Piwoni (Wilno). 
Wszędobylski = Aleksander Połujański 
Wuchalius Jan = Jan Wąchalski. 
Wujaszek = Hipolit Milewski „Kurjer Litewski" z lat 
1905/6.' 
(Wuka) = Józef Sipayłło (w Kurjerach Litewskim i Wi- 
leńskim). 
Wukar = 
Woje. Karśnicki. 
Wychodźca = Franciszek Ksawery Tuczyński. 
Wyzewa T. de = T. Wyzewski. 
- 
91— 
X. 
X*= 
Antoni Cyryl Królicki. 
X.A.L. = 
Ks. Augustyn Lipnicki. Wilno. 
X.B.W. = 
Ignacy Krasicki, Książe Biskup Warmiński. 
X.J.J.D. 
Ks. J. J . Dąbrowski. 
X.K.O. 
= 
Michał Czajkowski 
X.M.M. = 
Ks. Ignacy Mioduszewski. 
X.U.R 
= 
Ksiądz Urban Rokicki. 
X.Wł.T. = 
Ksiądz Władysław Tołoczko, Wilno. 
X. X. 
= Karol Grell. 
X.Y. = 
Bolesław Limanowski. 
X.Y. = 
Jan Obst, w Dziennikach Wileńskich. 
X.Y.Z. = 
Henryk Kamiński (Pisma: 1) Polska, Rosja 
i Europa, Paryż r. 1857; Demokracja w Polsce 
1858 r.) . 
X,Z.D,K. = 
Ksiądz Zygmunt Dunin-Kozicki. 
Y. 
Y = Adam Asnyk, w „Dzienniku Litewskim" z r. 1867. 
Ypka C. hr. 
= 
Kazimierz Bartoszewicz. 
Ynyub J. (Bujnyj) 
J. K . Kochanowski, prof., w „Ri- 
vista italiana di sociologia", Roma 1914. W ar- 
tykule: SulTanima russa. 
Ypsylon = Klemens Szaniawski. 
- 
92— 
Z 
Z.= 
Benedykt Hertz (Tyg. Wil). 
Z. a. 
= 
Aleksander Żwierzyński (Wilno). 
Z. G. 
= 
Zygmunt Gloger. 
Żabawa = Stefan Piasecki (w Kurjerach Wileńsk. i Li- 
tewskim). 
Z.K. = 
Zygmunt Komarnicki. 
Zabojecka M. 
— 
Malwina Garfeinowa z Posnerów. 
Zabużyński Tadeusz = Tadeusz Komar. 
Zadora = Kleczyński. 
Zadora B. 
— 
Juljan Hulanicki. 
Zadora Jan — Michał Bałucki. 
Zagroda = Franciszek Ksawery Martynowski. 
Zakrystjan kościoła św. Genowefy Ks. W. K. 
— 
Waler- 
jan Kalinka (w „Orędowniku" z roku 1844, 
No41= 43). 
Zahorski Jan — Jan Goldberg. 
Załęga = Michał Bałucki. 
Założyciel Tomaszowa Mazowieckiego = Antoni Os- 
trowski. 
Zamar — Jan Zamarajew Ursyn. 
Żamarski R. = 
Roman Zmorski. 
Zamostowski Jan — Leonard Rettel. 
Zapolska Gabryela Śnieżko = Gabrjela z Korwin-Pio- 
trowskich Śnieżko-Błocka, 2-o voto Janowska. 
Zaremba Jan = Kozłowski. 
Zaręba Tadeusz = Aleksander Mańkowski. 
Zawada Jan = Stanisław Lasiński. 
Zawada Jan X. = 
Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Bro- 
szura „Czuj Duch" w r. 1912-m. 
Zawadzka Marja = Konstanty Krumłowski. 
Zawadzki Stanisław = Andrzej Radwański. 
- 
93— 
Zawrat — Marja z Wolskich Młodnicka. 
Zawsze Polak = Michał Skrzypczak. 
Z.B. = 
Bronisław Zdrojewski (w Kurjerach Litewsk. 
i Wileńskim). 
Zbaraski W. F. = 
Wilhelm Feldman. 
Zbigniew = Marja z Brzezinów Sadowska, 
Zborowska H. 
= 
B. Halicka. 
Zciwoł = Zenon Jagiełłowicz (w „Kurjerze Litewsk." .) 
Z. D. 
= 
Stefanja Chłędowska. 
Zefi = J. Fricz. 
Zefi D-r = D-r Józef Żuliński. 
Zefiryn = Wincenty Niewiadomski. 
Zegiera Eugenjusz = Wł. Szalutta (w Kurjerach Wileń- 
skim i Litewskim). 
Zenon = Romuald Oczykowski. 
Zenoni = Antoni Kleczkowski. 
Zen. Piet. 
= 
Zenon Pietkiewicz. 
Zetha = Z. Hałaciński. 
Zero Maksymiljan = Edmund Liwski. 
Zgliński Daniel = Daniel Freudensohn. 
Ziemba Teofil = D-r Teofil Zygmunt Ziembicki. 
Ziemecki M. = 
Jan Tyszkiewicz. 
Zigrovius = Łukasz Wadłowski. 
Ziomek = Stanisław Piwoni (w Kurjerach Litewskim 
i Wileńskim). 
Zizania Wawrzyniec = Wawrzyniec Tustanowski. 
Z. Jadwiga = Jadwiga Zubrzycka. 
Z.L.S. 
= 
Zygmunt Sumiński Ligęza. 
Z.K. = 
Zofja Kowalewska (w 
„Kurjerze Litewskim 
i Wileńskim). 
Zmogas = Marja Rodziewiczówna. 
Znamirowski Józef = Marjan Czapski. 
Znicz •= Marja Paprocka. 
Znicz Wiesław = Władysław Etgens. 
- 
94— 
Zofja z Brzozówki = Zofja Kiimańska. 
Zofja z Nowosiółki = Zofja Laska. 
Zofja z Pustelnika = Zofja Witkowska. 
Zofja z Rymanowa = Zofja Potocka. 
Zora Jeremi — Hilary Zaleski. 
Zorjan Edward — Edward Sedlaczek. 
Zr. 
= 
Albert Zipper. 
Z. Stanisław — Stanisław Załęski, ks. („Porozbior. Aspir. 
Narodu Polsk."). 
(Z-t) = Zygmunt Cybulski (w Kurjerach Litewsk. i Wi - 
leńskim). 
Zuzanna Aleksandra = Zuzanna Rabska- 
Zuzula — Zuzanna Zajączkowska. 
Zwiedzający — J. Matynięc. 
Zych Maurycy = Stefan Żeromski. 
Zygmunt Antoni = Zygmunt Papara. 
Zygmunt Ludomir =• Zygmunt Kozłowski. 
Z-Z 
= 
Władysł. Bejnarowicz (w Kurj. Lit.). 
Zyzma = Edward Przewózki. 
Z. Z. 
= 
Aleksander Krajewski. 
Ż. 
Z. A. 
= 
Henryk Dymsza. 
Żaba = Antoni Barański. 
Żaba Henio = Henryk Nagiel. 
Żagiel Jan = Zenon Przesmycki. 
Żądło = Zygmunt Wasilewski. 
Zebrowski Szczęsny = Marcin Łaszcz. 
Żegota = Michał Ignacy Fedorowski. 
Żegota = Ignacy Kraus. 
- 
95— 
Żęgota = Roman Ziełewicz. 
Żeleźniak = Aleksander Walicki. 
Ż.M. = 
Mieczysław Żejmo (w Tygodniku Wileńsk.) . 
Ż. Marja z Wodzińskich = Marja Żółtowska z Wo- 
dzińskich. 
Żołądek — Stanisław flichler. 
Żółtowski Wojciech = Stanisław Trembecki. 
Ż—o 
= 
Michał Żejmo (w Kurjerach Wileńskim i Li- 
tewskim). 
Żuczek Jaśko = Mieczysław Romanowski. 
Żuk Jaśko = Mieczysław Romanowski. 
Żuraw Mateusz = Józef Szujski. 
Żył. Fel. 
= 
Feliks Żyliński. 
Żywicki K. R. 
= 
Ludwik Krzywicki. 
KRYPTONIMY. 
(V ) = Adam Asnyk. 
„Dziennik Literacki" we Lwowie 
w r. 1864. 
(Km.) 
= 
Kornel Makuszyński, 
z Nazaretu = Marja Morawska. 
* = Aleksander Niewiarowski. 
*** = Juljusz Słowacki. 
„Do autora Trzech Psalmów", 
Lipsk 1848. 
**= Antoni Powierza (w Kurjerach Litewskim i Wi- 
leńskim). 
XXX = Józef Kudrewicz (Wilno, Goniec Codzienny). 
NAZWISKA. 
A. 
Abancourt Fran, Ksaw. = 
Budzimir Socha, Socha, Straż- 
nik narodowy. 
Abgarowicz Kajetan Soltan = Abgar Sottan. 
Abler Michał = Quargelduft Salo. 
Abramowicz Ludw. = 
A., Alf, L. A. Licz, Karol Waga. 
Adamowicz Aleksand. 
= 
Stanisław Leliwa. 
Adamowicz Adam Ferd. = 
A. F. A . (Wilno). 
Adamska Halina — Stella. 
Adamski Cyryl = Prawdosław. 
Aichler Stanisł — Żołądek. 
Akidewicz Mikołaj = Agricola, chłop z Litwy, chłop 
z powiatu Marjampolskiego, Vytautas. 
Alaudus Jan = Jan Leopolita. 
Aleksandrowicz Antoni = Stefan Kiuna. 
Amborrki Jan = Alfons dell'Ambra, J. A. M. B., Da- 
rosław Janowski, J. A. M. Borski, Włostowicki. 
Ancyporowicz Zenon = 
Preferansowicz. 
Anczyc Wład. Ludwik = Kazimierz Góralczyk, A. La- 
sota, K. Lassota. 
Andrzejowski Ant. 
= 
Detiuk. 
Andrzejewski J. 
— 
Andrzej Pankracy. 
Antoniewicz Mik. 
— 
Mikołaj Bołoz, Mikołaj z Pokucia. 
Antoniewiczowa Marja = Marjan z Rusiłowa. 
7 
- 
98- 
Arcimowicz Mich. 
= 
Drużyna. 
Arciszewski Józ. 
= 
J. A., Liber. 
Arct Aleksander. 
= 
Al. Ar. 
Arctowa Marja = Maria Halina, Marja Bujno. 
Amstein Marek = Andrzej Marek. 
Arnsztajnowa F. = 
F. A. M., Jan Górecki. 
Artomjusz Piotr Grodicensis = 
Krzesichleb. 
Asnyk Adam = El., El-y, Jan El-y, Jan Stożek, (v), Y. 
Aspis Bogumił = Kazimierz Mosz, Pół-Azjata, Jakób 
Szatan, Teofil Tarcza, (D.) . 
Augustynowiczowa Anna z Czemeryńskich = Anda. 
B. 
Babiański Marjan = 
Rolnik. 
Baczyński Juljan = Juljan B. 
Badowski Ignacy = Ignacy Poraj. 
Bagieński Stan. 
= 
Sfinks. 
Bagiński Henr. 
= 
H. B. 
Bahrke Karol = Kondor, Mazur, Sulla. 
Balcer Oswald = Ostafi Brona. 
Balicki Zygm. 
= 
B. Ostoja, Mr Targoński. 
Baliński Ign. = 
Aksel. 
Baliński Karol = Karol B. z Jarosławca, Karol z Ja- 
rosławca, Ludomir z Bolesławca, Pątnik XIX 
wieku. 
Baliński Michał = Auszlawis, Septymjusz. 
Bałkowski Franc. 
= 
Franciszek B....wski. 
Bałucki Michał = Elpidon, Niebałucki, Niemichał Nie- 
bałucki, Jan Zadora, Załęga. 
Bandkie Jan Wincenty = Stqżyński. 
Bandrowski Jerzy = Tersytes. 
Baniewicz Czesław = Cz. B . 
- 
99— 
Bańkowski Witold = W. A. B . 
Baranowski Bolesł. 
= 
Diak z Chlibówki, Iwan Wojto- 
wicz, Bolesław Smereka. 
Baranowski Wojciech = W. Bski, W. B . 
Barański Ant. 
= 
Żaba. 
Barącz Sadok ks. 
= 
Wincenty z Pokucia 
Bar Jan = Jan Leopolita, Jan Grsinus. 
Bartel Czesław = Czesław B. 
Bartosówna Marja = Marja B. 
Bartoszewicz Jul. 
= 
Baron Gwido, Bataglia. 
Bartoszewicz Kaz. 
= 
Lemnicki, Średnik, Wiśniowiecki, 
C. hr. Ypka. 
Bartoszewicz M. = 
M. B. 
Bartoszewicz Stan. 
= 
Staś Beksa. 
Bartynowski Fran. 
= 
Fertig. 
Barwicki Miecz. 
= 
Boi. Kozyr. 
Barwiński Alfred = Nadbużanin. 
Baworowski Wiktor hr. 
= 
W. z Baworowa, Szymon 
Bitwa. 
Bażyński Franc. 
= 
Władysław Simo. 
Bączek Norbert = Norbert Boritzek, ks. Norbert z By- 
tomia. 
Bąkowska Józefa z Cybulskich = Szczęsna. 
Bederman Tomasz — Tomasz Poznańczyk. 
Bejnarowicz Wład. 
= 
Z—z . 
Bełza Stanisł. 
= 
Stan. Piast. 
Bełza Wład. = 
Autor Antologjii Polskiej. Wł . B -a, Wła- 
dysław Piast, Wład. Ostrowski. 
Bem Antoni Gustaw = Tadeusz Racławicki. 
Bem Józef = J. Głuchowski. 
Bem Juljusz = 
Probus. 
Benbnowski M. = 
M. B-ski, Odrowąż. 
Benisławska Marja = L. M Marwicz. 
Berger Ant. Stan. dr. = 
dr. Roicki. 
- 
100 - 
Bernatowicz Feliks ==. Autor Pojaty. 
Bernstein Karol ^ Wesołowska. 
Bernstein Maurycy 
Tadeusz Skarga. 
Berwiński Ryszard =% Ernest, Erweb, Mazur. 
Betłejczyk Franc. 
Glossofil. 
Beytel Aleksander = 
Aleksota. 
Bączkowski Tad. 
Tadeusz Kończyc. 
Białopiotrowiczowa Kuneg. z ks. Giedrojciów ^Polonaise. 
Bieliński Józef dr. 
— 
Bielińska Helena, Szeligadr. 
Bielowski August = Jan Płaza. 
Bieńkowski Ant. 
— 
Pliszka, Rozejmski herbu Zgoda. 
Biernacka Konst. 
—- 
Sandomierzanka. 
Biernacki Józef = Kwiatkowski. 
Biernacki Mikołaj — M. Rodoć, Rodoć. 
Biernikowicz A. = 
A. K. B. (Wilno). 
Bieroński Wine. 
= 
Amicus, Wincenty Góral, Marjan 
z Lipowa, Severus, Veritas. 
Bierzyńska = Aryel. 
Bierzyński Miecz. 
— 
Mieczysław Czerneda. 
Bierzyński R. 
L. Przeszłowicz. 
Birżyszka Michał 
B. Lachim, M. B . Br. Michałow- 
ski, Pień Wileński. 
Biskupski Leon 
Aleksander Berka. 
Blumenfeld Michał = Michał Kwiatopolski, Wł. Or- 
dyński. 
Blumental Leopold 
Leo Belmont, Leon Bielski, 
L. B-t. 
Błachowski H. A. = 
Antek z Hal. 
Błażewicz Wtad. 
Kir, Wiatrak, Żałoba. 
Błocka Gabr. z Piotrowskich, sec. voto Janowska = Ga- 
bryela Śnieżko Zapolska, Walery Tomicki, 
Autor „Tamtego", Józef Maskoff. 
Bogdanowicz Edmund = Bożydar, Deodat. 
Bogdanowicz Leon = Antoni Lada. 
- 
101 - 
Boguchwałowicz Wincenty = Magister Vicentius. 
Boguska Helena 1 
o 
voto Szolc Rogozińska, 2° voto 
Pajzderska = Hajota. 
Boguszewski Jan dr. 
= 
Mikołaj Bohusz. 
Bohdanowicz Edmund = Nix. 
Bohdanowicz F[orjan = Tłumacz „Syberyi" Kennnana, 
Ator Pamiętników więźnia Stanu. 
Bohomolec Franc. 
= 
Theosebes. 
Bohuszewicz Frań. 
= 
Maciej Buraczek Demos, Reuka 
z pod Borysowa. 
Bondini Ludwik = Ludwik B., 
Demos. 
Borkowski Aleksand. 
= 
Adam D., Leszek, Sportek. 
Borkowski Antoni ks. 
= 
Filograf. 
Borkowski Dunin Józef = Emir Jussuf. 
Bornstein Józef — Ildefons Kucharski, (dziennikarz 
lwowski). 
Borowski Kacper ks. 
= 
ks. Chwalibóg, ks. Gudzi- 
nowski. 
Borowski Kaz. 
= 
Karaiskakis. 
Borowski Leon = Pergrubius. 
Borucki Maksymiljan = Delaire. 
Botwiński Stan. 
= 
Mazur. 
Brandowski Stan. 
= 
Brandovius, Longinus, Pożarow- 
ski. 
Brensztejn Mich. 
= 
Cywis, Ja, Kaktus, M. B., 
Michał 
Br., Telszewianin. 
Breza Adam = Adam Goraj. 
Breza Eugenjusz = 
Dziubińska. 
Brodowski Aleksand. 
= 
Borkowicz. 
Brodziński Kaz. = 
Kazimierz z Królówki. 
Bromberg Zygm. 
= 
Zygm. Bytkowski. 
Broński Krzysztof — Christophor Philaleth. 
Brożek Jan = Broscjusz, Broszcz, Brzoski. 
Bruner Ludw. 
= 
Jan Sten. 
- 
102 - 
Brykczyński Ant. ks. 
= 
Gwiaździc. 
Brzeziński Jan dr. 
— 
Ignotus, Incognitus. 
Brzeziński Miecz. 
= 
Bystrzycki, W. Olszewski. 
„Głos" 
warszawski. 
Brzostowski Rleksand. 
= 
Aleks. 
Ostrogski, Leszek 
Ostrożczyk. 
Brzostowski Stan. 
= 
Adam Czepiel. 
Brzostowski Winc. 
= 
Vincent de Korab. 
Brzozowski Karol = Br., K. M., Karol Baliński. 
Brzozowski Ludw. 
— 
Brzoza. 
Bucewiczowa Eleonora = 3. K., Bolesławowa Eleono- 
ra z Ładziców Walickich. 
Buchner Wład. 
= 
Nerbuch, Ner Buch, W. B . 
Buchowiecka M. 
= 
(M.) . 
Buczyński Roman = Obieżyświat. 
Budny Benedykt = Biemasz. 
Budziński Franc. 
== 
E. Bergerac. 
Budziński Stan. 
= 
Bolesław Wiktor. 
Budziszewska Zofja = Wład. Kruk. 
Budzyński Whc. 
= 
Paul de St. Vincent. 
Budzyński Włodz. 
= 
Wł. 
Bujnicki Kaz. 
== Rutor pamiętników księdza Jordana. 
Bukaty Tomasz = Tomasz Pomian. 
Bukowiński Wład. 
== Selim, Wł. B. 
Buonacorsi Filip — Filip Kallimach. 
Burniewiczowa Celina = (Widz). 
Bursa Stan. 
= 
B. Urs, R. S., 
.. Sa, -u, Urs, B. (Jrsa. 
Buszczyński Stefan = Bezstronny S., 
Bronowski Sta- 
nisław, S. Busz, Chasin, Hejnał, Strzemieniec. 
Butrymowicz Bogusław = B. B . 
Bykowski Jaksa Piotr = Roman Gryff, Jaszczur. 
Bylitowski ks. 
— 
D-r Wierzba. 
- 
103 - 
C. 
Cederbaum Henryk = Roman Lech. 
Cehak T. = 
A. Stodor. 
Cejnowa Stan. 
= 
Wojkasen. 
Chadźkiewicz Wład. 
= 
Maksymiljan Berthaud, Józef 
Szczygielski. 
Chełmiński Winc. 
= 
Korwin. 
Chlebowski Bronisł. 
= 
Br. Ch. 
Chłędowska Stefanja = Z. D . 
Chłędowski Kaz. = 
Ignotus, Kalasanty Kruk. 
Chmielarz Adam = (Jurko). 
Chmieleński Konst. 
= 
Constant de Tours. 
Chmielewski Józ. 
= 
Józef z Bochni. 
Chmielowski Piotr = Wieniawa. 
Chociszewski Józef = Czeladnik Figlarski, Józef z nad 
Obry, Tworzyrnir. 
Chodyński Adam 
= 
Adam Poraj, Autor „Powieści 
cmentarnych". 
Chodźko Ign. 
= 
Autor Pamiętników Kwestarza, Szu- 
brawiec, Rustykanin, Wirszajtos. 
Chodźko Jan = Aut. Pana Jana ze Świsłoczy, Jan ze 
Świsłoczy, Wayzgantos. 
Chodźko Leonard — D'Angeberg ct. 
Choiński-Jeske Teodor = M. Bogdanowicz. 
Chojecki Edmund = Charles Edmond. 
Chojnacki S. 
= 
S. Lubiewa. 
Chołodecki Józ. 
= 
Józef Białynia, Walenty Ćwik. 
Chołoniewski Ant. 
— 
Pełka, Florjan Szary. 
Chomętowski Stanisław d-r 
= 
D-r Bonifacy, Bonifacy 
Memo. 
Chomętowski Wład. 
= 
Wład. Kwiryn. 
Chomiński Ludwik = L. Ch. 
- 
104 - 
Chomiński Tom. 
= 
Sypniewicz. 
Choromański Hip. 
= 
H. R. Ch. 
Chotkowski Wład. ks. = 
Jan Drogomir, Jakób od Tumu. 
Chotomski Wład. 
— 
Sydała Chochlik, Kosynier. 
Chróścielewski Jan = Jan Ch-ski. 
Chudziak Maciej — Maciej Stary. 
Ciapiński Jerzy ks. = 
Georgjus. 
Cichocki S. 
= 
Coś niby tak. 
Ciechoński Józef = Autor „Ostatniej ofiary". 
Ciepliński = M. Ossorja. 
Cieszkowska Zofja = Sarjusz. 
Cimborowski F\. = 
Albert Cim. 
Ciołek Erazm — Erasmus Vitellius. 
Coche Feliks = Szczęsny Kogucik. 
Cybulski Adam — Adam Łada. 
Cybulski Zygm. 
= 
(Z—t). 
Cyfrowiczówna Marja = Marjan z nad Dniepru. 
Cynarski Marjan = Maćko z Bogdańca. 
Cyraski Ign. ks. 
= 
Aryc. X. 
Czacki Michał = Odrowąż. 
Czajewski Wt. 
= 
Wiktor Chleboradzki, W. Cz. 
Czajkowski Mich. 
= 
Autor Anny, Autor Szwedów 
w Polsce, Sadyk Basza, X. K. O. 
Czajkowski W. dr. 
— 
W. Cz. dr. 
Czaki Franc. 
= 
Fr. Czerski. 
Czapelski Tadeusz = Aliguis, Cello, Deuszek, Ta. Cza. 
Czaplicki Wład. 
= 
Autor Czarnej księgi, Autor powieści 
o Horożanie, Autor „Na Irtyszu". 
Czapski Marjan — Józef Znamirowski. 
Czarkowska Melania = 
Mamicz, Melczarska, M. C., 
M. Cz., 
Sasanka. 
Czarkowski Ant. 
= 
Wandalin Habdank. 
Czarkowski Ludw. 
= 
Lekarz, Sobiesław Sękta, S.S., 
S-ta, S-w. 
- 
105 - 
Czarnocki Adam = Zorjan Dołęga Chodakowski. 
Czarnocki Szymon = C., Władysław Ćmie], Władysław 
Renard. 
Czarnowska Marja z Mireckich = Ciocia Marynia, Jerzy 
Horwat, Bolesław Sarjusz, Marja Szeliga. 
Czarnowski Jan Nep. 
= 
Autor „Ukrainy i Zaporoża". 
Czartoryski Ad. Kaz. ks. gen. Ziem Podolskich = Daniel 
Belgram, A. Dantiscus, Doświadczyński, The- 
atralski. 
Czartoryski Ad. Jerzy = Toulousan, W. Turski. 
Czechowicz Jan = Jan Leopolita. 
Czeczot Witold ks. 
= 
Ks. W. Cz. 
Czerkawski Juljan dr. 
= 
Jeliteńko. 
Czernicki Gustaw = Eljasz Jerzyna. 
Czerny M. 
= 
J. Bogurad. 
Czerniewski Józ. 
= 
Kresowiec. 
Czerwiński J. ks. = 
J.zK.K. 
Czerwiński Jan dr. 
= 
Wodziarz stary z Fuerstenhofu. 
Czerwiński Kaz. = 
Jastrzębiec. 
Ćwierczakiewiczowa Lucyna = Autorka 365 obiadów. 
Ćwikliński Tytus = Liber. 
D. 
Dalecka Wanda «= W. Dał. 
Damroth Konst. ks. = 
Czesław Lubiński. 
Danielewski Cyryl = Józef z Brzezia. 
Danielewski Ign. 
= 
Żegota Dołęga, Bogumił Graba, 
Majster od Przyjaciela dzieci. 
Daniłowicz-Strzelbicki Kaz. 
Kadees, K. D. S. 
Dantyszek Jan = Limodesmon 
- 
106 - 
Darowska Julja = Krakowianka. 
Darowski Adam dr. 
— 
Rom. 
Darowski Szymon = Cieśla. 
Darowski-Weryha Aleksand. 
- 
Artemjusz Comber, 
Czombr, Duda Mizantrop, Solecki. 
Daszyński Feliks = Ślaz. 
Daszyński Ignacy = Żegota. 
Dąbczańska Helena z Budzynowskich — H. D. 
Dąbrowski Józef = Grabiec. 
Dąbrowski J. J. ks. 
= 
X.J.J.D. 
Dąbrowski Stefan = Stefan Atanazy. 
Degórski Franc. 
= 
Franek Bukowianin. 
Denys Jan = Kazimierz Króliński. 
Derdowski Hieronim == Autor Pana Czorlińskiego, Ja- 
rosz Derdowski, Jarosz Dyrda. 
Deryng Emil = Sędzimir. 
Deskur Jóref = Descours de Tournoy. 
Dębicki Zdzisław = Z. D. 
Dietl Józef = Obywatel z pod Tuchowa, Wiarosław. 
Długosz Jan = Johannes Longinus. 
Długosz Stan. 
= 
Jerzy Tetera. 
Dmochowska Emma z Jeleńskich —- 
Jeleńska. 
Dmowski Roman 
Diego, Roman Skrzycki. 
Dobieszewska Józefa ze Szmigielskich = Weredyk. 
Dobrowolski Adam = A. D. 
Dobrski «= Wiktor Joze. 
Dobrski Leopold = Jan z Jassyru. 
Dobrski Maksymiljan 
Ludmił Prostacki. 
Dobrzański Jan = 
Janusz. 
Dobrzycki Henryk 
Leszczyc. 
Doliński Artur = A. D. (Wilno). 
Doliński Gustaw d-r = G. Doi. 
Doliński Leon = 
Leon. 
Domagalski D., ks. == 
Cyrulik. 
- 
107 - 
Domańska Ant. 
= 
Alrysa. 
Domański J. 
= 
Fabius Publicus. 
Dominikowska Celina == Celina z Orelca. 
Doński Anastazy, ks. = 
Ks. Fran, Petrykowski. 
Dorautt Janina Feliksa == Poczwarka z nad Bzury. 
Dorowski Franc. 
= 
Fr. Domnik. 
Dowojna-Sylwestrowicz = Aleks. Dowsyl. 
Drausal Aleksand. 
= 
Al. Las. 
Drewnowski Adam == Adam D. 
Drobner Józef = Józef Ren ... D . 
Drohojewska Antonina = A. Doncourt. 
Drozdowiczowa Olimpja = O. 
Drzewiecka Kamelja z Kruszewskich = Emilja Borsz. 
Dubiecki Aleksander = Kwerkowski, Ogończyk. 
Duchińska Seweryna l-o voto Pruszakowa z Żochow- 
skich = Seweryna, Jarosza. 
Duchiński F. H . = 
Kijowianin. 
Duński Edward = Karski. 
Dworakowski Michał = Emde. 
Dydyński Stan. 
- 
Amadeusz. 
Dygasiński Adolf = Dygas. 
Dyksztejn Szymon = Jan Młot. 
Dymidowiczowa Teresa == Drogosława. 
Dymsza Henryk = A. Ż. 
Dzenajewicz Benedykt === Szron. 
Dzieduszycka Paulina z Ratajskich = Paweł Sas. 
Dzieduszycki Izydor = 
Rusin. 
Dzieduszycki Maurycy 
M. Rychcicki. 
Dzieduszycki Tytus = Philopolski. 
Dziekoński Bogdan 
Bogdański. 
Dziekoński Tomasz = 
Przekora. 
Dzierzkowski Józef = Bolesta. 
Dierzkówna Natalja = Jerzy Orwicz. 
- 
108 - 
Dzikowski Miecz. 
M. D. Chamski, Żegota Krzyw- 
dzie Chamski, Pancerny Strach. 
Dziubiński E. 
= 
Kajtuś. 
E. 
Ebert Ernest = Polonus Lutheranus. 
Eger August - August Helcin. 
Ehrenberg Gustaw = Gustaw Wiślicki. 
Ehrenfeucht Feliks = Feliks Janosza. 
Ejsmont Franc. 
= 
Lumir. 
Ekielski Napoleon = N. E . 
Elzenberg Hanna = Savitri (ob. Zahorska). 
Elzenberg Henryk = Jarosław Górski. 
Elzenbergowa Marja z Olendzkich = Marantos. 
Eminowicz Jan = Jan. 
Engiel Mieczysł. 
= 
(M-ski). 
Erenberg Kaz. 
= 
D. E. Blustar. 
Estrejcher Karol = K. E., 
Bohgan Bogumił, Rozbier- 
ski, Stentsch. 
Etgens Wład. 
— 
Józef Ostoja, Wiesław Znicz. 
Eulenfeld Boi. = 
Władysław Bolesławicz. 
F. 
Fałeńska Marja = Marja Korab. 
Faleński Felicjan = Bomba, Etcetera, Falco, Felicjan, 
Medard. 
- 
109 - 
Falkowski Jul. 
— 
Autor Wspomnień z r. 1848. 
Federowski Mich. lgn. = 
M. F., 
M.I.F„M.W.F., 
Boruta, Kaszuba, Kaszubiak, Michał z Kozina, 
Ojciec Michał, O. Michał, Bohusz, M. Bohusz, 
Zegota. 
Fedorowicz Zygm. 
= 
J. Choromański. 
Feldman Wilhelm = f., F„ Lektor, Verus, W. F. Zbaraski. 
Feldman Zygm. 
= 
St. Pomian. 
Felińska Ewa = Weneranda Kokosz. 
Feliński Szczęsny, ks. = 
Anhelli, Z. Szczęsny, ks. 
Fende Kacper = Hautoille. 
Fijałkowski R. = 
W. Koryzna, Wielkopolanin. 
Filipowicz Szczęsny = Benedykt Pobóg. 
Filochowski Wacław = Vacat. 
Finkelhaus Jan = Finot, Is, Iskra, Widz. 
Fisz Zenon = Tadeusz Padalica. 
Forszteter Henryk = Hafor, Przedmiejski. 
Franko Iwan = I. O. 
Frankowski Karol = Kajetan Niepowie. 
Fredro Andrzej Maksymiljan = Anonim. 
Fredro Jan Aleks. hr. 
= 
Jan z Pleszowic, Aleks. Gra- 
bia z Wścieklic. 
Freudensohn Daniel = Zgliński, Adolf Sylf. 
Freudensohn Józef = Józef Hiemir. 
Fricz J. 
= 
Zefi. 
Friese Chrystjan = Jan Proszowski. 
Fudakowski lgn. 
= 
Zegota Prawdzie. 
G. 
Gabler S. d-r = Prawda. 
Gajewicz Leon = Palestrant bez praktyki. 
- 
110 - 
Galiński Franc. 
= 
G. R . Liński, Marek Sadowicz. 
Galie Henryk = Celsus, H. G . 
Galii Edward d-r 
— 
Edward Marjan. 
Gałecka Stanisł. 
= 
Sta. 
Gałecki Tadeusz = Andrzej Strug. 
Gałęzowska Teresa = Aseret. 
Garbowski Tadeusz = Juljusz Romski. 
Garfeincwa Posner Malwina = M. Zabojecka. 
Gasztowt Wacław = Gasztold. 
Gaszyński Konst. 
= 
Oficer polski, Pielgrzym polski. 
Gawalewicz Marjan = M. Borejko, Marjan, M. Gaw., 
Quis, n. 
Gawalewiczówna Gustawa = Toporczanka, 
Toporczy- 
kówna. 
Gawiński Antoni = St. Graal. 
Gawroński Franc. = 
F. Rawita, Wigura, Tristis, R. Ory- 
szowski, Zygmunt Socha. 
Gąsiorek Stan. 
= 
Stanisław Kleryka. 
Gąsiorowski Rlbert = R. Górowski, Tristis. 
Gąsiorowski Franc. 
= 
Franciszek Nowowiejski. 
Gąsiorowski Stan. 
= 
Rnserinus. 
Gąsiorowski Wacław = Wacek Gąsior, Jan Mieroszewicz, 
Wiesław Sclavus. 
German Ludomir — Junior. 
Gębarski Stefan — Wieniawa. 
Giedrojć K. 
— 
Kazimierz Snopek. 
Giejsztor I. K. = 
Kazimierz Rozbitek herbu Strzała, 
Rozbitek. 
Giejsztor Jakób = Litwin. 
Giller Rgaton = Banicki, Bartłomiej Samotny, B. Su- 
lita, Samotnik z pod Gołogór, Tułacz. 
Giller Stefan = Stefan z Opatówka. 
Ginalska Rntonina = Ge - R ., Ge(a). 
Gintowt Rleksander, ks. 
— 
Druh prawdy, G. R . 
- 
111 - 
Giżowski Juljusz = Jul. Choroświcki, Wandycz. 
Giżycki Jan Marek — Marek Gozdawa, Konrad Mazo- 
wiecki, Wołyniak, Theophilpolensis. 
Glaber Andrzej = Andrzej z Kobylina. 
Glass Grzegorz = Algos, Avanti, 
Glatman Ludwik = Ludomir. 
Glicki Marcin = Martinus Glicinius, Mart. Pilsnensis. 
Gliczner Erazm = Skrzetuski. 
Glinka Rudolf — Jan Rudolf Czerski. 
Gliński Kaz. 
= 
K. G., K., Poroch. 
gf.ĄArslcc' 
Gloger Zygmunt — Pruski. 
ic 
ć^r,^ 
Gliicksberg Emanuel = 
f 
*Cezary, Chlewaski, F. Górski. 
Gładkowska z Wołowskich Celina = Juljan Morosz. 
Głębocki Józef = Józef Doliwa. 
Głowacki Aleksander = Bolesław Prus. 
Głuchowski Szczęsny = S. G., Sz. 
Gnatowski Jan ks. 
= 
Jan Łada. 
Godecki Tomasz — Gralon. 
Godlewska Ludwika = Exterus. 
Godlewski J. 
— 
Poseł Marjampolski. 
Godlewski Józef = Gozdawa. 
Godlewski Mścisław = Bogusław Mir. 
Godlewski Stefan — Chorąży. 
Godlewski Witold — W . Dlewski. 
Goldberg Jan — Jan Zahorski. 
Goldstein Henr. 
= 
Autor wrażeń ciechocińskich. 
Goldsmit Henr. dr. 
= 
Hen—Ryk, Janusz Korczak. 
Gołębiowska M. 
— 
F. Borucki. 
Gołębiowski K. 
= 
Gozdawita, Nałęcz. 
Gołemberski Wład. 
= 
W. Prawdzie. 
Gołuchowski Józef = Klemens Przezor. 
Gomulicki Wiktor = 
Fantazy. 
Ciorazdowski Z. ks. 
= 
K. Prawdzie. 
Gorczyński Adam = Jadam, Jadam z Zatora. 
- 
112 - 
Gorczyński Stefan == Michał Nałęcz. 
Gordziewicz Emanuel 
Filin, Nelin. 
Górecki Ant. 
== 
Litwin, Litwanis, Warpu II. 
Górski Artur = Liberum Conspiro, Obojętny, Qua- 
simodo. 
Górski Czesław ks. 
= 
Drzazga. 
Górski Konstanty 
Z. Borszycki. 
Górski M. Konstanty = Biblioman. 
Gorzkowski Marjan = Nie-Marjan. 
Gosławski Maurycy = Ułan Polski. 
Goszczyński Seweryn = Autor Sobótki. 
Grabianka Andrzej = Franciszek Tyszka. 
Grabiański Wacław = Feb. 
Grabowska Natalja z Gautierów = Natalja z Trzydnika. 
Grabowski Aleksander 
(Przyjaciel). 
Grabowski Bronisław = Bronisław, Zenobjusz Drakułi. 
Grabowski Michał = Autor Koliszczyzny i Stepów, Ed- 
ward Tarsza. 
Grajnert Józef = Łukasz Mrówka. 
Grajewski Mateusz 
Mateusz, Mateusz z Mazewa. 
Gregorowicz Jan Kanty = Janek z Bielca. 
Gregorowicz Kaz. 
= 
Kazimierz Borowski. 
Gregorowicz Wład. 
Feliks z Woli. 
Grell Karol = X. X. 
Grendyszyński Lucjan = L. Gr. 
Grochowalski Adolf 
A. Nałęcz. 
Gródecki Franciszek 
Płomyk. 
Grodziecki Adam 
Maciej Dargodzki. 
Grosglikowa Cecylja == Marion. 
Grudziński Stan. 
= 
Kazim. Grzymała. 
Gruszecki Artur = Certus, Prut. 
Grużewski Tadeusz = G. Topor. 
Gryglewicz = 
Rymwid- 
Grzegorz z Sambora = Samborczyk, Wigilancjusz. 
- 
113 - 
Grzegorz z Żarnowca = Grzegorz Koszarski. 
Grzegorzewska Sabina z Gostkowskich — Autorka pa- 
miętników w Bibl. Warszawsk. 
Grzegorzewski Jan = Janek z Grzegorzowie. 
Grzegorzkiewicz Piotr = Hieronim Bozdarzewski. 
Grzeżułko Jan — Mizantrop, Ostroga. 
Grzymała Franc. 
= 
Gurcho. 
Grzymała-Siedlecki Adam = Jan z Marnowa, Sdl. 
Grzymałowski Jan = Gorgonjusz. 
Gumplowiczowa Marja = Felicjan Gryf. 
Gustawicz Bronisław = Tadeusz Krak. 
Gut Zygmunt = Bolesław Świerszcz. 
Gutowski Wład. 
= 
On (Wilno). 
Gutterer = Dobracki, Dobrodziejski. 
H. 
Hacker Samuel — Tomasz Pokrzywa. 
Hagenowa Marja z Łosiów bar. 
== 
Alces. 
Halicka B. = 
H. Zborowska. 
Hałaciński Z. 
— 
Zetha. 
Hauke Józef = Bosak. 
Hamner Otto = CJnus, Verax. 
Hefftler Wład. 
= 
Chrząszcz, Augurus, Augustus. 
Hejbowicz Stan. Harburt = J. Snitko, Prandota. 
Heller Ludw. 
= 
Nieznajomy. 
Heltman Wiktor = Stan. Polakowski. 
Hertz Benedykt = Józef Sorokowicz, z. 
Herwegh Jerzy = A. H . 
Hirzszband Napoleon = Cezary Jelłenta, Robon Dion. 
Hłasko Józef = Siemieniecki Hł., 
Kniażyc, J. Kn., 
J. Siem. 
10 
- 
114 - 
Hoesick Ferdynand = W. K . Sarmacki. 
Hoffen v. Jan = A. Curiis, Jan Leopolita. 
Hoffman Jakób Fryd. 
= 
Aletawybo, Elpenor. 
Hoffman Karol = Polonais. 
Hoffmanowa Klementyna z Tańskich = Autorka Pa- 
miątki po dobrej matce, Autorka Karoliny, 
Młoda Polka. 
Hołowiński Ign., ks. = 
Kefaliński, Żegota Kostrowiec, 
Zegota z Kostrowca. 
Hornicki Michał = Horjański. 
Horoszkiewiczowa Walentyna z Trojanowskich == Wa- 
lentyna T. 
Horowitz Salomon = 
Monsalo. 
Hoszowski Aleksander = Aleksander Moroz. 
Hryniewicz Franc. 
— 
Fr. H. 
Hryniewicz Leopold = Jeden z obecnych. 
Hufnaglówna = Liljana. 
Hulanicki Juljan = B. Zadora. 
Hutorowiczowa Zofja = Z. H. 
I. 
Idzikowski Edmund = Prosną. 
Idźkowski Adam = A. Pellegrino. 
Ihnatowiczowa Marja = Jedna z matek. 
Iliński Aleksand. 
= 
Skinder Basza. 
Inlender Adolf = Adin, Leszek. 
Issakowicz Izaak, ks. 
= 
Kapłan obrządku ormiańskiego, 
Igor Mizerski. 
Iwanowicz Jan = 
Habdank. 
Iwanowska Marja = Theresita. 
- 
115 - 
Iwanowski Eustachy = E. Hellenjusz. 
Iżycki Wład. 
= 
Maciej Choina. 
J. 
Jabłonowski Aleksand. 
= 
J—i, L—ew. 
Jabłonowski Wład. 
= 
J. H . Gryff, Wł. Jab., St. Ostro- 
ga (?). 
Jabłońska Stef. = 
St. J. 
Jabłoński Adolf. 
= 
Jul. Jasieńczyk. 
Jabłoński Henr. 
= 
Henryk z Baru, Wacław Kmita, 
Podolak z za Kordonu. 
Jachowicz Eryk — Józef z Leszna. 
Jachowicz Stan. 
= 
Stanisław z Dzikowa. 
Jackowski Mich. 
= 
Olbracht Kormanowski, Kuźma 
Wołyniak. 
Jagiełłowicz Zenon = Zciwoł. 
Jahołkowska Cecyłja = 
...ska. 
Jakimiak Bolesław = D-r. Nosocomialis. 
Jałowiecki Bolesł. 
= 
B.J 
i, Sargas. 
Janicki Jan = Iwan z Berlich. 
Janidłowski Jakób = Ks. Jan z Nowego Targu. 
Janisch Jan = Jan Janocki. 
Janiszewska Julja = Bronisława. 
Jankowski Czesław = Czesław, Ligenza, Oszmiańczuk, 
Stenio. 
Jankowski Jerzy = Szum. 
Jankowski Józef = Jank. Józ., 
Jota. 
Jankowski Placyd = Aut. dawnego autoramentu, Fe- 
bruary Luty, Witalis Komujedzie, John of Dycalp, 
Pseudonim. 
- 
116 - 
Janowski Jan Hep. 
= 
Jan Konopski. 
Janowski Ludw. 
= 
Ludwik Tur, Lw. N. nowi. 
Jan z Czarnkowa = Anonym. 
Jan z Oświęcimia = Johannes Sacranus. 
Jan z Szamotuł = Paterek. 
Januszewski Józ. 
= 
Henricoło. 
Januszkiewicz Eustachy = Jan Gdańszczanin. 
Januszowski Jan = Podworzecki. 
Jaraczewska Elżbieta = Autorka Zofii i Emilii. 
Jarek Stan. 
= 
J ... keles, Stasz., St. J . 
Jarochowski Kaz. = 
Seweryn Przerowa, Seweryn Przy- 
bora. 
Jaroszyński dr. = 
Jarosz. 
Jarzewski Mich. 
= 
Kuźma Wołyński. 
Jasieński Feliks = Feliks, Szczęsny Dołęga. 
Jasińska Jadw. z Ciecierskich = J . .. , Jadwiga z Cie- 
cierskich, Leona Marja. 
Jasiński Marceli = Doroszeńko. 
Jastrzębowski Wojciech — Wojc. z Pobożan. 
Jatowt = Jakób Gordon. 
Jaworski H. = 
Jerlicz. 
Jaworski Tadeusz dr. 
= 
fleer. 
Jeleński Jan = Kamienny, Janek Mrówka. 
Jeleński Szczepan = 
Rolicz. 
Jelonek Jan Jerzy = Józef Tucholczyk. 
Jelski Aleksand. 
= 
Obywatel Litwin, Bocian z nad 
Ptyczy. 
Jelski Ludwik = Junius J. 
Jelski Wilhelm = Mir. 
Jenikowa Zofja = Marcelli Strzemieńczyk. 
Jeremicz Aleksand. 
= 
Homo. 
Jerzewski Atanazy = C. Bachman. 
Jerzykiewicz Boi. = 
Tadeusz Buława. 
Jeske-Choiński Teodor = M. Bohdanowicz, Pancerny. 
- 
117 - 
Jezierski Józef = Paludanus. 
Jezierski Feliks = Karol Lewald. 
Jezierski Franc. Sal. ks. 
= 
Goworek herbu Rawicz, 
Wojewoda Sandomierski. 
Jeziorański Ant. 
= 
Antoni z nad Wisły. 
Jędrzejowiczowa Walerja z Wasilewskich = J. W. z W. 
Jocher Adam = Widar II. 
Jochmus dr. = 
R. Maurytius, Polonogermanus. 
Jodko-Narkiewicz Witold = R. Wroński. 
Jodziewicz Rleksander 
= 
A. J. 
„Kraj" petersburski 1905—1907, 
„Dzien- 
nik wileński" 1916. 
A.S.J. 
„Rzeczpospolita" (wyd. wil.) 1921. 
Al. Jod. 
„Tygodnik Ilustrowany" (warszawski) 
1907, 
„Dziennik wileński" 1918—1919, 
„Gazeta Krajowa" 1920, 
„Rzeczpospolita" 
(wyd. wil.) 1921. 
S. 
„Dziennik Wileński" 1916. 
Prawnik „Dziennik Wileński" 1921. 
Josse Henr. 
— 
Grabiec. 
Jóźwikiewicz Gustaw = Swój. 
Jucewicz Ludwik Rdam = Lud. z Pokiewia. 
Jurewicz Józ. 
= 
Józef Sosna. 
Jurkiewicz Bened. 
= 
Benedykt Dołęga. 
K. 
Kaczkowski Karol = Verbaveritatis. 
Kaczkowski Zygm. 
= 
Nieczuja, Pomian. 
Kadłubek Wincenty = Mistrz Wincenty, Boguchwało- 
wicz. 
- 
118 - 
Kainko Edward Wincenty ks. = 
K. Gawiński. 
Kajsiewicz Hieronim ks. = 
Ambroży Świętomian. 
Kalenkiewiczowa L. = 
El—ka. 
Kalinka — b . Korespondent Bibl. Warszawsk. 
Kalinka Walerjan ks. = 
Mazur Pęcławski, Pęcławski, 
Włościanin z nad Wisły, Bronisław Kamieński, 
Zakrystjan kościoła św. Genowefy, ks. W . K . 
Kaliński Jan ks. = 
Jan Damascen od Matki Boskiej. 
Kaliński Józef = Kajota. 
Kaliszewski Jul. 
= 
Klin. 
Kalitowski Teodor = Teodor Smolarz. 
Kalkstein Edward — Eustachy. 
Kamieński Adolf = A. K. 
Kamieński Antoni = Odrowąż. 
Kamieński Gustaw = Gamaston. 
Kamieński Jan = Mowsza Jankielewicz. 
Kamieński Henryk = Filaret, Korwin, 
Prawdowski, 
X.Y.Z. 
Kamiński W. 
= 
Walery Lithuanides. 
Kamiński Z. = 
Kazet. 
Kantecki Klemens = Jaskółka, Jastrząb. 
Karabanowicz Wacław = Wacław Szeliga. 
Karczewski Mikodem = 
Kmiotek. 
Karczewski Wacław = Marjan Jasieńczyk. 
Karski Michał = Korespondent z Garbacza. 
Karśnicki Wojciech = Wukar. 
Karwicka Jadwiga = Własta. 
Karwicki Dunin Józ. 
— 
Józef z Mizocza. 
Kasinłajtys = Kas. 
Kasprowicz Jan = Jotka, Omikron, Franciszek Szyba. 
Kasprowicz Józef — J. Krakowiak. 
Kasprzycki Jan = 
As. 
Kaszewski Kaz. 
= 
Kazimierz Janina, K. K. 
Kąsinowski Bron. 
= 
Dobrogost Nałęcz, Rokita. 
- 
119 - 
Kątkowski Mich. 
= 
Autor Gawęd Ambrożewicza. 
Katzenellenbogen = Ortw., Ortwiri, Ostap Ortwin. 
Kehler Andrzej = Andrzej Cellarjusz. 
Kempner Aleksand. 
= 
Stanisław Solski, Stefan Solski. 
Kicki Franc. 
= 
Młynarz z nad Nurca. 
Kierski Emil. 
= 
Emil. 
Kiersnowski Marjan dr. 
= 
K. D—da. 
Kijeński Stan. 
= 
Stan. Kij. 
Kinderfreund Aleksand. 
= 
Alfred Konar. 
Kirkor Adam Honory = Sobasri, Jan ze Śliwina, J. ze Ś. 
Kirkor Witold = Walenty Dudzik. 
Kirstein Jan — Cerazyn. 
Kirszrot Józef = Józef Prawnicki. 
Kisielewska J. 
= 
J. Oksza. 
Kisielewski Jan August = August Olek. 
Kisielewski Wład. 
= 
Stach Dniestrzański, Szymon Nad- 
wiślak. 
Kisielnicka Józefa ze Skórzewskich = Esteja. 
Klaczko Juljan = 
K—o . 
Kitschman Adolf = Nie — Owidyusz, Przyjaciel. 
Kleczkowski Antoni = Cholewa, Zenoni. 
Kleczyński = Zadora. 
Kleszczyński Zdzisław = Aleksander Karwan. 
Klimańska Zofja = Zofja z Brzozówki. 
Kliszewski lgn. 
— 
Jastrzębiec. 
Klonowicz Sebastjan Fabjan = Acernus. 
Kłośnik Zygm. 
= 
Januszewski. 
Knapiński Wład. ks. = 
Leska Rej z Ciemnohajec. 
Kobecki L. = 
Korylski. 
Kobierzycki Alfred — Askier. 
Kochanowski J. K . = 
Ynyub. 
Kociałkowski Leon = Leon Noel. 
Kodisowa Józefa — J. Krzyżanowska. 
Kohn Albin = Stefan z Bronowa. 
- 
120 - 
Kolasiński Mich. 
= 
Człowiek Szczery. 
Kolek Bernard = Paxillus. 
Kołakowski Stan. 
= 
Jaćwiezjusz. 
Kołłątaj Hugo = Anonym. 
Komaniewski = A Komar. 
Komar. Ant. 
= 
A.zS. 
Komar Tadeusz = Ludomir Tadeusz Zabużyński. 
Komarnicki Zygm. 
= 
Z. K. 
Komierowska Kazim. z Łuszczewskich = Jolanta. 
Komierowski Jan = Pomian. 
Komierowski Wacław = Wacław Pomian. 
Komornicka Marja = Nałęcz, Wtast. 
Komorowski Zygm. 
= 
Korczak. 
Kompf Adam = Adam z Kujaw. 
Konarski Francisz. 
= 
Fran. Kon., 
Habakuk. 
Konarski Henryk = Przejezdny. 
Kondratowicz Ludw. 
= 
N. N ., Władysław Syrokomla. 
Koneczny Feliks = Jan Nitowski. 
Konieczna Adela = Hanicka. 
Konopiński Mich. 
= 
Mydlarz, Pesymista. 
Konopka J. 
= 
J. K. 
Konopnicka Marja = Humanus, Jan Sawa, Jon Wa- 
ręż, Włast. 
Konstantynowicz Michał = Janczar. 
Kontrym Kaźm. 
= 
Poklus. 
Kopernicwi Walery = W. K. 
Korecki L. = 
Lach Ko. 
Korejwa Celina == Galwia. 
Korngutówna Aniela = Aniela Kallas. 
Korotyńska = Wanda Grot — Bęczkowska. 
Korotyński Winc. 
= 
Borzywój. 
Korotyński Wład. .= 
Władys. Rajnold. 
Korwin Wawrzyniec z Nowego Targu — Laurentius 
Corvinus, Novoforensis. 
- 
121 - 
Korzeniowski Józef = Ambroszkiewicz. 
Korzeniowski Józef Konrad = Conrad Joseph. 
Korzuchowski = Doliwa A. G. 
Kosiakiewicz Winc. 
= 
Głos, Wincenty Kossyak, Wicek 
z Warszawy. 
Kosiński Adam Amilkar = Biberstein. 
Kosiński Konst. 
= 
Jan Litwiński. 
Kosiński Leopold dr. 
= 
Eliotka. 
Koskowski Boi. 
= 
B. K. Swida. 
Kossowska Teresa z Karskich = Delfina. 
Kostrowski = F. Rostkowski. 
Koszutska Ludw. 
= 
Lasota. 
Koszutski Witold = Bróg, Leszczyc, Adam Pierzchnicki 
Kościałkowska Zyndram Wilhelmina = Wiła. 
Kościałkowski Stan. 
= 
J. Gr., Grodzieńczyk. 
Kościelecki Lucjan = Lada, L. K ., Luc. Kość., 
Ogoń- 
czyk, Sarmaticus. 
Kościelski Wład. 
= 
Sefer Basza. 
Kośmiński Paweł = Niejudofil, Paul de Coś, Prawie 
Heine, Sałtomortale. 
Kośmiński Seweryn = Lubicz. 
Kostrowicka S. 
= 
Pcłoczanin. 
Koszyc—Deiches Wład. 
= 
Ernest Luniński. 
Kotarbińska Lucyna = K. Lucyńska. 
Kotarbiński Józef = Karol. 
Kotowski Jan = Janko. 
Kowalewska Zofja — Er., K., Z. K . 
Kowalski Stan. 
= 
Stanisław Dubienko. 
Kowcrska Zofja z Bondych = Juljusz Werski. 
Kozakiewicz Józef = Elektor. 
Kozicki Stan. 
= 
Lubicz. 
Kozicki Dunin Zygm. ks. 
= 
X.Z.D.K. 
Koziebrodzki Wład. 
= 
Juljan Bolesta. 
Kozłowska Konst. 
= 
Mieszkanka Postaw. 
- 
122 - 
Kozłowski Aloizy = Jurowianin. 
Kozłowski Zygm. 
= 
Zygmunt Ludomir. 
Koźmian Stan. 
= 
Erazm. 
Kozubowski Feliks = Autor Obrazów Szląskich, Obłą- 
kany, Zygmunt Grabowski. 
Krajewski Aleksand. 
= 
A.A.K., Z.Z. 
Krajewski Alfred = Kalisz. 
Krapiwina S. 
= 
Stefanja Łobodowa. 
Krasicki Ignacy ks. 
= 
Michał Mowiński, X. B. W . 
Krasińki Zygm. 
— 
Konstanty Gaszyński, A. K., 
Hen- 
ryk Ligenza, Dante, Zygmunt K., 
Koźmian, 
Mielikowski, Spirydion Prawdzicki. 
Krasnodębski = Klaudjusz od Ś-go Antoniego. 
Kraszewski Józef Ign. 
= 
Autor kilku obrazów towarzy- 
skich, B., 
Bolesławita, dr. Gamma, Kleofas 
Facund Pasternak, Koguciński, Dr. Omega. 
Kraszewski Kajetan = Kajetan z Kaniowa. 
Kraus Ignacy = Żegota. 
Kraushar Aleksander = a, Autor Strof, Alkar. 
Krauz Kaz. 
— 
Keiles, Michał Luśnia, K. Radosław- 
ski. 
Krauze Fryderyk = Kajetan. 
Arechowięcki Adam = Adam Bukatko, Bukatko, Marjan. 
Krechowiecki Ant. ks. 
== 
dr. A. Sas., dr. Sas. 
Kretkowski Wład. 
== 
Władysław Trzaska. 
Król Marcin = 
Rex. 
Królicki Ant. Cyryl = X*. 
Kronenberg Wład. 
===== Wieniea. 
Kropf Karol = Karol Bicz. 
Kropiwnicki Józef = Ułan z pod Książa. 
Krotoski Kazim. 
— 
Wielkopolanin. 
Krotowski = Krauthofer. 
Kruman Ant. = 
Autor Pamiątek z Litwy. 
Krumłowska Kaz. 
= 
Marja Gruszecka. 
- 
123 - 
Krumłowski Konst. 
= 
Autor Królowej Przedmieścia, 
Nemo, Niemirycz, Marja Zawadzka. 
Krupiński Franc, ks. = 
F. K., Sygma. 
Krupski Stan. dr. = 
X. Purk. 
Krygier Andrzej = Andrzej z Rzucowa. 
Krynicka Wanda = Wanda z Nielisza. 
Krynicki K. = 
Autor książeczki o Wiśle. 
Krzeczkowski Józ. 
= 
Spirydjon Wędżega. 
Krzemiński Stan. 
= 
Narrans, D-r X. *, Jan z Zarze- 
wia. 
Krzesiński H. = 
Mieczują Hreczecha. 
Krzymuska Marja = Theresita. 
Krzywicki Kazim. 
= 
b. członek Rady Stanu Królestwa 
Polskiego. 
Krzywicki Ludwik = Lud. Krz., 
K. R. Z., 
K. R. Ży- 
wicki. 
Krzywicki Teodozy === Teodozy Leliwa. 
Krzywoszewski Stefan = Gordon, Nemo. 
Krzyżanowski Stan. 
= 
Stanisław Krakowianin. 
Krzyżanowski Zygm. 
= 
Lacroix. 
Książek Wład. = 
Juljan Łętowski, Juljan. 
Księżarski Henr. ks. = 
Henryk z Krakowa. 
Kubala Ludwik = A. Rogala. 
Kucharczyk Ant. 
= 
Jontek z Bugaja. 
Kuczyński Józef *= Józef Korwin, Nil. 
Kudirka Winc. dr. 
= 
Nemunas, Szeszupski. 
Kudrewicz Józef = +++, J. K. 
Kukieł Marjan = 
Aryos. 
Kulczycki Ludw. 
= 
Mieczysław Mazowiecki, Janusz 
Trąbczyński. 
Kulczycki Wład. 
= 
Dobrogost, Cezar Polewka. 
Kule Gustaw = 
G. K. Niemota, Przyjaciel, Tutejszy, 
Vigilans. 
Kundzicz J. X . = 
J. N . Deszkiewicż. 
- 
124 - 
Kunklowa Mery z Ehrlichów = L. Mirkowski. 
Kurnatowski Witold = Łodzia z Bytomia. 
Kurtzman Ludw. 
= 
Piccolomini 
Kuszlówna Stanisł. 
= 
Wanda Odrowąż. 
Kwaśniewski Feliks = Ewka, Fel. Kw., Grot, Szczęsny. 
Kwilecka Marja = Marja K. z O. 
L. 
Lachnicki Ign, = 
Charivari, Dzidzi Lado. 
Lachowicz Stef. 
= 
S. L. 
Lam Stan. 
= 
St. L. 
Landman Juljusz — J. L., Prawdzie. 
Lange Ant. 
= 
Katullus, Don Kiszot, Z. Kwieciński, Na- 
pierski. 
Lange Karol = Długosz. 
Laskarys Jerzy = Bocian Wileński, Omikron. 
Laskowicki = A. Marjan. 
Laskownicki A. 
= 
Mariam. 
Laskownicki Bron. 
— 
b. 1. 
Laskowski Ign. 
= 
I. Korabicz. 
Laskowski Jul. 
= 
Marcin Mizera, Korabicz. 
Laskowski Juljan Korabita = Korabski. 
Laskowski Kaz. 
= 
flrwot, El, Kosabiła, Niejadam. 
Lateiner Ludw. 
— 
Kiwdul Taleiner. 
Latke Wład. 
= 
flbul. 
Laudyn = Wel. 
Łęczycki Kazim. 
= 
Lex, 
Ledóchowska Marja = Aleksander Halka. 
Leist Artur == Lubrański. 
Leitgeber Jarosław = Jan Tworzymir. 
- 
125 - 
Leitgeber Mieczysł. 
= 
Mieczysław z Poznania. 
Leitgeber Witold = Witold z Poznania. 
Lemiesz Stanisław = Nałęcz Ostrowski. 
Lenartowicz Teofil — Autor Lirenki, Au-Lir., 
T. L., 
Czwartak. 
Leonowicz Cyprjan = Klemens Protasz. 
Lesrnan Boi. = 
Leśmian. 
Leszczyński Prokop, ks. = 
Ojciec Prokop kapucyn. 
Leśniewska Eugenja = E. Jerlicz. 
. 
Leśniewska Ludwika = Ludka z Myślenic. 
Leśniewski Paweł = Michał Czepiński. 
Leśniewski Wład. 
= 
Izydor Oracz. 
Lewakowski Karol = Vocavelli. 
Lewandowski Leopold — Lopek. 
Lewestam Fryd. Henryk = Baturnicki, Nolaski. 
Lewicka Anna = Szczęsny Rogala. 
Lewicki Eustachy = Antianarchista, Turcico dr. 
Lewicki Włodzim. 
= 
Keryks. 
Lewin Marjan Stan. 
= 
Emel. 
Lewiński Józef = Bocian z nad Horynia. 
Libera Anna = Anna Krakowianka. 
Librowicz Zygm. 
= 
Wiktor Russakow. 
Lichodziejewski Aleksand. 
= 
Parafjanin. 
Lieder Jan = Jan Warmiński. 
Lieder Wacław = Rolicz. 
Limanowski Boi. 
= 
J. Płakoń, X. Y. 
Limprechtówna Anna = Anna Orsyd. 
Lipnicki Augustyn, ks. = 
X.A.L. 
Lisicka Anna z hr. Mycielskich = A. M. L., Marta Moj- 
mir, Marja Regina. 
Lisicki Henryk = Henryk Szreniawa. 
Lityński Michał = Redaktor „Niedzieli". 
Livczy Marja = Ajram. 
- 
126 - 
Liwski Bohdan Jan = Bolesław z nad Dniepru, Bole- 
sław z Ukrainy. 
Liwski Edmund = Agawa, Maksymiljan Zero. 
Londyński Bol. 
= 
Bruno Las, Samotnik z Podlasia, 
Mieczysław Rościszewski. 
Louis Józef = J. Lisiewski. 
Lorentowicz Jan — J. L. 
Lubieniecki Stan. 
= 
Brutno. 
Lubomirski Edward = Tłumacz tragedji Fausta. 
Lubomirski Stanisław = Mirobulus Tassalinus, Tassa- 
linus. 
Lubowski Edward = Bolej Krut, Nemo, Talis qualis, 
Quis quis, Spirydjon. 
Lutomski Bolesł. 
= 
Bolesławicki Lutomir. 
Lutosławska = Casanova. 
Lutosławski Kaz., ks. 
— 
X. Jan Zawada. 
Lutosławski Wincenty = Alfarłi, Ariel, Chrobczyc Dobro- 
sław, Dobiesław, Eiron, Jarema, Klimak, Ko- 
wal, Misjonarz, Ojciec Jelita, Poietes, Ksiądz 
Robak, Wierny, Dak-Łaj. 
Ł. 
Łabeński Franc. 
— 
Jean Polonais. 
Laguna Stosław = St. Ł. 
Łańcucki Bron. 
= 
Lassota, Nieurbanek, Br. Parvus. 
Łaniewski ks. = 
Bartosz z pod Krakowa. 
Łapiński Stan. 
— 
Janusz. 
Łasiński Stan. 
= 
Jan Zawada. 
Łaska Zofja = Zofja z Nowosiołki. 
Łaski Jan = Joannes Lasco. 
- 
127 - 
Łaski Marcin = Lasius. 
Łastowski Leon = Leo Landum, L. Ł., enski, Sas. 
Łaszcz Marcin = Mikołaj Isiora, Mik, Szer, 
Marcin 
Tworzydło, Szczęsny Żebrowski. 
Łaszyński Witold de Verbno = Alf. 
Łazarowicz Ant. 
= 
Władysław Tekieliński. 
Łebiński Wład. dr. 
— 
Domarat, Gwiazdor z Gwiazdo- 
rów, Morius, Władysław Saława. 
Łęczycki Mik. = 
Micolaus Lancicius. 
Łęgowski J. 
= dr. Nadmorski. 
Łętowski Aleksand. 
= 
Al. Ł. 
Łętowski Lud w. ks. == 
Podgórzanin. 
Łętowski M. = 
M. 
Łokietek Józef = Jił. 
Łopaciński Hieronim = Lubicz, Rafał Lubicz. 
Łopatyński Faustyn — F. Ryś. 
Łoś Wincenty = Feliks z Grodkowa. 
Łozińska Janina = Janina. 
Łoziński Józef = Maczuga, Minos. 
Łoziński Walery = Walenty ze Smolnicy. 
Łoziński Wład. 
== Władysław Lubicz, Hizop Ziółek. 
Łubieńska Anna = A. hr. Ł . 
Łubieński Leon = Polonais. 
Łucyk Hieronim = Hieronim Ł., Ł—yk. 
Łukaszewicz — Władysław Litwin. 
Łukaszewicz Józef = Andrysowicz. 
Łukaszewski Maks. ks. 
= 
Jeremjasz Smętosz. 
Łukaszewicz Ksaw. Juljan dr. = 
Bendlikon. 
Łukomski = Iksmokul. 
Łukowska Józefa = Jota. 
Łuszczewska Jadw. 
= 
Bogobojna, Deotyma- 
Łuszczewski Wacław = Józef Korczak. 
Łuszczkiewicz Wład. 
= 
Wnet. 
Łyskowski Ign. 
= 
Szymon. 
- 
128 - 
M. 
Macewicz Piotr Eug. 
= 
P. E. M., M-icz, Pem. 
Macharzyński = Rolnik wojewoda Sandomierski, Rol- 
nik województwa Sandomierskiego. 
Machczyński Konr. 
= 
Matecznik, D-r Obełgalski. 
Maciejowski Henr. 
== 
Dąbrowski. 
Maciejowski Ign. = 
Gryff, Sewer. 
Maciejowski Stan. 
= 
Helistan. 
Madejski Idzi = Idzi od ś-go Józefa. 
Madejski Leon = M. R. Dejski. 
Majewski Erazm = 
Wieniawita. 
Majewski Ludw. 
= 
Ludwik Nałęcz. 
Majkowska = Skabioza. 
Majorkiewicz Jan = Jan z Płońska, Mazur z Płockiego. 
Makarewicz Kazimiera — Wincenta Sobiesława. 
Makarewicz Tadeusz, ks. 
— 
Stanisław Kalina. 
Makowska Ewa = F—ka (Wilno). 
Makuszyński Kornel — Lech, Ma-ki, (Km.) 
Malczewski Zygm. 
— 
Zygmunt Habdank. 
Maleszewski Wład. 
= 
Bolesław Kopeć, Sąsiad, Sęp. 
Maliszewski Kaz, = 
Wierzbięta. 
Malletska Karolina = Karolina z Niemierzyniec. 
Małachowski Zygm. 
— 
Dzierżykraj z Człopi, Borys Ja- 
kimeńko, Janusz Jakimowski, Janusz Nełhu- 
now, Bronisław Prawdomowski. 
Małyński Jan R. 
= 
hr. Miramolin. 
Maniewski Konst, ks. 
= 
Podtatrzanin. 
Mann Maur, = 
Rutor Szarej godziny. 
Mannowa Janina = M. Ożyński. 
Mańkowski Rłeksand. 
— 
Tadeusz Zaręba, M—ski. 
Mańkowski F. Rnt, = 
Rutor filozofii praktycznej. 
Manteufel Gustaw = G. M . 
- 
129 - 
Marchlewski Juljusz = J. B. M., J. Karski. 
Marcinkiewicz Winc. 
= 
Naum Pryhoworka. 
Marcinkiewicz Józef Tutejszy. 
Marcin Polak = Strzepski, Strzębski. 
Marcinkowski Ant. 
= 
Albert Gryf, Antoni Nowosielski, 
Antoniz Nowosiołki, Autor pamiętników ku- 
ratora magazynów, Wojciech Mościcki, Jaxa (?). 
Marczewski Ign. 
— 
Gustaw Meinert. 
Markowska Marja = Mazurka, Mrka. 
Markwart = Agrícola Pedagogus. 
Martynowski Fr. Ksaw. 
= 
Karmazyn, Kropidło, Franek 
Mazur, F. K . Mazur, Nieja, Franek z Piotrko- 
wa, Zagroda. 
Marycki Szymon = Szymon z Pilzna. 
Marzęcki Ant. 
= 
Antoni od Niepokalanego Poczęcia. 
Maślankiewicz Z. = 
Niemir. 
Massalski Edw. Tom. 
= 
Antoni Kamiński Odrowąż, 
Michalski. 
Matejko Fran. 
= 
Brzetysław. 
Matliński J. 
= 
Jan Mierzb. 
Matusiak Szymon = Szymon Stępień. 
Matwij St. = 
Mast. 
Matyniec J. 
= 
Obserwator zwiedzający. 
Mayzel Bron. 
= 
Bruno Lezjam. 
Mayzlówna K. == 
Kaema. 
Mazurkiewicz Rafał ks. = 
Ks. Rafał Kapucyn. 
Mazurkiewiczowa Laura = 
Wawrzyna. 
Mączyński Jan = 
Macinius. 
Meciszewski Hilary = Autor listów z Krakowa (w Gaz. 
Warsz.) . 
Merczyng Henr. 
== 
Edward Czyński. 
Merzbach Henr. 
= 
Agrícola, Henricolo Salvator, Hen- 
ryk Salwator. 
Mesgnien Franc. 
= 
Franciszek Meniński. 
10 
- 
130 - 
Messyng Aleksand. 
= 
Almess. 
Meysztowicz Aleksand. 
= 
Obywatel z Litwy. 
Michalski Stan. 
= 
M ... ski. 
Michałowski Stan. 
— 
Wiłkomierzanin. 
Michałowski Szczęsny Wład. 
= 
Michał Fedorowski. 
Michaux Aleksand. 
= 
Miron. 
Michna Woje. ks. = 
Wojciech z Medyki, Wojciech z Za- 
leszan, Wojciech z Chłopic. 
Michnikowski ks. = 
M. X. z nad Wrześni. 
Miecznik Ant. 
= 
M—k . 
Miedźwiedzka Zofja = Bohowityn. 
Mien Juljusz = Baltazar, Ixus, Smok, Schneider. 
Mierzwa — Miorsz. 
Mieszkis Fel. ks. = 
Feliks Czerski. 
Mieszkowski Ant. 
= 
Józ. Ant. Sęk, Puk. 
Miklaszewska Cecylja = Celia. 
Mikulski Jan = Jan z nad Berezyny. 
Mikulski Józ. Juljan = Iro, Ironides. 
Mikulski Leopold = L. Mulski. 
Mikuła Ludwik = Stanisław Kruk. 
Milewska Aniela = Milana, Ślepowron. 
Milewski Aug. 
= 
August Rotundus. 
Milewski Hipolit = H. K. M., Wujaszek. 
Miller Ant. 
= 
Allegretto. 
Milowicz Włodz. 
== 
Masław. 
Milżecki Feliks = F. Odrowąż. 
Miłkowski Edw. 
= 
X. Alojzy Ślepowron, ks. Ślepowron, 
Prometeusz Wicher. 
Miłkowski Zygm. 
= 
Teod. Tom. Jeż, M. Z. F . 
Minasowicz Józ. Epifani = Prawowierski. 
Minkiewicz Michał dr. = 
Druszejko, Kismet. 
Miniszewski Józ. Aleks. 
= 
Cześnikiewicz, Kacenbergo- 
vius, Oleś, Starża, Stolnikiewicz, Syn szlachec- 
ki, Jacek Tretfuł. 
- 
131 - 
Mioduszewski Ign. ks. 
— 
Mazurek, X. M. M. ks. Stanisław. 
Misiewicz Leon = (L. M .) . 
Mitkiewicz Stan. 
= 
M. E. (Em.) . 
Młochowski Apollo = de Belina. 
Młocki Alfred = Igor, Prawdzie z Kosarzewa, Mizerski, 
Młodowski Kaz. = 
Halinka K. 
Młodnicka Marja z Wolskich = Zawrat. 
Młynarski Feliks = Jan Brzoza. 
Mochnacki Maur. 
— 
Obywatel z Poznańskiego. 
Modliński Konst. 
= 
Kamo. 
Mohiła Piotr = Euzebjusz Pimin. 
Moraczewski Jędrzej —- 
Jędrzej Gospodarz. 
Moraczyński Jan — Jan Chwalibóg. 
Morawska Marja = 
z Nazaret. 
Morawska Zuzanna = Anna M., Dąbrowa. 
Morawski Franc. 
= 
Autor wizyty w sąsiedztwo, F. M. 
Morawski Szczęsny = Bonifacy Arbuzowski. 
Morzycki Ant. 
— 
A. Mora. 
Mosbach Aug. 
= 
A. Podgórski. 
Mosiołek Michał = Radomczyk. 
Moszczeńska-Rzepecka łza = I. M . 
Motty Marceli = Wojtuś. 
Motynicz J. 
= 
Były parafjanin. 
Mrozowicka Irena = Iza, Irena M., 
Nagoda. 
Mussilowa Jadwiga == J. M . 
Muyszel Henr. 
= 
Henryk z Obsyr.gi . 
Mysłowska Ludw. 
= 
Rawiczanka. 
M. 
Naake-Nakęski W. = 
Piastun. 
Nabielak Ludw. 
= 
Węzień Stanu, 
Nacher Karol = Kamach. 
- 
132 - 
Naganowski Edm. 
= 
Działosza, Latarnik, Edmund Sas. 
Magiel Henr. 
= 
Ćwiek, Henio Żaba. 
Makwaska Anna = A..., Anna Nak., 
Autorka Odwie- 
dzin Babuni, Polonaise, Pani, T...ska, T(rza)ska. 
Mapieralska Marja = 
Simara. 
Nehrlichowa Wincenta 
= 
Godziemba. 
Neufeldówna Bron. 
= 
Br. N. 
Neuhans Paweł = Masovicus, Vistulanus, 
Neurnanowa z Szawłowskich Anna = Kalina. 
Nicz Jan = Jan Leopolita. 
Nidecki Andrz. 
= 
A. Patricius. 
Niedrosztański Jul. 
== 
Tutejszy. 
Niedziałkowski Ant. ks. = 
ks. Antoni Rawicz. 
Miedźwicki L. = 
L. N. 
Niedźwiedzki Jan = Niegłos, Ursinus. 
Niedźwiedzki Zygm. 
= 
Autor „Podróży do J.", Munt- 
cki, Edmund Niewieski, Orso. 
Niekrasz == Podwysocki. 
Niemcewicz Juljan Grsyn = Anonim, 
Hier, 
Mośko 
Jankiele, Powstańczyk. 
Niemczewski Zacharjasz = 
Kielu. 
Niemirowski Adam == Am...ski. 
Hiemirowski Andrzej == Niemir, Janusz Pełka. 
Niemirowski Kaz. 
= 
Ramestan. 
Niemojewski Andrzej = Autor listów człowieka szalo- 
nego, Lambro, Lmbr., 
Rokita. 
Niemojowski Wine. 
= 
Juvenis, Veritas. 
Niewiadomska Cecylja = 
Aspiro. 
Niewiadomski Winc. 
= 
Izydor Grot, Jan z Rzeszowa, 
Zefiryn. 
Niewiarowicz Ign. 
== 
Jan Tysiewicz. 
Niewiarowska Florentyna = Oleś, Wanda. 
Niewiarowski Aleksand. 
= 
Aleksander Półkozic, 
* (gwiazdka). 
- 
133 - 
Niewiarowski Józ. 
— 
Kolczak. 
Niezabytowski Konst. = 
K. N. 
Niklewicz Konrad = Lotocia. 
Nikorowicz Ign. = 
Nik. 
Nitowski Jan = Jan z Wołynia. 
Niwiński Ant. 
= 
Antoni Niwka. 
Noskowski Wład. 
= 
Ego, Włodzimierz Lada, Major, 
Nostradamus, Jerzy Prawdzie. 
Nowaczyński Neuwert Adolf = Ad. Now. Almaviva, 
A. n. n ., Clarus, Adolf Przyjaciel, Przyjaciel. 
Nowakowski Wacław ks. 
ks. Wacław Kapucyn, E. S., 
N* Wacław F., Edward z Sulgostowa, Wacław 
z Sulgostowa, Kajetan Korzeliński, Bronisław 
Szwarce, Anastazy Trembecki. 
Nowicki Adam = Karol Kropidełko. 
Nowicki Fortunat = Prosper Gromadzki. 
Nowiński Jozafat = Enjot. 
Nowiński Stan. 
= 
Stanisław Krakowczyk. 
Nowkuńska Stanisł. 
= 
Nowina. 
Nowolecki Aleksand. 
= 
Zygmunt Kolumna. 
Nowopolski Woje. 
= 
Albertus Novicampianus. 
Nussenblatt Henr. 
= 
He-n-us. 
O. 
Obiezierski M. = 
Sum (z Witebska). 
Obrębski Maksymiljan = 
Helota. 
ObstJan= J.O., X.Y. 
Ochorowicz Juljan = Juljan Mohort, Mortuus. 
Óczykowski Romuald = Piotr C., Or. S ., 
Zenon. 
Odyniec Ant. Edw. = 
Inocenty Staruszkiewicz. 
Offmański Miecz. 
= 
Orion. 
- 
134 - 
Ogonowski E. = 
E. Roger. 
Około-Kułak A. ks. 
= 
.(A.) O. K., Niłoak. 
Okołowowa Joanna z Żurkowskich = Bożymir. 
Okorski Włodz. 
— 
Rawicz, Jeden z wielu. 
Olendzki Wład. 
= 
Dr. Wł. Ol., Jacek Soplica, Wojski. 
Olewiński Gabrjel = Vidaviensis. 
Olizar Adolf = A. Woronow 
; 
cz. 
Olizar Gustaw = January Filipowicz. 
Olizarowski Tom. Aug. 
= 
Autor „Bruna", Dydym Oli- 
fer, Omikron, Tao. 
Olszański Jan ks. 
= 
Jan z Górecka. 
Olszewski Franc. 
= 
Wandalin. 
Olszewski Józ. 
= 
Gryf 
1 
, Maciej Korzuch. 
Olszowska Ant. = 
Antonina z nad Warty. 
Omelińs!:i = Henryk Odyniec. 
Onichimowski Ign. = 
Ziemisław Szczery. 
Oppman Artur = Or—Ot, Oset, Szpilka. 
Ordęga Wład. - = 
L. O. Łodzią. 
Orłowski Ant. 
= 
Fortunat, Jastrzębiec, Krogułec. 
Orpiszewski Ludw. 
= 
Ludwik z Krzewią. 
Or/echowsk' T. = 
T. Oksza. 
Orzeszko Sebastjan = Nuceryn. 
Osad Andrzej = Oskar Szwab. 
Osiecimski Stan. 
== Tutejszy. 
Ossowski Wład. 
= 
W. O. 
Ostrowska Bron. 
= 
Edma Mierz. 
Ostrowski = Krogułec. 
Ostrowski A. = 
A. Poł., 
Podkowa. 
Ostrowski Ant. hr. = 
Autor Pomysłów o potrzebie re- 
formy towarzyskiej, Założyciel Tomaszowa 
Mazowieckiego. 
Ostrowski Jozafat = J. B. z Pobujan. 
Ostrowski Krystyn 
Józef Prawdomir, Henryk Świa- 
tom ir. 
- 
135 - 
Ostrowski Maur. 
= 
Derdacki. 
Ostrowski Nałęcz. Stan. 
= 
Stanisław Lemiesz. 
Ostrożyńska Felicja — Felicja. 
Otwinowski Stan. 
= 
Bartek z Radomyśla. 
P. 
Pajgert Józef Kalas. 
= 
Witalis Kukułka, J. K. z Sidorowa. 
Pakaliński Kaz., ks. = 
Dziadulek Atanazy. 
Paliński = Bogumił O. 
Pankiewicz Józ. 
= 
Sadowski. 
Papara = Antoni Zygmunt. 
Papi Jadwiga = Teresa Jadwiga. 
Papieski Leon = Le-szek. 
Paprocka Marja = Znicz. 
Parczewski Alfons = Niklot. 
Paryski Ant. 
= 
Bratell., Lowiczanin, Opinia, Parysso. 
Passendorfer Artur — Artur Łączewski. 
Paszkiewicz = Strzała. 
Paszkowski Edw. 
= 
Czarny Jegomość. 
Paszkowski Józ. 
= 
Oficer Polski. 
Pauli Józef = Świętopełk. 
Pawlik Ant. = 
Samuel Cham. 
Pawlikowski Jan = Paweł Brona. 
Pawlikowski Miecz. = 
Autor Plotek i Prawd, Malwin- 
kowski, Marek Polnicz. 
Pawłowski Aleksand. 
= 
Samo. 
Perges Jan, ks. = 
Janko z Głodomanka. 
Pękalski Szymon = Simon Pecalides. 
Perkowski Wacław = Wreschen. 
Perl = Res. 
Perlmuterówna Salomea d-r = t. r. s. S., 
Trawicka. 
- 
136 - 
Petrycy Jan = Jan Leopolita. 
Petrykiewicz Antoni = Antoni z Bolechowa. 
Piasecka Anton, z Boguckich = Kalina, Poczwarka. 
Piasecki Eugenjusz d-r = Janosik. 
Piasecki Józef = Józef z Sieniawy, Mirandola. 
Piasecki Stefan = Zabawa. 
Pickel Konrad = Konrad Celtes. 
Piekarski Teodozy Justyn = Bożydar Pasiecznik, Praw- 
dzie, Pszczółka, Rola, Weredyk z nad Wisły. 
Pieniążek Czesław = Felicjan Boleski, Kalasanty Czop, 
Centyfugius Peregrinus. 
Pieniążek Jarosław = (— ąż.). 
Pienkiewicz Ad. 
= 
Rustejko. 
Pieńkowski Bol. = 
Bolesław Sęk. 
Pietkiewicz Ant. 
= 
Autor Kłosów z rodzinnej niwy, 
Adam Pług. 
Pietkiewicz Zenon = Zenon Drogomir, Zen. Piet. 
Pietkiewicz Zygm. 
= 
L. Komar. 
Pietrzycki Feliks = Góral z Kiczery. 
Pik Franc. 
= 
Autor Bazyli, Fr. Mirandolla. 
Pilecki Stan. 
= 
Speravi. 
Piltz Erazm = Scriptor, Piotr Warta. 
Piotrowski Zygm. 
= 
Foszczak. 
Piwoni Stan. 
= 
(Wrzos) Ziomek. 
Plater Józef = Płaskoziemski. 
Plater Włodz. 
= 
Gotard Pulvis. 
Pląskowski Włodz. 
= 
Świąteczny. 
Plener Izaak = Weinreb, Wolf. 
Płatkowski Jan == de Cameron, Pobratymiec, Satanello. 
Podczaski Aug. 
= 
Litawor. 
Podernia Kaz. = 
Anonim („Obszar języka lit. w gub. 
Wił."), Kaz. Rawicz, Stan. Wib. 
Podlewski = Roman Szkarłupek. 
Podmilczak Józ. 
= 
Józef Andrejczykow. 
- 
137 — 
Podwysocki Konst. 
= 
Stolnikowicz Chełmski. 
Pol Winc. 
= 
Autor Mohorta, Janusz, W. P . 
Poliński Roman = Rom. Pol, 
Polkowski Ign. 
= 
Stefan Prawdzicki. 
Pollak Aug. = 
Liberat Pahlen. 
Półgęskowicz Woje. = 
Mesochenius. 
Półjanowska Bron. 
= 
Bronisława. 
Półjanowski Jan = Pobóg. 
Połubiński Wład. 
= 
Jastrzębczyk. 
Połujański Aleksand. 
= 
Wszędobylski. 
Poriatowska Djoniza z Iwanickich = Djoniza Nehemar. 
Popiel Hip. = 
Onufry Sulima 
1 
Popiel Paweł = E. C. 
Popiołek Jan = Jan Cynarski. 
Popławski Jan = J. Nieborski, Wiat., Wiatko. 
Popowski Józef = Eugenjusz Nowina. 
Poraska Marja = Alita. 
Porawska Bron. 
= 
Autorka Reginki. 
Porcjanko Konst. 
= 
Eskulap. 
Porębowicz Edw. 
= 
Egrot. 
Posner Stan. 
= 
Rajmund Kucharski. 
Pospiszilowa A. = 
Agi Wdaj, Jadwiga. 
Potkański Wacł. 
= 
Brochwicz. 
Potocka Zofja = Zofja z Rymanowa. 
Potocki Ant. 
— 
Jerzy Grot, J. Stasiak. 
Potocki Józef = Marjan Bohusz. 
Potocki Leon = Bonawentura z Kochanowa, Kamerton. 
Potocki Stan. 
— 
Autor Świstka Krytycznego, W. 
Potocki Tomasz = Krzyżtopor. 
Powierza Antoni = 
Prażmowska Teresa = Tepa. 
Prądzyńska Sylwja = Stefan Grzymała. 
Preiss Juljan = Polaczek Sierp. 
Próchniewski Ant. 
= 
Nadbużanin. 
- 
138 - 
Prokopowicz Mik. = 
Mikołaj z Szadka. 
Prószyński Konrad = Pisarz Gazety Świątecznej, Kazi- 
mierz Promyk. 
Prószyński Postumjusz = Metody Ruchawka. 
Prusiecka Józ. 
= 
Józefa P. 
Prusinowski Jan = Jakób Synhajewski. 
Prus-Wiśniewska Stan. 
= 
Estewa. 
Pruszakowa - Duchińska Seweryna z Żochowskich == Ja- 
rosza, Seweryna. 
Prylińska Helena z Kieszkowskich — Chmurka. 
Przecławski Jan = Preclaides. 
Przecławski Józ. 
= 
Cyprynus, J. Em. herbu G., Mikros, 
Obywatel. 
Przedrzymirski Mik. 
= 
Mikołaj z Maćkowie. 
Przesmycki Zenon = Miriam, Jan Żagiel. 
Przestrzelski Romuald = Roman P. 
Przewóska Marja = Marja Czesława, Helia. 
Przewóski Edward = Kapral, Parisis, Adolf Ruta, Zyzma. 
Przeździecki A. = 
A. de Moirville. 
Przeździecki Karol = Charles de Noire łsle. 
Przyborowski Józef = Sulima z Kotlinek. 
Przyborowski Walery = Autor Bitwy pod Raszynem, 
Anonim, Eksdziennikarz, Zdzisław Krzywda, Su- 
lima, Zygmunt Lucjan, Waligóra, Wanda L. 
z Brzozówki, S. Z. L. 
Przybylski Wacł. 
= 
Maciek, Maciej Matewka, Korespon- 
dent Wileński, Wacław P. 
Przyrembel Bron. 
= 
Roman Nowina. 
Ptaszycki Stan. 
= 
Włodzimierz Marnicki, (miało być 
Ornicki — od ornis ptak), S... cki. 
Puffke Eugenjusz = Eugenjusz Lipnicki. E. L . 
Puffke Kaz. 
= 
Tentam. 
Puffkowa Emma z Kurowskich = Wanda Dobrze- 
polska. 
Puffkówna Gabrjela = Urjela. 
Puzynina Gabrjela z Guntherów = Autorka w imię 
Boże, Gabrjela G. 
R. 
Rabska Zuzanna = Zuzanna Aleksandra. 
Rabski Wład. 
= 
Kaprys, Lektor, Marjusz, Sulla. 
Rackiewicz = Bolesław Brzoza. 
Raczyński Franc. 
= 
Józef Bezmaski. 
Radecki J. Kaz. 
= 
Ja—Ka —Ra. 
Radgowski Ant. 
= 
Antoni z pod Siedlec. 
Radlińska Helena = Orsza. 
Radwański Tadeusz = 
Rawski. 
Radwański Andrzej = Stanisław Zawadzki. 
Radzewski Franc. 
= 
Poklatecki (wydał „kwestje poli- 
tyczne obojętne 1749). 
Radziejowski Leon = 
Eler. 
Radzikowski Eljasz Stan. 
= 
St. Ogończyk. 
Radzimiński Zygm. 
= 
Z. Drwęca. 
Radziszewska Amalja = Cipi. 
Rajchman Aleksand. 
= 
Mefisto. 
Rajchmanowa Melanja = Almawiwa, Fasol, Orka, Wi- 
told Janicki. 
Rajchmanówna Hel. = 
H. Orsza. 
Rajski J. N. = 
Jan Nepomucen z Cieplic, Janko, Ja- 
skółka. 
Rakowicki Bron. 
— 
Rola. 
Rakowski Jan = Humorysta światowy, Rolnik, Turysta 
Ziemianin, J. R . 
Rakowski K. = 
Kazimierz Radwan. 
- 
140 - 
Ramułt Stefan — Nalewajko, Rewera. 
Rapacki Winc. (Syn) = Wicek. 
Rappaport Zenon = Kamerton, Nie Zola. 
Raszewski Włodz. 
= 
Marjan Kwiryn. 
Rautenstrauchowa Łucja = Autorka Ragany, Paulina 
Mikułowska. 
Reichmanówna = 
Mirowska. 
Reichsteinowa Wanda z Szymańskich — Wielkopolanka. 
Reinhardt Henr. 
= 
(Novus). 
Reinstein Fran. 
= 
fr., Francesco, Fulgenty. 
Rej Mikołaj = Wojciech Kaszota, Ambroży Korczbok 
Rożek, Ambroży Rożek. 
Rejtan Stan. 
= 
Wanda. 
Rembertowski J. N. 
= 
Władysław Skalski. 
Rembowska Janina z Moesów = Janina Moes, Jan Mori. 
Rembowski Aleksand. 
= 
Aleksander, A. R . 
Renier Józef = Józef z Zacharyszek. 
Rettel Leonard = J. Zam. J. Zamostowski, Słowianin. 
Rączyński Jerzy — Jerzy z pod Ludwinowa, Jan Jerzy 
z Ludwinowa. 
Rittner Tadeusz = Tomasz Czaszka. 
Rodziewiczówna Marja == Maro, Zmogas. 
Rogala Wanda = Kazimierz Litwin. 
Rogawska Eufemja = Krystyna. 
Rogosz Józef •= Ajo, Autor Marzycieli, Gryzoń, Verax. 
Rogowski Henr. 
= 
(Widz). 
Rogozińska Helena Janina z Boguckich = Hajota. 
Roguski Stefan Marjan = Es-em-er. 
Rojek Zenon = Władysław z Kalwarji Zebrzydowskiej, 
Zenon Pszczółka. 
Rokicki Urban ks. 
== 
X.U.R. 
„Skarbczyk chronolo- 
giczny historji Polski". 
Rolle Ant. Józef = Antoni J., 
Dr. Antoni J., 
Józef 
z Henrykówki, Fulgencjusz Pirożko. 
- 
141 - 
Romanowski Miecz. 
= 
Jaśko Żuk, Jaśko Żuczek. 
Romański J. Sołtyk = ks. Namor. 
Romer-Ochenkowska Hel. 
= 
Florjan, Jodas, Kiks, H. 
Scipio. 
Rondomański A. 
= 
A. R., 
—ar—, 
Mański, Rondo. 
(Wilno). 
Roniecki Emil = Derdacki. 
Ronikier Bohdan Jahsa = Gryf. 
Rontaler Aleksand. 
= 
Leszek Niezabudka. 
Rothe Ang. 
— 
Franciszek Nowak. 
Ropelewski S. = 
W. Janusz. 
Rościszewski Woje, = 
Jan Bobola, Wojciech Borkow- 
ski, A. Międzyborski. 
Rosenberg J. 
= 
Jacek Poraj. 
Rosenblatowa Czesława = Czesław Halicz. 
Rosinkiewicz Kaz. 
= 
Ignis, Kazimierz Rojan, K. Rojan. 
Rosner Ign. 
= 
Infaustus, Neros. 
Rossowska Janina = Ciocia Zosia. 
Rossowski Stan. 
= 
Henryk Grabież. 
Rostkowski Adam Franc. Ksaw. 
= 
Kostrowski. 
Rouba Napoleon == Bajoras, Ener, Kruk, 
Rouppert Zygm. 
= 
Mikado. 
Rowiński — Halinka. 
Rozmanith Antoni = Rościsław. 
Rozrażewski Wład. 
= 
Wł. Burtynikas, Cierniomir. 
Rozwadowski J. 
= 
Nadroj. 
Rożniecki Aleksand. 
= 
Stanisław Rolla. 
Rucki Ant. = 
Wiarus. 
Rudnicka Zofja z Mrozowskich = Biała Babcia. 
Rulikowski Edw. 
— 
Edward z Poradowa. 
Rumowska Hel. 
= 
Koralina. 
Ruprecht Karol = Kazimierz, Stan. Gromada. 
Rusiecki K. = 
K. z Bolesławie. 
Ruszczyńska Marja — Ayram. 
- 
142 — 
Rutkowska Zofja = Z. R . 
Rutkowski Jan = Mahon, Jan Olbracht. 
Rutkowski Teodor = Teodor Bończa. 
Rutowski Tadeusz = Hreczecha. 
Rybka Stan. 
= 
Myrin. 
Rychter Jan — Sejmi. 
Rychter Józ. Jarosz Hieronim — Pelikańczyk. 
Rydzewski Wacł. 
- 
(W. R.). 
Rylska Martyna = Emeser. 
Rymkiewicz Michał = Ryś, ski. 
Rysiński Salomon = Pantherus. 
Ryszczewski Aleksand. 
= 
W. Ralex. 
Rzążewski Adam = Aer. 
Rzepecki Kajetan — Białyniak. 
Rzesiński Jan Kanty = Jan z Oświęcimia. 
Rzewuska Jadw. 
= 
Ludwik Piotr Leliwa, Ludwik Piotr. 
Rzewuska Konstancja = Nehemar. 
Rzewuski Henryk = Autor Listopada, Autor Pamiątek 
starego szlachcica, Jarosz Bejla, Seweryn So- 
plica, Petronjusz Tetera. 
Rzewuski Stan. 
= 
Stanisław Stanisławski. 
Rzewuski Wacław — Emir Tadż Ul Fechr. 
Rzątkowski Stan. Marek = Fłorjan. 
S. 
Sabowski Wład. 
= 
Błydowski, Omikron, Radwan, Wo- 
łody Skiba. 
Sachs Marcin = Aryman. 
Sadowska Marja z Brzezinów — Marja Brzezina, Zbig- 
niew. 
- 
143 - 
Samborski Erazm dr. = 
Eres. 
Samenhof dr. = 
Dr. Esperanto. 
Sandoz Marja = Podolanka. 
Sapieha Jan Fryd. = 
Domejkowicz Ostrowski. 
Sarnecki Ant. 
= 
Antek z Koła. 
Sarnecki Zygm. 
= 
Meliton, Minor, Nie Apeles, Orgon, 
Protazy, Radęst, Smok, Remigjusz Starowiej- 
ski, Wacław Ślepowron. 
Sartyni M. = 
Szreniawa. 
Sawicka Józefa = Ostoja. 
Sawicki Stella Jan dr. =?= A. Teusz, Stella, Struś puł- 
kownik. 
Sawicki Kasper = 
Kasper Cichocki, Jan Golubski 
z Prus, Łukasz Linowski. 
Sawicki Z. = 
Radomyślanin Szaramowicz. 
Schneider Ant. 
= 
Sartorjusz. 
Schwartz Emil = Dr. E . Mil. 
Sedlaczek Edward = Edward Zorjan. 
Sedlaczkówna Janina = Aleksota, Janina S., Janina S. 
Aleksota. 
Sengteller Józef = Prawdzie. 
Sęczkowski Teodor = Teod. Sęk. 
Sędzicki Franc. 
= 
Es—ka. 
Sękowski Józ. 
— 
Brambeus. 
Siekierski M. = 
Sie ... ski. 
Siekierzyński Jan = Securinus. 
Sieklucki Jan = Seklucjan. 
Siemieński Jan ks. = 
Bróg. 
Siemieński Lucjan = Autor Wieczorów pod lipą, Grze- 
gorz, Grzegorz z pod Racławic, L. S., 
Dąbro- 
wa z Wygnańczyc. 
Siemichowska = Siemichovia. 
Sienkiewicz Henryk == Litwos. 
Sienkiewicz Karol = Karol z Kalinówki. 
- 
144 - 
Sieroszewski Wacław = Bagrynowski, Wacław Sirko. 
Sierpski = Chaim Dawid. 
Siestrzencewicz Bohusz Stan. 
= 
Pietrek. 
Sikora = 
Kolumbrina. 
Sikorski Józ. 
= 
Orfeusz, Dudaszek, Prawdzie. 
Silber Maksymil. 
= 
Ursus. 
Sipajłło Józef = (Wuka). 
Skarbek Fryd. = 
Agapit Liziewicz. 
Skibicki Franc. 
= 
Włodzimierzanin. 
Skimborowicz Hip. 
= 
Sfinx. 
Skimborowiczowa Anna = Stach Dworak. 
Skirmunt Roman = 
Rom—unt. 
Skirmuntówna Konst. 
= 
Futurus, Helena Pojata. 
Skórzewska Marja = Marja Gertruda. 
Skrodzki Fug. 
= 
Wielisław. 
Skrzynecki Ant. 
= 
Dobrogost, Ignotus, Kropiciel,. Zbi- 
gniew Krościanek, Prawdzie, Staruszkiewicz, 
Antoni Werytus. 
Skrzypczak Mich. 
= 
Chrościczanin, Zawsze Polak. 
Skupiewski Jan = 
Sigma. 
Śleżańska Marja = Autorka Kucharza Wielkopolskiego, 
Marjan. 
Slizień A. = 
Autor Poglądu na literaturę Polską. 
Słowacki Juljusz = Autor bezimienny, Jozafat Du- 
manowski, ***. 
Smagłowski Winc. 
= 
M. C. Nowina, 
Podgorzanin, 
Jacek Toporek, Jan Toporek. 
Smarzewski Tadeusz = T. Sm. 
Smereczyński Franc. 
= 
Władysław Orkan. 
Smiszkowa Antonina z Geldów = Antoszka. 
Smoleński Wład. 
= 
Wł. Grabieński. 
Smólski Grzeg, = 
Wojciech Gorazda. 
Smotrycki Melecjusz == Teofil Ortholog. 
Śniadecki Jan = Zygmunt Szczeropolski. 
- 
145 - 
Śniadecki Jędrzej = Sotwaros, Bogumił Uważnicki. 
Sobieski Stan. 
= 
Bakałarz z Lwigrodu. 
Sokołowicz Tom. 
= 
T. Fałconius. 
Sokołowska Natalja = Sokół. 
Sołtyk Roman = Namor. 
Sommerfeld Jan = Aesticampianus. 
Soszyński Bołesł, = 
George d'Ostoia. 
Sowiński Leonard = S. 
Sowiński Woje. = 
Albert. 
Sozański Ant. 
— 
A. S-, Tłumacz Machiawela, Mowy 
Momus. 
Springerówna Marja — Marja z Gniezna. 
Sroczyński Józ. 
= 
Jan Mowina. 
Stablewska Irena = Iry. 
Stachiewiczowa Kaz. 
= 
K. Godziemba, Janina. 
Stachowiak A., ks. = 
St. Jak., 
St.- Jak. 
Staff Ludwik = Jan Strzemię. 
Stanisławska Wanda = Esmoll, Płomiencżyk, Wansta- 
nis., Pilawa Olgierd. 
Staniszewski Walerjan == Wale-ski. 
Stankiewicz = B. St. 
Stankiewicz V/. J. 
= 
Mowy. 
Starkel Juljusz = Grześ z Mogiły, Mykyta. 
Starkel Romuald — Mie Dante, Sulisław Sofronjusz. 
Starkman Adolf, dr. 
== Dr. Just., Pigmaljon, St-an. 
Starkman Józ., dr, == Dr. J . St. 
Starowiejski Stef. 
= 
Ojczyźniak. 
Starzyński Stan. 
= 
Stach Doliwa, Stach z Zamiecho- 
wa, Podolanin. 
Staszczyk Adam = Autor Mocy Świętojańskiej, Ast. 
Staszyc Franc. 
= 
Franek z Wielkopolski, Pustelnik nad- 
wiślański. 
Statorius Piotr = Piotr Stojeński. 
Stebelski Włodz. 
- 
Mgła, Stb. 
10 
- 
146 - 
Stecki Jerzy — Sulima. 
Steckiewicz Jerzy, ks. 
= 
Jerzy Paproć. 
Stefanowski Stef. = 
Stefan January Sulita. 
Stefanowski Stojan = K. Smotrycz, Krzysztof Smotrycz. 
Stefański Walenty = Polak XIX wieku. 
Stella Sawicki dr. 
fl. Teusz, Stella. 
Sterling Seweryn dr. 
Sewer. Ster. 
Stobiecki Jan 
Józef Sęp. 
' 
Stojadowski Stan., 
ks. 
= 
Prawdziwy Polak, Warsza- 
wiak. 
Stolanis Jan = Jeden z członków. 
Straszewicz Ludw. 
= 
L. S., Publicysta z Warszawy. 
Strokowa Jadw. z Zubrzyckich = Jadwiga z Łobzowa, 
Jadwiga S. 
Stroner fldolf == Ms. 
Strumiłło Józef = Autor Ogrodów północnych. 
Strutyński Juljusz Ksaw. 
= 
Berlicz Sas. 
Strykowski Maciej = Osostewicjusz, Praeconides. 
Studnicki Wacł. = 
Wc. St., Cenzusowy, W. Rokita. 
Studnicki Wład. = 
Veto. 
Stypudkowski Z. = 
Lubicz. 
Suchodolska Karolina = Wanda. 
Suesser Ign. dr. 
= 
Dr. Surma. 
Suffczyński Kajetan = 
Bodzantowicz. 
Sumiński Zygm. 
= 
Ligęza, Z L. S. 
Suszczyński = Nieświeżanin. 
Suszyński J. 
= 
(Swój). 
Sutowicz Juljan = Jan Leśniewski. 
Swiderska == Lubicz. 
Świderska Alina = J. Sielski. 
Świderski Faustyn = 
Ex-Bocian, Wicek z Mazurowa. 
Swidziński Karol = Kalasanty Wesołowski. 
Świeżawska Joanna = 
Janina. 
Świeżawski Ernest = Paprzyca, Sulimczyk. 
- 
147 - 
Święcicki Paulin = Anastazy Bomba, Łozowski, P. Sta- 
churski. 
Świętochowski Aleksand. 
== 
As, Burakiewicz, Henryk 
Dołęga, Dr. A. Ś., 
Polkowski, Poseł Prawdy, 
O- Remus, Stary dziennikarz, Was, Władysław 
Okoński. 
Świnka Adam = Adam Porcarius. 
Świrski Winc. = 
Korespondent z Kamieńca Podolskiego. 
Sygietyński Ant. 
= 
Gosławiec. 
Syłwestrowiczowa Stan. 
= 
Stan. Sylw. 
Szabrański Ant. 
= 
Mruk. 
Szadurska Stan. 
= 
S. Starnar. 
Szajkowski Wawrzyniec, ks. = 
Ks. Banita, Epsylon. 
Szalutta Wład. 
= 
Eugienjusz Zegiera. 
Szaława Aleksand. 
= 
A. Sza. 
Szałkowski = Bonawentura Kopeć, H. Rap., O. Viola, 
Veredicus. 
Szamowski D. 
= 
Daniel od Ś-go Stanisława. 
Szanser Wład. 
= 
Wł. Ordon. 
Szandlerowski Ant. 
= 
Wład. Poświat. 
Szaniawski Bron. 
= 
Moestus. 
Szaniawski Klemens = 
Klemens Junosza, Rusticus, 
Ypsylon. 
Szarłowski Alojzy = Sulima. 
Szczaniecki K. = 
Ossorja. 
Szczeniowski Tytus — Izasław Blepoński. 
Szczepanowski Stan. 
= 
Piast. 
Szczepański Alfred = Alf. Żegota, Prawdzie. 
Szczepański Ludw. 
— 
Wincenty Ogórek. 
Szczuka Stan. Ant. 
= 
Szczerota Prawdzicki. 
Szczutowski Stan. 
= 
Pacjent, S. Poraj. 
Szedlerowa Kamilla = Hanks. 
Szklennik Aleksand. 
= 
Mieczysław Kropla. 
Sznajder Ant. 
= 
Sartorjusz, 
- 
148 - 
Sznaufert Leszek == Onufry z Bajek, Leszek Sz 
Szugt. 
Szołkowski Boi. = 
(Świadek). 
Szołkowski Michał = Brolis. 
Szpaczyński E. = 
Wandalin Habdank. 
Szpicnagiel Lud. 
= 
Uczeń gimnazjum Wołyńskiego. 
Sztofa Jan = Jan Mazur. 
Szyrmer Ludw. 
== Gerwazy Bomba, Eleonora Sztyrmer. 
Szugt Anna z Terleckich = Anna z Krakowa. 
Szujski Józ. 
= 
Józef z pod Krakowa, Jerzy Pogonią, 
Jerzy Prawdzie, Michał Skiba, Mateusz Żuraw, 
Nie Van Dyck. 
Szukiewicz Maciej = Feliks Cyprjan. 
Szulc Kazim. 
= 
Sarnin. 
Szumski Teofil = Seweryn Tarnobrzeski, Teski. 
Szutkiewicz Jan = Autor Popychadła. 
Szwajcer Jerzy == Jotes. 
Szyc Joachim = Oficer polskich legjonów w Węgrzech. 
Szycówna Aniela = A. S . 
Szydłowski A. 
= 
Andrzej Laurenty. 
Szydłowski Ign. 
= 
Gulbi. 
Szymanowska Nat. z Krzyżanowskich = Anatol Krzy- 
żanowski, Edmund Nałęcz. 
Szymanowski Oswald = Weissenhorst. 
Szymański Adam = 
Lach. 
Szymański Roman = Wacław Górecki. 
Szymczak Wład. 
= 
W. Sz. 
Szymkiewicz Jakób dr. 
= 
Perkunas. 
Szymonowicz Szymon = Bendoński, Simon Simonides. 
Szystowski = S. 
Szyszko Józef = J. Bohusz. 
Szyszło Winc. dr. 
= 
Dr. Okwietko. 
- 
149 — 
T. 
Talko-Hryncewicz Juljan dr. = 
Jan Iłgowski. 
Tarczyński Wład. 
= 
Wład. Tar. 
Tarliński Zygm. 
Tezet. 
Tarnowski Jan = Walenty Spektator. 
Tarnowski Wład. 
= 
Ernest Buława, Student. 
Tatarkiewicz Konst. 
= 
Kocio. 
Terlecki Hip. = 
Rusin. 
Terpiłowska Julja = J. T. z za Buga. 
Tetmajer Kaz. 
= 
Erteka, Illo, Kaza. 
Tłoczyński Rpolinary, ks. 
= 
dr. A. Pol, Wydrwisław 
Obełgalski. 
Tokarzewicz Józef=Karol d'Assez, Fijat, J. T., H. J. T . 
Hodi, Jan Kaliszewicz, Krajowiec, Laudator, 
B. Nieb., 
Bazyli Niebiast, Prawdzie Rajczyc, 
J. Rajczyc, J. Rusticus, Stekint, Każ. Włostowski. 
Tołoczko Wład. ks. = 
X. Wł. T., 
Obserwator. 
Tomaszewicz B. 
= 
B. T. 
Tomaszewicz Wal. 
= 
W. Kępis. 
Tomkowicz Stan. 
= 
S. Tomko. 
Trąmpczyński Włodz. 
= 
Leon Leoni, Topór. 
Trembecki Stan. 
Ludwik Azarycz, Józef Bielawski, 
Jan Nepomucyn Czyżewicz, Korytyński, Mare- 
wicz, L'abbé Ńonnot, Wojciech Żółtowski. 
Trentowski Ferd. Bron. = 
Autor Chowanny, Ojczyźniak. 
Trepka Ign., ks. 
= 
Pielgrzym z nad Wisły. 
Trepka Mścisław = Nekanda, N. T. 
Tretiak Józ. 
= 
Trzywdar. 
Truskier Bernard = Benio Skier. 
Trylski Aleksander = Faustyn Bicz. 
Tryzna P. 
— 
Jan Alandus. 
Trzaskowski Bron. 
= 
Stary pedagog. 
- 
150 - 
Trzaskowski Bron. 
= 
Stary pedagog. 
Trzeszczkowska Zofja z Mańkowskich = Adam M 
ski. 
Tuczyński Franc. Ksaw. 
— 
Wychodźca. 
Tuczyński Kaz. 
= 
K. W...C., 
W....l k . 
Turczyński Franc. Ksaw. 
= 
Autor szczęścia w Ameryce. 
Turnowski Teofil = Theofil. 
Turski J. Kanty = Piotr Krakowianin, J. K. Rogala. 
Tustanowska Cecylia = Sas Łada. 
Tustanowski Wawrz. 
= 
Wawrzyniec Zizania. 
Tuszowska Eliza z Rulikowskich = Juljan Moers, Jul- 
jan z Poradowa. 
Tymowski Józ. 
— 
J. Miładowski. 
Tyszkiewicz Ant. 
= 
hr. Leliwa. 
Tyszkiewicz Eustachy = T. 
Tyszkiewicz Jan = M. Ziemecki. 
Tyszyński Kaz. 
= 
Crosnoyiensis, K. Gozdawa. 
U. 
Clbysz Aleksander — Symplicjusz Gawin, 
•dzieła Seweryn = S. U, 
Ujazdowski Tomasz = Bogdan Walka. 
Ujejski Bron. 
= 
Szreniawita. 
Ujejski Kordjan = Śreniawita. 
Ujejski Kornel = Autor Skarg Jeremiego, 
Jeremi, 
Kordjan, Kornel z Pawłowa, Szreniawa. 
Ujejski Roman = Roman Szreniawa. 
Ulanecki Stan., ks. 
= 
Ks. U. 
Ulanowska Stefanja = E. S . 
Umieniecki Adam = Grzywacz. 
Umiński Wiad. 
- 
Wład. U. 
- 
151 - 
Urbanowska Zofja = Autorka księżniczki, Autorka zna- 
komitości. 
Urbański M. F. 
= 
Gracchus. 
Urbański J. 
= 
Nieczuja. 
Ustjanowicz Mik. 
= 
Ks.. Mikołaj z Mikołajewa. 
Uszczapowski Leon = Ludfim Wołyński. 
Uziębło Lucjan = Algirdas, Diaulos, Druh, Letuwisław, 
Let. .. sław, Ltyz - ba, L - sław, Luty Zięba, 
Polonus, Starożytnik, Sulimczyk. 
W. 
Wachtel Karol Henryk — Astaroth. 
Wadłowski Łukasz = Zagrovius. 
Wadowita Marcin — Campius. 
Wagilewicz Jan = Dalibor, Wilk Zaklika, Wołk Zakłyka. 
Wagner Józ. Bogdan = Bohdan J. 
Walewska Aniela z Kuszlów •-= Bożenna, Wanda Odrowąż. 
Walewski Adolf = Lunio. 
Walicki Aleksand. 
= 
Fuza, Kuchta, Chryzostom Ładzic, 
Miściuk, Nowogrodzianin, Symforjon, Pauza, 
Żeleźniak. 
Waliszewski Kaz, 
= 
Kazimierz Leszczyc. 
Wańkowicz Stan. 
= 
(Poleszuk). 
Warszawski Ant. 
= 
A. Warski. 
Waruszyński A. J. 
= 
Ekstrubadur, Prawie Twain, Tak 
jak Heine, Wa. Rus. 
Wartenberg Feliks, ks. 
= 
Szczęsny. 
Wasilewski Leon = Dowmunt, Grądzielski, Informator, 
L. W ., St. . . Ossarz, Plochocki. 
Wasilewski Zygm. 
= 
Digamma, Przygodny, Żądło. 
Wasilkowski Zygm. 
= 
Korczak. 
- 
152 - 
Wasiutyński Bohdan = Outsider (w Przegl. Narodow. 
w Warsz. 1919 — 20). 
Waśniewski Józ. 
= 
Duduś. 
Watraszewski Ksaw., d-r = D-r Fr. Habdank. 
Wąchaiski Jan = Jan Leopolita, Jan Wuchalius. 
Wdowiszewski Juljusz == Juljusz W. 
Wegner Stan. 
= 
Lasota, W. Lassota. 
Weisberg Edmund = Edm., Edmund Borecki. 
Weiss A. 
= 
Białecki. 
Weiss Jan = Jan Leopolita. 
Weitz Klemens = Klewe. 
Wening Jan = Jan Leopolita. 
Wereszczyński Aleksand. 
= 
Korczak, Krożak, Antoni 
Skrzynecki. 
Wernic Henr. 
= 
H. W. 
Wesołowski ks. Stan. 
= 
K.S.W. 
Węgierska Zofja = Bronisława Kamińska. 
Węgierski Andrz. = 
Liebbruder, Adrianus Regenvolscius. 
Węgierski Tom. Kajetan = Teodor Wejchardt, Wichert. 
Węgliński Leon = 
Godziemba. 
Węsławska Emilja = E. W . 
Wężyk Franc. 
= 
F. K. 
Wicherek Szczepan = Góral z Makowa. 
Wicherski Feliks — Ostapowicz, F. Pomian. 
Wichrowski J. 
= 
Anemos. 
Widulińska Joanna = Autorka Henryka : Floretty. 
Wielhorski Zygm. 
= 
Zygmunt Kierdej. 
Wielopolska = Marja Colonna Walewska. 
Wielopolski Aleksand. = 
Gentilhomme polonais, Szlach- 
cic polski. 
Wielopolski Józef = Józef Starykoń. 
Wielowiejska E. = 
Sławomir. 
Wielowiejski Henr. 
= 
H. W. 
Wieniarski Antoni = Grzegorz Kostrzewa. 
— 
153 — 
Wieniawski Juljan = 
Autor Wędrówek Delegata, Jor- 
dan, Józef Wieniawa. 
Wierzbicki Józ. Stan. 
= 
Alfons Latis, Jastrzębiec. 
Wierzbicki Zygm. 
= 
Bocian w Bachorzu. 
Wierzbowski Samuel — Samuel Lubelczyk. 
Wiesiołowski Michał = Dezydery Ruralis. 
Wilczyński Albert = Autor Kłopotów Starego Komen- 
danta. 
Wilczyński Roman = Roman z Pawłowic. 
Wilden Maurycy = Marwil. 
Wilkońska Paulina z Lauczów = Paulina z L. W . 
Wilkoński Aug. 
= 
Au. wi.chirurgfilozofji. 
Winiarski M. M. = 
Emwin. 
Winnicki Józef = Józef Sas. 
Wiślicki Adam = 
Nul. 
Wiśniewska Marja z Głowackich = Marja Turzyma. 
Wiśniewska Prus Stan. 
= 
Estewa, Turzymianka. 
Wisniewski Ant. 
— 
Bienas, Stanisław Bojownik, Stefan 
Budnik, 
Wiśniewski Stan. 
= 
W. (Owiesek). 
Wiśniowski Teofil — Albert Wojciech. 
Wiszniewski Michał = Whitecross James William. 
Wiszniewski Wiktor = Autor Wspomnień Kapitana, Ka- 
pitan Wojsk Polskich z 63 r. 
Witkowska Zofja = Zofja z Pustelnika. 
Witkowski Kaz. 
= 
Kazimierz Nowina. 
Witowski Gerard = Pustelnik z Krakowskiego Przed- 
mieścia. 
Witte Karol = K. W., KI. W., Spektator. 
Witwicki Stefan = 
Autor Listów z Zagranicy, Podola- 
nir,, Prawdzie. 
Włodkowic Paweł = Paweł z Brudzewa, Paweł z Bru- 
dzenia, Vladimiri Paulus. 
Włostowski K. = 
K. Włost, 
Włoszkowa Marja z Domaszewskich 
Jadwiga Marja. 
Wodzicka Teresa 
Iwar. 
Wodzicki Kaz. 
Kazimierz Olejowski. 
Wójcicki Kaz. Wład. 
Podwalski. 
Wojciech ze Szczebrzeszyna 
Wojciech Baseus. 
Wojciechowski Józ. 
= 
Józef z Mazowsza. 
Wojciechowski Kaz. 
K. Sarjusz. 
Wojcikiewicz - Henryk Juljusz, Jul. Hen., Juljusz Henryk. 
Wojda Karol = Gotfried Aleksander Adamowicz. 
Wojewódzki Justyn 
Benedykt Dobrocelski. 
Wojnarowska Karolina z Rylskich = Autorka Pierścion- 
ków Babuni, L. Nowak, Karol Nowowiejski, 
Młoda Polka. 
Wojniłłowicz Ksaw. 
Burczymucha. 
Wolański Adam 
Tadeusz Soplica. 
Wolbekowa Henrjeta ze Skirmuntów 
Scherzo. 
Wolffowa Anna = Cairo. 
Wolska Marja z Młodnickich 
Dmoll, Płomieńczyk. 
Wolska Stanisława 
St. Ariel. 
Wolska Zofja z Porębskich 
Liljana, 
Wolski Kalikst 
Autor Żydów i Kahałów. 
Wolski Lucjan 
Mateusz Gawęda. 
Wolski Ludwik 
Bartłomiej z pod Wiśnicza. 
Wolski Wład. 
= 
Władysław Rola. 
Wolski Włodz. 
Paterkuł, Paterkula. 
Wołodźko Wacław 
W. Koszczyc, Sahi Bej. 
Wołowska Celina z Gładkowskich 
Juljan Morosz. 
Wołowska Teresa 1 v. Prażmowska 
Wacław Weresz. 
Wołowski Mich. 
M. Brutus, Ćma, Kopeć, Veredicus 
Worcell Stanisł. 
Gryzomir Tukan. 
Woronicz Jan Paweł 
Śpiewak Sybilli. 
Woszczatyńska Franciszka 
Cichosława 
1 
Wróbel Walenty 
Walenty z Poznania. 
Wróblewski Andrzej = Jan Bruwin. 
- 
155 - 
Wróblewski Kajetan = 
Korwin. 
Wróblewski Kaz. 
= 
Gracjan Rakowiecki, Dr. J. Sier- 
pniak. 
Wróblewski Tadeusz 
Juodvarnis, Korwin, T. Woronicz. 
Wróblewski Walerjan = W. Koronowicz. 
Wrzeszcz Konrad = Seweryn Płomieńczyk. 
Wrzosek Adam = Adam Skiwiński. 
Wyganowski Bron. 
= 
Kopernik. 
Wysłouch Ant. ks. = 
Antoni Szech, Szech. 
Wysocki = Godziemba. 
Wysocki Samuel 
Samuel a S-to Floriano. 
Wyzewski T. = 
Teodor de Wyzewa. 
Wyżykowski Ludw. 
= 
(L. W-). 
Z. 
Zaborowski Aleksander 
(Az). 
Zacharjasiewicz Jan = Jan Bajptysta, Łomża. 
Zacharjasiewicz Frań. Ksaw. 
'Abgar Oswald. 
Zacharkiewicz J. 
= 
Szuchter Muchter. 
Zadurowicz Tadeusz = 
Nota. 
Zagórski Apolinary = Chrześcjanin. 
Zagórski Włodz. 
Chochlik, Junius, Publicóla, Z. L.S., 
Zygmunt Sumiński. 
Zagrzejewski Ant. 
Kurp, Kurp z nad Narwi. 
Zahajkiewicz Szczęsny 
Tamten drugi. 
Zahorowski = Wremba. 
Zahorowski Tom. 
Wojewoda. 
Zahorska z Elzenbergów H. 
Savitri. 
Zahorski Bolesław = Bolesław Zygmunt Lubicz. 
Zahorski Wład. dr. = 
Dr. Lubicz, W. L. F. Z. 
Zajączkowska Zuzanna = Zuzula. 
- 
156 - 
Zakrzewska z Trylskich Janina = Starża. 
Zakrzewski Ad. 
= 
Tomek Piast. 
Zakrzewski Konst. 
= 
K. Z. 
Zaleska Krystyna = K. Laskaza, Sarjusz. 
Zaleska Marja — Autorka Wieczorów Czwartkowych. 
ZalesKa Stanisł. 
= 
Wieniawa. 
Zaleska Stan. z Kuszlów = Wanda Odrowąż. 
Zaleski Ant. 
= 
Jan z Puszczy. 
Zaleski Bron. 
— 
Litwin. 
Zaleski Hilary — Klemens Protasz, Jeremi Zora. 
Zaleski Leon = Bolesław z Ustronia. 
Zaleski Stan. Wiktor = Alkiert. 
Zaleski Wacław = Wacław z Oleska, Kontraktowicz. 
Zaleski Teofil = Bocian z nad Nurca. 
Zalewski Kazim. 
= 
Jerzy Myrieł. 
Załuska Aniela = Janina. 
Załęski Stan. ks. 
= 
Prawdomowny, Stanisław Z . . . 
Zamarajew Jan = Nik, Skierka, Ursyn, Zamar. 
Zamojski Jan = Andrzej Rzeczycki. 
Zamorski Bron. 
— 
Bruno Ubald Ubaldus. 
Zan Tomasz = Ganiglis (szubrawskie). 
Zapałowski Wład. 
= 
Płomień. 
Zaremba Stan. 
— 
Sigma. 
Zawadzka Hel. 
= 
Darwid 
Zawadzka Wincentyna z Żółkowskich = Autorka Go- 
spodyni litewskiej. 
Zawadzki Aleksand. 
— 
Bolesław Kalinowski, Grzegorz 
Wierny. 
Zawadzki Ign. 
= 
Ignacy od Ś-go Stanisława. 
Zawadzki Stan. 
= 
Picus. 
Zawieszko = Gabrjeł Leopolita, 
Zawistowska Wanda = Wanda Nałęcz. 
Zawisza Otton = Autor Litwini w Litwie. 
Zbiegniewska Izabela = I. Z. 
- 
157 - 
Zborowski Juljusz = Juljan Jastrzębczyk. 
Zbyszewska Marja = Ratuld. 
Zdrojewski Bron. 
= 
B. Z. 
Zdziarski Adam = 
Adamko. 
Zdziechowski Marjan = 
Władysław Karowski, M. Ur- 
syn. 
Zeitheimówna Jadwiga = Jaskółka. 
Zenowicz = Hermogenes Kłapa. 
Zieleniewicz Ben. 
= 
Benedykt Herbert. 
Zielewicz Marja = Litawa. 
Zielewicz Roman = Żegota. 
Zielińska Michalina = M . .. a, Michał Grzymała. 
Zieliński Gustaw = Autor Kirgiza, G. Z . 
Zieliński Jan Kaz. 
= 
Arwin. 
Zieliński Józ. 
= 
Izet Bej. 
Zieliński Konst, = 
K. Z. 
Zieliński Leon = Władysław z Ustronia. 
Zieliński Wład. Kaz. 
= 
Mścisław Brona, K. Brona, Ko- 
mar, Władysław z Zieliny. 
Ziembicki Teofii, d-r = 
Ziemba. 
Ziemiałkowska Hel. z Dylewskich = Helena Oksza. 
Ziemiałkowski Flor. 
= 
Kulik znad Wisły. 
Zienkiewicz Leon = Leon Nadwiślański. 
Zienkowicz Leon = Lach z Lachów. 
Zimmerman Kaz., ks. 
= 
Tektander. 
Zipper Albert = Alper, Juris doctorandus, Zr. 
Zmaczyńska Zofja = (Lach). 
Zmitrowicz Józ. 
= 
J. Floda. 
Zmorska Zbigniewa = Bohdan. 
Zmorski Roman = R. Zamarski. 
Zubowowa z Billewiczów = Włodowicz. 
Zubrzycka Jadw. 
= 
Jadwiga Z. 
Zwierkowski Ludw. 
= 
Louis Noir. 
Zwierzyński Aleksand. 
= 
Ant. Świta., a. z. 
- 
158 
- 
Zyblikiewicz Mikołaj = Omega. 
Zyndram Kościałkowska = Wila. 
Zyrkiewiczowa Janina = Hanna Krzemieniecka. 
Ż. 
Żaboklicki Ant. 
= 
Mazur. 
ŻejmoMichał = Ż — o. 
Żejmo Mieczysł. 
= 
M. Ż. 
Żeleński Tadeusz = Boy (autor zielonego balonika). 
Żeligowski Edw. 
= 
Onegdajski, Antoni Sowa. 
Żeromski Stefan = Józef Katerla, Maurycy Zych. 
Żmichowska Narcyza = Gabryela. 
Żmijewska Eug. 
— 
Feliks Szreniawita. 
Żółtowska Marja z Wodzińskich = Marja Ż. z Wodzińskich. 
Żółtowski Ign. 
= 
Ogończyk. 
Żukowska Józefa — Jota. 
Żukowski Edw. 
= 
Synpolski. 
Żukowski Szymon Feliks = S. F. Ż. 
Żukowski Witold = Bychowianin. 
Żukowski Wład. 
= 
Scarabeus, Skarabejus. 
Żuk - Skarszewski Tadeusz = Wierzbięta. 
Żuliński Józ., d-r == D-r Zefi. 
Żuliński Tadeusz = Teusz. 
Żurawski Mikoł. 
= 
Geranius. 
Życki Marjan == (Drzewica). 
Żyliński Feliks = F. Żył. 
Żyliński Ign. 
— 
Rawicz. 
Żyżkowski Stan. 
= 
Esżet, S. Ż . 
PSEUDONIMY 
DO ROZWIĄZANIA LUB WĄTPLIWE. 
WIEK XVII*. 
Bordaszewski eques pedestris comes de Kijów . . . pri- 
ma Aprilis = 
Dzwonowski Jan. 
Gładkotworski Radopatrzek. 
Jan z Kijan. 
Jan z Wychylówki. 
Niebyliński de Niedopytanów. 
Nowokracki Cadosylon. 
Sowizralius Januarius. 
Trztyprztycki Maurycjusz. 
WIEK XVIII. 
Pani de Sur Anrazc (Czarna Ruś): „Rozmowa z dwo- 
rzaninem o Ustawie Rządowej 3-go Maja Za- 
padłej". Warszawa, 1791. 
Prawdzicki Zygmunt „List do Monitora", 
Warsz. 1765. 
*) Ob. artykuł prof. Bryknera (Brückner) w T-mie 1-m K-gi Pamiąt- 
kowej ku czci Orzechowicza. Lwów, 1916 r. str. 166. 
- 
160 - 
WIEK XIX. 
Autorka „pod sekretem": 
„Z kobiecego biurka" War- 
szawa 1875. 
„Pod sekretem" Warsz. 1873. 
Babka. 
Baronowa X. Y. Z. „Towarzystwo Warszawskie". 
Krak. 
1884 i 1888 = Zaleski? 
Bebe Dr. 
Ben-Lassat. 
Bibosz Barnaba. 
Bogomnos Iks. 
Bogorja St. 
Boy-Ed. Ida. 
Z Bratkowa Jasław. 
Brz. Br. 
Cep. 
Z Cetnerówki Jan. 
Ch. A. 
Ch. dr. 
Chłop „Głos z ludu w kwestji polskiej" Warsz. 1889. 
Dacibóg. 
Daniel „Łzy podlaskie przemówiły" Lwów, 1888, 
Dł... s „Do Teofila Lenartowicza" r, 1882. 
Emef Mieczysław. 
Epigon. 
Ewa - Marja 
Fajtłapowski Filemon „Honorek", Warsz. 1898. 
Filomata („Dla Sierot", książka zbiorowa, Warsz. 1895. 
Gr... Elżbieta „Rok 1863", Paryż 1864. 
Gracz Stary. 
Hannibal „Nędza Rosji w cyfrach". 
Kraków 1900. 
łka. 
Iks. 
In - Buli (w „Dla sierot,,, książka zbiór. Warsz. 1895)- 
- 
161 - 
Ist z Podola „Kilka uwag na czasie" Lwów 1879 i 1881. 
Jan z Dobrej Woli. 
Jaro gniew. 
Jednowolski Budzisław. 
Jer. B. A. „Listy Maszy do Paszy". Lwów 1893. 
Jeremitowa. 
Jerzy: „Wrażenia z Tatr" Kraków 1900. 
Jota El. 
K. Zdzisław „Zosia" Kraków i Lwów 1890. 
Kama „Samojedka" opow. Ciesz. 1900. 
Kow. M. 
Kresowiec, Dziennik „Rzplta" wyd. wił. z r. 1921. 
Laszka. 
Lechita M. „Sprawa Sztumska" Inowrocław 1896. 
Lem ... J. M. K. dr. fil. 
„Co to jest krytyka" b. m . 
dr. 1887. 
Leonia „Popiel i Piast" Lwów 1894. 
Li Al. „Z wspomnień wczorajszych" Kraków 1889. 
Litwin Wałek „Pożygniew", 
Powiastka. Lwów 1882. 
M. w „Rzpltej" Wilno w r. 1921. 
Mańkowski Adam „Fragment". 
Michał z Rzeszowa „Jadwiga Królowa Polska" Lwów 
1887. 
Miecz. 
Moncervet i Monceret A. Wilno. 
Mrówka Mazowiecka. 
M—t w „Dzienniku Wił." z r. 1919. 
Muzyk „Z pamiętników dyletanta" Warsz. 1881. 
Nie głupi Wojtek z Bronowie. 
Nie — Literat. 
Nie Stan . .. 
Nie wiem kto. 
Wydr. 
„Chrzest Litwy" Kraków 1901, dram. 
dla dzieci. 
10 
- 
162 - 
Okszyc. 
Ol. Wk. ,,Opowiad. o ciekawych rzecz." Warsz. 1884. 
Orlicz. 
P. St. 
„Wiązanka wspomnień". 
Pająk Klemens z Kiślinu: ob. Równianka Humańska 
r. 1861. 
P. I . K. Podlasiak. Autor Janowa Biskupiego, Kr. 1897. 
Pale-Mon. 
„Satyr" Kai. humor, na r. 1892 Warsz. 
P-no Józef ks. 
„Przyjaciel ludu wiejskiego" Warsz. 1891. 
Paź. 
Podlasianin: „Do braci w Galie. Lw. 1880. 
Podlasianka: „Pierwszy występ na balu" Warsz. 1899. 
Powstańczyk Hieronim: „Poezje młodości" Lw. 1889. 
Prawdzie Marjan: „Jak uprawiać ziemię". Warsz. 1885. 
Prawdzie z nad Warty. 
Q. B. X. M . N .: „Kantata na uroczystość odsłoniącia 
pomnika Ad. Mick. Kr. 1893. 
Radio... E .: „Ogrody" Warsz. 1889 — 1890. 
Re. F.: „Polskie serce" Poznań 1883. 
Res: „Ad. Mick." (życiorys) Londyn 1898. 
Sandeczanin Józ, 
„Kłopoty i uciechy gospodarza". 
Tarnów 1892. 
Sep: „Zawinięcie do portu", Paryż 1889. 
Serapis: „Cudowna wróżka", Warsz. 1888. 
Sędzisław. 
Skór... 
„Stowarzyszenie polskie"... Bendlikon 1865. 
Śpioch: „Do poduszki", Warsz. 1900. 
St. z P. „Pieśń teraźniejszości", Kr. 1887. 
Stamir w zeszycie 1-m 
„Lamusa". 
Stanisław z Warszawy: ,,Dzwony i dzwonki", Warsz. 1892. 
Stasz. Hip...: „Pogadanki piśmienne", Suwałki 1894. 
Stellina: „Garść poezji", Warsz. 1900. 
Stop: „Hodowca do hodowców koni w Galicji", Lw. 1894. 
Strzemieńczyk: „Uwagi Ziemianina", Lw. 1898. 
- 
163 - 
Swojestaw: „Skarbczyk deklamacji", Warsz. 1899. 
Sygma Jan: „Biali i czarni", pow. z życia litewskiego, 
Chicago 1874. 
Syn mego Ojca: „Jeszcze Polska nie zginęła", Chi- 
cago 1889. 
Szamota: Powieści: „Orły" Warsz. 1909, „Popielisko 1914. 
Szymko: „Bomba", „Bagatelki", Kr. 1885. 
Szyszeczko-Wolski Leander: 
„Z pamiętników", 
War- 
szawa 1883. 
T —n: „Na dzień dziesiąty paźdz. 1894". Kr. 1894. 
Tł. B.: 
„Opieka Boska", Poznań 1884. 
Ten trzeci: „Mężowie nasi i mężulkowie", Warsz. 1896. 
Tschin-Tschin-po-czi-taj: „Świnie i barany". Kr. 1892. 
Ukrainka: „Ksiądz Stanisław i Stach", Warsz. 1898. 
Vespa (w dzienniku „Rzeczpospolita", wyd. wil. r. 1921. 
W. E . z K.: „Modlitwa za Bismarka". Pozn. 1895. 
W. Siostra: „Wiązanka dla dzieci", Warsz. 1892. 
Warmiak: „Szkice warmińskie", Pozn. 1888. 
Warszawianka: „Czy będzie Polska?" Lw. 1888. 
Z Węgier Ludwik: „Żołnierz Zenon". 
Warsz. 1887. 
Wirylis: „Nasze Kobietki". 
Warsz. 1893. 
Witelanja. 
Witmar Zdzisław: „Pierwiosnki". Poezje. Warsz. 1897. 
Włast Józef: „Opowiad. histor. z dziejów okol. Słu- 
czy. Kr. b. r. 
Włast P.: „Podstępem", Kom. w 1 akcie. Warsz. 1895. 
Woj... Rom... „Zabawna historyjka o gorzałce". 
War- 
szawa 1890. 
Wojciech z Komelówki: „Wałek muzykant". Warsz. 1893. 
X. Y . Z. Baronowa (Zaleski?): „Towarz. Warszawskie". 
Kr. 1888. 
Z. Władysław: „Wygnańcy" obr. sceniczny. Poznań b. r. 
Zabawny fljzyk: „Obrazki żydowskie". 
Warsz. 1898. 
Z Zabłocia Stach : „W stuletnią rocznicę". Rzeszów 1891. 
- 
164 — 
Z Zabuża Franek. 
Zadora Adam : „Z teki nowicjusza". 
Warsz. 1892. 
Zadora Wiktor: „Na zaraniu" szkic historyczno-współcz. 
Kr. 1887. 
Zdora Wład. „Fuimus" pow. Kr. 1900. 
Zdrowiński: „Umiejętne leczenie suchot". 
Lw. 1896. 
Zof. Rn. „Ofiara dziatek". Poznań 1887. 
WIEK XX. 
Autor Kaprala Szczapy, 
B. F\. J. 
„Wałka o swobodę (sic!) prasy w Anglji". 
Warsz. 1907. 
Constans. 
Jadźwing (w Pgdzie Wil.). 
Korwin Florjan: „Letuwa" wiersz. Wilno 1921. 
Latovicus (w Pgdzie Wil.). 
Milski. 
m. r. (w Pgdzie Wil. 
— 
Michał Romer?). 
D-r Sardynka. 
„Rzeczpospolita". 
Wilno. 
Sonderling (Pgd. Wil .) . 
St. T. J. 
„Kurjer Warsz." z r. 1911-go. 
Stary Matus: „Z czem się Kozłowici w Petersburgu 
wygadali" r. 1909. 
Sybirak. 
Topór: „Odgłosy warszawskie" w Kurjerze Poznańskim. 
Tułacz Marcin autor broszury: „Norma i cywilizacja". 
Wilno 1906. 
Wat (Pgd. Wil. z r. 1921). 
=== == 
PSEUDONIMY 
ROZWIĄZANE PODCZAS DRUKU. 
a.= 
Ludwik Abramowicz (Wilno), 
abb. 
= 
A, B. Brzostowski, w „Przewodniku dla czyta- 
jących książki", r. 1902. 
Al. = 
Ludwik Abramowicz („Przegl. Wileńsk."). 
Arski = Andrzej Radziszewski, w pismach 
komuni- 
stycznych. 
B.M.F.X. = 
Bonawentura Makowski, 
„Widok świę- 
tych i błogosl. patronów polskich", 
Warszawa 
1763. r . 
Bezimienny Tadeusz = Wilhelm Feldman. 
C. J. 
= 
Jan Czubek, w Przewodn. Bibljograficz. 1906 
i 1907. 
Drejczyk Kazimierz = Stanisław Kozaryn, Lwów „Wę- 
drowiec", czasop. 
E.B. = 
Emma Benisławska, w „Przegl. Powszechn." 
z r. 1885 Ballada o Słupim Rogu na Inflan- 
tach. 
E.D. = 
E. Dembowski, „Piśmiennictwo polskie w za- 
rysie", Poznań. 
Egol = Winc. Lutosławski. 
- 
166 - 
El = Winc. Lutosławski. 
Elniar = Winc. Lutosławski, 
„Eleusis" czasopismo El- 
sów, Kr. 1903. 
Floda M. = 
Adolf Małyszko. 
Fr. Jaw = Franciszek Jaworski, „Wolna prasa", w Ty- 
godniku llustr. z r. 1907. 
G.= 
Stefan Górski, w gazecie „Dzień", Warsz. N° No- 
woroczny 1911. 
Henri Erami — Winc. Lutosławski, Gn peuple indivi- 
dualiste, Lausanne 1895. 
hro = Helena Ochenkowska z Romerów (Wilno). 
jot = Jan Obst, Wilno. 
Junius = Wilhelm Feldman. 
K.I. = 
Ignacy Korcyl, w sprawozdaniu gimn. w Jaśle. 
K. J. 
= 
Józef Kostrzewski. 
Kreczowski F. = 
Wilh. Feldman. 
K. S. 
= 
Stanisław Kościałkowski, Wilno. 
L.L. = 
Hieronim Lopaciński Lubicz (w Wielkiej En- 
cyklopedji Ilustrow.) . 
Mini M. = 
Franciszek Namysłowski ks. 
„Magdalenicz- 
na mapa Polski" Kraków 1904. 
Niemierz = Erazm Majewski „Z naszych gór", Wędro- 
wiec" z r. 1887. 
Ol. 
= 
Aleksander Zwierzyński, w Rzeczypospolitej wi- 
leńskiej. 
Op. J. 
= 
J. Opatrzny w „Przewód. Bibl." z lat 1912 
i 1913. 
P. A. 
= 
Adam 
Powstański, 
„Dziennik 
Wileński", 
z r. 1829. 
P.Sz.zW. 
= 
Karol Estreicher. 
PI. Szcz. (Plac Szczepański) = Karol Estreicher ob. 
„Rozmaitości" Lwów z r. 1858. 
Pr.k.= 
Propolanis K. ks. 
Rycerski Stefan = Walerja Marrenowa z Morzkowskich. 
- 
167 - 
S., S. A. 
= 
Aleksander Semkowicz. 
S.F.M. = 
Sobieszczański. 
St.s.K.= 
Stanisław Kozaryn. 
Tłómacz Piosnek Wieśniaczych z nad Niemna i Dźwi- 
ny = Jan Czeczot. 
Wel = Władysław Laudyn, w 
„Słowie Wileńskiem", 
1920 i 1921 (ob. str. 87-a). 
Wileńczyk Marjan = Wilh. Feldman „Rok 1812", dra- 
mat. Kraków 1912. 
Wł.L. = 
Wład. Laudyn. 
(X) = Wilh. Feldman. 
Z.F. = 
Zygmunt Fiedorowicz, dzień. 
„Rzeczpospolita", 
wyd. wileńskie. 
BŁĘDY DRUKARSKIE 
Mg być: 
Str 
Poraska 
. 
. 
. 
10 
chi[rurg] fi[lozofji] 
15 
Józef Konrad Korzeniowski ... 
23 
Dantiscus Jan 
. 
. 
. 
24 
Arcybiskup 
30 
J.A.M.B. = 
36 
Jadam z Zatora 
36 
J.zeŚ 
. 
. 
. 
. 
40 
Kornel 
43 
z Garbacza 
44 
Gorecki 
Krapiwina 
Niewiecki 
59i 
Nowkuńska 
Ortholog 
Paterkul 
Samuel a 
Mien 
Targoński M. = 
Józef Hłasko 
- 
169 - 
Mso oiyąę 
82 
Tucholczyk 
84 
Prus - Wiśniewska 
84 
Józef 
......., 
85 
Starożytność . . 
86 
Wanstanis = 
87 
Weinreb = Izaak Plener 
, 
. 
. 
. 
87 
Wędżega 
88 
Zwierzyński 
92 
Zabawa 
92 
Zamarski 
92 
Żółtowski 
. 
. 
. 
95 
Sołtan 
97 
Akielewicz 
97 
(V) 
98 
dr Szeliga 
100 
Autor 
101 
Hausner 
113 
J. Siem. J. Targoński 
113 
D-r 
115 
Magister Vincentius 
117 
Kasiułajtys 
118 
Sobarri 
119 
Łuka Rej 
119 
Krechowiecki Adam 
. 
122 
Wieniec 
122 
Arwor 
124 
Livery 
125 
Lubieniecki Stan. 
— 
Brutus 
• 
. 
126 
- 
170 - 
Lutosławski Winc. 
— 
126 
Laudum .... 
127 
Makarewiczowa 
128 
Neuhaus 
132 
Niewiecki 
132 
Ochenkowska Helena z Romerów 
133 
Estewa, Turzymianka 
. 
138 
Jan Baptysta 
155 
Zebrał (sic!) 
IV 
NALEŻY WYKREŚLIĆ: 
Na stron. 
98: M. Targoński. 
„ 
102: „Głos Warszawski". 
116: Lw. N. nowi. 
153: rurg lozofji.